IS September 1878. 34c juar. fv’ 1770. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tï. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. 1 I Veitrive, De Echo de Namur zegt dat M. Lejeune, be stuurder der middelbare school van Namen, ook. verzocht is geworden zijn ontslag te geven, in dien hij niet brutaal wil afgesteld worden. M. Lejeune heelt het ongeluk katholiek te zijn, in God te gelooven en zijne christelijke plichten te kwijten, en van zulke bestuurder wil de francmaQonslogie en dus ook minister van Hum- bccck niet. De brusselsche correspondent der Meuse schrijft aan dat blad dal meer dan een arron- dissements-commissaris zich mag verwachten aan zijne vervanging. Uit Frankrijk komen bij voorlduur onrustba- tende tijdingen. Het gouvernement heelt er de macht niet aan de woeste hebbelijkheid zijner schepsels te wederstaan en is verplicht de groot ste wanorders straffeloos te laten. De prefecten en meiers door de republiek aangcsteld doen al wal mogelijk is om hunne onderhoorigen uit te zuigen en behandelen de bevolking a's in een wingewest. De ministers maken van alle gelegenheden gebruik om de republiek te doen schuimen. De verlcdene weck hebben de ministers van open bare werken en finantien, MM. F.eycinet en Loon Say, cene omreis gedaan in het Noorderdepartc- ment, alwaar zij de rol speelden van commis- voyageurs en république. Zich de populariteit herinnerende welke Napoleon lil eenigen tijd in dat departement heeft genoten, ten gevolge der groote weiken, welke hij er gedurig deed uit voeren, beloofden zij gouden bergen overal waar zij kwamen, ten einde de republiek er le doen aannemen. Tc Boulogne heeft M. Frcy- cinel, opeen banket, dc mogelijkheid uitgelegd om groote openbare wei ken uil te voeren, wel ke dc republiek zullen verstuiken. Dinsdagen woensdag boden zij hunne waren te Kales en te Duinkcrke aan. Is het alzoo dat oen gouvernement moet te werk gaan, wanneer het op stevige grondsla gen berust? Volgens eene lijding uit Berlijn aan een en- gelsch dagblad gezonden, zou de politie eene samcnzweei ing legenden keizer van Duitsch- land ontdekt en talrijke aanhoudingen gedaan hebben. Volgens later ontvangen berichten zou die tijding enkel onder alle voorbehouding mo gen aangenomen worden, daar tot nu toe dit nieuws door geen enkel telegram wordt beves tigd. Nogtans is het feit niet onwaarschijnlijk, wanneer men de hevige taal in aanmerking neemt der duitsche radikale dagbladen. De on- zekerheid van een aantal parlementaire fraktien in den Rijksdag, doet in de officiële kringen eene verlegenheid ontstaan, die in het geheel de hardnekkigheid niet vermindert, waarmede de socialisten hunne plannen pogen door te di ijven. In de verschillende provinciën van bet lurk- sche rijk worden de amb en ars door de op roerlingen aangevallen en vermoord. Na de moorden op den italiaanschcn consul tc Seta- vejo en op Mehemed-Ali te Yakova, meldt men dat denzelfden dag dc mutessarif van Ipck, Ai'luilak paeba, met tien zijner bedienden door de oproerlingen is omgebrachl. Wat meer is, men heeft te Constantinopel cene nieuwe samenzwee- ring der partijgangers van den gewezen sultan Murad ontdekt, waardoor bel leven van sultan Abdul-Hamid wordt bedreigd. Talrijke aanhou dingen hebben plaats gehad en de gemoederen zijn zeer opgewonden in Constantinopel. De wacht aan hel paleis is versterkt. Onderwijs. Dc Ligne de l'enseignement of onderwijzers bond, heeft onlangs oenen omzendbrief uitge geven, waai over de geuzenpers in bewondering staal. Die omzendbrief is een geheel program, een eiscli der geuzen tot den minister van onderwijs en tot den koning gericht om hel onderwijs zoo ver te brengen, dal het allicht den weg zou inslaan dien koning Leopold I in eenen merk waardige brief aanduidde, en die, onder voor wendsel van beschaving en progres, dc samen leving buiten de baan van het christendom zou leiden, mei de volle zekerheid van ze tot de barbaarschhcid terug te brengen. Ziehier het program van den onderwijzers bond Afschaffing van alle geestelijk toezicht; Afschaffing van hel toezicht over de boeken van wege de geestelijke overheid; Afschaffing van den leergang van godsdienst in hel programma der openbare scholen. Vcrbo 1 van scholen aan te nemen, welke niet zouden onderworpen zijn aan het weltelijk regiem der openbare scholen. I het lager onderwijs, maar moeten nog toege- ver het bevel ontvangen heeft zijne rechten op pensioen te doen gelden. Nauwelijks wordt dit verzoek openbaar ge maakt of de Mondeur deelt het koninklijk De sluit mee, waarbij M. Nossent, op zijne vraag, tocgelaleu is zijne rechten op pensioen te doen gelden. De brusselsche briefwisselaar van de Patrie van Brugge, schrijft dat al de studieprefekten die den ouderdom bereikt hebben om recht aan hun pensioen te hebben, ook verzocht zijn dit tc vragen. Men weel dat dergelijk verzoek gelijk staat met een bevel. Als de, sultan Mahmoud zich van eenen vervelenden visir wilde ontmaken, zond h j eenen gelubden uit het serail met een strop eu hij deed hem verzoeken het over den kop te stroppen. om het godsdienstig onderwijs te verbannen niet alleen uil de lagere scholen maar ook uit de middelbare onderwijsgestichten. Zoo dus geen priester meer in de scholen om den godsdienst aan de jeugd tc onderwijzen, geene