Notaris DECAE, te V curncj flater weegschaalstraat, n* 40. ingesiort, zes metsers ineérukkende. Vijl waren een aan ver- Wnzrnhi' rn*1*’ en Vr»ich*e** t. voorslagen op Karei Ryon. Vantlaele Hendrik, werkman te Clercken, tot 10 nviand gevang en 50 fr. boet, voor slagen en won den op Sinnaghe'l en Joos. •dagen gevang, voor tie agent Conssaerl; tot 2t> fr. boet, voor slagen op F. Vanhove. en tot 10 fr. boet, voor slagen op Co leta Derycke. Zitting van den 14 Juni. Cailliau I.ivinus, w rknian te Merckem. lol eene maand gevang, voor jiauvei breking. Vcrschillige tijilhtgen. Mgr. do Bisschep van Brugge heeft zaterdag morgen de volgende wijdingen gedaan Tol Priester .MM. Frederik Debacker, Op Woensdag 3 Juli pr om 2 ure fix na noen, ter herberg van jjg deystcr, te Alveringhem (Nieuwe herberg), k°°l van Wcttclljkc Besluiten. Bij koninklijk besluit van den 3 Juni zijn benoemd tol ontvangers der direkte belastingen en aecysen Te Couckelaere, M. O.-A. Boze, t' Te Wnlveringheni, M. G.-J. Van iMelle, thans le Putte (Antwerpen); To R unscappelle. bij Nieuport, M. A.-L. Noir- sain. thans te Abeele-Sialie; Te Abeele-Slatie. M. E.-M.-M.-G. Serdobbel, thans te AVeslcappelle. van ilen Woensdag 9G Juni IMÏS, om 4 ure na middag, ter herberg der echtgenot' ten Cambicr-llcrrcwyn, te Wulveringhcm-Zwaantje» openbaarc verkooping van I 'en me- Bcwestei poort Een onlangs nieuw gebouwd IIOFSTJ»5' Kl.v, met 1 hectare 96 aren 98 cent, onder b'” bouwden grond, hofplaats, tuin en zaailand, sed10 B, nummers 242, 243n en 243a, verdeeld in 3 lol»»; Gebruikt de gebouwen door verscheide, al 1°' 1 mei 4879. en de zaailanden door Carolus Ga»1' bier-.Mortier tot 1 October 1878. Donderdag Juni S •i'3'W, om 4 ure na middag, ter herberg bewoond do0r sienr Hendrik Van Eegroo, te lloulhcm-doi'l1' plaats, OPENBARE LICITATIE-VERKOOPING van rv. isr ar-, verdeeld in 8 loten. ia< Alle inlichtingen zijn ook te bekomen Bij BOUDEWEEL, Notaris, to Ilondshootc- De nieuwe Kamers. De oude Kamers waren samengesteld de Senaat uit 62 leden, waarvan 33 katholieken en 29 liberalen, hebbende dus eene meerderheid van 4 stemmen. De Kamer der volksvertegen woordigers uit 124 leden, waarvan 68 katho lieken en 56 liberalen, hebbende dus eene ka tholieke meerderheid van 12 stemmen. De nieuwe Kamers zullen samengesteld zijn .•ils volgt De Senaat uil 66 leden, waarvan 36 liberalen en 30 katholieken, zijnde eene liberale meerderheid van zes stemmen. De Kamer der volksvertgenwoordigers uit 432 leden, waarvan 70 liberalen en 61 katholieken, zijnde eene li berale meerderheid van 9 steincin. Er heeft gisteren eene balloteering plaats ge- h:rd te Borchworm (Waremme) tusschen eenen liberalen on eenen katholieken kandidaat. De katholieken zich onthouden hebbende, is de libe rale kandidaat gekozen. Dus de meerderheid in de Kamer is-van 10 leden. on overgebracht. Sedert 1843 heeft ons bisdom al leen 972,603 tr. opgebracht. Ir, geheel Bclgic heeft hel gedurende het jaar 1877 de som van 280,623 frank opgebracht, en in de geheele katholieke wereld 2,487,966 fr. ISc. -- 10. Gouwy Joanna, d. van Leopold on Leonis Schallier. VfSlenstraat. 