N° 1748. minste wil ontdekken, üf heeft M. ver waren gegaan men Duinkerke naar Vuurne, Veurne-Dixmude-Lichterv.7 17 tegenstand en nam missaris van politie waren ter plaatse. Men deed aan de bestormers den stoot stilstaan; men ging maatregels nemen; nog niet te zienI men kon niemand meer binnen het lokaal laten, is nogians, zoo mogelijk, stipt onzijdig te blijven. Een officieel bericht uil ’s Gravenhagc meldt de verloving van prins Hendrik der Nedei landen tnnl nuinene Mnrin I'iivnholh l.nniQn Prpflpi'l kil Pruisen. Prinses Mat ia is geboren dagers, geuzen van Leuven en elders, niet i zij bleef afwezig. kwetst- doordien een der trappen op hem ge vallen was een middel om de daders van 348 jniir. met prinses Maria Elizabeth Louise Frederika, prinses van I op 14 september 1855, en is de oudste dochter van prins Friedt ich Carl van Pruisen en van prinses Maria Anna van Anhalt. 7 10 9 08 -1 35 7 5() 8 20 1015 2 39 8 Stf De geuzengazetten, en onder andere de Indé- pendance trekken partij voor het grauw, dai in de liberale steden den godsdienst en zijne dienaren beschimpt en hoont. Dat is in de rol der joden en vrijdenkeis, aan wie genoemd blad toebehoort. De katholieken van Doornik, die liet l'beraal I schandaal hebben doen ophouden, zijn volgens baar geweldigaards, stokslagers, muiters; ai het j ongelijk is aan hen; de lafaards, die zich gemas- i om infamies te plegen, verdienen niet den minsten blaam. j Volgens de Iiidépendanie verdienen de pries- I ters, kloosterlingen en bedevaarders geenen eerbied, geene vrijheid; hunne oefeningen zijn afgodisch, grof... Dat is 't gedacht van een jood en van een ware hel ook zoo, ware de katho lieke religie niet degene, die van God zelt komt, en de eenige,die hel geluk des meti-cbcn hier en voor de eeuwigheid verzekeren kan, dan nog zou niemand het recht hebben haar aan te ran den en openbaarlijk te honen. De katholieken laten de andere eeredienston rekeningen van het huizen bouwen op de boule vards De Iran is nabij den bazar Leipzig, tegenover de galerij Sl. llubert, teruggevonden. Eet st na middernacht is de policie, die geroepen was, aangekomen. De heeren eerbiedigen van de vrij heid van eigendom en personen, waren reeds lang vertrokken. Het schijnt dat die bende op andere plaatsen insgelijks troebels heeft ver had zondag een feest, ter gelegenheid van het inhuldigen van eenen nieuwen standaard. Zeven gezelschappen van Antwerpen, een aantal van Veurne, 17 April 1878. Inschrijvingsprijs 5 /r. sjaars; met de Men schrijft in bij llOMtOMlIE IWCKASEYS Na lang en nutteloos te hebben geredetwist, heeft de kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp betrekkelijk de vermeerdering van het getal leden van onze beide wetgevende ka mers, gestemd mot 81 stommen legen 24 en 3 onthoudingen. Vooraf werd echter eene wijzi ging van M. Jacobs aangenomen, waarbij de ar rondissementen Aelst en Mechelen ieder Hen volksvertegenwoordiger omdat van Leuven den senator verliezen, welke het webontwerp aan die arrondissementen toekende' en waarop zij recht hadden. Antwerpenaars, in den loop van den dag wel haren plicht. Van de zaal Juniut trok de stoet rustig naar de zaal Beriot. De policie van Antwerpen had dan ook beter gedaan te Leuven weg te blijven; zij had daar niets te doen, eu het gaat baar niet aan wat vrije burgers op een ander gaan uit richten Aan de Vischmarkt stonden de geuzen ge posteerd; zij huilden, tierden, beleedigden en t uit. De stoet, na eene korte sirubbe- ging voort en bereikte de laatslgcmelde Ook Deneinark begint zich ta vei ontrusten over het gevaar van eenen oorlog tusschen Bus land en Engeland, aangezien de sleutels der Baltischc Zee in zijne handen berusten en hol alzoo wellicht in den strijd zou kunnen gewik keld worden. De wensch van het gouvernement anlwerpsche policie te Leuven te zien, en tevens is nogians, zoo mogeiijk, slipt onzijdig te blijven. eenen persoon die, ofschoon in burgerskleeren, -r geiend is als hoorende tot de policie en zich vrijdenker- ook te Leuven altijd bij de policie hield. De leuvensche policie die wel zag dat zij met rustige feestvierders te doen had, heeft de uit- in de hand gewerkt; zij deed dan ook, volgens de