s 19 Juni 18*78. 1757. 34* 1 I jua r. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eenlimcn per regel. ver- Brussel, zegt 4 fr Veurne, lïc kivzing van ifl Juni. De kiczing van l Juni is in ons arrondisse ment van Veurne een schitterende zegepraal ge weest voor de katholieken. M. de graat de Lim- burg-Slirum heeft eene meerderheid gehad in Veurnambacht van 179 stemmen. Eer aan de kiezers van Veurnambacht! Zij hebben bewezen dat zij de zaak verstonden; baren en dan malkanderen verscheuren, en ’t zal onmo gelijk zijn alzoo te besturen. Daarbij de keizer van Duitschland en zijn ministerie hebben reeds, volgens het schijnt, eenen brief geschreven naar Belgie om te vra gen welke middelen bet ministerie zal in 't werk stellen legen de socialisten. De meerderheid der liberalen bevat zeven of acht socialisten; bijge volg hoe zal het ministerie varen? Nog, volgens het programma der liberalen, moeten er vferschillige kwestien op het tapijt komen, die geenszins van de gemakkelijkste noch van de populairste zijn de militaire kwes tie en den persoonlijken dienst, de herin richting der- burgerwacht, de vaart van Tcr- neuzen, enz. Zeker en vast is het, dat de liberalen in al deze zaken de grootste moeilijkheden zullen ontmoeten, die hun den haat des volks op den hals zullen trekken. Daarenboven, de neerlaag zal de katholieken moed en kloekle bijzetten; zij zullen nog meer aandacht leenen aan het vervaardigen der kie zerslijsten,- en meer en meer het volk de waar heid doen kennen. 't Is dan met de grootste redens, dat wij hopen welhaast het liberaal ministerie omverre te werpen en bij vier jaar wederom aan ’t hoofd van hei land tc slaan. Het zij zoo! Palitiek. overzicht. Het congres is donderdag te Berlijn geopend. Het zal waarschijnlijk langer duren dan men in den beginne dacht; de vergadering zal slechts over ander dag zitting houden, ten einde de ge volmachtigden in slaat zouden zijn de noodige inlichtingen van hunne onderlinge gouverne menten te bekomen. Hel congres beraadslaagt in het geheim, dus moet men de lijdingen over hetgene in die ver gadering wordt verhandeld, meer aanzien als enkele geruchten dan als bepaald verzekerde feilen. de Limburg-Stirum zoo warm heeft ondersteund, en niet weinig heeft bijgebracht tot de schitte rende viktorie. Het arrondissement van Oostende, en wel bijzonderlijk de stad Oostende, heeft ook de hoop der geuzen te leur gesteld. De katholieken van Oostende gaan rap vooruit. Moed dan, geloofsgenoten, moed en volherding, en gij zult ten laatste geraken waar wij in Veurne op den huidigen dage zijn gekomen! Spijtig is het, dat andere arrondissementen zoowel niet gestemd en hunnen plicht verslaan hebben als het arrondissement Vcurne-Oostende. De groote steden, Gent en Antwerpen bijzonder- derlijk, hebben het katholiek ministerie ver raden en de meerderheid aan de geuzen gegeven. Het katholiek ministerie is dan gevallen, én zal vervangen worden door een liberaal minis terie. Zullen de geuzen nu durven hun programma volvoeren Wij durven het niet verzekeren; maar toch vreczen wij zulks. Waarschijnlijk zullen er wetten gestemd worden om den Godsdienst te vervolgen en de Kerk hare vrijheid meer en meer te benemen. Die de geuzen aan het hoofd hebben geplaatst door te stemmen voor hunne kandidaten, deze zullen plichlig zijn voor God en in consciëntie van al het kwaad door hel geuzenministerie verricht. Maar wat ook gebeuren moge, Veurne-Oosten- de mogen gerust zijn in hun geweten. Zij heb ben gestemd voor eenen man die aan de franc- maconslogien geenszins is verslaafd, en altijd zal weerstand bieden uit al zijne krachten aan de dwinglandij en kerkverdrukking der