I I ■i a- 3 Veurne, 15 Mei 1878. juar. 34e 1752. IS de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Politick overzicht» konservatieven vooruit gezel. I J I V J Deze heer is een vlaming, te Gent gehuisvest, en het grootste gedeelte van ’t jaar in onze pro vincie verblijvende, ’t zij óp zijn kasteel te Rum- beke, bij lïousselaere, ’t zij te Oostende. En dit laatste punt is van allergrootste waarde, daar het arrondissement Oostende moet medestem men voor het kiezen van eenen senator. De taal die hij bijzonderlijk voorslaat is de Vlaamsche taal, en hij heelt in het vlaamsch verschillige letterkundige werken geschreven. Hij is rechts geleerde, en wel een der voornaamste van het land ’t is hij, die door het gouvernement is ge last geworden in de archieven van Vlaanderen, de oude wetten en gebruiken op te zoeken en ia een boekwerk te verzamelen. Daarbij is hij ge- spraakzaam en vriendelijk met het volk en de burgerij, gelijk de kiezers ervan overtuigd zul len zijn als bij hen al zal gaan groeten vooraleer de stemming aankomt. AI deze hoedanigheden stonden de leden ge heel wel aan, en zij waren gelukkig dal men zulkcn voortreffelijken kandidaat gevonden had. Op voorstel van een der leden werd er aan stonds een telegram opgesteld en naar den graaf de Limburg-Stirum gezonden, om hem te laten weten dat de algemeene vergadering zijne kandidatuur met algemeene stemmen had aan- veerd. Men bleef nog lang te zamen, men sprak nog over verschillige puntjes en het algemeen ge voelen was, dat de liberalen mochten opkomen om onze kandidaten te bestrijden; dat zij in beide kiezingen eene buitengewone nederlaag zouden krijgen. Ook, zoo het schijnt, zullen zij het niet wagen, voor de provinciale kiezingen, en voor de kiezing voor den Senaat hebben zij moeite gehad eenen, kandidaat te vinden, en hebben zij er oenen, ’t is, och Heer toch! een wel gekend IJperseh kind, M. Ferdinand Stuers, die zich ridder laat noemen. Is het niet verwonderlijk, roept de Patrie van Parijs, wanneer men dergelijke gebeurie- nissen elkander binnen zoo korten tijd ziet op volgen, dat er politieke mannen zijn, wier be hendigheid en doorzicht nogtans algemeen worden erkend, die voor edragslijn aanne men, grondbeginselen te k-gumdigr:; die de vernietiging ten doel hebbe. van alle .■:■■■;.?- voel en overheidsgezag. Zij... in dcrgeli'k val, de belangen van alle gouvmmicmem- o i;r b g-Slirunu- Die misdaad heeft niet alleen in gansch Dnilschland, maar over gansch de beschaafde wereld, de diepste verontweerdiging en den i krachtdadigste!) afkeer ontmoet; doch na de I uitdrukking van dit gevoel is onmiddclijk overal de vraag gerezen welke raadgevingen; welke beweegredenen de oorzaak van dien moordaan slag zijn. Voor ons beslaat desaangaandc geen de minste twijfel. De gebeurtenis te Herlijn, komt ons voor, als het natuurlijke, uit sluitend werk der revolutie en van het socialism, dat hedendaags zijne vertakkingen onder eiken europischen troon schiet, om hem te doen wan kelen, zooniet omver te werpen. Heden hebben wij het feit van Herlijn, verledene maand •zagen wij den moordaanslag door Vera Sassu- lilch te St. Petersburg, door den jurij be schouwd als gcene misdaad, en wij handen zelfs do vrijspraak dier jonge moordenares aan te slippen. Beslaat er geene nauwe verwantschap tusschen die feilen? Bedoelt het socialism in Duilschland, niet hwtgenc het nihiilism in Rusland wil? Dit blad verschijnt den Woensdag. Qnmiddelijk na i’ Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij Bomionjie-Ryckaseys, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. ’t Advertentie-bladje schrijft in zijn nummer van zaterdag de volgende regelen Mr de Stuers is de kandidaat der liberale partij en een onbekende is de kandidaat der klerikale