fv> 1765. 34p jaar. Veurne, 14 Aujnisti 1878. dit schandalig misbruik van gc- bewezen, en laakten in krachtige woorden de i bet gouvernement heelt tekening M. Ruzcllc bedankte in gemoedelijkc .woor- de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. MM. Decock, voorzitter van den provincialen van Brugge, heb ben hulde gebracht aan hel edel karakter van M. den gouverneur en hem bedankt voor al de zag ontstaan en welke door geheel het land za’ gedeeld worden. Ziehier hoe de Patrie dit feit, zonder voor gaande in de jaarboeken van ’s lands bestuur, aan hare lezers meedeelt Dinsdag, rond 2 ure, op het oogenblik dat de Kamer der Volksvertegenwoordigers zou ver gaderen, verspreide zich te Brussel een akelig geruchtM. de ridder Ruzctte, was ontboden bij den bcruchtcn minister met twee Orangis- tische namen, Rolyn-Jaequemyns, en deze had de afzetting van onzen achtbaren en welbemin den gouverneur uitgesproken. Deze pro-consul der oproermakende geuzen had op brutale wijze aan den achtbaren heer Ruzelle hel volgende arrest beteekend «Gij hebt mijn vertrouwen niet en bijgevolg hebt gij u maar te verwijderen. Mag ik u vragen, mijnheer de minister, welke grieven gij tegen mij in te brengen hebt, was het antwoord, want M. de ridder Ruzelle is een welopgevoed man en bij is zoo naïef te gelooven dat eerie afzetting, zoo niet eene oor zaak, ten minste een aanneeinlijk voorwendsel moet hebben. Ik heb gcene beschuldigingsacle tegen u op te maken, zegde de miniser, eene belache lijke houding van fierheid aannemende, maar gij bevalt' mij niet; vervolgens, daar de Koning binnen eenigc dagen naar Brugge gaat, kunt gij er u maar naar schikken dat gij, voor zijn be zoek, het gouvcrnementshotel verlaten hebt Boorden minister ondervraagd, welken vorm hij aan zijne afzetting wenschte te zien geven, antwoordde de heer gouverneur op eenen waar- digen en krachtigen toon, in dezer voege Gij zult, mijnheer de minister, aan deze afzet ting dun vorm geven welken gij verkiest; doch er is een vorm welken gij er niet aan geven zult, namelijk dien van het ontslag. Ik zal mijn ont slag niet geven, gij zult mij a/'zelten M. Ruzctte is daarop vertrokken, met het hoofd fier opgeheven, voor den ambtenaars-af- zellcr der geuzerij. Toon dat misbruik van den naam des Konings, in de Kamer gekend was, maakte het den pijn- lijksten indruk en de bedaardste leden der rechterzij konden hunnen walg niet overwinnen voor die brutaliteit van eenen minister. De nieuwe minister doet er geene doekskens naar der provincie. meer aan. Bij den prins de Garaman-Ghimay MM. R,;vuiyk, .w./mn heelt hij nog gepoogd, door slinksche middelen rand, on Visai l, burgemeester een ontslag* te verkrijgen. Ditmaal heeft hij, zonder de minste beleefdheid in acht te nemen, een achtbaar ambtenaar afgezet, zonder tegen diensten aan de provincie en aan de stad Brugge, hem de minste klachten te kunnen inbrengen, 1 i.. L.. L bloolweg omdat hij katholiek is en voor geene lafhertige afzetting, waarover M. Visart gister in andere reden. de kamer aan 1 Groot is de verontwaardiging te Brugge, bij gevraagd. de lijding van Processie van Veurne. Men verzoekt ons hel volgende artikel uit den Zondagboite, van Brugge, over te nemen. Sedert eenigc jaren, beeft de Veurensche pro cessie wel toegenomen in veranderingen en ver beteringen van onder tot boven is die pro cessie dezelve niet meer. Wat in oude tijden schoon scheen, was nu van de mode niet meer cn scheen aardig, ja, somtijds belachelijk. Dit alles is verdwenen, zoodanig noglans dat het kenmerk van oudheid en van raarheid is bij ge bleven. Dit is zoo waar, dal de vreemdelingen die sedert eenigen tijd de processie niet meer gezien hadden, nu van hare verbetering, ver- schooning en van hare eerbiedwekkendbeid niet kunnen zwijgen. Hoe gaat het, zeggen zij, ten is dezelve processie niet meer en noglans T is nog