- in T oog te Een Kiezer. van het kachtel gestolen r~ van den landbouwer E’rieutcrliJtic rnov miugein M. de kanonik Minne, principaal in hel col- legie St. Louis, te Brugge, is pastoor benoemd van het Lr gijnhof aldaar, in vervanging van M. I.agae, overleden. M. Deboudt, professor van grammatica in het klein seminarie van Rouss<daere, is benoemd tot econome in hetzelfde gestidit, in vervanging van M. Catulle, die in een klooster der Redemp toristen is getreden. WcrschHligc tijdingen. Ontvangen voor de hongerigen van China Pervysc, 144 fi Do ('.ourrier de Bruxelles kondigt aan dal de aanbesteding van den tramway van Oostende naar Adinkerke-Panne eerlang zou plaats heb ben. De werken zouden zoodanig worden aan gelegd, dpi de baan zou kunnen geëxploiteerd worden met de opening van hel badsaisoen van 1879. Vrijdag nacht zijn uit eene weide te Per vysc, en paard en een kachtel gestolen ge worden, ten nadecle Zwacnepoel. Den 7 dezer, rond 8 ure 's morgns, heeft Een Gentsch gcuzcnbbid bevestigt ton volle het bovenstaande. Ziehier zijn verhaal in al zijne walgelijke openhartigheid Verleden week had in de verschillende ge buurten der Brugsche pooi t herkiezing dor de- ketiseliad plant v en gat stof lol lustige vermaken Zoo ds al loos, komt na iui:es< hijn, regen, en scheen verleden zonda;' ernstige gevolgen te hebben De ki •zingdic vooreenige niet tot hun ne voldoen n g was afgeloopen, hadden zich ver bonden, oin uil naam der buurt eene omhaling te doen, ten einde met de ingezamclde gelden eene pestkeers op te dragen, aan hi t Onze Lieve Vrouwbeeld, in de kerk van 5.7-Jan-Baptist ge plaatst. Wij verhaasten ons te zeggen dal de geburen niet wisten dat deze peal Leers, door die weinige lieden (zij bestonden uit vier) ter kerk zou gedragen worden/???) Vandaar de oorlogsverklaring der overige geburen. Van den vroegen rnorgend stonden honderden nieuwsgierigen, op straat, den stoel at’ te wachten, doch'deze vernomen hebbende, dal de offerande bun ging bestormd worden, hadden voorzichtigheidshalve, de Leers reeds ter kerk gezonden, rin van uit hel kerkportaal tot aan het beeld gedragen te. worden, om deze als naar gewoonte, ter vereeriiig der Heilige Moeder te laten opbranden Zoo gezegd, zoo gedaan, maar daar hadden zij zonder den iveeid gerekend; nauwelijks waren zij in stoet geplaatst, of’sl irmcrdci hand vielen de vijanden de pestkeers aan, en verbroken dezelve in meer dan 100 stukken enalzoo werd de Hei lige Moeder van haar schoon geschenk ontrukt. Na de overwinning zijn zij allen lustig feest gaan vieren en zullen nu op meer minzame wijze aan de armen der gebuurten offeranden brengen. Bravo voor zulk een morischlievènd gedacht. Welke gcvoeles cn welke taal.' 1" 5000 tr. aan de kerkfabriek van St. Ber- tinus, met last eene eeuwigdurende jaargetijde te stichten met brooddecling aan den arme, voor den gever, zijne ouders, broeders en zusters, en jaarlijksch 20 missen te doen lezen. 2" 3000 tr. aan de kerkfabriek van Wotitneri, voor ccnc eeuwigdurende jaargetijde met met ten (nocturnes} voor de zielsrust van denzelfden begiftiger en 32 jaarlijkscho lezende missen. 