I i 27 Maart 1878. N» 1745. 34* PREMIE Is? VmtwE 6 1)2 Dixmude-Nicuport, 9 50 deze le verre gaan, eens degelijk hunne tanden laten zien. nooit 1 De leden der bestendige deputatie, ten minste i uil hunne 7 10 8 20 5 00 Nieuporl-Dixmudë, 7 15 11 5a Zondag naast, om 7 1,2 ure’s avonds, zal er in 1 hel lokaal i.e Café gkax<.:ais eene prijsbolling plaats hebben voor de vrouwen en dochters der leden. zal mis- I jaar. -- - Spoorwegen. In de algemeer.e beraadslaging over het bud get van openbare werken, heeft de heer minister Beernaerl aangekemdigd dat het gou vernement spoedig aan de wetgeving de over eenkomsten zou le onderworpen hebben, be tredende de overneming van een zeker getal spoorweglinien van Vlaanderen. Daarover heelt hij de volgende inlichtingen gegeven Eene overeenkomst is gemaakt met’de linie Lichlervelde-Vcurnc, alsook met de kompagnien Oostende-Ar mentions, Brugge-Blankenberge en Lokeren-Selzate. Andere accoorden zullen nog gesloivii wor den. Voor de linie» die een internationaal ka rakter hebben, zal men moeten overeenkomen met de aangrenzende mogendheden wier grond gebied zij raken of gebruiken. De ijzerenweg van Westvlaanderen is in het getal niet der aangekochte linien. De maat- -_l gonverne- overneming barer spoorbaan, zonder de linie van wëstvl.mnderon zal hot geuzentroep bijeen te trommelen, om tegen dit ontwerp, dat slechts eenige dagen geleden op de Kamer is neergelegd, te manifesteere», le projesteeren en God weet wat al nog. Voor diezelfde schreeuwers zijn thans de on afzetbare rechters niet onpartijdig meer! Men ziet het, wat moeite ons ministerie ook doe om aan de liberalen te behagen, zullen zij er nooit toe komen om met deze laatste» overeen te komen. Een middel slechts zou er zijn om-de kies- hel bestuur toelaten in g onpartijdig té onderzoeken en dit zou I treinen tusschen die twee steden in te ridiien* en ootmoedig, de protokols ondertcekcncn van een kongres, hetwelk de russische overweldi- gingen zou bekrachtigen even als de ontzagge lijke uitbreiding van dit land? Dal is schier ónmogelijk, want dit zou Aóor Engeland bet be gin van 'i einde zijn. Duidelijk is het dus, dat nooit de oorlog tusschen Engeland en Rusland zoo nabij is geweest dan thans, wanneer men op het punt is den vrede te bekrachtigen. De Daily Telegraph valt in de bitterste woor den uit tegen het traktaat van San-Stefano; dit verdrag, zegt bel blad, is van voor lot achter eene schelmerij, eene vertrapping van alle internati onale rechten, eene uitdaging legen Engeland en Oostenrijk, eene cynieke verkrachting van het traktaat van lord Granville in 1871Die oplos sing mag noch door Engeland, noch door Euro pa worden aangenomen en kan enkel dienen als voorloopig dokumeni, zonder eenige waarde, zoolang liet niet door het kongres, van den diep ste» wortel lol de» hoogste» tak zal gezuiverd Ie» en beproeven of zij hel bewind niet zouden kunnen overrompelen en zich aan het roer vast- llierioe toch willen zij geraken, en daar zij gemakkelijk zien dal langs de wettige middelen hun doel niet kan bereikt worden, zal er wederom gebruik gemaakt worden van... Eu Oostenrijk, dat d >or die gebeurtenissen in hel hart getroffen woidt. zegt niets; daarin zit een raadsel, waarover M. von Bismark mis schien bel laatste woord nog niet gezegd heeft aan M. Andrassy. Engeland is lol hel hoogste toppunt der verbittering gekomen, en dit is niet zonder reden. Dit land ziet thans dat het bedrogen is; het begrijpt dat M. Gladstone en z’jne aanhangers eene noodlottige politiek heb ben gepredikt, en hel gezag van Engeland een verschrikkelijke» slag heeft bekomen. Wat zal Engeland thans beginnen? Zal het Rusland aanvallen, om hel te dwingen zich te bepalen bij een gematigder program? Dit zou bekentenis zijn, dat men eene dwaasheid I heelt begaan, door te wachten tot de feiten vol- 1 ureelen der lilcrale associatie»! Van dan trokken waren. Zal het Rusland laten doen, af ware alle kiesbedrog uit de wereld verban nen. Wat staat onze ministers te doen? Wij rade» hun aan ootmoedig het Masker der Wereld open te slaan en er de lotgevallen in te lezen van den vader en den zoon die met hunnen ezel een reisjb wilden doen en die altijd, of de vader of de zoo» of geen van beiden het beestje bestegen, beknibbeld werden, ja zelfs als zij den ezel droegen. Dal zij de liberalen laten praten, maar als Inschrijvingsprijs 5 /r, 'sjaars; mei de I est 6 fr. Men schrijft in tij 1‘O.VIIOMMC mCKASKYS OBllLkk LITblVka Indien Rusland zich zoo vlijtig voorbereidt tol gebe.ui leiiis.