geestelijke schoolopzieners meer, geen toezicht meer der geestelijken over de school boeken Neen de priester uit de school en leve hel gcuzenonderwijs! Ziedaar het program der geuzen, der logie en van hel ministerie!.... Reeds van nu af aan worden, in sommige lagere scholen, welke aan de wet van 1842 zijn onderworpen, pogingen gedaan om den godsdienst uit de harten der jeugd le verbannen. Met dit doel deelt men er prijsboeken uit, welke bestemd zijn om alle godsdienstig gevoel in die jeugdige zielen tol in de kiem te versmachten. Bij gebrek aan boeken waarin de vrijdenkerij zonder omwegen wordt aangeprezen, bedient men zich van hel protesianlism, want alle mid delen zijn goed, wanneer het er op aankomt den katholieken godsdienst te bestrijden. Nu meer dan ooit achten wij hel ons dus ten plicht de cuders toe te roepen Waakt op uwe kinderen! Vertrouwt ze niet aan de handen van hou die er willen vrijdenkers en godde- loozen van maken, want in uwen ouden dag zoudt gij u bitter beklagen. Afstellingen. De Opinion, een geuzenblad van Antwerpen kondigt de aanslaande afstelling aan van M. Bovie, gouverneur van Antwerpen. Do duitsche Rijksdag is geopend. De troon rede, welke bij die gelegenheid is voorgelezen, maakt geene melding van den politieken toe stand van Europa noch van dc binnenlandsche •aangelegenheden; zij is uilsluilelijk gewijd aan de uitleggingen over den oorsprong en de nood zakelijkheid van het wetsontwerp tegen de socia listen, welk ontwerp door den vorigen Rijksdag is verworpen en thans door hel gouvernement onder eenen anderen vorm wordt aangeboden. Het gouvernement wil cene beweging doen op houden, welke zelfs de grondslagen van den Slaat en der beschaving bedreigt. Het hoopt dat de afgevaardigden der natie hem de middels niet geuzen aan het wérk» Wij lezen in den Dien public van Gent Weldra zal de stoutmoedigheid der geuzen geene palen meer kennen. Eénige dagen geleden hadden dc inwoners van het voorgebergte der Brugsehepoort le Gent uitgelegd om eene koers aan O. L. V. op te offeren in hunne parochiale kerk van den 11. Joannes Baptista. Ondanks de pogingen der geuzen, bracht de collecte eene tamelijk ronde som op; de koers werd aango- Onder den titel Nog een slachtoffer, méldt dc Hasselaar dat M. Nossent, studieprefekt in - - i-.- -het atheneum van Hasselt, die geheel zijn leven Deze hervormingen doelen met alleen op heeft toegewijd aan de jeugd, het bericht of lie- past worden op de scholen van alle graden, en vooral op de normale scholen. Men moet beginnen met aan deze laatste hunne geestelijke bestuurders af te nemen, men moet van hun program den leergang van Gods dienst doen vei dwijnen, welke geene reden van beslaan meer heelt, van liet oogenblik dat de onderwijzer niet meer geroepen is om de gods dienstige leering te onderwijzen. Verder zegt do omzendbrief dat de alge- mcenc raad besloten heeft dc jaai lijksche zit ting des bouds, die gewoonlijk in T eerst van octobcr plaats heeft, toe tc wijden tot liet on- onderzock der gebreken welke in de wet van 1842 (volgens do geuzen) beslaan. De brief i eindigt inct le verzoeken dat men aan den be stuurraad al de zaken en misbruiken zou bekend maken die sedert 26 jaar van bier het gevolg geweest zijn van het gezag over onze scholen iian do priesters verleend. Wat zullen nu die persoonen zeggen, die, tot nu toeniet willen gelooven aan de slechte in zichten van de gcuzerij nopens het onderwijs. Zullen zij genoegzaam onderwezen zijn om tc weten wat zij er moeten over denken. Na dat vrijmetselaar minister Van llumbeeck in den senaat heeft verklaard dat de Tien Ge boden Gods niet meer kunnen dienen tot grond slag voorde zedeteer, laat hij zich uitnoodigen door den voorzitter van den onderwijzersbond, Dit bl.d verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na L. D- - - nA Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4. te Veurne. zullen weigeren om de vreedzame ontwikkeling van hel keizerrijk te beschermen zoowel tegen de aanvallen van hel binnenland als tegen die van den vreemde. De troonrede drukt ton slotte het vertrouwen uit dat men erin zal gelukken de verdwaalden op den goeden weg te brengen, zoodra men de uitbreiding van die noodlottige beweging zal te gengehouden hebben. Politiek overzicht. De Oostersche kwestie blijft voortdurend on opgelost. Dc helft van Turkije is in opstand en hel turksch gouvernement is onwillig of onmach tig om de verbindienissen te volbrengen welke het tegenover de mogendheden heef aangegaan. Oostenrijk ontmoet de grootste moeilijkheden, van wege de bevolking, om de bezetting van Bosnië en Herzegowina le voltrekken. Engeland wantrouwt zich meer en meer van Rusland, ten gevolge van den steeds aangrocienden invloed van (iit laatste in Midden-Azie. De Standard drukt zijn spijt uil dal de kwestie van Afghanistan niet opgeworpen is toen dc Russen vóór Plewna la- gen en dus geene troepen hadden om ze naar Indie te zenden. In Griekenland wordt de gisting van dag tot dag erger en men vreest dal het tol eene vredebreuk zal komen tusschen Grieken land en Turkije. De Montcnegrijncn zijn, zoo hel schijnt, voornemens de vermeerdering van grond gebied welke hun beloofd is, tc nemen indien zij hun niet gegeven wordt. - m-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1