altijd de Veurensche processie. Zondag laatst binst geheel den ommegang stond den eerbied te zamen met de nieuwsgierigheid en de voldoening op al de wezens te lezen. Gene de minste ongemanierdheid of onbetamelijkheid «n waren niet te zien, noch in noch buiten de processie. Hier is nu eene kleine beschrijving van die schoone ceremonie. De verbecltcnissen der propheten die de komste van den Zaligmaker voorzeggen, met de echte woorden en de ware overtuiging der propheten zelve. De schriflucrrijkc redekave lingen der joodsche doctoren met het wijs kind, Jesus, in den tempel, over de komste van den Zaligmaker de indrukwekkende aanbidding der herders en der drij koningen met hun ne qflfëiandcn den blijden intrede in Jeru salem verbeeld door groote en kleine, oude en jonge, met joodsche klecren gekleed, met palm takken in de hand en den blijden Hosanna zin gende, geheel de passie van 0. H. verbeeld lol in de kleinste omstandigheden toe den kruisdragenden Jesus die onder zijn kruis valt in het midden der verblijde en toejuichende joden, al die schoone verbeeldingen zijn altijd nog even oud en even nieuwe. Wat men over jaar voor den eersten keer zag, was ’s Zaligmakers verbeelding in Abrahams slachtcffer. In die verbeelding, twee van Abra hams talrijke dienstboden gaan voren; den eenen geleidt den ezel met brandhout geladen, de ■do andere draagt vier en zwoerd. Abraham komt achlei mot den schamclen Isaac aan zijne band. Als de dienstboden hel zwoerd in Abrahams band steken, en hel hout op Isaac schouders leggen, hel jong onnoozelien eenvoudig kind schudt aan zijn vaders arm, on zegt Maar vader ik zie daar vier, 'k zie daar hout, k zie daar een zwoerd, maar waar is het slachtoffer? Abrahams berin breekt bit beziet, onder ziineil snceuw- Rond den berg waren de gelukzaligen die uil het voorgeborgle van de hel verlost, mochten naar den hemel mede gaan. Jesus eer hij deze aarde verliet, gaf aan zijne apostelen zijne laatste vermaningen en onderwijzingen. Rij gaf hun zijne laatste Benedictie en zei hun met eene overtuigde en zegevierende stem Euntcs ergo, docete omr.es genles, baplisatus eos in nomine Palus cl Filii et Sprirjtüs sancti (Malt, XXVIII, 19). Qui credideril et baplisatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit condemnabilur (Marc. XVI, 16). Ecce ego vobiscum sum omni bus diebus, usque ad consummalionem scaeuli. Dit is Gaat dan, onderwijst alle volkeren, hen doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geest. Wie geloofd zal hebben en ge doopt zal geweest zijn, zal zalig worden; wie niet en zal geloofd hebben zal verloren gaan. Ziet ik ben mol u al de dagen lot het einde der eeuwen. Op dit hoorei), stonden d’aposlels verwonderd en ongerust. Zij waren nog meer verwonderd als zij de gelukzaligen het lalijnsch lied hoorden opgaan Altollite portas principes veslras et elevamini portie mlernales el inlroibit rex gloriie. Dal is Open! poorten des Hemels! Eeuwige poorten, vliegt open! en den Koning van glorie zal in treden. Daarop vroegen d’engelkgns des he mels Quis est iste rex gloruc Wie is die Koning van glorie voor wie wij moeten open doen? De Gelukzaligen Dominus fortis el potens, Dominus potens in prmliis. Dat is Voor den Hcere die kloekmoedig en machtig is, voor den llccrc die heelt gezegepraald in den strijd. Binst Ons Hecrens Hemelvaart, d’aposlels gebaren, manieren en houdingen waren zeer natuurlijk en wel geschikt St. Dieter zijne sleutels toonende scheen te zeggen ’k sla nu hier alleen met het oppergezag van geheel de 11. Kerke. Hij klopte op zijne borst om voor de laatste maal vergiffenis te vragen over zijne verloochening. St. Jan, Jcsus lieveling, sprong toe, als om zijnen lieven Meester vast te hou den. St. Jacob met zijne reisstok en kalbassc gereed in d’hand, om, de wereld rond, te gaan preken, was min ongerust; hij scheen te zeg gen T zal