I H Veerne, 11 September S878. Lv 1769. j^ar. 1 34c J de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. 2 vlottende ge- i r - J M. Visart zou geantwoord hebben dat hij de i i j van M. Boyaval, en dat hij het zelfde zou doen voor de katholieken. Daarop zou men aan M. Visart een somber Aicnue belastingen. De Esraut, van Antwerpen, deelt een artikel meè, waaruit blijkt welke militaire cadeautjes het liberaal ministerie voor ons land in den zak heeft, liet geuzenministeric is voornemens een durfde nemen. Indien wij goed ingelicht zijn, was het ant woord van den burgemeester van Brugge waar dig van den eersten magistraal cenergrootestad. I er van wege 2 aviso’s, 2 remorqueurs, 10 groote enz. Volgens de geuzerij zijn die nieuwe forten, kanonnen enz., welke opnieuw millioenen en millioenen aan het land zullen kosten, hoogst noodzakelijk voor de nationale verdediging. Het is alzoo dat de geuzen die de katholieken beschuldigden van de verhooging der militaire kisten, het zullen aan boord leggen om die lasten te verminderen!! Bij koninklijk besluit van den 4 dezer, is M. J. De Geyter, letterkundige te Antwerpen, tot ridder der Leopoldsorde benoemd. Die lelteikundige is de dichter van het Geu zenlied F«n 'l ongediert der papen, dal gezon gen werd tijdens de septemberfeesten van 1875, onder de vensters van liet paleis des koningsen in de afwezigheid van Zijne Majesteit. Dit lied bevat het berucht compleet, dat wij niet te dikwijls zouden kunnen herhalen Wanneer rijst eons het daglicht, In de aardsche rampwoestijn, Dat elk zijn eigen koning, Zijn eigen Paus zal zijn? Wat gaat er geworden van de Leopoldsorde, dit belgisch eerlegioen, als men ermede een per soon vereert die in zijne liederen verzucht naar hel aanbreken van den dag waarop elk zijn eigen koning zal zijn? Wanneer zal men nu den dichter van het be ruchte Hoi de carton decorccren? fiKiexiug te ESrussel. Donderdag heeft te Brussel de kiezing plaats gehad van eenen volksvertegenwoordiger, in vervanging van M. Ernest Allard, overleden. Van de 20,000 kiezers die er in dat arrondis sement zijn, hebben er slechts 2908 hun stem recht uitgeoefënd en van deze gaven er nog 849 wille briefjes zoódat M. Washer, de kandidaat der liberale associatie, en gewezen nijveraar, gekozen werd mei 2119 stemmen. Het politieke leven moet in het Brusselsche kiezerskorps erg in verval zijn. Ongeveer 17 duizend kiezers bekommeren zich om hun recht niet meer of zien geen middel om dat recht met cenige vrucht uil te oefenen. Hel is dus eene overgrootc minderheid die wet geeft of beter gezegd, hel zijn zoo wat de 400 stemmers in de clubs, bij hel kiezen van kandidaten, en van welke stemmers er velen geen kiezer zijn, die de brusselsche deputatie samem.tellen. in de kerk zullen mogen aangestoken zijn. Eu dal heelen ze de burgemeester op ’t stad huis en de pastoor in de kerk. 40tal nieuwe forten te bouwen in de gemeenten rond Antwerpen en in het land van Waas. Al die forten zullen moeten lusschcn elkander vol- ledigd worden met veldwerken, verschansingen la Plewna, batteries en barbette, batterijen met gekurasseerde kanons, enz. enz. Eene ooi Ings- Vloot, is ook onontbeerlijk geoordeeld. Zij zal Men verzekert dat M. Visart, burgemeester van Brugge, van booger hand naar Brussel is ontboden, alwaar men hem zou verzocht hebben zl/v -/<ml /Ir»»» Tlnllrx zx I ..z, .x fx«x.