3° 2000 l'r. aan de kerkfabriek van Jonckers- bove voor eene eeuwigdurende jaargetijde voor denzelfden; liet overige der intresten zal ge bruikt worden voor herstellingen aan de, kcik. 4" 1000 tr. aan de kerkfabriek van Woumcn voor de versiering der kerk. I ber, is M. Pieter Leys, I men j lie van Brugge. De Moniteur van donderdag deelt den uitslag meê van den algemeenen prijskamp lusseben de middelbare scholen des lands, in 1878. De label bevat 109 namen van nieuwe en 13 van oude leerlingen die aan den piijskamp heb ben deel genomen cn recht hebben in bet staats blad gemeld te worden, maar vruchteloos zal men in die lange lijst een enkel leerling der middelbare school van Veurne aaulreffen. De eerste prijs (nieuwe leerlingen) is behaald met 87 punten op 100 (53 in de letterkundige vakken en 32 in de wiskunde); het 20“ en laat ste accessil is gewonnen met 66 punten (40 in de letterkunde en 26 in de wiskunde). Na dezen volgen nog 48 namen van leerlingen, waarvan de laatstgenoemde in de tabel 60 punten heeft behaald. Clis'istene larldegiiHocd. Vier kloosterzusters zijn onlangs uit Bordeaux vei (rokken naar den Senegal, in Afiilrn, alwaar thans eene schrikkelijke ziekte de Fransebo uit wijkelingen ivegmaait. Die zusters begeven zich in een zeker doodsgevaar, feu zulks vrijwillig, alleenlijk uit geloofsgevoelen om de lijdenden te helpen en de stervenden bij te staan. Zoo was Let, zoo zal het altijd met den godsdienst zijn, fn de verslafgelegene landstreken, overal waar dood en gevaar, lijden cn strijden te vinden is, zal men dienaars en dienaressen des gods- dienstes vol icvcr en liefde aanlreBcii. Do vreemdelingen bewonderen, ceren cn beminnen die helden cn heldinnen; cn sommigen hunner laiidgenooten van' Frankrijk en elders randen hen lafhertig aan, en slope.i hen door den mod der der eerlooste aantijgingen en beschuldigin gen om. naar gewoonte, zijn eigen lof te zingen cn zinspelingen te maken op peisoncn, die hij in den tijd waarvan bij spreekt, niet kende, Cu al- zoo oordeelt gelijk ecu blinde van de kleuren. O beer notaris, gij geeft u uil als een plienix van alles wat schoon en edel is. Maar’t was on- uoodig, want uwe goestjes en uwe princiepen /!j:: ge...;;,.. ..y mjiyu uu uwr uornris (j(} an(jei,, nrovineien als Hendrik De t.ae uit zijn graf rijzen cn uwen brief .„.n,.,, .,,.„1 van gisteren lezen, hij zou verbaasd staan over zoo veel verwaandheid en hij zou u dingen herinneren die precies niet zouden willen zeggen gelijk gij sein ijlt eene leus, één hart, ééne denkwijze Aaiivecrd, enz. Bij ministerieel besluit van don 10 septem- van Leysclc, aangeuc- nen als lecrling-onderwijzer in de noimalc sec- een brand eene hoppedroogerij, alsook 200 kilog. vlas inasch gelegd behoorende aan sieur Ostyti, te Walou. De droogeiij was verzekerd. Verlies 1100 tr. 's Anderdaags is te l‘operinghe een begin van brand ontstaan en heeft den bast der hoppedroogerij van K. Top in asch gelegd. Alles was verzekerd. Dc. examens in de normale school der juffrouwen Van Bity vliqi, te Thick zijn goed ül- geloopen. Van de 10 leerliugcn-onderwijsicrs die hun examen moesten afleggen, beeft er ccnc den 1" graad bekomen, 8 den tweeden en eene den deiden graad. Mevrouw de maakiezindeCoürtebourne, we duwe van wijten den burgemeester cn kasteel heer van Auscghem, is hel klooster der Carme- lisscn iugelrdcn te Doornik, te gelijker tijde dal haareeuig