34' juar. 20 Juni 1878. V’ 1758. 19 dezer #1 Veurne, Het liberaal Ministerie. Eindelijk heeft het liberaal ipinisterie den dag gezien be Moniteur, van donderdag bevat het aan nemen van het ontslag, aangeboden door MM. ‘Malou, de Lantsheere, Bcernaert, Dclcour, As- pivinont-Lynden en Thiebauld, als ministers. Worden bij koninklijk besluit van I" -- Benoemd tol ministers M. Frère-Orban, minister van bititenlandsche zaken. M. Bara, minister van justitie. M. G. Rolin-Jacquemyns, minister van binnen- luadsche zaken. M. Graux, ministei van financiën. M. Renard, minister van oorlog. M. Saincteletle, minister van openbare werken. Er wordt bij koninklijk besluit een ministerie 'an openbaar onderwijs gesticht. M. Van Ilumbeeck, wordt benoemd tot minis ter van apenbaar onderwijs'» Ziehier de nieuwe samenstelling der Wetge vende Kamers, tengevolge der kiezingen van Juni. De namen in italiek gedrukt zijn die der nieuwe Senators en Volksvertegenwoordigers: SENAAT. Rechterzij. DeCannart, d’Ursel, de.Mérode, de Man, d’Overschie, Béthune, Btuneel, de Litn- bury-Stirum, de Coninck, Solvyns, d’Anethau, Surmonl, Leirens, Van Vreckem, /’//de,'t Kint, Easier, de Kerckhove, Van Crombrugghe, Vau Overloop, Vilain XI1II, de Ribeaucourt, Van Willigen, de Woelmont, de Limburg-Stirum, Orban, de Loen, d’Huart, d’Aspremont, de Namur d’Elzéc. 30 leden. Linkeiizij. Biart, d'Ilanis, Eeeraerts, F«n Havre, Bisschofl'sheim, Crocq, Devadder, 11. Do- lez Graux, Reiriljes, Van Schoor, Pigeolet, Fer- heyden, Bogaval, Delecourt, de Ligne, Balisaux, Dewandre, l’iret, F. Dolëz, Hubert, Tercelin, Pennarl, Taqutn’er, Brouwel, Bonnet, Sacqi.e- leu, de Tornaco, Braconnier, de Looz, d'Andri- mout, Fléchct, Laoureux, Hollet, de Sclys, de Labbevillc. 36 leden. KAMER DER VOLSVERTEGEN- WOORD1GERS. Rr.ciriEnzu. Coreman, De Decker, De Laet, Guyot, Jacobs, Meeus, E. de Kerchovc, Levc-b- vie, Notclteirs, Coomans, Nofhomh, de Zéiéz?, Beeckman, De Becker, belcour, Scholliett, Smolders, de Clereq, Van Outryve, A. Vrart, de llaerne, Reynaert, lack, Vandenpeereiwm, De Landtsheere, L. Visait, Dumortier, lm Monl- blanc, Bcernaert, Mulle, Herten, Rnbiyck, Struye, Verbrugghen, Van Wamheke, Woeste, Magherman, Van der Douekl, Be K. rvyn do Letlenhove, Janssens, Malou, Verwilj non. Do Keppcr, Van Cromphaut, Van den Steen, dé Piltenrs, Thonissen, (au nesse, de Borchgravc, Julliot, van Hoorde, Pety, Santkin, de Brity, de Liedckerke, Thibaul, Dohet, Mouchcur, de Moreau, Wasscigc. 61 leden. Linkerzij. De JFurt, E. Allard, Anspach, Bergé, Couvrcur, Dansacrt, Defié, Dcmeur, Guil- lory, A. Jamar, Janson, Joltiand, Orts, Van 1 I I I Zt hunne gevoelens eens openlijk te bekennen geld-en eerzucht zijn de eenige redens van hun bestaan. De kiezers welen het nu ook, on zullen bet altijd indachtig wezen. Menschcn, wordt maar allen geuzen en geuzhinen! Wij hebben reeds verledene week aan onze lezers laten kennen hoe te Brugge een jonge melkbaard, geus in zijn herte, zijn eigen vader in eene kamer had opgesloten, omdat hij niet zou kunnen stemmen voor de katholieken. Dat is kinderlijke liefde volgens de geuzen. Wilt ge nu weten hoe dat een geus met zijne geuzenvrouw handelt? T Was zondag groote manifestatie te Gent. Er gingen ook geuzen van Brugge naartoe de geuzen drinken nog al geerne champagne, en ze gingen er daar nog al tamelijk vele drinken. De vrouw van een brugschen geus, die ook geu- zinne meé was, wilde ook meê manitesteeren en champagne drinken. Ze liep dan achter naar de statie. Ja maar, beur vent wilde zijne vrouw niet mede hebben; daarop nog al luid spel aan de statie te Brugge. Eindelijk hij sloot zijne vrouw op in de wachtzaal, en naar zijne vrien den komende Ziedaar, zegde hij, wat men daarmee doet. Ongelukkiglijk de vrouw kon al een anderen kant buiten, en als heur man op 't konvooi stapte, zijn wijf zat daar ook. Hoe dal de zaak dan afgeloopen is, zegt de gazette niet; maar iedereen kan het peinzen. 