Antwerpenaars, in den loop van den dag zeer in rust, ook de joodsche, die nogians zooveel stoffe zou kunnen leveren om ecus hel volk ie doen lachen... De Indépendance bevestigt, dat het klerik'alism moet behandeld worden als vijand van de maat schappij, en zij voegt er bij, dat in Juni aan slaande zijne beginselenHiel n iomfeeren zullen. Vijand? Hetzij dan zoo! Als de oorlog'ons verklaard wordt, zullen wij niet achteruit, wij ken. Wij hebben hem niet gezocht, maar zijn er niet bang voor, ’t Getal joden en vrijdenkers is in Belgie bitter kle n, tegenover de katholieken, en wij zeggen op onze beurt, geleerd door de lessen der geschiedenis eu door de strekkingen der meerderheid van het huidige geslacht liet liberalism zal niet bovenkomen in ons land met te verklaren dal de katholieke Kerk de vijand is, die verpletterd moet worden. De Keizer-kosler van de voorgaande eeuw, koning Willem 1 d.ir Nederlanden, die beide inachtiger waren dan onze joo Ische en libeio dwingelandjeswisten er van te klappen! 6 15 1105 3 40 5 00 Nieuport-Dixmude, 7 15 11 55 4 20 I Lichtervelde-Veurne, 12 06 4 37 6 02 Dixmude-Nieuport, 9 50 2 20 8 35 Veurne-DuinkerKe, Wanorde le Ilrussel. Donderdag avond hebben een honderdtal stu denten van de vrije brusselsche universiteit met stokken gewapend, zonder eenig» reden, zonder daagden eenig woord, den Katholieken Kring overrompeld ling, en er de grofste baldadigheden gepleegd. zaal. Men had hel oogenblik gekozen dat er geen J Het feest was zeer schoon; een aantal rede- volk in de zaal was, en de leden naar hel kon- naais voerden het woord on 26 medalien werden ter herinnering uitgedeeld. Wal zeker personen betreft, ongeiioodigdcnuit Antwerpen, deze werden, zooals het hoorde, builen gehouden. Teruggekeerd aan het lokaal Jnniot, stonden en wie er binnen was, kon niet meer buiten. Gelukkig, na tien minuten liet men de feest vierders in- en iiitgaan, en de geuzen waren andermaal in hunne hoop bedrogen. Hunne uit dagingen .dienden tot niets. Voor de poort van den Katholieken Kring waar een aantal feest vierders dineerden, beeft er een geval plaats gehad, dat de aanhouding van zekeren persoon, Men had hel oogenblik gekozen dat er geen eert in hel Xaveriuslokaal waren gegaan men telde in den Kring een zevental persuuen. De viktorie was dus gemakkelijk. I Onder het brullen van a bas Malou en a bas la calotte, gewis om te tonnen dat zij voor de vrij- de geuzen weer gereed; zij huilden en tierden heid zijn, gelijk die in de grondwet staal1 bas les raio!ius, il bas les catholii/ues't Was dui- zakten zij op het lokaal af. Geen policie-auenl deliik dal zii den stoel wilden in wanorde bren- was ergens ie een paar minuten van de galerie St. llubert. Eenige leden van den Kring snelden toe en sloten de deinen, om de overweldiging te be letten. Men bood hevigen t onder ander twee stokken aan de bestormers af. Policie was er nog niet te zien! Door het groot getal overweldigd, moesten de leden van den Kring die hunnen eigendom verdedigden, achteruit gaan. De geuzen vielen in den gang, braken de lanteorns, wierpen drie trappen neer die moesten dienen voor de wer ken van opbouw, trokken de bel af, wierpen steenen op de glazen deur kortom, pleegden eene algetneene verwoesting. En de policie? i uit Antwerpen afgezonden, ten gevo'ge heeft Een der dwaaskoppen is erg aan het been ge- gehad. Die persoon een geus, moeteen geu> van Leuven eenen ca.sse-/e7e-slag op bet hoofd hebbep die walgelijke handelwijs le ontdekken, indien toegebracht, De geslagene is in den Kring bin- men ze let» minste wil ontdekken, üf heeft M. nengebracht, en werd daar verzórgden ver- Anspach te veel werk met de financieele mis- pleegd; doch de man tempeeste zoo ondankbaar, dat men geëindigd heeft met hem buiten te zetten. Aan de statie waren de troepen onder de wa-’ pens; maar ook de. geuzen-beleedigers waren daar. Deze zullen nu over wanorders klagen, maar indien zij thuis bleven en de burgers rustig lieten vieren, zou er geen de minste stoornis plaats hebben. Het was overigens reeds te voren in de liberale dagbladen te voorzien, dat men nogmaals wilde handgemeen worden en voor ’l minst het katholiek feest sooren. De Antwerpenaars