oewijzmgen Br at Were, I OVERSLAG, RU LICITATIE, van 0 JACHT. RECHT VAN Notaris DE CAE, te Veurne, Haiti weigsi /inalstraa!n.° 10. WEI- EN ZAAILANDEN Studie van HE BECK, te E» eerst. J 9 der eerevpotzitfers onzit Gras en Zaailanden, lusschen ecnen wijk tol Baafmis wijk Koopen 10 cn 11. Leysele. Loten 1 toten met 7HOFSTEDE met IB TELKENS IN BENE ZITTING. TU BIE j^-ter COHNILLE, Notaris te Wulveringhem. Koop 1. Eer. onlangs nieuw gebouwd 18 cent, cijnsgrond, te Steenkerke (Piesende). ap 2. -■ j te voren maaigras. in Bulscamp, langs de Boonakkerstraat. aan fr. 2,650 ’sjaars, boven vijandelijke legers zijn r leden der stad 1879, aan Titelen van eigendom cn ten kantore van voornocinden Notaris DE SECK te Boerst. St. Denmsp^ein te VnqitNH. MI. Adicr, vmlèr, Cliirurgijn-tandme.esler, Koninklijke straat, 126, te Brussel, heeft de eer zijne kalanten van Veurne te laten weten, dat hij Dinsdag 1 October, van 9 ure 's morgens tot 3 ure na mid dag, zich zal bevinden in hotel la Noble- Hose. Groote Markt. vf al dci* ÜJfSTlï.i JiJïKJJOïï Het Woonhuis ten dienste van koffijhuis genaamd «den .Arend, samengesteld uit verschelde plaatsen; alles onlangs vernieuwd en herbouwd, gestaan cn gelegen te Veurne, ter oostzijde der Groote Markt, op 8(1 centiaren erve, bij kadaster sectie 1, nr H'tlbis. Thans nog bewoond door den heer Quarlicr-Vcr- liequéi'— Seffens aanslag. Conditiën bij dito Notaris CÓRNILLE. Openbare Verpachting van het Woumen langs de Kooivaart. Koop 19. MAAIGRAS ’t Camerlincx uit gang bij titel' II. 19813 C., wijk C, num mers 214 tot en met 220. Gebruikt door Engel Feryn, tot 11 November 1878, aan fr. 280 ’sjaars, boven de lasten. Eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden bij den Notaris DE BRAÜWER& te Veurne alle inlichtingen bij den Notaris SYOEN, te Loo. i 17-86-00 C. Gras- cn Zaailand, aan de Leen* straatsteen weg. blok ftZaantlag September USS'S, DEFINITIEVE TOEWIJZING, om 3 ure na mid dag, tc-Becrst, Dixmndc-voorstad. ter herberg de ondervinden telkens dat En ISendcrdag 3<5 September, i om 3 ure na middag, in de Rhetorika-afspanning i te Veurne, zullen genoemde Notarissen DF, BRAUWERE en DE CAE, eindelijk toe- wijzcn OPENBARE VERKOOPiNG van 9333 WWW) EH ZAAILANDEN gelegen binnen de -einwiti’H Onileénppeile, ï.annpernjssc cis flcitlnrlu' Veiirne-Anibuehi). Maanilng KO September S8Ï8, om 4 ure na rnii dag, ter S’ieCecilia, te LeySclc, openbare verknoping van EE.AE FAESTBJ SEAAlttiAM», genaamd de. Prijnne, groot 82 aren 70 centiaren in I Leysele. wijk 1». nummer lbi> en deel van nummer 154. gebruikt door Louis Baeselcn. Ingcbruik- treding met 1 October 1878. Woensdag October SSïS, om 2 ure juist na middag, ten huize en hofplaats van Joannes Vitsc. te Steenkerke. (Presende), koopdag van Menagiè-gócderéii. beddegoederen, ingeoogste vruchten, fassccl, vette, en meer andere voorwerpen. IN POLLIKCHÓVE EU HOUTHEffl. Do Notaris SYOJEN, te Loo zal op Wqndrio- «U» a OciMber ÏHI», in Sladhuis-afspanning, t Loo, overgaan tot de toewijzing, van Pollinchovc I Kierethock). H. 38605 Weide nummers 218 tot cn mol 22! gebruikt door Placide Morjion, tot 1 October IflSM. 