s IJ S’ 1Ï60. Jü!i 1878. bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk I de overeen- r i t 1 Mercedes. Onlangs heeft het Duitsch gouvernement de r__2n-n in slaan heeft tusschen hem en den nieuwen Paus, breuk der onderhandelingen, welke met hel hof van Berlijn waren aangeknoopt. zijn aandeel in den komen, 't Is spijtig, hel gaat i nici; verre van daar. VfllJIpE, Nog iets dat te bemerken valtM. Frère is nergens te zien geweest in die manifestation; hij vreesde zeker van min of meer geaffronteerd te worden van de radikalen. En M. Bara moet zeker spijtig zijn. Sedert 14 dagen, roepen de Doornijksche geuzen dat zij een banket zullen opdragen aan den rccht- veerdigen minister Bara. Nu deze laatste dagen is er een tegenbevel gekomen. De eenen zeg gen dal er geen inschrijvers genoeg waren om uit de onkosten te geraken; anderen zeggen nog dal er een verbod is gekomen van booger hand. Wat zou er van waar zijn van de twee? Er gebeuren nog al aardige dingen met de geuzen sedert eenige dagen. In het banket van Brussel, is er daar een kerel gekomen die zegde de korrespondenl te zijn van den Figaro, van Parijs, gezonden om de feesten der liberalen in den Figaro te beschrij ven. Hij wierd met opene armen ontvangen en voon met aan tafel gezet’t Was niet anders dan een geus die den inleg niet kon bcialcn en niettegenstaande zijn buikske wilde een ziel misje doen. De geuzegazetlen, onder andoren de Etoile, spuigen tegen hem vuur en vlammeMocht die man ook niet ecus banketleeren? AfstelKingcu. De prins de Caraman-Chimay, gouverneur van llcnegauw, heeft zijn ontslag gegeven, doch dit ontslag is anders niet dan eene bedekte afstel ling. De nieuwe minister van binnenlatidschc zaken, M. Rolin, heeft den prins in zijn kabinet ontboden cn duidelijk te kennen gegeven dat hij van geen andere commissarissen van het gou vernement meer wilde dan van liberale; hij wil van zijne ambtenaars cone volledige eenheid van zienwijze en slrpving met het gouvernement. Al- zoo heeft de prins onmiddelijk zijn ontslag aan den koning gezonden. Volgens de gazellen van Charleroi, zou de ar- rondissemouls-commissaris, M. Pety-de Thozée, insgelijks zijn ontslag gegeven hebben. Er wordt gemeld dal liet gouvernement den eerw. heer Lecomle, bestuurder der normale school van Bergen, verzocht heeft zijn ontslag te geven. De geuzengazetten vragen het ontslag in mas sa van al de priesters die eene betrekking in hel staatsonderwijs hebben. Anderen kondigen aan dal een groot getal arrdndissements-pom- missarissen zullen vervangen of verplaatst wor den; kortom dal men hier bet stelsel gaat in voeren dat de Fransclic republiekeihen in het werk hebben gesteld, om zooveel mogelijk aan al de broeders en vrienden een plaatskcn te be zorgen. tia de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post G fr. - Annoncen 20 centimen per regel. Recldei lijke'ecrheistelhngen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in Politiek overzicht. Zondag hebben in Frankrijk kiezingen plaats gehad voor 22 afgeveerdigden bij 't W etgevend Lichaam, waaronder twintig in vervanging van leden wier verkiezing reeds verbroken werd, en twee, in vervanging van afgestoivenc leden. In eenige kiesomschrijvingen stelden de vroegere gekozenen en welker kiezing verbroken werd, zich niet meer op den rang. De Handelwijze door de radikalen legen hen aangewend, heeft hun eenen walg doen krijgen van een zoo onrecht- veerdigen stiijd. Even als bij de vorige kiezin gen, liet fret gouvernement niets onaangewend om de kiezing te verzekeren der kandidaten van het radikalism. Op zestien piaatsen hebben de republikeinen gezegepraald; op vier plaatsen zegepralen de katholieken, terwijl op twee plaatsen