34“ jnar. 180®. Vmirwh. 8 iWei X» 1751. y r fr. 'sjaais; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. vrede! weest. to vinden de vr den Paus te belasteren. Zijne Encycliek, zeggen zij, was eerst in winnen, terwijl Rusland zich meer en meer ver- i voor het leger, welke ijdenkers een ander middel uit om kosten thans ontzaggelijk groot zijn. Inde poli- de hoop op eene meer vredelievende richting op Bewarend l erbond van Vcurnc. De leden worden verzocht de algemeene ver gadering te willen bijwoonen die zal plaats heb ben in liet gewoon lokaal Café francais, Groote Markt, te Veurneop Zondag aanslaande 12 Mei. ten o ure 's namiddags. Voorstelling van kandidaten voor den Provin cialen Raad en den Senaat. De Norddeutsche Allgenicine Zeitung bevat uit goede bron oenen brief uit Weonob, waarin ge zegd wordt dat de bezetting van Bosnië met zoo nabij is als van zekere zijde Wordt gemeld. Mm is niet van zin tot die bezetting over te gaan en beschouwt zulk een maatregel ook niet «tia volstrekt noodzakelijk. Mocht echter m het belang der monarchie, de noodzakelijkheid daar van worden ingezien, dan zal die maatregel de beteekenis niet hebben van eenen aanslag tegen bot Vólkern echt, nocli mogen beschouwd wor- (b:n als eene vijandelijkheid, eene bed'eigiiig °f vreesaanjagingen legen de Porte en geens- 2,ns de europiscae beslissing der hangende V|-;mgpunieii, zooals het Weener kabinet die be- to'ÜP', vooruiiluopen. Ten slotte verzekert die brief, dat de berichten ov< r 't sluiten of voor bereiden eener oostein ijksch-russische overeen- komst even ongegrond zijn, als de aankondiging dal eene oostenrijksche legerafdceling binnen kon zou oprukken. E3c Kloosters. Een der meest vrijdenkende Fransche schrij vers M. Taine, de positivist, heeft een boek uitgegeven over de Revolutie en het heden- daagsch Frankrijk. In dit boek toont de schrijver slechts een geringOn eerbied voor de prin ciepen van 1789 en sprekende over de instel lingen welke de omwenteling beeft gepoogd omver te werpen, onderzoekt hij het maatschap pelijk nut der godsdienstige vereenigingen. De geestelijke maatschappijen, zegt M. Taine, de liberale leering tegensprekende zijn kostbare organen en geenszins ziekelijke aanwassen. Wat zullen de stalistiekcrs onzer liberale associatie:) daarop zeggen? Waarschijnlijk zul len zij den vrijdenker Taine in den ban slaan als.... aan de papen verkocht. Rusland roept zijne reserven te wapen on be- veelt de inrichting van nieuwe veldbatterijen, met 144 kruppkanons; Turkije doet eene nieuwe lichting van 9.S.000 man; Oostenrijk voelt zich genoodzaakt een leger naar de transylvanische laalsten voorgelezen, opgesteld door .1. Victor grens ie zenden, terwijl Engeland zich voort- Henry. Na dat dit adres was goedgekcuid, werd durend op de ontzaggelijkste wijze wapent en dezer stemming, per telegraaf, oinmd- tah ijke troepen uil Indië oproept. En nog- j dehjk naar home gezonden. tans, zeggen de tijdingen, wenscht iedereen uit Daarna las M. Neut bet jaai lijkst n verslag der den grond zijns harten het behoud van den vergadering, waaijn de opsteller zijnen spijt VI.Cr||.