447 fr. ’sjaars. Maar ingeslcld 13,100 fr. Gemeente, lioutheni. U. ,i o;; 40 dras en Zaailand, sectie D, nmn- mcrs 38, 39. 41. 50, 51, 52 on i8b. gebruikt door H’ ini BoudcwccI, tol 1 October 1886,' a 390 fr. 25 cl’ 's jaat s, I Maar ingesteld 1 1,600 fr. Woensdag 35 September 3 ure na middag, in Pihetorika-afspanning, te Veurne, zullen de Notarissen DE CAE en DE BRAUWERE, beide te Veurne, eindelijk toewijzen Eggewaertscappelle en Avecappelle. Loten 1 tot en met 7. - HOFSTEDE met II. I 27-32-75 C. Gras- en Zaailanden, aan de Zee- I dijkstraat. Veurne, wijk ’s HeerwillemScappelle. De Besturende Commtssien der Burgerlijke Godshuizen en van het Bureel van Weldaad der stad Vctirne brengen ter kennis van het publiek, dal er op DINSDAG 1 OCTOBER 1878, ten 3 ure na middag, in do gewone zaal van ver plichtingen, ten stadhuize te Veurne, zal worden overgegaan, voor negen naeen volgende jaren, in te gaan den i Juli 1878, tot do verpachting oi veileening van het recht van jacht op de eigendommen der gezegde besturen, met wcdcr- zijdschen keus van den pacht alle drie jaren te vernietigen. De concessie zal in vier loten gedaan worden, zooals dezelve zijn aangewezen in den staat ge voegd bij het kohier van lasten, met vermogen an geheide of gedeeltelijke verzameling, en zal tocgcwczcn worden aan laatst- en hoogst- gebruikt door sieur Pmlcrs, landbouwer te Lampër- Ingesteld fr. 6.000. Gemeente. Oostkrrke. Vierde Koop. Eene partie ZAAILAND, gelegen fc Oo,lk ikc, gezond bij kadaster sectie B. nummer L>8. met de grootte van H. 0-73 30 C.. gebruikt bii sicur Bilcke, zonder pachtredit. b J ^gesteld fr. 3,500. rillustratlon Européenne (10 50 fr. franco psa? ari) .r.i-m,. n I’e,'ke. groot bij ka- Smnmaire du xV" 45. mot Je groolf(' V;in Gkavi res Louis dc Male après la défaite des Brugeois. d’après M. Sparkes. F., .idi...... 2. Compte, d’après M, B. Wollze. Les Chaleurs en Atm'rique. Exposition universellc de Paris. Por- tiquc’en Biiqttes, exposé par M. Van lienkeloni. Trxrr.Nos gravures. Breuglml-le Drdle' Nouvelle historiquei In chassc et les Clmsu urs. - Ene l' inme <le Conviction. Unc Hyplmthèsc nouvelle >nr la première Découverte de 1’Amériquc. Ponrqnoi jei’ai pris en grippe. A nu Serin. I n combat cmitre uno Ombre. Roman. Pollinchove en Heninghe. Lot 8. 11. 