Mmaa a? HOFSTEDE, inhoudende 3 hectaren 32 aren GO centiaren, nummers G01, 602, G06, 607, G08, G09, 610, 611, 6l2en 619. HOOIGRAZEN fijti pnardeultooi, HAAI6B AS., MAAIG-RAS-VENDITIEN. den koopdag UIT DER HAND TE KOOPEN VEILINGEN. Sï A A I G n A 'L E N wassende te Stavele, op de eigendommen van de heeren baron Oscar Pycke de Peteghem en De Bie de Westvooide, burgemeester te Oost- camp. REESTIALEN,ZOOL-EN WAGENHARNAS B£isftp~ en lirriialli’in*1, ^Jrïia^ae-Koeciercii eti VriicDlrit op Htom» Open hare Toewijzir.; COKNILLE, Notaris te Wulveringhem. Zool- en Wagenharnas, Hooi, Shoo, Brandhout IA j I t r i van H agenharnas, Votnni* Om uit gemeenzaamheid te scheiden. I o 0' KANTOOR van Not a r j s te Proven. de voor St. Demjsplein te Vecrne, Raandajj J.j .Puli 1878,, om 1 ure na r oen, ter hofstede gebruikt door Char les V.mryssel, bij den Turfiveg. te Leysele, koopdag van BeeMialrn. Ylennsiexoed, Kuip- en 14 ei-iialuit>, Zool- en lV»£enliarnni« en Vruchten op «tam. van den Notaris te Woumen, nabij tc Oostvleteren. K A N T 0 0 R van den Openbare Vérkooping van JCtES'.Wi. ..va. EE <stj£ EJt.2a.3S5UST«k'<, wassende tc Beveren, op de eigendommen van M’her Alberic-Marie-G hislain Baron des Cantons de Moniblanc, lid van de kamer der volksver tegenwoordigers, te Ingelniunster. gras, en zing. Eu E. Op 5ó¥ocnsdag 31 Juli 1878, om 1 ure na middag, ter hofstede gebruikt door de weduwe en kinderen Henri Licfooghe, tc WATOU, wijk den Pauw, SCUOOXE Hosroict van Akkrrallaam, Z.iol- en ^Vosenlsarnas, ESeetflialen, Veldvruchten, enz. Op gewoone voorwaarden en tijd van beta ling, mits voldoende borg stellende, ten genoe gen van den Notaris CAPELLE, te Watou. Ruchtbaarheid. Zie vervolg op de 4° bladz. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. Op Vrijdag 19 Juli 1878, •■••o na middag, te Coxyde, ter hofstede gebruikt door de weduwe Vierval, m b> nra?MK: van Kuip- en Kernalaam, Zool- en Wagenharnas, Becstialen en Vruchten te Velde. Met tus«chenkomst van M1'’1 DE CAE, Nota ris, to Veurne, Boterweegshaalstraat N" 10. IÏJERKWEERD1GE KOOPDAG van allerhande ■vasr tbe: n_r .na jus ar^ ssö Akkerallaam, Zool- en Wagenharnas, drooge Fourragien, Beeslialen, Veldvruchten en meer andere voorwerpen. IE. Op ^Baandag 33 ci» Dins dag 3Ï5 Juli 1878, telkens om 9 ure 's morgens, te ROUSBRUGGE- HAR1NGHE, ter hofstede en medegaande landen gebruikt door de weduwe van sieur Angelus Top, Door sterjgeval. Dinsdag 16 Juli 187 8, om 2 ure na middag, te Leysele, ter hofstede gebruikt geweest door de weduwe Pil, nabij de Doode Mannen, Menagic-goederen, Kuip- en Kernallaam, - Becstialen en Vruchten te velde. Staat op fr. 2,900. koopen 7, 8 en 9, zijnde eene partij MAA1- GRAS groot G7 aren 32 centiaren, en TWEE WERKMANSWOONSTEN met de hoeveelheid van 6 aren 92 centiaren medegaande erve, al gestaan en gelegen te Bulscamp, kadaster seklie C, nummers 349, 348 en 347. Slaat in massa op fr. 4,000 Verdere inlichtingen te verkrijgen bij den Notaris CORNILLE, te Wulvcringhem. Donderdag 11 Juli 1818, om 1 ure na middag, op het hofstedeken ge bruikt door Hendrik Malengier, tc Coxyde, langs ,i„ n--~-en diciu, de herberg den Zoeten In ral, van huisraad, akkergeluig, beeslialen en vruch ten op stam. Op lijd van betaling. n n ca rx» rcr- jee n n beslaande uit woonhuis, schuur, stallingen; verdere gerieflijkheden en 3G aren 92 centiaren erve daarmede gaande, gestaan te Coxyde, zuid niet verre van het dorp. Gebruikt door de weduwe Vierval, lot 1 Octo ber 1878. Met tusschcnkomst van M‘"r DE CAE, No taris te Veurne. 