'l Zijn goede en stille lamilien, deze van de geuzen. Zou men hier te Veurne ook geen huis kunnen vinden, waar de vrouw ondervindt wat het is van met een geus getrouwd zijn? Hoe de libernle gazetten over liet katho liek KiiiiiMterie schrijven. 'lis ongelooflijk hoede liberale schrijvelaars van toontje en zang veranderen volgens de om standigheden. Zij beweeren de partij des lichts le zijn en hunne lezers de waarheid té doen kennen, maar hoe dikwijls spreken zij hun eigen zelven niet legen. Wij hebben er nogmaals een schoon bewijs van met het veranderen van mi nisterie. Over veertien dagen, drie weken, vóór de kie zingen, was het ministerie Malou geen linnen knoop woerd; het stak geheel het land in schul den en kende er niets van om het land le bestu ren, enz. enz. De kiezingen zijn nauwelijks gedaan en de li beralen hebben de meerderheid in de kamers, of Tliedje verandert. De groote liberale gazetten van 'lland, de Indépendance, onder andere, de Echo du Parlement, de Etoile erkennen dal M. Malou een ervaren staatsman is; dat M. de Lants- heere een schitterende redenaar cn grondige wetgeleerde is; dat M. Bcernaert de bewondc- 1 ring heeft verdiénd, zelfs van zijne tegenstre vers, om zijne buitengewone kennissen in het geen de openbare werken aangaat, iets wat men van oenen advokaat niet had mogen verwachten. In een woord, zij bekennen nu zelven dal het zonder vaste princiepen. Daarom bijgc- katholiek ministerie maai eene faule had, en Pieter den onbesliste, iPlerre l'lndécis); T was van de plaats te bezitten waar do liberalen zelf begeerden te zetelen. woov.. 't Is alzoo dal de liberale gazetten hunne goed- Langrand- willige cn kortziende lezers bedriegen; 't is zoo alzoo dal zij de opinie van't land willen na- Voor ken! En T is cm zelf aan het scholelken le zitten, dal dc liberalen geheel hel land in twist en tweedracht brengen. Hadden wij gcenc hoogcre redens om le strij- en moesten wij Godsdienst cn Kerk cn niofr. Zijn programma i -dit’ man soldaaEen de tevens hel Vaderland niet verdedigen, tegen de l’f‘iiipia,■anten af^mclmfldaarbij kei im icbiing gedurige aanvallen der liberalen, zeker en vast der hmgerwacht of gardecivique, cn verzwating is hel dal wij gceim pen in de hand zouden boontjes te wecken. I wij in M. 'Saincteletle is een advokaat, pretentieus dan het nieuws cn al wat eenieder kan nuttig Nu, de geuzen hebben toch wel gedaan mei j Humbecek, Goblet, de Vfints, Lehardy, Mascart, De samenstelling van bet liberaal ministerie is eene oorlogverklai ing ai.n den katholieken gods dienst en aan alle katholieke werken. Lezers, ge zult erover oordeplen. Wie is de voorzitter van den raad, cn minister van buitenlandschc zaken? 'tls M. Frère-Orban. Deze heer is genoeg gekend, om er niets van le zeggen. 'tWas hij die aan het hoofd stond van het liberaal ministerie, in 1870 omverre gewor pen. Hij is stijfhoofdig, booveerdig; alles moei jtlooien voor zijnen ijzeren wil. 