2-98-80 C. VETWEIDE, „.ok, aan de scheidinc dier gemeenten. Deze 8 loten, zamen onder koop 6, Hofstede groot II. 20-84-80 C., gebruikt door P. Ganlois, tot Baafmis 1882, de lasten. s, uoven ue lasten. Al gebruikt door Joannes Vitse, om eanslag met koop 4. HOFPLAATS, de geldtelïing. Wrijdag 4ln October 6 8'2'8, ...e na middag, te Vincbem, ter herberg ïl-h*'- denberghe, gq cte> c'czr 3 ‘eau n Ss3 9 STAL EN AFHAfifillJKHEDEN, mot ongeveer 83 centiaren medegaande Erve, bekend bij kadaster sectie B, nummer 493a en deel ban nummer 488a, gestaan en gelegen te Wulveringhem, ten westeinde der dorpplaats en langs ue kalsijde leidende van het Gouden Hoofd naar het Zwaantje. Bewoond door Eduuard Torrclle, tot T" Mei 1879. 1 vijandelijke legers zijn verdeeld geworden. Hel verslag zegt verder De iever welken onze leden der stad eu der provincie, en onder anderen -3'1. de graaf d’Aiixv de l’Aulnoit^ Ed. de Grand ll.V. de Grandvoir. Belin, L. Sleylaers. Craeybecx, ■I Stiylaers. Scvestrc. George van Holksbeek, enz., ■u de uitoefening hunner zending betoond hebben; cc belangloosheid cn den vlijt, waarvan zij oiioj)- houdelijk het bewijs gaven gedurende den zoo lang- durenden cn imnrddadigen oorlog, verdienen in het Lijzuuder g- nield te worden. Voegt u bij ons. MM., 0111 hun cene openbare be- 111 uilig onzer voldoening en erkentenis te g iven. Zij hebb n recht op uwe goedkeuring, want zij hebben •'dies in het werk gelegd om de moeilijke taak te ver vullen welke wij hun 111 uwen naam hebben toever- Irouwd. Eer aan hunne dienstvccrdigheid, hunnen iover en hunne groote zelfopoffering. Wij zouden nog lof inocten toezwaaien aan meer dan eenen weldoener der maakcliappij. indien wij spraken van de milddadigheid die wij c..2.;.-.' wij, gelijk gedurende den Oosterschen oorlog, eenen oproep doen om bijz.onderen onderstand buiten hel bestrek onzer gewone hulpmiddelen te bekomen. Wij kunnen nogtnns niet nalat-m eenigé personen te noemen, onder andere: MM. Baunay, Cantoni, Drn- mel, prins Galitzin baron Gcrick de Herwyn, Gi- r roul. graaf do Grimberghe, Jarsimont. baron Mar- |mrgo, Sp tz. L....:., V.-.r.2c Wc? ,rtw>n van I c re. graaf Van de Walle. enz., die allen eeiie bij- zondore meid ng verdienen. 'Wj stellen ook voor bedenkingen te stemmen aan onze edelmoedige weldoensters Mev. de baronnes do Gartii r d'Yve, mev. Dièvan. mev. Dupuy, juff. Au gusta Drapiez, Margareta Glascneur, Pierlot, Van- doorselaer ten Ryne, enz., allen goedhartige, vrou wen die voor onze inzamelingen hebben medegc- werkt Wij mogen ook het gemeentebestuur van I I Loten 8 tot en met 11. II 6-46-80 C. i VETWE1DEN, BEDRIJF- en MAAIGRAZEN, aan I aan den steenweg. Lampernisse. Loten 12, 13 en 14. II. 1-54-40 C. VET- I WEIDE, aan beide kanten der spoorbaan. Deze 14 loten zamen, onder koop 1, Hofstede groot 11. 