kind, juffrouw de Courtebournc, de laatste van haren naam en hare wapens, het kloosterleven heeft aangenomen bij de Bed ;inp- lorislinen of Roode Nonnen, te Mechelen. De zwager van Mev. de Couriebourne, graaf van Rumbeke, senator van Veurne-Ooslende, is aangesteld om lilt oud heerlijk verblijf van Hemsróde, onder Ansoghem, en andere at bangelijke goederen te besturen. De Gu^etle van T hielt zegt uil goede bron zal Thicll van den eeiien kant, even als Dniu- een voornaam standpunt de nieuwe lijn die recht zal door- Tiiielt-Luhtervclde zal opgem.iakt zijn. kiezers, en ziel bij bekent het in eenen brief gisteren in hel Advertentie-blad verschenen. Hij zegt dat hij zijn haring niet te braden zal leggen de di imeii zijn te grotmI tc vernemen dat de zaken van den *ïjzerenweg M. Beetnaerl neemt de gelegenheid te baat, v.,n i-i.;..!, ;,.i,„u J j - 4 y** de baan haic Vó’.uekking nabij is. Bovendien kerke van den anderen, worden van j gaan van Duuikerke op Gent, als bel eindekO WeKrlijkc Besluiten. Een koninklijk besluit van den 9 bemachtigt de kerkfabrieken van Jonckershove en van St. Bertinus, te Popcrin- I kiAdit en men besloot dat de opoffering zou plaathebben, zondag laatst, feestdag van O. L. geboorte. Doch veileden week werd bet gerucht ver spreid dat de geuzen voornemens waren de p’t diligbeid te sloren en weldra werd dit ge rucht zoo algemeen, dat men besloot de koers im t pe<i.'cssiewijs naar de kerk te dragen, maar ze reed i van den zaterdag avond te overhandi gen, hetwelk dan ook zoo gebeurde. De perso nen die de keers geschonken hadden deden zondag eene plechtige mis celebreeren, en op hei (TOgenblik dat de goddelijke dienst zou be ginnen, hadden verscheidene geuzen post gevat aan den ingang der kerk, en lieten bedreigin gen hooien, waarop men geen acht sloeg. Degcu- zeii drongen zelfs in de kerk, met hel inzicht den dienst,te storen. Men vergenoegde zich met ze houden. Op liet oogenblik der offerande, ging eene vrouw, door hel openbaar gerucht aangeduid als dam voor, betaald zijnde, en die met de andere personen de pateen was gaan kussen, op de l - plttalst, rukte die van den kandelaar en poogde •ermede te vluchten. De onderkoster hield de vrouw tegen, en daarop ontstond eene verwar ring waarin de koers gebroken werd. Alsdan trok tie yrouw al roepenen zingen uil de kerk, vergezeld van eenige broeders en vrienden en te midden der veronlweerdiging van de aanwezi gen. - Kort daarop kwam de politie en bezette den omirek van de kerk. De oniioiriiig en veronl- wecrdigitig zijn algemeen in hel vooigeborgte der Brugschepoorl en dal laat zich gemakkelijk begrijpen. Gedurende geheel den zondag gaf de verbitteiing der eerlijke bevolking zich lucht op al de punten van het voorgeboigte, met eene krachtdadigheid die wel bare reden had Ei: hebben echter geeirn wanorders plaats gehad. honderd Januari, Alvcringhcm, 16 September 1878. Mijnheer den 'Opsteller, In mijnen brief van 9 dezer zeg ik dal M. Uc. z''a&er \an M i Beernaert wist dat zijn haring nicl braadt bij de j vï-m'". n/3 keers af, welke voor hel hoogaltaar was ge- I dezer Woumcn, -- gbe, en het bureel van weldaad van Poperin- ghc, onder andere, de volgende gitten te aan- i veerden, gedaan door M. I’ieler-Lodewijk (jlm- I vactc, pastoor