-rii welke zidkc ontzaglijke be- dit land geen ernstig vertrouwen stelt in de i grondslagen i.2... 2 naar z< Ive gedrongen, zeer vaslbaar is voor nieuwe lijkhcdeti en I Ru land zich niet. De tekst van het traktaat oveur. lt in strengheid, alles wat men er te I voren had van gezegd, de oorlogschadeloos- slelling is overgroot voor hel uitgemergelde Turkije, dal nog gedwongen wordt aan Rumenië de kosten te betalen zijner schuldige aanranding lege» den vorst, die dit land niet bedreigde. iiuinlierkr, Veitrue, Dixinudr, Aieuport nuar l.i^htervelde. 1 decemb. 1877. 4 20 Lichteryelde-Veurne, 2 20 8 35 1 Veurne-Duinkerke, AAN ONZE INSCHRIJVERS TEIl GELEGEXHEIll •Ier verin fTinsr vi«n 14.0 XIII tot l>et VaiiMduiM» S'oliliek overzicht. De dagbladen kondigen benevens bet vredes traktaat eene tijding at, volgens welke Rusland niet vei dubbelden spoed aan zijne oorlogs- loeberr.-idsels werkt talrijke aankoopen van krijgsvoonaad worden voor Rusland, in Amerika gedaan. Zoodus, men kondigt te gelijkertijd de» viede en den oorlog aan het eindigen van den oenen strijd en hel waarschijnlijk begin van den andere. Er is eene discussie ontstaan tusschen den Echo du Parlement en de Etoile beige. liet cerslgemelde blad had het gevaar aan geduid, welk er voor de liberale partij kan voortvloeien uil de inrichting van de anti-gods- dienstige kavalkaden, omdat de katholieken dan, met hunne gewone trouwloosheid de li beralen kunnen voorstellen, als vijanden der religie. De raad van hot geslepen doctrinair had men niet alleen in den wind geslagen, maar daarenboven hartelijk bespot. De Echo deinsde niet terug, en de Etoile sprong hem nu ter hulp, ge weet wel, die eerlijke Etoile, welke in de Rootnsche Kerk blijft om haar te beter le kunnenverraden. TZoude fijne politiek zijn, zegt ze, indien de liberalen zich wat stilden konden houden. Hiervoor (de beide Tartuffen denken er niet aanis het reeds te laat. Of ze zich stilhouden dan wel lavvijt maken, de maskers zijn gekend, en er is geen karnavalstoet meer noodig om de denkwijze wordt in Duitsclilaud door de meest strekkingen der partij aan hol land te doen i en stokslagen 1 na de bedevaart te Oostacker, sedert de woest- i ‘,c _c;„l en Luik, tegen de godsdieusti- l ge procession, is men nopens de liberale lief de voor den godsdienst der vaderen volkomen ingelicht. De raad der doctrinaire Echo, deze van de hypocriete Etoile dient zooveel als tot niets geen enkel verstandig kiezer zal zich daardoor nog laten in de doeken leggen; want iedereen ziel zoo klaar als de zon dat hel libe ralism niets anders meer is dan baat en vervol ging tegen de Roomsche Kerk, liet is, ja, vrij denkerij geworden, besti ijdende door alle middelen (de onvvetligsle en de laagste bij voorkei»!) alles wal de Kerk betruit- Het Catholicism is onze vijand. Dit woord staal ge drukt in de liberale papieren, en wordt niet meer uitgevvischt. Duinkerk)* naar Vrunie, 6 15 41 05 3 40 'eunie-Dixiiiude-Li<hlerv.7 17 12 06 4 37 De Pauselijke maatschappij van Oliedrukkunst van Bologna (Italië) komt een merkweerdig por tret (v;m 26 centimeters op 33) uit le geven, Z. IL Pits IX van zaliger gedachtenis voorstellende. Dezelfde maatschappij heeft nu een ander portret uitgegeven, zijnde de tegenhanger van het vorige, en met de giootste nauwkeurigheid Z. II. den Paus LEO XIII verbeeldende. De prijs van elk portret is 5 fr.; doch krach tens eene overeenkomst welke wij met gemelde pauselijke maatschappij hebben gemaakt, zullen wij dezelve aan onze geabonneerde» bijna zon der kosten dan