DE LIMBURG-STIRUM. I 34e jaar. 5 Juni 1878. fro 1755. KIEZING VOOR DEN SENAAT. DE LIMBURG-STIRUM. I ren, hebben zij den eersten slap gedaan; 'tzijn 'durven aiüigaan om deze volkslievCndesubsidie». noodlijdende ouders der. miliciancn alle maande ecne subsidie van 10 Ir. heelt doen stemmen, om den lust der bloedwet te verlichten. En Frère- ban.; .bet.boot’d der geuzen, heeft het ministerie •Ziedaar de liberalen! het militarism. Weet ge wel, kiezers, wal de liberalen wil- BEWAREND GRONDWETTIG KIESVERBOND pau Ucnriic. - KANDIDAAT Graaf DE LI NI BU RG-STIRU M. In cenc der gemeenten van 't arrondissement van Oostende, was M. de S m rs in eene herberg met verschil ige kiezers; Er kwam hem een ver standig gedacht te binnen. Hij is nog al zwaar van lijve en die kiezers ook. Maar wie zou er best staan aan 't riemtje. M. de Stuers nam eene kt or de, en om zeker te zijn van zijne overwinning, mat de dikte van zijnen buik, en dj dikte van andere kiezirs. 'kGeloÖvê zelf dat hij den prijs verdiende. Hoe spijtig toch, dat het vers and in den buik niet en zit; M. de Stuers zou vooiz'ker de eerste scirateur zijn van T land! Veurne, ’t Was in cenc dor naastbijgelegcnc gemeen ten van Veurne, M. de Stuers ging daar op ecne hofstede, M. de Stuers begon met aan den lands man te zeggen, dat hij moest voor hem stem men, om dicswillcdal hij op de hofstede woont van zijne schoonszustcr. ’k Vraag u wel excu- sie, Mijnheer, antwoordc de kiezer, ik woon op hel goed van juffrouwen van VGewei! als bel de hofstede niet is van mijne schoon zuster, uwe proprietarissen zijn familie van mijne schoonzuster. Mijnheer, dat weet ik niet, ging de landsman voort; maar wal ik weet, is dal mijne proprietarissen begecren dat ik WEL stemme., en ’t is ook mijn gedacht. Zoo, gij wilt voor mij niet kiezen? Bah neen ik. Wel ’k wenschcdat gij den 1 i41'" Juni de kozijntjes liaddet. Alzoo spreekt die brave heer de Stuers aan de landbouwers die voor hem niet willen stem men. 't Is treffelijk, hé? Kiezers van den buiten, wat zegt gij van dien man? M. Ferdinand de Stuers is een vlaming, die goed de tale spreekt, en M. de Limburg kent geen vlaamsch. Zoo schrijft cp alle toontjes ons waarheidminnend gcuzenbladje. GeweiM. de Stuers ging in eene herberg, hier te Veurne. Do bazin was in de herberg. De liberale kandidaat vroeg in bel vlaamsch achter den man, die kiezer is. Maar zijne taal was zoo aardig en zoo verfranscht, dat de bazin hem zonder schroomen zegde ’k Geloof, Mijnbeer, dat gij gemakkelijker fransch spreekt dan vlaamsch, niet waar? En M. de Stuers stond daar. A(lvertentie-b!a lje, waarom verhaalt gij al deze lotgevallen niet? zelf geen kapperken. Ge ziet, Advertentie-bladje, wc moeten wij naar Slype niet gaan om historeljes te vinden. Slype is verre van hier, en niemand zal gaan infbr- meeren of gij de waarheid geschreven hebt. Maar hier te Veurne, T is gemakkelijk om weten, en ’t gerucht loopt op de straat. Hebt gij gcene ooreu om te hooren dan. Wat willen integendeel de katholieken? Hel katholiek ministerie verzet zich stellig tc- gen die plannen der liberalen. Het is nog niet al te lang geleden, dal het <le grootste moeilijkheden heeft gehad met die liberale militaristen, die hel hof’van den koning bezetten. De ministers wilden op geener manier hooren spreken van i waren op het punt hun ontslag in te dienen, liever dan hatelijke wetten op de schouders van stand had de overhand, en wij waren van de ti rannieke wetten verlost. I^ibcralism cn Socialism. Zondag