Juii 1878. ÏV 1763. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annouccn 20 ccnlimen per regel. r naat in builengewonen zittijd bijeengeroepen op Dinsdag 23 Juli aanstaande. ESijeenrccpisas <üer Wetgevende KAaisacsn in ImiteaiKeivonen zittijd. Bij koninklijk besluit van den 15 juli zijn de kamer van volksvertegenwoordigers en de se- VllIT.’iF, Ves’sehÊZSage Cijdhtgcn. Morgen, donderdag, zal M. De Prey, onze nieuwe burgemeester, in de handen ven den Wettelijke EScsluücn. Een koninklijk besluit van den.7 juli verleent de volgende pensioenen 712 fr. aan M. Nojbcrl-Eidecl Thomas ge- wezene bediende der douanen, geboren te Coxyde den 15 maan 1811; 1883 fr. aan M. Joost-ïheodoor Devaillaut, gewezen controleur der belastingen, geboren te Watou den I december 1822. Dit blad verschijnt derf Woensdag. bhmiddeljjk na o. I’n-iTdt'! lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. .n rhvijfl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, to Veurne. printen. Indien men de Flatulre libérale mag gelooven, zal hel gemeete-bestuur van Gent eene behulp zame hand reiken aan het gouvernement, tot verwezenlijking van bovenaangeduid program ma, en daarenboven zal men zich niet zoozeer beieveren om in de noodwendigheden van het onderwijs te voorzien en zooals men in het geu zenkamp gewoonlijk zegt de onwetendheid te bestrijden dan wel om te pogen het vrije katholiek onderwijs uit te roeien. Niet genoeg dat men de katholieken dwingen zal belastingen te betalen vooreen onderwijs dat rechtstreeks legen hunne godsdienstige over tuiging aandruischt, men zal hun nog pogen te beletten, met bun eigen geld, scholen voor hunne eigene kinderen te stichten en te onder houden. En dat alles in naam dei vrijheid van gewe ten en der vrijheid van onderwijs, welke bei den met gulden letteren geschreven slaan in onze Constitutie, van welke de geuzen beweeren de eenige vereerders en de onvermoeibare ver dedigers te zijn. Ziedaar het benijdenswaardig lot dat niet door ons, maar door de liberale drukpers van alle kleur, van de huichelende Eloile beige af tot het gemeensteen hevigste geuzenorgaan, wordt voorgespiegeld aan de katholieken die, wat men ook zegge, de overgroote meerderheid der natie uitmaken’ Wat z!f tvillcn. liet ministerie 1 rerc-Rolin, ontstaan uil de .zegepraal der geuzerij, op 11 Juni, is pas een drietal weken aan hel bewind en kan dus nog niet op zijne daden worden beoordeeld, alhoe wel i-eeds de brutale afzetting van den gouver neur van llciicgotiw, .aan de katholieken niet veel goeds voor de toekomst voorspelt. Do'ch hebben wij de ministers nog niet aan ’t werk gezien, daarentegen regent het alle dage liberaleprogrammes en de geuzendrukpers be tovert zich'om dagelijks een nieuw voorstel uil te vinden, trekkende lol verdrukking der ka tholieken, door de partij die zich in alle gele genheden, zelve met den naam van partij der gewetensvrijheid betitelt. liet is vooral ie de onderwijskwestie dat dct pai tijimal der geuzeiij zich lucht geeft, en wan neer men i 'kening houdt van den oorsprong der eischen, welke langs alle kanten worden voor- tiitgczel, km men niet anders dan veronderstel len' dal hel gouvernement in eene breede maal aan die eischen zal moeten lóegcvc'n. Volgens een program door versebillige geu- zcn^azetlen meêgedeeld. welk aan hel ministerie Fière-Bolin wordt toegeschreven en waarvan de minister vrijmetselaar B.’