5,000 tmWMMB,, LIEBIG mpms miscti-ixTiuKT. bereid te Fitay-Bentos (Zuid-Amerika). ZAAILANDEN, w I D B BOEKBINDERIJ FAGOOTEN te koopen in het Pannedst, behoorendeaan MeV. de douariere de Smet-Dernier d’IIongerswal, ei genares te Veurne. Te bevragen bij sieur) ECHTE GUANO VAN PERU E3 O ES T F 1) E K E N, IJ (I S S C II E N„ UIT DER HAND TE KOOPEN UIT DER HAND TE PACHTEN. GÏÏÖÏÏÏ’OÖPÏÏAG 9 B. van VERBEQUE-LUST, Clternplaats te Veurne. Keurige en trouwe uitvoering. - Matige prijzen. A. Scltooite VentHÉi® studie VrrioJi. (}<‘f Vendition Bericht aan de lAintlboii- wers en JIokenaarN. de douariere i»e Smet-Bernier d’IIongerswal, ei* genares te Veurne. Te bevragen bij sieur) Visage, boschbewaarder te Adinkcrke-Panne. j Insccten-doodcnd Poeder van MAX. 1 IIoor<lpljik9;cnezen<I n»oc<lcr-Kic<’1 EN GEMEV1G WOONHUIS OPENBAARLIJK TE KOOPEN. 11 juni. a- 30 - a 32 27 a 29 20 a 21 - 21 - a 23 - 26 a 26 - Rii i'iTm^^10" 22 centiaren. l)c wed uwe Fideel Peel, Op Maandag 15 en Dingdag 16 Juli 1878, telkens om 1 ure na middag, ter hofstede be woond door de kinderen Loones, nabij Nieu- ■port. Uit (Ier hand tc koopen, bij Charles Van Eegroo, te Loo oenen onlangst nieuwgemaaklen watermolen in goeden slaat, met alles wat er aan toebehoort, om water te pompen en draaiende met de wind. TTUSTICSyurZB »ou marelié i*£eliement fnhulyux. i JJIWXTKES garanties de Genève, VANDENBERGHE, te Rousbrugge-Haringhe. Op Bomlcrdag m’r- Openbare Verkooping EN BEBOUV/uEM GROND gelegen in de gemeenten NOTARIS van O’ Morael, schoenmaker, te Veurne, bij de Panue- gelijk hij Ruchtbaarheid. Bruin per 1 1,2 kilo, 51 cent.; halfwit, 63 triili»1’ ar.J :b voorwerpen. aan eenen hoogen prijs, niils a gouden Medalicn. Jde, 7 15 1! 55 7 10 8.20 ELZEN en esschen Olli 4 b -a- 20 - a 23 -a- -a- 12 - a 1» -- -a- 24 a 28 -a- 28 a 30 - 19 Juni. 28 a .36 5’0 20 - a' 23 - ---- --a - 12 alf- - a 2S - 28 - a - 58 3 30- VertreE-uren inn V .urne, 6 15 5 00 6 0J n 8 35 7 r(’ s 2 20 9 08 35 10 15 2 39 Openbare I.iei<n<ie-Verkoopiii£ van GEMEENTE IJOOGSTAEDE. Een betimmerd en beplant groot volgens kadaster sectie A, nummers 497, VVV, szv vv UVJ) hectaren 22 aren 611 centiaren. om 4 Brandt, den «1UJotMler<l«« «ft "stl5 om l’urc na inid.l. g, te WAiOLi. n imj >c Rooze.ulaal, Lir hollede en medegaat.de lat •di!n gebruikt door de weduwe van la ms 01 ‘ueilie-Vervvaerde, van 3 hectaren tarwe, 1 hectare 50 men boonen, 1 hectare haver, 45 aren erwten, »>0 aten as, 50 aren aardappels. i„mAAn l'r-n tv-eejaarsch rotten le paard, a •e■'urn goeden wagen, twee idem karren, p ocö, benooien étrz, N. II. De 3 koeien, 1 jam ling, 1 kalf, 3 groote mn 3 .kleine zwijns met al hel land-, nip 1 lernallaam en verdere me iagie-gocderen zulten later verkocht worden. a vendue is; :i,m—b* 1" Uno Machine k fabriquer de lean gazeuse; 2 Siphons et demi-siphons. '"u Notaris sss '<Sk’-3ijg>xzi:rxk.’’«. te Leo. van den o bic ac te TVntou. c^j I Tl ^rPn' a?