'tWas om zijnent wille, dal de liberal, Indépendance in 1870 zeg de dat de val van net liberaal ministerie tin soulaijement unieri el, eene algemccne verlich ting was; 't was ii<>g van hem dat do Gnzette, van Brussel, over acht dagen zegde, dat ecu groot deel der liberalen hem mei wilden als voorzitter van den raad, en dal dc samenstelling van het liberaal mi lisleriezoo lastig was, omdat M. Frèie dal ministerie inocsl vormen. En nog- tans, 'tis hij die voorzitter is! M. Frère-Orban is geen progressist, hij is zui- veruit doctrinair en slecht gezien van de soci alisten. M. Bara. de minister van justitie is even wel van het volk gekend. Wie heeft van de wel-Bara op de studiebeurzen niet hooren spreken, die koning Leopold 1 niet wilde bekrachtigen, en slechts teekendv, om zoo le zeggen het mes op de keel? Wie heeft ook van al d'e fameuse be noemingen niet gehoord, zoo onbeschoft cn zoo partijdig dom Rara gedaan, m dc vijfjaren dat hij minister is geweest? M. Bara is in r.ijnc studiën ondersteund ge worden dom dc kanonikken van Doornijk, Hij heeft zijne weldoeners verraden, bijgevolg men mag alles van hem verwachten. M. Rolin Jaquemyns is ecu advokaat van Ge it. Hij heeft nog in het openbaar leven geenc rol gespeeld. Hij is progressist. M. Van llunihccck is ecu der groote kopstuk ken van dc Irancmaeoiislogien in België. Uver- reven en haaivolals M. ITére Orban, vau zijn eigen n.iamd e n oprechte slippedrager van M. l’rèrc. M. (Laux is een groote, advokaat van Brussel. Hij heen 'cpleil inden lijd voor M““' I Di mine, au; bijgevolg dc liberalen zijn schrikkelijk tegen dc Langiandislen niet, fi.unth Ie zaken heelt hij geen id weinig beleg. De gciiciaal Renaid is lot Luien de ooien oor- f 'gsiuaii. 'i Is in dcu lijd dal hij minister was, voor 1870, dat de wel p de militie zoo is ver- zwaard gcwoiden, en Lij belooft nu nog veel den, Y'mpla.-aiiten afgescimlldaarbij kei im icbiing i gedurige aanvallen der liberal van dienst. burgers, legt maar uwe uien kan niet meer. Hij wilde en moest minister 'votden, kost wat kost. En h’j is mitiistcz. Maar Dit blad verschijnt den Woensd.m onrniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ’sjuars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Rcchlm lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 16 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. liet 100. Mmi schrijft in bij Boxhomme-Rvckaseys, drukker-nitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. r welk oneindig verschil voor talenten en kennis sen met zijnen voorganger M. Bcernaert? En hoe heelt dat mrnistcrie begonnen? Welke is zijne eerste akte of daad? Het kabinet was nog niet geheel benoemd, en reeds bevatte de Monitenr een koninklijk besluit waarbij een zevende ministerie wordt gescha pen ’t ministerie van openbaar onderwijs. Dc contribuabelen zullen jaarlijks nog al een rond sommeken meer mogen betalen eerst 21 duizend frank voor den minister, en dan eene gcheele reeks bedienden, die met den hemel- schcn dauw niet zullen leven! Ze beginnen reeds de liberalen met geld uit onzen zak te jagen. En waarvoor is dat ministerie noodig? Voor niets anders dan om dc liberalen te ondersteu nen T is een ministerie dat zal den oorlog voe ren tegen al wat katholiek en kristelijk is; die de wet van 1842 zal afschutten en al de scholen wereldlijk maken, dat is zonder God of gods dienst. De groote gazetten schrijven hel. reeds openlijk, en ’tis slechts uil schijnheiligheid en lafheid, om zijne lezers te bedriegen, dat ons geuzenpapierije durft zeggen dat het liberaal mi nisterie niets togen den katholieken godsdienst zal uitwerken. Wat er gebeuren moge, de kiezers van Veurne cn Veurnambacht mogen gerust zijn. Deze die dc liberalen hebben gestemd en aan hel hoofd geplaatst, zijn plichtig voor God en consciëntie van al hel kwaad dat zal geschieden. Wij, wij hebben ons niets te berispen en mogen gerust vooruitgaan, want wij zijn getrouw gebleven aan onze leus Foor God en Vaderland en, nemen om ons met politiek te bemoeien, en d; t ons blad niets anders zouden drukken DEVEURNAAR -wv ïuiiia, nviiaiay, .udoCiUT* wezen. ■••’..uvii, vuvuanu, «.71 v<m

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1