. \an Humbeek de uitvoerder zal zijn, zou bet ministerie voorne mens zijn wal bet lager onderwijs betreft, over te gaan tol de volkomctic afschaffing van hel gees telijk toezicht en' van het godsdienstig onder wijs, door de onderwijzers gegeven. De priesters zouden echter nog worden mt- genoodigd om, op gestelde dagen en uren, het godsdienstig onderwijs in de scholen te geven; doch de kinderen zouden die lessen niet mogen volgen, tenzij op de uitdrukkelijke aanviaag der ouders. Dat wil eggen, dal de kinderen van ouders die, alhoewel tot den laiholiekeri godsdienst hehoorende, hetmj uit onverschilligheid, hetzij Politiek overzicht. liet vredestraktaat is zaterdag na middag ten 2 t,2 ure, te Berlijn getcekend. Hetkongres was op zijn gewonen tijd vergaderd, ten einde over te gaan 'tot die laatste formaliteit; de gebruike lijke redevoeringen hadden plaats en vervolgens slool hel kongres zijn werk, na een zittijd te hebben gehouden van édue maand. De tijd is nog niet gekomen waarop men een oordeel vellen kan over dc weerde van hel gesloten vredestraktaat, waardoor een gansch nieuwe zakentoostand in het Oosten geboren wordt. Wal echter de uitslag ook zij, de dag van 13 Juli 1878, zal voortaan cene voorname plaats beklceden tusschen de historische-dag- leekcningen. De vrede van Berlijn steil een einde aan de ontzaggelijke krisis, welke gedurende meer dan drie jaren, zoowel op hel Westen als op hel Oos ten heeft gedrukt; hij is voor Europa liet einde van bet politieke stelsel, dat door het kongres van Weeuen van 1815 en dal van Parijs in 185G plechtig was ingevoerd, Voortaan heeft dit stel sel, even als hel traktaet van Parijs, dat er de uitslag van was, opgeliouden te beslaan. De Reichsanzciger drukt zijne algelieele tevre denheid uil over den afloop van het kongres en geeft zijn onbegrensd vertrouwen lucht, in hel werk, door dc gevolmachtigden der mogend heden te Berlijn afgehandeld. Na de ouderlec- keiiiug te hebben gemeld van het traktaat, zegt het d'uitsche Staatsblad dat er in de oflicieele kringen een bijzonder belang wordt gehecht man liet voltooide diplomatische stuk. «Men denkt over bel algemeen, voegt liet blader bij, da! een duurzame vrede aanbreekt en dal dc persoonlijke betrekkingen, te Berlijn aangc- knoopt, fus’schen dc verschillende Staatsmi nisters, eene stevige waarborg zijn voor het behoud van den vrede. Elcchtcrlijke Eironijk. Zijn door de korrectionnels rechtbank van Veuine veroordeeld Zittingen van 11 en 12 juli.Morent Desiderius, herbergier, Deruyler Renalus, herbergierszoon, en Plilypo Jan, rentenier, al te Clerckcn, de twee eerste elk tol 8 dagen gevang, en de 3de tol 26 fr. boet, voot openbare zedenschennis. Pollens Desiderius, werkman, en Beknort Doside- riuS, werkman, heide te Wouracu, elk lot 2 frank boet, voor vernieling van 4 boomtronken; de eerste daarenboven lot 26 fr. boet, voor slagen op Engel Lauwcrs, en de 2de tol 10 Ir, boet, voor smaad woorden jegens Maria Deleu. Vandaele David, bijgenaamd Coollje, werkman te Clcrcken, 1" lot 1 maand gevang, voor braak van af sluiting, en 2“ tot o dagen gevang, voor scheldwoor den. Vinck Leo, werkman te Nieuport, tol 13 dagen gevang, voor aftroggelurij. Wickc Anicelus, kleermaker le Daveren, tot twee maanden gevang, mi 50 fr. boet, voor eene zware wonde toegebracht te hebben aan hel paard van den landbouwer Loolvoet, te Leyselc. Bremeersch Karei, bez.emmakcr le Cromlmke, tol 8 dagen gevang, voor beledigingen door feilen on woorden jegens Jozef Billian, van Poperinghc. Lngrou August, dienstbode le Keyem, en Sinnne- ve August, werkman to Couch laere, elk lol 1 maand gevang, voor slagen en gewelddadigheden op Pam- iiel Débussche. l’ortry Karei, werkman te Vladsloo’, tot cen.jaar gevang, voor diefte met braak. uit nalatigheid, zouden verzuimen die uitdruk kelijke aanvraag te doen, van alle godsdienstig onderwijs zouden verstoken blijven. Daarbij mag men nog met recht veronder