18 oude rd ag 1 Juli 1878, •om 4 ure na middag, te Leysele, nabij den Abeele, ter herberg de Drie Doorntjes, bij Ber- i nard Brigou, om 1 ‘lrc om seffens in gebruik te treden 1’ Een gerieflijk wel onderhouden WOONHUIS, ten dienste van Winkel, hebbende verscheide be neden- en bofcnplaatsen. koer en tuin, te zamen groot bij kadaster wijk A nr 520. drie aren tien een- <]e kleine Boogaardestraat, tiaren, gestaan en gelegen tc Veurne in de Zuid- I - straat, digt bij de Visch-en Groensel markt. Gebruikt door vrouw de wed* Coolaert-Allaert. 2” Een ander WOONHUIS, hebbende verscheide beneden- en bovenplaatsen met grond en erf daar- invdegaande, gestaan en gelegen te Veurne, Ier Zuidzijde der Nieuwestraat. digt bij de Appelmarkt. Laatst gebruikt door jufvrouw Maria Persyn. Alle nadere inlichtingen te bekomen bij M**r DE CAE. Notaris te Veurne, Boterweegschaalslraat, N° 10. Dinsdag 16 Juli 187 8) om 4 ure na middag, ter herberg de Kroon, te Wul- pen-dijk. openbare vérkooping van Een Woonhuis. met Scheur en verdere ge bouwen, op 17 aren 60 centiaren cijnsgrond. waar van het recht van gebruik tot 30 september 1878, zal medeverkocht worden, gestaan te Wulpen, langs de afleidingsvaart van het Langelis. Gebruikt door Pieter Bekaert. Openbare Vérkooping van imeioaa meest al fijn Paardenhooi De Notaris S VO F Vte Loo, zal op de volgende dagen, ter herberg van Henri Ghauquie, te Fyntelc, openbaar verkoopen voor den ontbloot van 1878 Honderd»* SO Jimi IM3S, oin4 urena middag. 7 partijen Hooigras, in Oostvleteren (Fyn- telebroek). Zaterdas -- Juni I8Ï8, om 4 ure na mid dag, 10 partijen Hooigras, in Oostvleteren (Fynlelc- broek). Polliiichove (Voorbroek) en Reninghe? Op lijd van betaling tot 1 October 1878. TWEE GROOTE HAAI&RAS-VEBITIEN. 1° Donderdag 37 Juni 1«7 8, ten 3 ure juist na middag, te WOUMEN-DORP, in ’t Gemeentehuis, van 39 hectaren allerbeste IVIaaigras, te Woumen en te Beerst, hel maaigras genaamd de Brijkerij (waarin veel fijn peerdhooi). 3° ^Woensdag 3 Juli AS78, ton 3 ure juist na middag, to EESSEN-DORP, kij Pieter Leroy, van omtrent 43 hectaren allerbeste TFEaai in de broukagien van Zarren, Wercken Eessen. Betaalbaar ten kanloore LAURENT PROOT, Dixmude. BS. GTp Dinsdag 3S Juni om 2 ure na middag, tc BEVEREN, ter her berg de Zwaan, bewoond door den heer Joseph Top, Huisraad, Kuip- en Kernallaam, Zcol- en Wagenharnas, Vee en Vruchten op stam. iTEaandag 8 en Dinsdag Juli fi»7 8, telkens om 1 ure na middag, te Wulpen (dijk), ten slerfhuize van Engel Florizoone en op de landen door hem laatst gebruikt. Deze met tusschcnkomst der Notarissen VALGKE, te Dixmude en DE PUYDT, tc Nieuport. Donderdag S an en Vrijdag £3“ Juli 2878, te Adinkerke, ter hofstede kinderen Eeckc-De (lier eg. 1° dag, ’s morgens, Huisraad, 's namiddags. Kuip- en Kernallaam, Zool- en Wagenharnas en Vcq. 2dc dag, 's namiddags, Vruchten op stam. Jk. Wp^Iaandag 3-9 Juni 2 878, om 3 ure na middag, te STAVELE, ter herberg de Zwaan, bewoond door de kinderen Markey, der 3° Dinstlag 8n Juli 1878, om 4 ure na middag, ter herberg van vrouw de weduwe Nempon, binnen het dorp Rousbrugge, van de alom bekende 28 GEMETEN,ïoe- behoorende aan M’her den baron Mazeman de Coulhove. ia_T rj zs srn-s van den 2STOTA.37-IS V'"_ZN_T_I O ®p Wo0?iS«2aS’ 3»!' Juli 3 878, om 3 ure. na middag, ter herberg de Dank baarheid, op Meickeinplaats, KOOPDAG VAN Ai') li< einreu alkrlHsle iihuugras op slam, binnen Merckem en Woumen. Verdeeld in 72 k jopen. Oy Dinsdag Ön cn Woensdag fi«° Juli E«7», telkens om 1 ure na middag, te Rainscappelle, ter li jstede hel Merckemhof, bewoond cn gebruikt door den lieer Vanlijuiie-Mabesoone, Mcrkwcrrdigc Hoop dag van Vrijdag 13 Juli 177 8, om 3 ure na middag, op landen gebruikt door de kinderen