partij. Wil 't bladje daar door laten verstaan mis schien dat M. de Stuers in't arrondissement Veurne-Oostende bekend is? Vraagt aan ’t is ge lijk welken kiezer de kopstukken der li berale partij alleen uitgezonderd, die dezen stuur naar Uper zijn gaan opvisschen, maar vraagt aan allen anderen kiezer of zij M. de Stuers kennen; geen een zal u kunnen inlichtin gen over dien man verschaffen; ’t Advertenlie- bladje zelf weet geene hoegenaamde hoedanighe den van den opgevischten kandidaat, ’tenzij dat hij groote grondeigenaar is; dat hij getrouwd is met juffrouw Van Zuylen, van Brugge; dat hij bekwaam en gedienstig is en bovendien een ware Vlaming. Maar bewijzen bijbrengen van zijne bekwaamheid, van zijne gedienstigheid, van zijn vlaamsch hert, ah! dat is wat anders, liet zit zoodanig in de pijne, dat geheel zijn arti kel spreekt van M. Behaeghel. Laat M. Behaeghel rusten, Advertentie-bladje; de man had veel beter gedaan van hem al die politieke zaken niet aan te trekken hij ware misschien zoo vroeg niet gestorven. Spreek van M. de Stuers, en bijzonderlijk van zijne ge dienstigheid. Om u moeite te sparen en opdat gij zondag toe komende grondiger uwen kandidaat zoudt kun nen beboffen, ’k ben ik zelf op zoek gegaan naar mcnschen die uwen de Stuers kennen, ’k Heb lang en veel moeite moeten doen, maar toch beu ik erin gelukt. De Journal d’Yprei; heeft ons iets laten kennen en wij deelen hét hierachter mede. Maar ’t was mij. niet genoeg ’k heb nog andere zaken willen weten. Na al de gemeenten te hebben onderzocht, kwam ik te Oostvleteiea aan. M. de Stuers heeft daar eigendommen. Ge zult zeker peinzen, lezers, 'dat al de pachters daar gingen boffen met de bekwaamheid en de</e- f dienstigheid van M. de Stuers? Och Heer toch', i De kwestie van het Oosten schijnt heden gansch in de schaduw gesteld, door het geval der moordpoging op keizer Wilhelm. De kor- respondent van de Daily News, te St. Peters- zijne dochter gewond. De moordpoging ge- j burg, bericht, dat volgens telegrammen welke den), de dader werd omniddehjk aangehouden I en naar het policiebureel der Mittelstrasse ge bracht. De dader loste van op den trottoir, twee scholen in het rijtuig des keizers, doch zonder iemand te treffen, en snelde toen over ■den rij- en middenweg der wandelplaats Unler •den Linden voort, terwijl hij door het publiek achtervolgd werd. Toen men hem wilde aan houden, loste hij nog drie revolverschoten, wierp het wapen weg en werd in hechtenis ge- jiomen. Eeltige minuten later werd op den rij weg van luier den Linden, insgelijks door het publiek ecu tweede persoon aangehouden, die, naar men zegt, den dader wilde uit de handen halen. De dader is een blikslagcrsknecht uit Leipzig, zekeieEmiel Heinrich Max Hoedel, bij genaamd Lehman. Eene overgroote volksmenigte heeft zich ver bolgens voor het paleis verzamelden op de meest geestdriftige wijze zijne genegenheid tot den •ouden keizer Wilhelm getoond. De vreemde ambassadeurs, de generaals en ministers hebben zich bij den keizer begeven, ’s Avonds waren een groot getal huizen der hoofdstad bevlagd en geïllumineerd. De keizer, vergezeld van den kroonprins en grool-hertogin Louiza, begaven zich naar het opera en vervolgens naar het Schauspielhaus. In die beide schouwburgen stond het publiek recht, toen de keizer binnen kwam en de luidruchtigste Hoch'tl deden zich hooren. Hel orkest speelde het nationaal aria en het publiek hief het vaderlandse!) lied aan. üp gansch zijn doortocht, terug naar het paleis, werd de keizer onophoudelijk locgejuicht en ge- ■durende een gedeelte van den nacht bleef het volk voor hel pajeis vergaderd. dezelfde? In Duilschland vooral waar de offi- cieele politiek de radikale en materialistische beweging meer dan elders heeft in de