geuzen. Leve de kiezers van Veurne-Oostende Hoe <lc liberalen hunne viktorie hebben gevierd. Dinsdag 11 Juni, als de liberalen gewaar wierden welken ontzaggelijken klop zij te Veurne en in Veurnambacht gekregen hadden, zij leek ten weg al druipneuzen en waren te wegc hunne schaamte in hunne huizen te verbergen. De zege praal in Veurne verhopende, hadden zij, naar gewoonte, bet schuim van het volk bijeen ver gaard om fceste te vieren. Maar als zij zich ver loren zagen, hadden zij dit volkje niet van doen, en lieten het stillekens varen. Doch het droevige nieuws kwam toe dat dc katholieken te Gent en te Antwerpen verloren waren, en aanstonds zij schepten moed, riepen bet volkje bijeen, en er werden bons uitgedeeld om te gaan drinken. Noch nooit sedert dat Veurne beslaat, ’t oir ware misschien in dc lijden der geuzen van dc XVI' eeuw, of in de droevige dagen der fran- schc revolutie, noch nooit had men afschuwe lijker losbandigheid gezien. Benden mannen en vrouwen der laagste klassen liepen rond dc markt en in de straten al tieren en al zingen de drank had hunne tongen losgemaakt, en alle slach van zcdelooze en goddeloozc redens kwa- uit hunne mond gebraakt, en voor de eerste maal hoorde men in Veurne het geuzenlied dreunen 'l ongediert der papen, verlost ons Vaderland. Schande, eeuwige schande aan dezen die aan hel hoofd staan der maatschappij en orde on gc- voegzaamheid staande te houden, en die de bij- zondcrslc waren om hel schuim op tc jagen. Schande, eeuwige schande aan dezen die van christelijke ouders opgevoed, en door dc katho lieken bevoordeeligd, zich niet schaamden hunne vroegere princiepen te verloochenen, hunne weldoeners te verraden, en geld te geven om ie doen roepen tegen de katholieken en de pries ters. liet treffelijke volk van Veurne was veront- weerdigd en verslagen. Zij waren getuigen van De liberalen zoowel als elders, zijn dc vijanden Alleen eenigc hectc hoofden blijdschap. Alleenlijk hier en en bij kopstukken zag men vaandels uitsteken. Het algemeen gevoelen was dat de liberalen van Veuiïic geenszins slim te werkc gingen. Dat zij zich tc verre hadden begeven, en in Veurne nog meer achteruitge gaan waren door deze manifestatie dan zij het. het oogenblik der kiczing. God volksminnenden representant, den Dat Duitschland er trotsch op is zijne hoofd plaats als zetel van het congres aangenomen te zien, laat zich begrijpen. Het is waarlijk verbazend te zien welken weg dat land sedert 20 jaren heeft afgelcgd. In 4856, op het congres van Parijs, had Pruisen nauwe lijks spraak in 'l kapittel; nu doet hel de weeg schaal dalen langs waar het verlangt en van zijnen wil hangen de besluitselen af. In 20 jaren lijds is het kind tot eenen reus opgewassen; spijtig maar dat de voelen van potaarde zijn en reeds beginnen te verbrokkelen. De macht begint aan Bismark te ontsnappen. Dc liberale partij die zoo lang als een gedwee lastdier zijne fortuin heeft gedingen, keert zich tegen haren meester; vruchteloos tracht hij haar in te toornen, zij is wederspannig, en misschien is het oogenblik niet ver waarop' zij hem zal me deslepen, De kanselier ziet den afgrond waarop het land uitloopt door de verslapping van het godsdienstig gevoel en de verspreiding der mo derne dwalingen. Hij verzint ernstige middelen om hel kwaad te keer tc gaan, maar de liberalen roepen in Duitschland hetgeen dinsdag verleden in ons land is uitgegalmdVooruit! Immers vooruit! Zij willen geene achteruitkruipers. Al hunne organen zeggen dat er tussclien de voorge nomen politiek van lïisinark en de liberale grondbe ginselen geene overeenkomst mogelijk is. Lange jaren beeft dc rijkskanselicr dc li beralen tegenover