35-33-95 C., gebruikt door E. De Grave, tot Baafmis 1879, aan fr. 5,016-80 c. I 'sjaars, boven de lasten. Wnleeringhem. Keizer.» bewoond dooi' de weduwe Louis Billmt, van de volgende onroerende goederen lemeente Oudecappelle. Eerste Koop. Eene allerbeste VETWEIDE, ge naamd de Baillie-Weide, gelegen te Oudecappelle. gekend bij kadaster sectio B. Nr 36. met eene grootte van II. 39326 C.. gebruikt door Jos -ph Den- duyvere, landbouwer te Beurst, zonder pachtrecht. jrnuuci --t --- Ingesteld fr. 34,000 baron Vande Woestsim. >mn van Gemeente Lampernisse. Tweede Koop. Eene idem VETWEIDE. gele gen te L mipernisse. gekend bij kadaster sectie B, nummers 324. 323, 326. 327 <m 328. met eene ge- 1 zamentlijke grootte van II. 2 93-30 C., gebruikt bij Sophie Vermeersch, te Oudecappelle, zonder pacht recht. Ingesteld fr. 15.000. Dorde Koop. Eene goede partie ZAAILAND. Geboorten. II. I). pI.Te Augusta, d. van Pieter eu Leonia Dubms. Benn-Ie: 1. 13. Vereeckü Maria; d. van Jozef en Ludovica Ketelers. Ooslstraal. 13. Ew'i.u i'l Ju.-I.na, d. van Karel en Clementina C11- velier. Vesten traat. 16. Ralhé Irma, d. van Milo cn Eugenia Collry. Bewesterpoort. Huwelijken. 14. Riilof Hendrik. 22 j., workman, met Veile Maria, 27 j., dienstmeid, geboren te Eessen. Sterfgevallen. 11. Dederck Augusta, 7 m. 10 d. Ooslduynkcrkc. Koop 1. II. 0-49-40 C. MAAIGRAS, wijk C, nummer 336a. Cgxydc. Koopen 2 en 3. II. 3-36-20 C. ZAAILAND, wijk-B, nummers 188 en 189. Koopen 1, 2 en 3 gebruikt door verscheiden, tol Baafmis 1878. Avecappelle. Koop 4. H. 0-57-30 C. ZAAILAND, A, nummer 95. Gebruikt door Bruynooge-Lcper, IM B.ui zona fr. 85 ’sjaars, boven de lasten. Steenkerke. Koopen 5, 6, 7 en 8. II. 2-26-25 C. ZAAI LAND, wijk A, nummers 179a, 209b, 186 cn 187 cn wijk. B, nummer 265. Veürnc-Oosterponrt. 'i Koop 9. H. 1-72-30 C. ZAAILAND, if 9^98—61 C nuillincrs 394 en 395. Veurne- Westerpodrt. H. 4-80-70 C. WEIDE _r en ZAAILAND, wijk B, nummers 1171, 1175, 1176, 11 79a, 1182 en 1183. Koopen 5 lot en met 11 gebruikt door ver scheiden, tot Baafmis 1878. Veurne- Waterpoort. Koop 12. H. 1-23-40 C. ZAAILAND, wijk B, nummers 1177 en 1178. Gebruikt door Andries Bekuert, tot Baafmis 1882, aan fr. 180 ’sjaars, boven de lasten. Veurne- Westerpoort. Koop 13. H. 1-42-40 C. ZAAILAND, wijk B, nummer 610 611 en 612. Koop 14. 11. 2-30-50 C. ZAAILAND, wijk B, nummer 175. Koopen 15 tot en met 20. II. 13-28-59 C. WEIDEN en ZAAILANDEN, wijk B, nummers 273, 277, 278, 279, 280, 310 en 311. Koopen 13 tot en met 20 gebruikt door verscheiden, tot Baafmis 2878. enme- Westerpoort. Koopen 21 en 22. IJ. 2-75-50 C. twee VETWE1DEN, wijk B, nummers 308, 309 cn 320. Gebruikt door L. Vereeckc on P. Laepens, tot 11 November 1878. Nadere inlichtingen bij voornoemde Notaris sen. Openbaro l erltoopinej bij EnMel MAANDAG 30 SEPTEMBER 1878, 'Qvcrsiag MAANDAG 14 OCTOBER, •telkens 2 ure na middag, herberg den Vetten Os, Nieucappélle-plaats, van 'Nieueappcile bij de Olifant. Koopen I tot en met 9. --- HOFSTEDE met II. II-77—51 G. onder Weiden cn Zaailanden, aan de Zeedijk- en Boterpotstralen. Mei-ckcm, bij de Eendenkooi. Koopen 10 en II. MAAIGRAS wijk A, nummers 136 en HO, groot II093—00 C. Deze II koopen, hofstede met II 12—70- 51 C., gebruikt door Frans De Waele, tot Baaf mis 1884, mits fr. 1,750 s’jaars, boven de lasten. Nog Nieucappelle, bij den Olifant. Koopmi 12 tot en met 15. II. 360WC BEBOUWDE GROND, WEIDE en ZAAILAND^ aan den IJzerdijk, Gebruikt door Karei Maelercys, tol Baafmis 1882, aan fr. 600’sjaars, boven de lasten. Koopen 16, 17 cn 18.