te Woumcn, bij eigenhandig testament gedagteekend 6 april 1877 do wXvisnm- 'l 1 deren, zuilen deel nemen aan liet banket op 22 I dezer den lieer Ruzede aangeboden. Verviers, II Gcmbloux, Namen, Nivellds, enz. zullen en er door talrijke gedeputeerden vertegenwoordigd zijn. De kiezerslijsten voor de wetgevende Ka mer, de proviniete.cn den gemeenteraad zij aan geplakt scdeil donderdag tot <leu 29 september naast. De reklamen legen die lijsten, T zij voor ongeldige inschrijving; aclitei lating of uiischrab- hing, moeten aan de bestendige deputatie ge zonden worden ten laatste den 3 otober aan- aaiistaaude. - De nieuwe planeet (zweefster) Vidcain is dcor de geleerden sterk bestudeerd. Zo peinzen dat ze vaugoud is!.... - De köophandelsrccbtbauk van Brussel hei II gedurende de eerste zes maanden van 1878, I cn negen faillieten uitgesproken 18 in 18 in Februari, 29 in Maait, II m April, 23 in Mei, 19 in Juni. M. de Burge meester Anspach mag fier zijn over zij ie stad. De liberale gazetten spreken daar niet van; maar veronderstelt nil ecus dal M. An pacb i i plaats vau Venei abel der logic tc zijn, t en kle rikale btjigemcesler ware, ge zotidl de papieren van bet licht tot bersten toe hooien schreeuwen dat de stad ten onder gaat. De parijz‘r L'inveis geeft bel verbaal van eene ongehoorde daad. Een pasleibaf.ker van La Chatre iicell gepoogd de Icei lingeii van het peusioitnaai der dames prediklieeritmen tc ver giftigen, bij middel van arsenik. Chcveauz v1 is de naam van den lepub ikaaitsclien pasteibak ker had een haal‘opgeval tegen de i loost' r- liiigcn; gelast zijnde de koeken te leveren vop1’ een feest in het pensiónuaal, had bij zoodanig weten bel veigif er in te mengen dal het zelve den dood niet kon veroorzaken, maar dal dc verdenking ongetwijfeld moest op dé eer"’- kloosterzustcis vallen. Gelukkig baddi n som* mige personen builen het geslicht van de koe ken geeten, cn zoo Iicell men kunnen bestati- geu dat de vergiftiging m vest ccnc oorzaak liebbcn, welke insgelijks huilen bet gesticht diende gezocht te worden. Na een langdurig onderzoek werd Chcveau plichtig bevonden. Do nat’ohale Belgische maatschappij Roede Kruis zendt ons hel volgende toe Den 31 augusli heeft do maatschappij hare algc- tneone en jaarlijkscho zitting gehouden onder lid eerevoorzitiers van Z. 11. Mgr. den prins de Ligne, vooiv.iHcrscJitip van den Senaat. Onder dc be langrijke. zaken aan het dagorde bevonden zich het zedcdij.k verslag van den bestuurder voorzitter cn b l vei toeg van den geldelijken toestand der schat kist. Daaruit blijkt dal dc maatschappij getrouw aan hare statut» n cn nnaangezien het verschil van gods* dienst en nationaliteit der onderstand genietende vol keren, me er en meer vermeerdert cn zich voortplant; dat zij in het buitenland gelijk in hel binnenland 1 algemeen geacht wordt; dat zij wonderen heeft ver richt geduimd d< n oarlog van den Oo.-t :n met meer dan 121 duizend frank bijeen te. zamelen (zoowel in gel.l als in natuur) welke met dc grootste onpartij digheid en zonder oudencheid van uniform ot van godsdienst onder de gekwetsten cn zieken der tv'1* -- ii ini ~nni» - j.. p van Tliiell op Lichtcrvelde goed slaan en dat C.Z J 7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 2