ballotee- ringen moeten plaats hebben. Men leest in de Gazet van Brugge Sedert eenige dagen loopt er een gerucht in stad en provincie, waarover wij lol nu loc niet liebbon willen spreken. Maar gelijk het bijval krijgt en zelf eenen schijn van waarheid, willen wij het onze lezers mededcelen. Volgens dit gerucht dan. zou de heer .tidder Ruzetlc, gouverneur van West-Vlaanderen, in dezelfde hoedanigheid overgaan naar Brussel, in plaats van den heer Du Bois-Thorn, ontslag gever. De heer Ruzctte zou vervangen worden te Brugge, door den heer Coupy, distrct-commissa- ris van Brtiggc-Oosiende, en deze laatste plaats zou gegeven worden aan den heer Otlo de Nieulant, burgemeester van St. Andries en pro vinciaal raadslid van Brugge. Dit zouden wij al niet gelooven cn zelfs voor belachelijk aanzien, maar wij weten, helaas! dat ons Waalsch tiancmafons-mimslcrie tot alles bekwaam is om Vlaanderen en de Vlamingen den duivel aan te doen. De beer l'ièrc wordt immers zelf door zijne liberale vrienden van Gent, den kwaden geest can Vlaanderen genaamd. Dr duitschc dagbladen houden zich met koortsigen iever bezig met de kiezing, welke kort in Duilschland plaats gtijpen moet. In eenige kiesdistrikten werken de konservatieven en de nationaal-Ubcralen te zamen tegen de so- cialislsche partij; doch schier overal zullen de nmmlaten aan de nationaal-libe.alen zeer herig I zichiigen”iïökken ziclrvan kanie Morden betwist, welke partij door het gouver- I ,i„ o„ )iMPn |„„,no v nemcnl met zooveel kracht bestreden wordt als de socialisten. Zoo zal te Meiningen, M. Lasker, een nationaal-liberaal, tot meêdinger hebben, den oudsten zoon van M. von Bismark zelve, namelijk M. Herbert von Bismark. Zelf was men Terwijl Frankrijk danst, zingt cn de orgel laat draaien, wordt te Berlijn een gewichtig werk voltrokken, waaraan de republikeinsche dagbladen lang hebben getwijfeld de drie kei zers en de koningin van Engeland verdoelen zich daar onderling Europa en zijn nog spottend het smartelijk verlies van zijne gemalin koningin genoeg, zegt de Gazette de France, die beslissin- Mercedes, gen door de gezanten der republiek te doen - onderteekenen. Het Journal ties Debats bekent openlijk dal het correspondencic openbaar gemaakt welke waarheid is wat men zegt: hel is te Berlijn een - n congres van likwidatie en verdeeling! Met den Te Rome’wordt dit feit beschouwd als eene af bestelt wil der wereld, zegt het blad, kan men •- „.nitn |1P| ]tnf in de tegenwoordige werking niets anders zien dan eene aanstaande definitieve verdeeling. l>ie likwidatie van de erfenis des sultans is een der grondgedachten van hel driekeizers- veibond geweest; maar 'tscliccn ónmogelijk dit denkbeeld in praktijk te brengen, zoolang En geland tegenstand bood cn buil weigerde. M. Bismarck heeft meer dan eens gepoogd om Engeland Egijptc te doen aannemen; doch het scheen zich niet te willen laten verleiden. Inte gendeel, hel sloeg de hand aan den degen cn len verdedigen. velbekoorder bezweken, en nu--- verdeeling. Het deel van Engeland is niet dui delijk aangewezen; doch men zal het binnen weinige dagen kennen; er is geen spraak vau Egijptc neen; er is spraak van het prolekto- raat over turksch Azië. Reeds meldt de Daily Telegraph, in zijn num mer van maandag In de zitting van heden van het kongres, zal lord Beaconsfield aankondigen, dat de koningin van Engeland een of- cn defensief traktaat met den sultan heeft gesloten, hetwelk gegrond is op het stiptste behoud van turksch Azia. De onschendbaarheid van het turksch grond gebied in Klein-Azia, wordt tegen eiken aanval beschermd door de krijgsmacht cn de hulpmid? delen van Engeland. De sultan staal Engeland toe het eiland Cyprus te bezetten; die bezetting zal waarschijnlijk on middelijk worden gedaan door de indische troe pen. welke zich op Malta bevinden. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. bij BONHOMME-RYCKASEYS, dr'ukkér-uitgcver, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. in den beginne zoover gègaan, dat men tegen over den gewezen bondgenoot van den kanse lier, den zoon wilde stellen van den regeerenden hei log, die de schoonzoon is van den keizer lijken kroonprins. Op.verzoek van prins Frie drich Wilhelm, heeft men echter van dit ont werp afgezien. Uit dit alles blijkt dat de strijd hevig zal zijn en de anti-kalhoiieke partij, die tol hiertoe de partij was van den kanselier, zeer moeilijk een gedeelte barer kandidaten zal kunnen doen zegepralen. In afwachting van den grooten strijd, heeft de partij van hel cen trum reeds een schoone overwinning behaald te Dusseldorf, alwaar MM. Biesenbach on Wen ders gekozen zijn lot leden pruisische Kamer van Afgeveerdigden, met 277 stemmen tegen 192, die aan de liberale kandidaten werden ge geven. Uit Madrid wordt gemeld, dat aldaar het ge rucht is verspreid als zou koning Alfons XII van zin zijn afstand te doen van den spaanschen troon. Dit gerucht vereischt echter nadere be vestiging, en men denkt met reden, dat de jonge koning zal terugkomen op eene gedachte, welke enkel bij hem is onslaan door de droefheid over De geuzen manifesteeren cn banketleeren ge durig. ’l Was eerst te Antwerpen, dan te Gent, laatst tc Brussel, en cr moet nog al wat achter l van lans .om beter Te Antwerpen, zegden de geuzen dat het eerste klasse was; te Gent, begonnen ze te Kla gen en de geuzengazetten durfden plat af zeg gen dal de Gentschc broeders hun niet onthaald scheen vast besloten het europisch recht te wil- hadden, gelijk hel betaamde en gelijk zij hel i verdedigen. verwachtten. Eindelijk’is lord Beaconsfield voor den dui- Te Brussel, aan het banket was het nog veel Ibekoorder bezweken, en de koinbinatie die slechter. De dienst van de tafels was niet wel wordt aangenomen, is niets dan eene eerste opgepast; de dienaars waren grootendccls dron- ..jAAliiirp lint don! vnn Entmland is niet dui- I ken; ze zaten met hunne handen in de spijzen die zij opdienden, enz. enz. Velen van de ban- kclleerders mochten met hunnen buik half vol van tafel gaan. En was nog niet al! Ze waren aan tafel gekomen met blauwe blueniljes op hunne borst, maar er zijn er velen weggegaan met blauwe plekken op hun lichaam. De geuzen die daar verbroederden, hebben er hevig begonnen vechten cn vuisten gebruiken. En hoe was dat gekomen? Er waren daar vrienden van Bara, cn cr waren demokreten, vtienden van Janson. Nu, j Janson, dc demokraat, had verbod gekregen van eene redevoering te doen. Zijne vrienden I begonnen dan leven te maken en tc roepen, op dat hij zou willen spieken. Hij sprong op de tafel en bqgoïi.Jamadr, de vrienden van Bara tnieken gerpcnt.cn schuifelden. Bara, de - minister van justicic, ging ook zijnen toast doen, njaar hij had nog maar twee woorden gesproken,, of de vrienden van Janson begonnen te schuifelen en tc roepen; en de minister Bara moest geheel triestig nederzitten. Nu zat hij daar nadenkend cn droomend Maar dat was niet genoeg. De vrienden van Janson cn Bara gingen voort met kijven, van woorden kwamen zij tot daden, en dc haireti sloven daar. De geuzinnen en de ministers cn de voor- om niets me de te deelen cn lieten hunne vriendekens in hunne broederlijke omhelzingen. Is een goed voortccken voor komst der liberalen. Moet het alzoo voortgaan, ze zullen lang aan 't hoofd kunnen blijven. Zoo veel te beter voor ons land i I I I 4 i I I ii I ■3 i I <1(1111 ill x o t i f.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1