< intdrukte, dat in vele.kringen hel vermaal; hoven de werking gesteld,wonl, en bij zette allen aan, liet tegenovergestelde te doen, en aan de werking do eerste plaats te geven. Er werd verslag gegeven over de kringen van Floieffe, Dendermonde en Lokercn; van andere kringen zien wij niets vermeld. M. Neut bcstaligde in zijn verslag den voort- durenden bloei en vooruitgang der kringen. M. Reekers, voorzitter des krings van Brussel, en M. Dorlodot, voorzitter van dien van Florcfte, bevestigden het verslag betreffende hunne krin gen, en verzekerden dal de katholieken van bui de steden beieid waren om met de kiezingen van juni legen de liberalen in hel worslèlperk te lieden. Men handelde verder over do vraag of er spraak is om de politieke werking der verbon dene kringen uil te breiden. Deze kwestie is Praktischer was ’t voorstel om bescherming te verleenen aan de arme familien, die men tusschen de armoede en haar geweien plaatsen wil. Wij hopen dat de besluiten, te Dender monde genomen, krachtig zullen uitgevoerd worden. Men heeft ook gesproken over de geuzenmas keraden, over het werk der federatie, over de plichten der kringen, over het inrichten van eer,e verceniging ter verdediging der geeste lijkheid en geestelijke orders legen den laster der liberale pers. Het centraal bureel zal dit alles in werking moeten stellen. Men stemde dankbetuigingen aan de katho lieken van Doornik, die in de laatste geuzenma- nifestatien veel krachtdadigheid aan den dag hebben gelegd. Het banket had den zondag plaats in de groote zaal van het stadhuis, welke versierd was met de borstbeelden van Z. H. den Paus en van HH. MM. den koning en de koningin. Het muziek van den Burgerkring voerde tijdens het banket muziekstukken uit. M. Cannart d’llamale deed den heildronk aan Z. H. den Paus, terwijl M. De Bruyn, burgemees ter van Dendermonde, eene toast bracht aan HH. MM. de koning en de koningin, waarna een te legram aan den vorst werd gezonden, Z. M. be richtende dat 300 vergaderde katholieken den dronk met geestdrift toejuichten. Men had M De Beucker uitgenoodigd een toast in hel vlaamsch te doen, die zeker wel prachtig zal geweest zijn, doch de fransche dagbladen brengen hem ons niet aan. M. Van den Steen, afgeveerdigde van Dendermonde heeft op dien heildionk aan het vlaatnsche Den- dermonde, geantwoord. M. de Kerckhove, van Mechelen, heeft nog hel woord gevoerd, even als M. Leschevin, van Doornik, die beiden voortreffelijk spraken. ’s Avonds, ten 7 ure, ontving men het ant woord van den koning, meldende datZ. M. zeer getroffen en dankbaar was, over de gevoelens van verkleefdheid, uitgedrukt door de afge vaardigden der 73 katholieke kringen, te Den- dermande vergaderd. Deze telegram was insgelijks onderteckend. door de koningin, eene bijzonderheid welke zich nog niet heeft voorgedaan. Ten acht ure we d het antwoord ontvangen van Z. H. Leo XIH, waarbij den Paus zijnen zegen schonk aan do vergadering en hare werkzaamheden. Nog ncoit was Europa getuige van grooterc tegenstrijdigheid tussenen woorden en daden in de politiek, dan dit thans hel geval is in zake der ooslersche kwestie. De tijdingen zijn beter, roepen de dagbladen; te Si. Petersburg, te Weenen, te Londen, te Bei lijn, overal wenscht men hel behuud van den vrede, zelfs de Porie toekende een vredestraktaat, dal echter niets minder was dan de bekrachtiging der verdwijning van de kaart van Europa van liet ottomansche rijk en noglans, ondanks al die vredelievende betoogingen, waaavan de wereld tentoonstelling van Parijs geene der minst in het oog loopende is, gaai men voort mei dc ontzaglijkste bewapeningen welke slechts door het vooruitzicht op een verschrik kei ij ken oor log gercchtveerdigd kunnen worden. in van generaal Ignatieff, wordt als een gunstig voorteeken beschouwd. Dit blad verschijnt dm Woensdag, ontniddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. I Rcchteilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijll in bij Bomiom.me-Ryckaseys, drukker-uilgevcr. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. Wlaamsck in <Ic Kaïuex. De zoo vurig verlangde beraadslaging over hel gebruik der Vlaamsche taal in bestuurzaken, door bijna 1200 pelitien gevraagd, is eindelijk donderdag in de kamer der volksvertegenwoor digers begonnen. M. Thonissen, vertegenwoordiger van Has selt. heeft eerst het woord gevoerd over het wetsontwerp dat bestemd is eindelijk aan do door verscheidene redenaars besproken ge- Vlamingen recht te doen. Hij verklaarde zich gunstig aan het ontwerp, doch niettemin steldo Men meldt uit St. Petersburg aan den Daily News, dal de openbare meeuing aldaar meer en meer bij hel gouvernement aandringt op hel nemen van een besluit. De vervelende onderhan- onyeianderlijk. De liberale dagbladen noglans delingen, welke nog nooit lol eenigen uitslag liberale Paus was en dal het uit j in het voordeel '- j oorlog besloten heeft en slechts tracht tijd te Politiek «Vellicht. Onze lezers welen, door liet uittreksel dat wij ervan hebben meegedeeld, dat de Encykliek van Paus Leo XIII geheel en al in den zeilden geest 1 is opgesteld, als de documenten van dien aard welke Z. H. Pius IX in liet licht zond. Het kon niet anders, want de leerstelsels der Kerk zijn I J I I- 1 --- hadden op al de daken geschreeuwd dat Z. 11. j hebben geleid, zijn, beweert men aldaar, gansch Leo XIH een liberale Paus was en dal het uit in het voordeel van Engeland, dal toch tol den zijne werken zou blijken. Nu de Encycliek ver- - schenen is en aan de katholieken heeft doen zien wat waarde deliberate voorzeggingen hebben, zwakt, door zijne uitgaven tieke kringen echter heeft, in de laatste dagen, liberalen /in opgesteld, doch de onvczvenbaren nieuw veld gewonnen en de benoeming van M. van het II. Collegie en de vreemde kardinalen Lobanoff als ambassadeur te Constantinopel, in hadden bedreigd met eene hevige protestalie de plaats indien de eerste tekst niet veranderd werd De emnsiiL' Paus zou aan die bedreigingen hebben loegegc- ven, zii h voorbehoudende de bisschoppen gc- heime bevelen te geven, om den vrede te slui ten met de ongodsdienstige gouvernementen. Ditmaal kan die laster niet anders gelogenstraft worden dan door er dc dwaasheid van te doen uiischijnen. Inderdaad, er zijn in het II. Collegie noch onverzoenbaren, noch kardinaals die met eene protestalie dreigen. De prinsen der Kerk zijn allen-dooi drongen van het gevoelen dal zij hel voorbeeld moeten geven van gehoorzaam heid aan al de leeringen van hun Opperhoofd, welke, zooals wij hooger zegden, door alle eeuwen heen overanderlijk zijn en blijven zullen. Bond der kathoSicke Krin^cit. Zaterdag 27 april is te Dendermonde do tien de algemeene vergadering geopend van den Bond der Katholieke Kringen. De openingszii- tiug werd voorgezeten door M. de Cannart d’ila male, senator. Aan zijne zijde bevonden zich MM. Poncelel. ondervoorzitter, baron Bethune, schatbewaarder, burggraaf Eug. de Kerckhove, A. Neut, algemeene secretaus, ictor Henry, secretaris. Graat de Caulaincourt, voorzitter der katholieke kringen van Pas-de-Caiais cu hel Noorder-departcment, en M. de Bruyn, burge meester van Dendermonde, zaten aan de rechter en M. Van den Steen; volksvertegenwoordiger, aan dc linkerzijde van M. den Vooizillcr. De vergadering was zeer talrijk; 73 kringen waren er vertegenwoordigd. Verscheidene be langrijke punten werden besproken. Dc rede- uaais waren zoo wal dezelfde van voorgaande jaren. M. dc Cannart d’llamale las een hartroerend verhaal zijner samenkomst, op 2 Februari, met Z. H. Pius IX; vervolgens bracht hij hulde aan Z. II. Leo XIH, en er werd een adres aan dezen 7 ;f i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1