een 't wat zijn, wat wij kunnen, zul len wij doen en Tzal gaan, vobiscum sum usque ad consummalionem sacculi. St. Andries, onge rust, scheen te zeggen ’t is al waar maar schei den is altijd hard. Zulke en andere gevoelens be zielden de andere apostels. In midden van hun stond O. L. Vrouw, onbeweegbaar, roer loos, gedurig haren zoon met d’oogen vervol gende; gevoelens van ware overgeviug, van inwendige blijdschap, en van zoeten zegepraal uitdrukkende. Die groep heeft op alle manieren iedereen ten hoogsten voldaan. Allerschoonst! Unver- belerlijk! waren de woorden die uil alle mon den kwamen. Al de vreemdelingen, zoo wel de fransche, engclsche duilsche, de Hoilandsche, als die van Belgicn, die de processie waren komen zien, zijn vertrokken ten uitersten tevre den en zullen levende aankondigers en uitnoo- i digers zijn voor de processie van T naaste jare, 1 in dewelke als het God gelieft, nieuwe verbeel dingen gedaan zullen worden. - Jüèeiawe brutaliteit der Geuzen» De achtbare heer ridder Ruzeltc, gouverneur van Brugge, is door den heer Rolin-.laequcb.yns afgezet, in de vormen eener onbeschoftheid die Oostende en andere plaatsen, alle palen te boven gaat. I gaan bewijzen aan den achlb; meer aan. Bij den prins de Garaman-Ghimay Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na o„ o Rechte) lijkecerhcrslcllingen 1 fr. Een nummer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, N1 4, te Veurne. I De brutale afzetting van M. Ruzette heeft te Brugge, en geheel hel land door eene groote verontwaardiging verwekt. Onmiddelijk na dat i de Moniteur liet nieuws der afzetting van den achtbaren gouverneur had aangebracht, werden op al de hoeken der stralen van Brugge plakka ten aangeplaki, om oenen oproep te doen aan al de echte Bruggelingen, ten einde eene waardige hulde te bewijzen aan het slachtoffer van den J geuzen haat. Zondag heeft die betooging plaaats gehad en I zij is waarlijk indrukwekkend geweest. Meer dan 5000 persoonen namen er deel aan. Rond den middag vei trok die lange reeks ka tholieken naar hel hotel van M. Alfred De Man, alwaar M. Ruzctte zich bevond, omdat hij zater dag eene ministeriele ukase had ontvangen die hem uit het gouvernementshotel dreef’en ver bood daar iemand te ontvangen. De stoet werd geopend door de leden der Concorde. Talrijke afgevaardigden uit Thourout, Uper, Roussclacre, Kortrijk, Meenen, Veurne, waren er hulde gaan bewijzen aan den achtbaren hoofdambte- leggcn, hel jong onnoozcl ie daar vier, 'k zie daar hout, k zie daar een berlc breekt, hij beziet, onder zijnen witten en langen baard, zijnen eenigen zoon en zegtIsaac, mijnen lieven Isaac, mijn ccnig kind Isaac, stel u gerust, God zal er in voorzien. Dil zeggende, keert hij zich om, berst in tranen, aanbidt den God van leven en dood en geeft zich over aan zijne ondoorgrondbare schikkingen. Deze verbeoltcnis wierd gedaan niet met woor den maar met gebaren die al de gevoelens de woorden en de uitdrukkingen klaar deden ver staan, zelf bij de ongeleerdste menschee. Ja lot krijsschens toe is menige aanschouwer er door bewogen geweest. Dit jaar was er nog cens iets nieuws, T was de voltrekking van Jesus zending hier op aarde, T was ons Hoeren Hemelvaart. Eene schoone en groote berg met oen wit blauwe wolkc er booge op, was de plaatse der hemelvaart. Op die wolkc stond Ons Heer rijkelijk en kunsliglijk gekleed mot hel tecken des zegepraals in de hand. Bond Ons Heere waren gevleikle sneeuw witte engclkcns, die als uit den hemel waren tegen gekomen om s hemels Koning in te balen. Op den berg stonden, zaten, knielden of lagen hier en daar, d’aposlels, rond Maria, hunne nieuwe moeder. Gevoelens van verwondering, van droefheid en van blijdschap waren bij toc- rings in hunne houding en manieren tc zien. F Lr i ria jfa-m i -utt i j i a 9 - i mi |i -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1