stellen dat de geuzerij, daar waar zij de macht in handen heeft, met eene dergelijke wel ge wapend, niet zou nalaten alle soort van zede- lijkcncn stoffelijke dwang uil te oefenen op de ouders, die rechtstreeks of onrechtstreeks van haar afhangen, om hen tol het nalaten van die aanvraag aan te zetten. Het gevaar van dit alleszins noodlottig inzicht 'der vrijdenkerij, dal zich niet alleen in Belgie, maar in alle landen van Europa en ook te Rome openbaert, is dezer dagen duidelijk aangewezen door Z. II. Leo XIII, in een merkwaardige!) brief door den 11. Vader over dit onderwerp ge schreven aan den kardinal-vicaris, Mgr. Monaco de la Valclte. Alles doet nogtans voorzien dat het ministerie van plan is dien maatregel aan de Wetgeving voor te leggen en wellicht zal hel daar niet bij blijven, want in het liberale kamp bestaan er belangrijke invloeden, waarmee het gouver nement, uit hoofde van zij en oorsprong, ver plicht is, af tc rekenen en welke veel meer eischen dan in bovengemeld programma wordt aangekondigd. Zoo zien wij dat de Antwerpsche geuzen, aan welke het ministerie groolondeels zijne komst aan het bewind te danken beeft, maar in het geheel niet te vreden zijn over dit programma en openlijk hunne meerdere eischen vooruit zetten. Dit blijkt uit cenen brief, aan den Prèeurseiir geschreven, door een der aauleiders van de Antwerpsche geuzen, een gewezen congreganist, met name Aug. Michiels, en die verklaart dal de liberale partij niet kan aannemen, dat de cate chismus, om het even op welke wijze, nog in de scholen zal worden geleerd. Om te doen zien datM. Eière en zijne colleges geneigd zijn aan de eischen der godsdienstlia- tende geuzerij van Antwerpen te voldoen, denken wij dat bel genoeg is te doen opmerken dal reeds aan een van die eischen, namelijk de inlichting van een bijzonder ministerie van onderwijs, voldoening is gegeven. Voegen wij daarbij dat dc titularis van dit ministerie, de franemayon Van Humbeeck, mag beschouwd worden als volkomen inde gevoelens tier Antwerpsche geuzen deelende en dat hij, om dit duidelijk te doen zien, niet beter doen kon dan den frauemafpn Van Camp, den fanatieken opsteller van den Piécurseur en een der steun pilaren van den liberalen Schoolpenning en den Onderii ijzcrsbond, tot zijnen kabinetsoverste te benoemen. Eene andere bijzonderheid, welke ook dient overwogen le worden, is dat, volgens den brief schrijver van den Préeurscur, drie der nieuwe ministers deel maken van den algemeenen raad van den Üiulericijzersbond, die verklaard heeft dat het progamma der Antwerpsche geuzen ge heel en al met hare princiepen overeenkomt. Er valt dus bijna niet te twijfelen of de Ant werpsche geuzerij, zal in zake van onderwijs op alle punten worden geraadpleegd en zal den overwegenden toon geven in de beslissingen van het ministerie, aangaande die belangrijke kwestie. De Opinion, van Antwerpen, een blad dat in nauwe betrekkingen staal mot de geuzen-asso- ciaticn in wier naam M. Michiels aan den Pre- curseur schrijft, durft zelfs reeds aankondigen dat ook in de normale scholen van den Staat eene gansclie hervorming zal plaats grijpen. Het blad verzekert dat hel ouderwijs van den catechismus en der gewijde geschiedenis in die onderwijsgc- I stichten zal afgeschaft worden. Men zal er zich op toeleggen om niet alleen hel godsdienstig onderwijs uit de lagere scho len tc doen verdwijnen, maar tevens onderwij zers le vormen, welke zelve geen liet minste denkbeeld van godsdienst moer zullen hebben en alzoo niet zullen in slaat zijn om hunne leer lingen nog eenig godsdienstig gevoel in te I i l.ÖI |S^ ÏJ L A i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1