-x I ,x L- -- Nu ki ml natuurlijk de vraag waar bet gou’ vernemem de noodige millioenen zal halen voor al die verkwistingen, aangezien, volgens de verklaringen van minister Frère, de staatskas uitgeput is. De Meuse eene geuzengazet van Luik, wier korrespondent in de ministeriele wereld de ge dienstige rol van schoenpoetser vervult,zegt dat de minister van finantien, M. Graux, voor nemens is eene belasting te leggen op den tabak. Niet alleen zou men die belasting stellen op het verbruik van den fabak, maar men zal zelfs doen betalen voor tabak te mogen planten en te fabri- keeren. Die verplettende belasting zou er nog aan ontbreken. Men zou daardoor het tabak- kweeken treffen, het fabriekaat een nekslag toe brengen en weer eenen schooi e i handelsiak bre ken, often minste erg benadeeligen. Alzoo zullen de geuzen te werk gaan om den toestand te verbeteren en de kiezers die de geu zerij aan hel schoteltke gebracht hebben zullen mogen blijde zijn. Zij hebben den II juni het vaderland gered uit de klauwen van een minis terie dat de belastingen had afgeschaft op do eetwaren, het graan en het vleesch. Nu hebben wij er een in de plaats, dat ons niet alleen in den tabak maar ook nog op andere maicren eene dure pijp zal doen rooken I>c puMoor in <]e Kerk en de Bliirge- ■■■emter op iie< StndiiuiM. M. Bara is nauwelijks cenige weken weer minister van justitie geworden of hij doet zijne 1 1 voor den priester op eene aardige Eene godvruchtige Juffrouw van Ouckenc, Catharina Vandermortele, had bij notariële akte de zaal der Halle te weigeren aan de inrichters aan de kerkfabriek dier gemeente een bezet van het banket ter eere van M. Buzette, onzen gedaan van een huis mei hof, af banglijkheden brutaal afgeslelden gouverneur. en 9 aren 80 cent, erf, mits jaarlijks tien missen M. Visart zou geantwoord hebben dal hij de te doen lezen aan twee frank iedere. Een konink- zaal had loegeslaan aan de geuzen om de zege lijk besluil van 2 dezer, tegengeteekend door praal te vieren de niincienen ®aia cn versc,ienen den Moniteur van xnnciiin vrijdag, bemachtigd de keikfabiiek deze gift te m&u uuu m. ccu sumuei aanveerden, doch op vooiwaarde dat men den tafereel hebben geschetst van de wanorders, pastoor maar een frank voor zijne mis zal bc- i waartoe de ontworpene betooging zou kunnen talen. I aanleiding geven, en er zou hem gevraagd zijn De bestendige deputatie van J uitgevondmCmiTdeSnliedeu wijsTmaken an hel 1“* der kerkfabriek van Öbourg onderhoud der kerk, alsook 500 Ir. voor ver- j hooging van de jaarwedde des pastoors, en twee ------- .BMX,.,. V q V» mis.edieners (15 fr.) en andere kerkbedienden de katholieken geene aanleiding worden gege- (fr. 45-00). M. Bara keurt die atschrabbingen j ven, daar ben ik borg voor; indien dus de orde goed, behalve die der koralen en andere be- I gestoord wordt, zal het door de geuzerij zijn, ,i;„ i,„» i.i (jje jaai.j00l. toonen zal dal zij geene vreedzame betooging van hare tegenstrevers kan verdra gen. In elk geval voegde hij er bij, zal ik als burgemeester, tol handhaving der orde, bande len zoo als het mijn plicht van hoofd der policie vercischt. Deze krachtdadige houding van M. Visart ver dut de Staat zal bepalen hoeveel kaarsen er wel l aameining geven, en er zou üem gevraagd zijr» Henegauw heeft 1 of hij de verantweordelijkheid daarvan op zich <»i-een j aantal sommen afgeschrabt, bestemd voor het "Wat zij vitn zin zijn. samengesteld worden uil eenen monitor, 4 ge- J kurasseerde kanonneerbooten, 2 vlottende ge- De Etoile die, sedert dat wij een geuzenmi- 1 kurasseerde batterijen (popofskasl, 4 torpeldo- msterie hebben, de rol van officieus orgaan ver- j booten, 2 2 ^.llul4ucuk, 15 K vult, en wier inlichtingen bijgevolg dienen ge- j vaartuigen voor het vervoer van tröeÖfin loofd te worden, bevestigt dal in de aanslaande 1 -.