11. Fior ne Omaar. van Polidoor en Justin;. Franchois. Nicuportstraat. Vermeesch Octavia, d. van Pictor en Maria Van- denborghe. Klaverslraat 14. Pauwels Milo, van Lodewijk cn Prudentia Ingholram. Noordstr. Huwelijken. 12. Verbi'qiie Emiel. 34 j., timmerman, met D»- croos OcL-rvia, 38 j. strijkster. Sterfgevallen. 16. Baillenl Arthur, 6 m. 12 d., geb. te Caeskcr- kc. 18. J.cmahieu Pieter. 76 j.’, kostganger in het oudemannenhuis, geb. te Loo, wed. van Euphe- mia -Crabbe. Giuvt hes Le depart de la maison patcrnelle. d’après M. B. Vanlier. Ce que la Mère a rapporté du Marché. Le Boi Alfred el fOrphelin. L'A- qnarium de ’’Exposition de Paris. Texte Nos gravures. Les Mois envisages au pont de vue g.istronoinico-hnmoristique. Juin ou le mois accélér.itetir.Hygiëne populaire. De la qunntité d’air indispensable ii la santé. Soltises grammaticales. Quiétudc. A tin ami. Cue fill» des Highlands. Nouvelles historiques. TrO’S Vautours pour uneGoloinbe. Roman. De hoofdman der Maatschappij de llcisduif, biedt zijnen hartelijksten dank aan de deelne mers aan den prijskamp. Den 2'1’" Sinxcndag hebben de Melomanen van Veurne een uitstapje gedaan naar Wulpen, waai zij een allerbeste onthaal beluien genoten. Versclicide muziekstukken, op den dijk met veel samenhang uitgevoerd hebben de kermis nog al tamelijk verlevendigd en de heibergiers wat bruinen meer doen verkoopen. Gedurende dc maand Maart hebben de ont vangsten op den ijzerenweg van den Staal 37,219 fr. 26 cl. meer opgebraebt dan in Maart 1877. Op Donderdag II juli naast, dag der prijs kampen ingcrichl door de landbouwmaatschap- pij, om 10 1,2 ure’s morgens, zal te Dixmude een prijskamp voor trekmerrien plaats hebben, voor het rechterlijk kanton Veuriie. De •eerste premie is 150 tr. en een bronzen eermetaal; dc tweede premie 400 tr. en een bronzen eermetaal. Een vreezelijk ongeluk is den baanwachter H. HoornaetJ, van Eessen, overgekomen. Bezig noordscho wind. VrteMtcrlftjkc benorminden.. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft de volgende die erpastoors benot nul l e ingelmnnsler. M. Decujipcrn, <>n<h>rp:iKtoor te h-df'lt’in; Te Oedclehi, M. Deprcz, onderpastoor tc Avcl- ghem; Te Avclghem, M. IToidnre, ^onderpastoor te Emt'lghem Te Emdghcm. M. Ampe. onderpastoor t>'Pervysc; Te Pervyse, M. Gaillarde, professor in T klein Scmin irie, ie Rousselaere; ’l'e Nieuwkerke, .M. Vandamrne, onderpastoor le bistniellwkiTke; Te Ooslnieuwkerke, M. Vcrlynde. onderpastoor tc Nie u-w kerke. Te Eerneghcm, M. Vermander, onderpastoor te Gaster; Te Caster, M. Desmot, coadjutor tc Alvcrin- :gh mi. iM. VerrieSl. 'bestuurder van het klooster te Heule, ic benoemd tot principaal van het collegic te IJper. 