hand ge werkt, zullen zekere invloedrijke personen heden ernstig kunnen nadenken over de ge volgen der leerstelsels, door hen tegen de Zaterdag, ten drie en half ure na middag, is er een laffe aanslag gepleegd op het leven van den keizer van Duilschland. De keizer kwam iferug van eene wandeling, in gezelschap der groot-herlogin van Baden, en was op het punt terug te koeren in 't paleis, toen er op eens revolverschoten op de beide wandelaars gelost werden. Gelukkig werden noch de keizer, noch béurde ter plaats Unter den Liuden (onder de Lin- i dagelijks uil Weenen komen, de onderhandclin- j- 1-gCI1 steeds worden voortgezet, doch dat er niets zal worden beslist voor de aankomst van M. Schuwaloff. Volgens den korrespondent van den Daily Telegraph, te Weenen, zou M. von Bismark aan M. Schuwaloft hebben te kennen gegeven, dal het behoud van den vrede niet alleen wenschelijk voor Europa, maar ook drin gend noodzakelijk is voor Rusland. Uit Sl. Petersburg wordt aan de Chronicle geschreven, dal het russisch kabinet heeft beslist, zich aan te sluiten bij de grondbeginselen, welke in de cir culair van lord Salisbury ontwikkeld zijn. Zondag laatst is de Katholieke Kring dezer stad bijeengeroepen lot het benoemen van kan didaten voor de provinciale kiezing van 27 dezer. De leden waren in groot getal toege sneld; niettegenstaande hel ongeweerte, dal rond drie uren in de omstreek is losgeborsten, en velen van den buiten belet heeft naar de ver gadering te komen, waren er kiezers tegen woordig van Houthem, Wulveringhem, Coxyde, Adinkerke, enz. Er heerschte onder allen eenen buitengewonen geestdrift. Vooraleer over te gaan tol het kiezen van kandidaten, stelde de eerc-president bedankin- gen voor aan de twee uitlredende leden MM. Bieswal-Bril en Van llee-Faure, die met zooveel iever den welvaart van ons kanton hadden voor gestaan. Onnoodig te zeggen dal zijn voorstel door luidruchtig handgeklap werd aanveerd. Daarom stelde M. de Voorzitter opnieuw de kandidatuur voor van M. Van Hee-Faure, en zij wierd met algemeene toejuchingen begroet. M. Bieswal-Bril, lot het ambt van arrondissements commissaris benoemd, kan geen mandaat van provinciaal raadslid meer aanveerden. Men moest dan een tweeden kandidaat kiezen, liet komiteit had de kandidatuur opgedragen aan M. Raphael Despot; van Veurne, die had toego- stemd, op voorwaarde, dat de algemeene ver gadering den keus zou bekrachtigen. Wanneer M. de voorzitter deze kandidaat voordroeg, vond zij bij al de leden uiter mate veel bijval iedereen getuigde dat men niemand beter had kunnen voorstellen. Deze heer is nog jong, en bij gevolg, zal lange jaren dienst kunnen bewijzen aan het kanton; hij is gespraakzaam en dienstwillig en behoort aan' eene der voortreffelijkste familien van Veurne en Veurnambacht. Hij wierd dan met al- I gemeenheid vil» stemmen tot tweeden kadidaat uitgeroepen. De hoeren kandidaten Van Hoe en R. Despot namen achtereenvolgens hel woord om de ver gadering te bedanken over de achting en het vertrouwen die zij hun had bewezen en beloof den beide al hunne kracht en macht in hel werk te stellen lot het.welzijn van gansch het kanton. Er was nog een punt aan het dagorde de voorstelling van eenen kandidaat voor den Senaat. M. Van IIcc-Faure liet aan de vergade ring kennen al de stappen die het komiteit en bijzonderlijk onze achtbare volksvertegenwoor diger M. Visart hadden gedaan, om eenen kan didaat te vinden die het vertrouwen der kiezers zou verdienen. Verschilligen waren er die de kandidatuur hadden aanveerd. Onder allen had men verkozen als al de hoedanigheden in eenen joge.ii gr;md bezittende, de heer graaf'de Lim- o I I a I i: A’■J Moordpoging op tien Ilviier van UuilKcitlaiid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1