laatst 2 Juni, rond 2 1/2 ure na mid dag, is er te Berlijn, in de hoofdstad van Prui sen, een afschuwelijk schelmstuk gepleegd. Ze kere doktor Gl). Nobiling, oud 30 jarcit, heeft op den keizer van Duitschland twee gewccr- De goedbertigheid cii mcnschlievendheid van M. de Stuers hebben wij reeds doen kennen, door zijne fameuse rinksteking van Oostvleteren, waar de lijders een half glas champagne kre gen cn prijzen van een halven frank. Wij hebben sedert dien nog iets anders vernomen. De kar tons moesten toch ook getrakteerd worden, cn de edele heer Ferdinand de Stuers had bonsjes gemaakt voor do kartons vaneexe HALVE PINTE bier, 't Ging zoo verre dat de herber giers hel de moeite weerdniet dachten die lioi sjes in te dienen, cn dat ,cr op den dag van vandage nog herbergiers zijn te Oostvleteren, die vel twintig van die Donsjes bewaren ter eeuwiger gedachtenis.' lleweldie mildheid is binst zijne kiezinps- ronde nog eens uitgeschenen. In Veurne stad, ging hij meteen lid van den gemeentel aad in eene heiberg, en bleet met den baas wel eene halve uur in eene afgezonderde kamer; cn voer hoeveel teere beeft hij gedaan? De baas heeft niet veel in zijnen zak moeten steken, zelfs geen spoogc water heeft hij gedronken, noch ge vraagd. Eeltige lotzei nllcia anti M. <lc Stuers op zij ne kiezingrontle. 't Advertent ie-bladje schijnt ons te willen ter gen en M. den graaf de Limburg-Stirum te chelijk. Wij zullen ’t bladjc op zijne slappen vjlgen, cn eenige voorvallen aanbalen die zeker In ecne andere herberg van Veurne, ging M. Feidinand de Stuers met denzclfdcn heer een bezoek afleggen naar den baas. Hij vroeg twee halvekens genever en wierp een frank op tafel, j Men gaf hem negen dikke weder, en hij raapte ze op cn stak ze in zijn zak. Eu de baas kreeg i Kiezers van Veurne cn Veurnambacht, wilt gij me dewerken aan het verdelgen van alle gezonde principen? Neen, voorzeker neen, Gij wilt den eerbied der overheid, gij wilt getrouw blijven aan God en koning. Stemt dan allen eenparig- lijk voor mannen die deze princiepen voorslaan en doel zegevierend uit de stcmbuus komen de naam van M. den graaf Het katholiek ministerie wil ook dc licrinriclt- 1 mg der garde-civiek; maar niet op de manier der liberalen. Hel wil de lasten niet verzwaren, rmaar de verdediging van 't land verbeteren. Kiezers van Veurne en Veurnambacht, gij hebt Dinsdag te kiezen tusschen de lilieralcu en bet katholiek ministerie; tusschen die militaristen •die hel bloed zullen wegvoeren en uwe kinderen aan uwe liefde onttrekken, en tusschen deze die de militaiie lasten reeds van nu af als te zwaar ■aanzieu en ia hel geheel niet willen vermeerde ren. Voor wie zal uw keus zijn? Daar kan geen twijfel zijn. Weg met de milita risten! Weg mot de geuzen, en leve het katho liek ministerie! Daarom zult gij met eenparig heid stemmen voor den vriend van 't ministerie, de edele graaf Zou T AdvertentJe-bladje ons niet willen zeg gen hoe dal zijn kandidaat M. Stuers te Ghistel is gevaren met M. Van Is.'ghem? M. Jan begot daar armen praat en liberate leugens te verknoe- zelen en wilde eenen heer verplichten, .om dien sten die bij hem in h d geLec c niet had bewe- zm. Maar die heer had hair op zijne tanden; hij stelde M. Van Isegbem op zijne p’aats’én be loofde at.n M. Cc Stuers dat hij met handen cn vo t n tegen l em ging wei ken, en dat hij ziclr wel aan eene huize moei t verwachten. Hoep maar, Geüzenbladjr, dat uw .kandidaat zul gekozen zijn. Gij geloo.l het-zc-Ivt niet, ci t