°r W1CM- M- De Gerlache-De Maar- t t v ‘Sl’ 1>aulusstraat, Antwerpen. Depot te Veurne, l ij Uns Pl.yj'E, A^ud.straat^. Te bekomen bij Callena-Houflaert, Oost* straat, N" 47, te Veurne, alle slach van Lijnwaden en Zeildoek, alsook gemaakte vimnae-* «lor»cb' en Anlrzeiirii, zakken, enz. KOOPDAG van öaaaaaa 5100 door tambt van den Deurwaarder. DRIL, te Veurne. Donderdag ?o Juni hts, om 3 ure na middag, ter heiberg bewoond door sieur Duriett, te Wulveringhetn-Zwaanlje. LIJM VAN KNAFFL. Deze lijm is uitmuntend voor het vermaken van porcelijnen, glazen, zeeschuimen en koutten voor-, i l'i* o’x 1 0,(11 k°ud en zonder bereiding gebruikte -~o de lle^'h, bij G. Duclos, drogist. Veurne. e‘". volgens 'Centiaren. groot 1 aren 1 Zutordag' 13 Juli 18/8, ',ie m'dd.i.r in de Hoogstaéde-Linde, euö01ld d001. ||ei‘iIï’|jt!Usele, KANTOOR van Arthur VAX S9 KA B EfitG 12 E, NOTARIS TE PERVYSE. Het beste der gekende insectendoodendc middels. Door hel gebruik van dit middel is de vernieling der krekels, mieren, wandluizen, enz.onfeilbaar. 1 Ir. de doos, bij G. Dlclos, drogist, Ooststr. te Veurne. M‘p Dit poeder wordt aanbevolen tot genezing van de, hoofdpijn, zenuwpijn, schele, hoofdpijn. Te liekoinen bij G. Duclos, drogist, Ooststraal, te Veurne. fic <Ing, 1" Zool- en Wagenharnas. .2° 12 melkkoeien, stier, 8 twcetandsclie veer- sen, 9 jaarlingen, 11 kalvers en 8 vette beesten met beloop van gras. .3"5 schoonc jonge paarden waaronder 2 twee diensiem met hengstckachel. En 4° 11 zwijns en het pluimgedierte. *Jr llllZi 34 HECTAREN VRUCHTEN, als tarwe, sucrioen, erwten, rogge, boonen, vitsen, haver, aardappels, boeten cn klaver. Door het ambt van de Notaris DE PUYDT, n- teNieupoort. Mchoone patrimoniale ZAA1LANÖEM /w .-va. na-Htn pi» Stad Poperinghe, IJpcrstraat. 1. Een schoon, gerievig WOONHUIS van 2 stngien, met remise en 1 are 05 cetniaren erve, laatst bewoond door wijlen d’heer Louis Duit- schaver en thans ledig. Poperinghe, Oosthccb. 2. Eene parlie ZAAILAND, groot volgens sectie D, nummer 186, 44 aren 70 cenliaren, gebruikt door Seraphin Lefebure. 3. 63 aren 40 centiaren BOSCH, sectio D, numinef' 110. In regie. Poperinghe^ langs de Elvcrdingsche calohiede. A. 2 hectaren 57 aren 60 cenliaren ZAAI LAND in cenen blok, sectie C, nummers 183, 186, 187, 188, 189 en 193a. 5. Eene parlie ZAAILAND, groot volgens nummer 55a. sectie C, 2 hectaren 22 aren 30 cent., palende aan het gescheld van Elver- dinghc- De twee laatste nummers gebruikt (ioevr sicur Gheeraert, ter uitzondering van 45 aren nummer 4, gebruikt door sieur D'Engloo. Elvcrdinghe, bij de Vuile Sente. G. Hel BOSCH, genaamd Groiikelhot. j volgens sectie B, nummer 76, 1 hectare 09 40 cent. In regie. Gemeente Omtvleteren. 7Eene parlie WAAIGRAS, pal mde noord en oost aan den Drevelaerc, groot volgens sectie A, nummer 17, 1 hectare 13 aren 30 centiaren. In regie. den ijzeren»' 4105 3 40 1 I Vr i. i .-D r ’.i<u:-Lichter'f.7 17 12 06 4 37 N .j i iv. jJe, 7 15 11 55 4 20 Diximid"-Nieuport, 9 50 Li1 hlervvldiVeuriif, Veurnc-Dtuukcrke, I JlarktprijN vim Teurnio. 12 juni. Tarwe, per 145 lil., 28 a 36 ld. nieuwe Rogge Sucrioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten rrij» aan welken het meerderen deel Ver hakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen rerkoopett UinutluK lö rit IVoritKiIitc >7 Juli om 1 ure na middag, ter hofstede laatst gebruikt door wijlen de echtgenoot! n Srherpensi rl-tkiivyn. te Porvyse Schoorbakke koopdag van menagio goede ren, landbouwersgereedschap. zool- cn wagenhar- nas. kuip- en kernallaam. Beeslialen. 