'den ons dat er van dat volksjc waren -lie b o! j> zegden dat zij reeds 40 bonsjes 'htvangeii hadden, anderen dat zij nog genoeg hadden om drie dagen te bakzwijnen, anderen die khiagden dat zij nog maar voor 6 frank iiadden gekregen. I .i was ook een van die gas'jes die den dins dag gelieol den avond en den nacht had rond- gezwierd cn dos anderendags ziek moest le Jiedde 'blijven. Alzoo zijn de liberalen de vrienden van ’t volk. Valsc.be vrienden, die liet volk bederven en in vjjti eigen ongeluk storten koning een dronk ingesteld 1 en op vredes-congres. Lord Beaconsfield is ontniddelijk recht ge staan en heeft in naam der koningin Victoria gezegd Zoolang er een Engeland zal bestaan, zal er een Belgenland zijn! Die woorden zullen overal een grooten indruk i l.n 33 hecren die de kleine orders ontvangen I Zaterdag is le Alveringhem een ongeluk gebeurd. Camiel Verbaere, oud 6 jaren. is uit den voortrein van eenen wagen gevallen cn werd liet hoofd onder de wielen geplelterd. I itslag van den prijskamp voor Duiven, rt>'ii cn u< cyben op St. Denis (bij Parijs), uilgeschreven door de thans te Stalliille. -mmlschappij de Keisduif, op 16 Juni. Afstand -32 kilometers. De duiven zijn losgelaten geweest om 6 ure’s.morgens. Bewolkte lucht; ’Blechtcrlijkc KronSjk. Zijn door de korreclionnele rechtbank van Veurne •veroordeeld Zilt ng van 13 Juni. Pinson Bené, dienstbode, te Rousbrugge. tot 9 maal 2 fr. boel, en 8 maal 1 fr. boet, voor snijden van hout. n Veipooiler Karei, visscher te Nieuport. tot acht zijnde tc werken aan den ijzerenweg, op hel smaadwoorden jegens den poli- grondgebied van Caeskerke, is dc ongelukkige 1-- onder den koopwarentrein geraakt en heelt een kaakbeen verloren. De verongelukte bevindt zich in hel hospitaal van Dixmude. Zijn toestand is zoo goed mogelijk. Naar men meldt, zou te Vladsloo eene on ïl/.s-’cv Adolf, schippcrsgast te Veurne, tot 10 fr. gehoorde wreede daad gepleegd zijn door een 17jarigen jongeling dier gemeente op een 6jarig kind vati Clercken, dat uilging bedelen. De kleine zou ijselijk verminkt zijn geworden en eenige dagen later overleden zijn. Weekblad). I Te Lophem is een meisje van 7 jaren door eene koe, welke zij waclite, den buik openge- 1 scheurd en aan de gevolgen ervan gestorven. Ons bisdom heeft voor liet jaar 1877 de som 82,503 fr. 09 aan liet gcnootscliap ter voort- van voortplanting van het geloof geschonken, cn Waermaeidc; Jan-Bapt. Deleyn, van Lapscheure; i voor liet werk der 11. Kiudschheid 31,821 fr. Edward Demeyer, ven Brugge; Hubrecht De- cuyter. van Loflinglie; Arthur Desloop, van Hous<elnere; Felix Devos, van Lichtervelde; Medaid Dewaele, van Lichtervelde; Altons Ductpiesimy, vtui Meeneti; René Neuville, van I Stavele; Pieter Nuttens, van Iseghem; Emiel Parmenlier, van Oostende; Edward I’ermeke, I pen uitgesprok van I’operinghe; Altons Plouvier, van Oostende; Alfons Scharlaken, van Brugge; Hendrik Van- biervliet, van Rousselaere; Edward Vanhoutle, van Zuyenkcrke; Hendrik Verheusl, van Bisse- ghem; Alberic Vanliere, van