•. zittijd der kamers een wetsontwerp zal voorge- 1 dragen worden, met het doel bij liet leger eene reserve van 30 DUIZEND MAN te voegen. Volgens dat blad heeft het gouvernement nog meer andere ontwerpen in gereedheid. Ziehier hoe het zich daarover uitdrukt Aangezien wij aan het spreken zijn van de ontwerpen van het gouvernement, zullen wij aan 'onze lezers laten weten dal de vollediging der kieshervorming, door de invoering van de alpha- betische orde en andere bij Looi ige maatregels, besloten is, en dat het kabinet insgelijks tol ac- coord is aangaande de grondslagen der herziening van de wet van 1842 op het lager onderwijs, wel ke op dit oogenblik wordt voorbereid in het mi nisterie van openbaar ondeiwijs. Men verzekert zelfs dat, als gevolg der vol ledigde kieshervorming, de ministers cn hunne vrienden, met eene volkomene gerustheid van geest, de mogelijkheid inzien van eene onlbind ng der beide kamers, nis eene wenschelijke zuivering. De liberale ministers, voegt liet blad er ten slotte bij, gaan aan 'i bewind niet achteruit voor i de toepassii’g der princiepen welke zij in de op- positie hebben voorgestaan. Daarin verschillen zij met hunne tegenstrevers, die slechts aan liet bewind komen om die princiepen in den zak te steken. Dit laatste verwijt, tot de afgeteden ministers gericht, behelst waarheid, doch het zou eerder passen in den mond der katholieken dan »vcl in dien der geuzerij, die haar voordeel heeft ge daan met de al te groote toegevendheid van liet voorgaande ministerie. Wij hebben het altijd gezegd, dat men zich van den kimt der geuzen aan geene dankbaar heid moe .t verwachten, voor de onpaitijdigheid waarmede men ben heeft behandeld. Het katholiek ministerie heeft ongelijk gehad te willen bestieren in den naain van hel land en niet in dien eener partij; de geuzen verstaan het anders. Zij zijn niet aan het. bewind gekomen om te -zorgen voor het welzijn en de belangen van het I innnsier van land, o neen! daarvoor hebben zij de moeite genegenheid niet gedaan van gedurende acht jaren lang manier uitschijnen, overal twist cn oproer te stoken! Zij zijn er aangekomen om de driften hunner hevige par tijmannen te bevredigen, om een scht ikbewind in te voeten, gesteund op hunnen paitijhaat, om ■ie bevolking te verdeden in twee klassen ver drukkers en verdrukten. Maar indien hel waar is, dat de geuzerij aan t bewind niet achteruit gaal om toe tc passen, welke zij in de oppositie heelt verdedigd, is hot niet minder waar dal zij in den kiestijd diezelfde princiepen zoo veel moge lijk voorde kiezers verborgen houdt. De partij, die hel gazelje van de koe heefi dat de geuzen de natuurlijke beschermers der I religie zijn en dat zij, ecus aan het bewind, de militaire lasten zullen verminderen, heeft het reclit niet andere te verwijten dat zij hunne prin- ciepen in den zak steken. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na r o Rech lei lijke eerherstellingen 1 fr- Een nummer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkcr-uitgèver. Zwarte Nonne.nslraal, Nr 4, te Veurne. onbeduidende sommen als traktement voor de i Tot wanorde, zegde M. Visart, zal (fr. 45-00). M. Bara keurt die atschrabbingen ven, daar ben ik borg voor; indien dus de orde dienden die weer op hel budjet moeten ge bracht worden. Dezelfde deputatie beeft op hel budjet dcr- zeltde kerkfabriek de sommen’ voor aankoop tan kloktouwen, papier, pennen, registers, voor onkosten van briefwisseling en brievenport cn voor de herplaatsing der horlogic, mei de helft verminderd en M. Bara keurt dit insgelijks dient waarlijk denlof va7aïFe o’rdmiieliikë‘bur ned. De pastoors cn kerkfabrieken moeten I gors, cn de geuzerij is daardoor voorop verwil- leeicn sparen. Het ministerie heeft andere tigd dat, indien zij zondag en acht dagen in middels genoeg oin gt‘ld te doen schuiven. Brugge de rust stoort, zij daarvan de schuld op Binnen kort zullen wij den tijd zien aanbreken de katholieken niet zal kunnen leggen. i «■■•cri i USEZSBb I i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1