deze van de verzending kunnen afleveren. Dus, elke inschrijver van den Veurnaar die ons fr. 50 cent, loezendt, zal hel portret franco t huis ontvangen. oui\augeii, moeten ons 2 Ir. 50 toezenden. If'i/ hebben als proef een exemplaar ontvangen uit Tiolngiia van dit portret en hetzelve in ons bureel ter bezichtiging gesteld van degene welke het zich zouden trillen wtnscha/fen. Men wordt vei zocht d<< aanvragen seffens te doen, want in ‘I kort zullen wij het gevraagde getal exem plaren uit Hologna doen afzenden en wij kunnen niet verzekeren of ei-later nog zullen te verkrijgen zijn. Er zal geen gevolg gegeven worden aan de vragen die niet van den prijs van inschrijving vergcz ld zijn. wordt tot eene kleine provincie, van Salonica tot Bourgas, me’. Andrinopel tiisschen beiden. Gansch llulgarie komt aan Rusland, en de Bal kans worden een russische wal. 9 68 1 35 7 5a 10 15 2 39 8 5^ Eten arend ïrrboml van Veitrtie. Zondag naast, om hebben voor de vrouwen en dochters der leden. De liberale» herbeginnen wederom hunne cominedie; zij gaa» weer een nieuwen akt spe- wapimingen behoeven, is hel wel duidelijk dal klampen. i van den vrede, en dat de overwin- denkt dat hellraklaat, door hem op- 2 .2moei- betwistingen. In dit geval bedriegt schien wel van kasseien om de overheiden de deftige burgers vrees aan le jagen. Over eenige maanden tierden en schreeuwden de beihamers der liberale paitij in hunne dag bladen ,en in hunne vergaderingen, zelfs lol in de gemeenteraden van bunnen kaliber, tegen de Bestendige Deputatie», die zij op de schandelijksle wijze beschuldigden van partij schap en oneerlijkheid in hel onderzoek der De czaar, die geene de minste verovering kiesrrklame». wilde, neemt Armenië, van Batoum tot Lel I meer van Van, de sterkten Kars, Ardahan en 1 die welke katholiek waren, kunnen Baya/id, terwijl europisch Turkije verminderd natuur en oorspropg niet dan partijdig zijn; dit i.i.:... c..i„..:..a vak van het bestuur zpu hun moeten ontnomen worden, en aan oiialzelbare rechters worden gegeven; deze waren alleen onpartijdig. Nu heeft het ministerie eene nieuwe wel voor gedragen, waarin aan den wensch der liberale sclnceuwers wordt voldaan. Meent men nu dal deze te vreden zijn? Geenszins. Van nu af beginnen zij reeds den gcheelen schappij heeft het ’aanbod van liet ment, voor de c niet voordeelig genoeg gevonden. Maar zelfs zonder de linie van Westvlamideron zal hot I mogelijk zijn, door de linien saam te binden, een beteren dienst dwars door de Vlaanderen in te richten, da» deze die nu bestaat. Deze ver beterde dienst hoeft het oog op de voltrekking der linie 1 hielt-Lichtervelde, die niet geheel gemaakt is. Dezelve moeide leemte aanvullen die tusschen Gein en Duinkerke bestaat en zal aan - in gunstige voorwaarde» reklame» zijn dit onderzoek loc le vertrouwen aan de die bijna gansch Vlaanderen doorsnijden. ïïet.’de- Dcgeiie die begecron dc twee portreten te zijn. Volgens men verzekeit zou M. von Bismark, in eene zitting van den ministerraad verklaard hebben dat er voor bet duitsche rijk nog drie honderd miliioen mark nieuwe belastingen moe ten gevonden worden. M.. Gamphausen, de mi nister van financiën, zou daarop geantwoord hebben dal zulks onmogelijk was, waarop de kanselier, tamelijk hevig zou hebben gezegd, dai hij zich in dat geval, tol een ander wenden zou. M. Camphauscn viel in, dat een ander even min als hij die som zou welen le heffen; die l...,.2.:„_./.„..2 2 bevoegde mannen gedeeld. Men ziel dus dat on- kennen. Sedert de lieftalligheden danks de milliards van Frankrijk, Duitschland e—'"t- voortdurend in geldelijke vei legenheid ver- lieden te Brussel keert. aia wrarw «<>3: fhf Anmimjek, 20 ct. per rtg. ldi êfch tt'idijke, 50 ct. Eerherstellingen, 1 frank. Van 1 lot 5 reg. 1 fr. Een nummer 15 centimen. Afionderliike nummers voor artikels, em.20 fr. het 100 4*a' tfNoniirntifJ te Vritrne Vrrlrrkiirrn «uit tien ijzriTsiMt-K 11 I. I II.'ll V I./I 11 W M V II «7 Vvz I V 111 I V>

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1