is om de dogen te verblinden cn in -de -hoop dat gij met deze middels nog cenig voordeel zoudt kunnen doen, 0at gij alzqo luidop vik'.oiie schiie w.. Doe maai; wij, van onzen karii, wij hoopcu en zijn verzekerd dat den 11 Juni zal I senateur uitgeroepen worden frê. GRAAF SIE tlMBURC-SlinUM. Het militarism in Elclgie* Er is een punt dal de kiezers goed voor oogen i Li’ - i- geven Dinsdag loekomenae; t is de zaak van lid van dc Kamer te Brussel moest gekozen hoofd komen? Eerst en vooral zullen |zij iubrengen dat alle man soldaat moet\worden; zij willen den mili tairen dienst gelijk in Pruisen. In het jaar 1870, als zij nog aan T hoofd wa ren, hebben zij den eersten stap gedaan; ’tzijn <le liberalen die het contingent van 't leger van 10 duizend man op 12 duizend hebben gebracht. rechten op eenen veel grooteren voet dan zij nu verzwaring der lasten en I ti nnl el*> rz fzx <1i.ai.zaii van n„,. het volk tc leggen. Hunne onwrikbare weder- doen doorgaan voor gierig, vrekkig en bela i chelijk. Wij zullen 't bladjc op zijne slappen vjlgen, cn eenige voorvallen aanbalen die zeker 't Is nog hel katholiek ministerie dat aan de met M. de Stuers gebeurd zijn? Wij zouden m... mi„ .,i„ i naam en bijnaam bij onze gezegden voegen, maar uit achting voor de kiezers met wie deze historietjes gebeurd zijn, zullen wij ze verzwijgen. schoten gelost, terwijl deze op wandeling was. Hel wapen was met grof lood geladen; een 30- tal korrels zijn in hel aangezicht, het hoofd en den rug gedrongen. *t Is de tweede maaT in kórten tijd dat men te Berlijn op den keizer schiet. En wie zijn die moordenaars, die afschuwelijke schelmen? ’tZijn socialisten cn demokreten. Hewcl, kiezers,)’t liberalism in België zakt go din ig lecger. Over eenige jaren, wilden de libe ralen mélde socialisten geen het minste betrek hebben; dc socialisten waren in den ban gesla gen van het liberalism. ’t Ware leerzaam op te balen al hetgeen de li- ui neen berale gazetten eertijds tegen de socialisten moeten hebben, wanneer zij hunne stem zullen j schreven. En, over twee jaar, als er een nieuw den, dc oude liberalen, de doctrinairen, mol den ^.va-v..-, représêntant Oits, en den burgemeester van len en zullen ten uitvoer brengen als zij aan hel Brussel aan ’t hoofd, wilden geen socialist voor represéntant Oits, cn den burgemeester van medelid in de Kamer. Maar zij waren reeds overstroomd. Het libe ralism der groote steden was vooruitgegaan, en zij werden gedwongen de kandidaiuut van eenen socialist, de kandidatuur van Janson voor te dragen. Het liberalism is versmolten met het socialism, en in de Kamers zelf ’t zijn de socialisten die De liberalen willen nog de garde-civiek op- j de wet beginnen te geven. rechten op eenen veel grooteren voel dan zij nu F'-- bestaal, leder garde-civiek zou moeten alle jare ook het socialism voorstaan, durft gij ook voor drie, vier weken gaan exerceeren, en huis en familie verlaten. Dat zijn de ware plannen der liberalen. Dit blad V. r.-rhijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tï. ’sjaars; met de post 6 lï. Annoncen 20 een timen per regel. Beehlei lijke'eerherstellingen 1 fr. Een immmer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 f'r. het 100. Men schrijft in bij BoNitoiyjiE-IhcKASEïS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, N’r 4, te Veurne. 11 f f k A i J A ZA IJ I A tl «I.lll/A» 1 v -Zk.a.aoL ZX f» ,av< aa v til va tv i*' uw va aaa vwt ^v.*v v.l W 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1