Kortrijk; Anastaas Vermeesch, van Pervysc; Polidoor Vandermeu- len, van Thick. Tot Diaken MM. Vital Biebuyck, van Tie- ghem; Emiel Boucbe, van I’ervyse; Emiel Buys- ■schaert, van Korlrijk; Emiel Camerlynck, van Beningbelst; Adolf Claeys, van Tliielt; Pieter Declerck, van Coxyde; Medard Demolder, van Eggewaerlscappelle; Alois Dcscliryver, van Lichtervelde; llendiik Dewilde, van Bousse- laere; Edmund Legein, van Rousselaere; Hen drik Pype, van Gheluwc; Hendrik Rooryck, van Hoogstaedc; Frederik Rouse, van Veurne; Emiel Vandewalle, van Emelghem; Vital Valcke, van Tieghem; Camiel Veischave, van I’ervyse; Tho mas Mathews, van Bath (Engeland). Tot onderdiakens MM. Polidoor Blomme. van Boesinghe; Alois Bruynsteen van Uper; Vic tor Coornaerl, van Koilrijk; Hendrik Coulier, van 1 Wulveringhem; Edward Laga, van Lendelede; De doodstiaf door de assisen van Antwcr- o ;,,n tegen Gustaaf Mestag, die zijne vrouw in stukken gesneden en in den beer- I'til geworpen beidt, is veranderd in eeuwig- durenden dwangai bc/d. l.en 12jarige jongen is le Oos'.camp over leden ten gevolge van eene hevige gramschap, na eenen twist met zijne speelmakkers. Donderdag vierde M. Schei pereel, oud pastoor van Ste. Walburgis te Veurne, en thans pastoor te Dentcrghem, zijn jubelfeest van 25 jaren fierder dier laatste parochie. -- Onze koningin is vertrokken naar Hong.trie. H. .M. gaat bij hare dochter, prinses Louisa, die op liet punt is moeder te worden. Een in opbouw zijnde huis is le Laeken op den slag dood. De koning heeft seffens eerste hulpgeld van 1000 fr. doen bezorgen de slachtoffers dier ramp. Ter plaatse zijn schelde honderden franks ingezameld. Op het gastmaal dat in liet paleis te Brus- sei ter eeie van lord Beaconsfield, eerste minis ter van Engeland en gevolmachtigde bij het congres te BerJijn, werd gegeven, beeft de Edward Lietaert, van RumbJke; Julius 1 ouviier’ r°>ni"ig t?" d,Onk il,«es,eld aa“ de koningin van van Dixmude; l’ieter Maei nhoudt, van o'ostemJi- g.C :'"d °p de“ goeden uilslag van bet vanWV ij.1, V*" Poll.^'‘ove; Lodewijk Po.lim’ an St. Jacobscappelle; Remi Vandenber-he n Wercketi; Camiel Vandenweghe, van (hist- keXe,\|Le°vOld Va,lfIuckc|berghe, van Mocr- Keikc, Alois Vermeersch, van Loo; Au-msl Petit va,;.^P.efcdiem(Audenaerde). P hebben. 2P5 Jwofc _^-yaw: 1O U. 5 12 lil. io u. 14 m. io u. is ni. io u. 1712 m. 10 u. 22 1,2 m. 10 u. 3? 1.2 111. 10 u. 3o in. •10 u. 31 in. 10 u. 34 m. 10 u. .35 m. 10 u. 41 m. Vccesiiatcn, jr.ool- cn Kuip- «*11 livriiHllaiitu te Velde. 1 heet. GO aren JOceat. - a Jk' n^« Kzxzaa uvi'J U l .Uw t 11. turgerlijke Mlmid «Ier Veiirn» Geboorten. l’Illustratlon Européenne (10 50 fr. franco par an) Sonimaire du N-32. 3* 4* 5‘ 6* 7* K« tl* 1Ö* 1 12* Pr*js» gewonnen door F. Gesquicre, ten 10 u. 5 min. 1). Rosscy, G. Ihidos, A. Pyson, S. Zoete, '1Zoete, A. P)st»n, F. Dcfeburc, E. Kcstcman, G. Duclós, F. Defeburc, Poupcyc,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 2