God en zijne Kerk voorge staan; de 'massa’s zijn onlzedelijkt en vurige drillen zijn aan 't smeulen geraakt. Nu stijgt do vlam op zal Bismark ze blusschen met er zich in te werpen? Dc Pruisische Bondsraad beeft met algcmce- nc stemmen het voorstel tot 'ontbinding van den Rijksdag aangenomen. De nieuwe kiezingen zul len den 30 juli plaats hebben. Aan den nieuwen Rijksdag zullen wetten tot beteugeling van het socialism worden voorgc- steld. Onder dc liberalen hccrscht eene groote spanning, terwijl men in de konservatieve krin gen zich met zekerheid aan eene groote meer derheid verwacht. In Frankrijk en in Italic heeft de verwerping van het handelstractaat ontzaggelijken indruk gemankt. Gambctta had het aannemen ervan, voor zooveel als verzekerd aan zijne Italiaanschc mcderadikalen. Ook heeft hij geene sclield- wooiden genoeg voor dc mannen die het belang van Frankrijk tegenover zijne grillen hebben durven verdedigen. Onze hoop. De katholieken zijn dinsdag verslagen, maar niet krachteloos geworden. Wij hebben de vaste hoop dat het niet lang zal duren, vooraleer wij wederom aan het hoofd van land zullen staan. Eh waarop is deze hoop gesteund Eerst en vooral de meerderheid der liberalen, overal waar zij gekozen zijn, builen te Gent, is geheel klein. Te Brugge is de liberale senaieur gekozen met EENE slem meerderheid. En wat al geweld de geuzen gebruikt hadden, is onzegge- lijk. Onder andere is er een jonge geus die zijn eigen vader heeft opgesloten in zijne kamer, omdat hij niet zou kunnen gaan stemmen voor de katholieken. Vaders, hebt dan zoons die gij groot gekweekt hebt, om alzoo behandeld te worden, ’t Is de vrucht van de liberale scholen. Te Venders, te Charleroi en tc Roei is liet genoeg een dertigtal stemmen te keeren om verschillige katholieken in de Kamers te doen komen. Te Antwerpen zijn de geuzen gekozen, omdat zij zoo machtig veel katholieke bulletins hebben vernietigd; in twee bureelen hebben zij er 582 vernietigd, en in de andere nog 81. Hadden al die briefjes geteld, de katholieken waren boven. Te Gent hebben de geuzen dc buitenlieden benauwd gemaakt met ze tc bedreigen met brand, revolutie, en wat weel ik nog al. De zegepraal der liberalen is dus zoo treffe lijk, nog zoo schitterend niet. Ten anderen, de liberalen zijn niet allen eens gezind; als er zake is van de katholieken tc be vechten, dan komen zij overeen, maar om zelf aan het hoofd tc staan, dat is wal anders. Tus- schen de liberalen zijn er oude, aan welker i de waarheid onzer gezegden hoofd staat M. Frère-Orbaii; er zijn ook jonge 1 hier te Veurne zoowel als elders, en gevorderde of geavanceerde!)aan hun hoofd i van God ca Kerk. staan Bara en Janson. Nu is M. Frèrc-Orban waren dronke van! die geroepen is door den koning om een ministe- en daar in hei beige ,.r rie te vormen, en de Gazette, van Brussel, zegt dat zij klaarblijkelijk zagen hoe het meesterschap I dat de jonge liberalen hem niet willen. Daaruit der geuzen Godsdienst en Vaderland bloot ging komt het, dat M. Frère-Orban zooveel moeite stellen aan alle slach van ongelukken en rampen. heeft om een ministerie te krijgen, 't Is reeds Eer ook en hertelijken dank aan onzen acht- acht dagen dal hij zoekt, en op oen oogenblik dat wij schrijven, heeft hij nog geene leden.ge- i waren op edelen heer Visart, die de kandidatuur van M. vonden. Dc jonge en de oudo liberalen zullen 1 gave't! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c_ o- Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij Boniiomme-Rvckaseys, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenslraat, N'r 4, te Veurne. I - ■-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1