19 hectaren 40 aren vruchten te velde, bestaande in tarwe, sucrioen. boonen. vitsen'. haver, klavers cn aardappels, het i nagras, •voifure, hooi, stro'o. cn ar.J voorwerpen. 7 50 a 8 50 Koolzaadolie, 103 k.-a 75 a- Donderdag 4 Juli 1878, I "a middag, bij de weduwe Albert c -0(J. zal er openbaar verkocht wor- ^'Usehcon en wel betimmerd pToot c" ödffln‘ h‘ iiovpnj^'7 gl'Ond van gebouwen, hofplaats, 3 l e<{ inJ r gl‘K- zaailanden, volgens titel dasu-j. 4 ai’e» 75 centiaren en volgens ka- van s.l|,1(‘,|),.Cn ve'deeld in vier koopen met recht 1 .'firós'11'?f "'Cl f|t-t wedren der vruchten van den •‘•‘•ut'len oogsl. her mei we consignatarissen Rai -Vandenareele. Enlrepóts te Antwerpen.Aanlumst per zeeschepen NÉaiÉE NOH, F, 91, Van de Weycrstraat. 93. Brussel, (Schaerbeek). Ook varzendingon uit Gent. Kortrijk cn Oostende. Men vraagt depothouders en agenten. Mijne Guano wordt afcelevcrd zuiver aankomt, direkt der eilanden van Peru. Rijke Guano met 9 per vent azote (stikstof) ver- i koop ik veeL Voordoelige prijs. Vi ije toegang in de magazijnen. Tijd van be ult taling. Ik zend stalen franco. N. B. Door mijne groote handelzaken, kan nie mand voordeeliger verkoopen dan ik. Prolileert er dus van. Ik verzend zoowel klein als groot. Ook gemalen Guano. Opgelosten 7stikstof, 12'’.', fosfoorzuur. Vette grove Larilkalk aan 70 fr. den dubbelen wagon, doet groot voordeel aan alle gronden, die hij verwarmt en verzuivert. KT, Vruchten op stam, LandsalaamZool- en IVagen- haritas, Kuip- en Kernallaam, Menagietpe ieren en andere roetende Voorwerpen. Een Woonhuis met 2 aren 10 cenliaren Grond en Erf', in Avecappelle, kadaster wijk A, num mers 112. Laatst bewoond door Mathilde Derudder. Voor alle inlichtingen zich te begeven bij den Notaris VANDENBERGHE, te Pervyse. SEnatatFa’i’ 3Ö en Hinsdag ‘J3 .D»ali SfVSM, telkens om 1 ure na middag, te Pervyse, ten verzoeke en in prol'ijte van sieur Charles De- graettwe cn erfgena-men van wijlen zijne vrouw, Joanna Misselyn, SCHOONE KOOPDAG van El A K IE B, CA W T A mrtMet* te Veurne, heeft dr eer hel publiek kenkaar tc maken dat hij.l sedert den ccislcn -Maait laatstleden, voor zijiw eigene rekening werkt cn zich zal gelasten met J'- uitvoering van al de werken die zijnen stiel bcticffcn- Door zijne spoedige en vlijtige bediening, hoep1 hij het vertrouwen van een ieder le geniéten. - - Smissestraal, 14, te Veurne, maakt bekend dal zij voorzien is van eenen extni sehoonen keus van Parasols, en tous-cas en nara- pluie's in zijde, alpaga. satin-laine en croisé, alsook van Wandelstokken, alles naar dc laatste mode eii| aan buitengewoon lage prijzen. Zij gelast zich ook met allerhande herstellingen en aanveerdl oud'1) parapluie’s cn parasols,'j koop van nieuwe. Eene nieuw gebouwde Herberg met landing, groot j 14 aren, scheur, koei en Paardenstal, staande te Pullinchove l.mgs de Loovaert, nabij den syphon, benevens 87 aren 54 centiaren Zaailand, alsook gras loop voor twee melkkoeien. 