van Ludovicus Bruneel, te Houthem, bij de dorpplaats, in de zoogenaamde 100 Ge meten, koopdag van Met tusschcnkomst van M"r BOUDE- WEEL, Notaris te Hondschoote. Dinsdag f> Juli 187 8, om 3 ure na middag, ter herberg-brouwerij van sieur Dendecker-Bournaillie, te Wulveringhem- dorpplaats. Gemeente Wulveringhem. Koop 1. Nieuw gebouwd WOONHUIS met 4 aren G3 centiaren erve, koet ken cn hoveuierhof, gestaan en gelegen te Wulveringhcm-dorp sek- tie B, nummers 519a, 520a en 532c. Staat maar op fr. 2,700. Koopen 2, 3, 4 cn 5, groot 2 hectaren 10 aren 90 centiaren ZAAILAND, te zelfde Wul veringhem, kadaster sektie B, nummers 10, 11 en 12, deel van nummer 13 cn nummer 14. Staat maar in massa op fr. 13,000 Koop 6. Partij MAAIGBAS, gelegen te Buls- camp, sektie C, nummer 342a, groot 78 aren 32 centiaren. STUDIE DinNilRK S Juli, om 4 ure na middag, te Pieter Deboyscr, Openbare Vérkooping van om tweewoonstig lil'IS, met gerieflijkheden, twee stallen cn ovenkot, gestaan te Houthem, ge kuchte de Goemoete, op 29 aren 51 cent. huisgrond en zaailand, toebehoorende aan <len disch van Hout hem. kadaster sectie C, n" 111, 112 en 113 met niede te verkoopen pachtrccht. Laat.d gebruikt door Pieter Deboyscr, thans ledig. Aanslag met de geldtclling. KANTOOR van Mler Benoit VANDENBERGHE, TE ROUSBRUGGE-HARfNËHE. 1° Dinsdag 33 Juni 3 87 8, om 6 ure na middag, in het Gemeentehuis, te Beveren, dergene competcerende aan kerk en disch van Beveren. NZnnndag 8 »5uli £878, 'Om 4 ure juist na middag, ter herberg van Au- L'ttst Vaudnmme, te Coxyde, ter doopplaats, Oprnbare Verknoping van eene C. ®j> Vrijdag 2 3 Juli 2878, om 3 ure na middag, te WATOU, ter herberg. het Roozcndael, bewoond door sieur Leopold Benauwt, LICITA TIE-VERK.OOPING ten overstaan en bijwezen van den bevoegden heer Vrederechter, (Öonrcntc lUntun, wijk tien panw; langs de Cappellestraat, Gebruikt en bewoond door de medeverkoop- ster weduwe Ilcnri Licfooghe, tot 1 October naast 1878. Kantoor van Ml" VA ND EN BERG HE, Notaris te Gyverinchove. EKKOOPIXC van IN DE HOCGSTAEDE-LINDE. Donderdag 37" Juni 187 8, ten 4 ui o juist na middag, ter herberg Hoogstaede-Linde, openbare vérkooping, v„„. den gewoonen ontbloot van 1878, van 7 hecta ren 39 aren Hooigras, in Stavele cn Beveren. Gewoone voorwaarden cn tijd van betaling. ftSaandag 34n Juni S87S, om 4 ure na middag, te Beveren, (dorp Rous brugge), ter herberg den Gouden Leeuw, Gewone vérkooping van A. De Dovie Tien Gemeten, groot 4 hectaren 67 aren 50 cent., in behoeve der familie Van Hoobrouck-ten-Hulle. B. Nog 3 hectaren 12 aren 20 centiaren, in be hoeve van juffrouw De Coester, te Popcrin- ghe, alles gelegen te Beveren. nard Brigou, Openbare Ucitatic-Verkooping ten overstaan van bevoegden heer Vrederechter, een er luliouwde ru b(-|i!aiite HOFSTEDE gestaan cn gelegen TE LEYSELE, groot volgens kadaster sectie 0, n" 186, 216, 217, 254. 253a, 183a, 184a, 185a, 25In, 4 heet. 21 aren 06 cent. Verdeeld in koopen, gebruikt door dc kinderen Verbrigghc, te Lcy- sele. Met tusschcnkomst van den Notaris DE B00, te Oostvleteren. j Houthem, ter herberg het Dorentje, bewoond door Donderdag 18 Juli 1878, 1 om I ure na middag, te Leysele, ter hotstede en medegaande landen gebruikt door de kinders j Verbrigghe, koopdag van allerhande INenRiir-Gofderen, AliLernltnnni, Zool- ei* lU’MixeiilinriiaM, Her «tilden, en Vrueliten te Velde. Op tijd van betaling. Met tusschenkomsl van den Notaris DE BOO, 1 I ..1 WH1ILJU1 II A W T O van den Notaris De Biiauwere, OuJSX-JK?» KFC VIKIIITIF VAM TE FYNTEELE. XOORIISIT.A'. 188, TE DIXJHIDE. VAN van EENE

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 3