en Mechelaars zijn rustig vertrokken; doch er zijn er achter gebleven, die ’s avonds eene vertooning gaven te Leuven en het schijnt dal men deze andermaal heeft aan gevallen en eenige personen (natuurlijk van de Antwerpenaars!) zijn aangehouden. Toen de Antwerpenaars aan de statie van hunne stad kwamen, stonden alweer de geuzen hen af te wachten; het bepaalde zich bij het geschreeuw van ii bas les cailotins. En zoo ziet men, dal zij die bèweeren de mannen der orde te zijn, tot in andere steden toe, de orde gaan ver breken en verstoren zij <>p het lokaal af. Geen policie-agenl delijk dal zij den stoet wilden in wanorde bren- [i-ns te zien eu nogians ligt bet lokaal op gen en aan liet borstelen geraken, om alzoo de feestvierders te kunnen mishandelen of in den bak te doen brengen. De burgemeester van Leuven on de opperkom- den stout stilstaan; men ging maatregels nemen; baar geweldigaards, stokslagers, muiters; ai het Mechelen, Brugge, Gent, enz. gingen er heen kr'èd hadden met standaard en muziek. In ’l geheel waren er zes en twintig gezelschappen en vier of vijf muzieksocieteiten. De Antwerpenaars, waren zeer verwonderd, Politiek overzicht. Weinig of gaen nieuws met Engeland, Oostenrijk kelijken door de bijeenroeping eener vooraf- t van vaststellen, Terzelfder lijd poogt het RuS- komsl met Oostenrijk te treffen. Aldus zou En geland alleen staan en Rusland zou eenige schijnbare toegevingen doen om lot de verga dering van een Congres te geraken. d e r h a n d e I i n ge n a fwa c h te n Terwijl de loon van l._.- bourg en van de Russische Agencie zeer gematigd en verzoenend is, gaan de niet-oflicieuse dag- le zeilen. Hunne taal is zeer hevig en zij klaren dat aangezien lord Salisbury het van San Stefano heeft verscheutd, er aan Rus land niets anders overblijft dan krachtdadig te handelen. Turkije heeft op zijne beurt eenen omzend- policie le Brussel brief aan de mogendheden toegezonden, waarin het erkent dat bet traktaat van San Stefano een gevolg is zijner nederlaag. Hel geeft zijn verlan gen te kennen het traktaat eerlijk uit ie voeren, noch verklaart zich tevens bereid de wijzigin gen aan te nemen, welke de mogendheden er zouden aan toebrengen. De sultan belooft nog maals de hervormingen in te voeren, waarvan hij de toepassing heeft op zich genomen. Uit Rumenie meldt tr.cn. dat er aldaar voort durend russische troepen in groot getal aanko men, en dal hel land in de grootste onrust ver keert. Weinig of geen nieuws over de Ooslersche kwestie.' Duitschlan d zet de onderhatidelingen voort met Engeland, Oostenrijk et. Rusland om de vereeniging van een Congres te vergemak gaande confcrcncie, die er hel programma zou t sisch gouvernement eene afzonderlijke overeen- en Rusland schijnbare toegevingen doen dering van ecu Congres te geraken. \oor bet oogenblik moeten wij den uitslag van die ou tlet Journal de St. I eteis we|.^ en' vje(. vjjfvall hen. den nacht in den I amigo hebben doorgebracht. bbden i„ K„sh„d .0. den oorlog »a., SS^X-oo^^^ ir-ikt-uil dal men rossignol noemt. Een der scha: nieren is I teenemaal losgewrongen. Een andere deur draagt het spoor van den ijzeren staaf, waarmeê een dier deftige jongens gewapend was. Wij maken M. Anspach geen kompliment over de J Alles doet zien dat men weer gelijk in 1857 het bewind wil overrompelen dat men niet langs wettigen weg, langs de stemming, berei ken kan. Hel liberalism is overtuigd dal hel de burgerij meer en meer tegen zich krijgt en, al tijd onder het beweeren dat bet voor de vrij heid is, wil hel nu mei geweld, diezelfde bur gerij voor zich doen bukken. Te Leuven. De vlaamsch-katholieke Wacht, te Leuven, ICI X ri ireUurei Bij koninklijk besluit van den >5 dezer, is M. E. Costcnc- bic benoemd tot burgemeester van Handzacmc, in vervan ging van M. Dcgrendcle, ontslaggever. I 1 ~r 51—1 Annonckk. 20 ct. pet reg. ld. iachterlijke, 50 et. Eei herstelli’igen, I frank. Van 1 tot 5 reg 1 fr. Een nummer 15 centnnon. Afzonderlijke nummers voor urtikels, enz., 20 fr. het 100 s _8 I ui 6 fr. tm> iii*ii vz.-rvoum uu.U«-i-U«*. Veurne. liixaiuiie, i\ie»i|>or« aiuiir M^iatei-velde. 1 decetub. 1877.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1