— 1,. ZAAILAND, gebruik^ door verscheiden, zonder i pachtrecht, aan fr. 675 ’sjaars, last vrij. Woensdag 8 October Kroon, bewoond door sieur Frans Kerkhove, Koop 2. 11. 0-86-30 C. GRAS- en ZAAI- 1 LAND, wijk B, nummer 400. mct Gebruikt door E. Wyckaert, tot Baafmis 1878, aren aan fr, 122 ’sjaars, boven de lasten. Koop 3. H. 0-73-62 C. BEBOUWDEN GROND cn BOOMGAARD, om 4 ure na middag, te Steenkerke, ter heiberg de ,T -open bare verkoopmg van -1 Woon- stalhngen, verdere gerieflijkheden, op 3 Koop 2. Eene partij SassiEaiuJ r 4' 1 Kóóp 3. EenScliiiurUen en"afhangiijkhedcn (iliOND cn BOOjIGAA1U), aan den steenweg. cijnsgrond^ te Steenkorkc, langs den Uperschcn Gebruikt door P. Duron, lot Baafmis 1885, 1 steenweg, aan fr. 84-50 c.’sjaars, boven de lasten. Loten 1 en 2 van I t BOOMGAARD en ZAAILAND groot II. 3-07-90 C. J__ Gebruikt door K. Ghoinme, tol Baafmis 1882, -aan fr. 465’s jaars, boven de lasten. I om 3 ure o. - .„.„nciu, iui uciuuig Loten 1 tot en met 9. HOFSTEDE met hel Gouden Hoofd, bewoond door Henri Van- 11.25 15-38 C. C--° Zui!?.-.2c;., 1 den steenweg en de Boonakkerstraat. Lampernisse. Lot 10. H. 2-14-50 C. VETWEIDE, wijk C, nummer 307. Deze 10 loten, zamen onder koop 5, Hofstede groot H. 27-29-88 C., gebruikt door Lahaye, tol Baafmis 1880, aan fr. 3,274'sjaars, boven de lasten. ”‘J Brussel ook gelegen Lampernisse. in den Planthoek I niet velgelen die ons in :11e omstandigheden zijnen kend bij kadaster sectie B. nummers 322 cn‘•’■>‘5 vyelwillendcn bijstand heeft verleend. M. de burge- niet eene gezarnentlijke grootte van II 1-54-<)ij C meester J Anspach, eén der eerevpo'tzitférs oilier g o ..,„1. niaat'cbappij. heeft altijd veel genegenheid en op- nisse, zonder pachtrecht. rechte symphathic voor ons werk getoond. I Eindelijk melden wij de namen der steden die de I bijzonderste gitten aan het midden-depot hebben ge- 1 zonden. Deze zijn Pr ssd, Antwerpen, Bergen, Namen, Veurne, Brugge. Hasselt. Kortrijk. Chimay, Aelst, Audi iiaerdc. Rons A< th. Luik. Oostende, Lenze. Dendernionde, Doprnyk, Bastogne. enz. enz. nmiioxraphle. 11. I 27 30 C., gebruikt bij Charles WillSért, land- bouwer te Boerst, zonder p.icctrecht. Reddilión de Ingesteid fr. 6,500 1 plans zijn berustende 'vT -•ui sq nas VAN £1 A IV '8' O O R van den Notaris He jza.ru van den I A MIX-- n” r,ri OPENSAR- VERKOOPING van een - ttiargerlijke Mm»«i «Ier mi»«J Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 3