9 Deze heiberg is zeer gedienstig voor alle slach van j handel. Zich le bevragen bij Debuvyxe-Ti iu.im:k, I brouwer, te Pollineliove. 496, 498? 500, 562, 59Ij.50.^31’,’ 488? 3 - - -- ert - Bij plakbrieven verdeeld in 6 loten met reeh'. van samenvoeging. Bewoond en gebruikt door Charles Desmadryl, broederen zusters, tot 1 October 1887, aan 480 franks boven de lasten. TE OQSTOIIVAIIERH.K, Ook inlichtingen te bekomen bij Leonard brug. 18 Mei. i a .'Ji’50.1 32 - I 27 50 a 29 - 20 50 a 21 - l 21 - a 23 - ‘26-3 28 8 - a 10 - 77 50 a 78 - 66 a - - T.« CoMrrau Gii'iiiui. Sows» (<ln Genève) fait .avoir .u public qii’A force do saci ifii cs iinniis el A came de Ia cria. Iiorlngèie, il esl a nii-mc de livrei «ui pril exccptioiiuels de vingt-trois ct vingt-sixfrancs de» 1 €Xlra to gnées. IB et 20 ligort, I irons en rubis, mouvement de supërtrure, d'uuc reminqn.tbk piécisiun, A BEMON- T' I I, |mhh hommes, et en simili OK. ICO Ccs mon ires, v rail cbef d osuvre, comma beauté, exactitu de cl soli'lilé, p' urvnt rivaliacr avee les monlrrs qid, en or, se vendent 150 franca mnntrra «Ie Cenève puur IHinie». Tn urgent, double cuvette argent portant le nn>t Genève sur la cuv-lte. S rui il, an pr x de 32 franc». .MON IRES pour italic, en OR PUR, riS.ilèos et garantie, 8 rii'.,i,. t i ligiies, au piix de 55 fianct. REMONTOIRS pour h .mini a ere 13 carats, 15 I ubi», 150 fr. GILET I ERLS pour lioninv 011 l.èontiocs pom- dime.,, eu OR ni xle, an pnx <|e 7 J 19 fr. Concurrence impossible. l.es explicit 011» »e font pir retour du courrier, co nlre renib urseiiuu.t, on bien ci: qm e»t plus dcnnumiiiue, cool e maud It povlc a I’.odre do M. Ih ran e. directeur du C .1.1.- Génér.d Suisse. Vft, ru -du Mont-BUuc a Gencru. tEciire ulLa. chit a 2”> centimes. turn einlie het fac-»in>il< *'*r AIS bl'WIJS VUIl CCUthCld haudleekening in blauw en ii‘O' Proven, in den Dhokhoek. 8. Het BOSCH, de Wagenmaker, groot vol gens sectie 1), mnumcf 319, I hectaie I I aren. In regie. Deze verkooping zal geschieden, in ceno zit ting, «Fsini om 3 ure na middag, ter herberg le Chasseur, in de Bruggestraat. te Poperinghe. Ingevolge de voorwaarden berustende kantore van den Notaris LAVA, te Bopo- ringhe. STUDIËN van de Notai issen CAVELLE, tc Walou, om 2 ure na middag, te Watou-plaa 'berg cn hierbrouwcrij bewoond dooi Van Eccke, ■van goede ett schooue •6 hectaren 20 aren 80 centiaren, sectie C, num mers 33, 34, 35a, 35b, 3ob2", 39, sectie B, nummer 128. nnn Samen ingesteld 2u,000 ft. 2 hectaren 79 aroTbR centiaren.,sectie A. num mers 141, Too, 461, 184,354,357 en A.8 meting, 2 hectaren, 90 aten, 29 Samen ingesteld 10,000 Ir. UoutkerUe (*'rnMUriJU)‘ 2 hectaren 72 aren, 33 cc"\'aiowA nummers 331, 349, 350, 3.J, 3«»-, *i,K 1 Ge.bruikt door versheide en bij uithangende plakbrieven verdeeld in 1" koopen. Samen iu alzoadet lijke «lie» erU(. «tui cH andere f*‘’ f In massa ingesteld 1,-- MIe inlichimgcu te ^kon^NDENBER- Notartsseu CAPELLE en VAWA»6 GHE. IlcxinxrlniTC, Nieuwe tarwe, 100 k. Oude tarwe llvode tarwe Rogge Haver Boonen Aardup. per 100 k. Linzaadolic. 105 kil. G<3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 4