li i n -ll «iedwe'elleg'oederen -!r- ^rinos, Mamoise.enX^goed. schoone Prc- veel Voeni"/?‘.mr brocks en roben, I e ‘te 27* ani*re oorlt“ lC 'anR Ü1,> 1,111 te meden I t=> t a. nsr Hotstede^®31’ slaan en gelegen te Slappe»*’ 'veil,i^ 0001 plaats, langs de ZccJtJ^s1’aat’ fc'10?1 DE KOMP" cnn« I I I I EWELSCIIE ZWTAÜWE. H'nurbnr* vi n zuiverlicid en Iioi <!■- Mlfelirid aan alle koopers van Zanitarwe door l.aroyc *V VunkcrNHclincvcr le Oostende ingevoerd, die elk jaar hunne, verschei- de larw'•soorten op stam inde Engelsche velden aan- koopen en onder eigene waakzaamheid zien dot- sehen. ten einde alle waarborg van afkomst aan hunne koopers le kunnen geven. ECHTE GUANO VAN PERU FI-A-ISTOS TE PACHTEN, HE»AGIE.GOEDERBN, i W den Ascuhoop. huiiem we lost langs op 1 SPILL! TERI’, “rteOoststraat,!!, le lull n web'll dat .1 allerhande n n lar den laat- S TLHSCII-EXTR.IKT, 9 HEllMira, 6IIHIIWEN PL-UIMGED’-- Wsl““'Mê ressort te koopen. Karel I UIT DER HAND TE PACHTEN. i 1)™,.,,... Eeneuteuw gebouwde Herberg met landing, groot UIT DER HAND TE KOOPEN om seffens in gebruik te treden liisecten-doodend Poeder van MAX. tt. KAbAU-UGOUTERE, uujp .i Earink te bekomen hel Darinkstuk van F. Baclden, te Veurne. KHVERS IERTE, UIT OER HAND TE PACHTEN. werkers en werksters, SINGEI remise, niag'.n.ij^ waarmede hij steeds 1 .tonds in gebruik na;.r ®aarMi»rU* T sink, voor te 4 gouden Mcdalien. 7 10 8 20 van ion k. .idtslie. 103 k I van betn- genoegen ,-S 13 3 40 12 -'6 4 3\ n 2 20 9 08 10 15 ill Dixmude naar bij middel van met den-prtjs 10 ten Vertrekuren tnu nuinkerke naar Veurne, C Veurne-Dixinudc-Lichterv.7 17 N'ieuport-Di'mude, 7 05 II 45 Dixmudc-Nieuport, 9 50 Lichtervelde-Veurne, Vcurne-Duinkerke. De kurtste trvin n Nieuport naar I'?. (straal, te Veurne. i 2 4 eerodi- uloiius. bereid le Fhay-Bentos (Zu id-Amerika). 17 sept. 100 k. 28 a 99 1 29 50 a 3(1 24 50 a 23 30 18 - a 19 - 18 a 19 - 25 - a 26 - 7 a 7 50 76 50 66 a G6 50 hel vermaken van 20,000 lUppepcrHcn Nirool. P Rcwoone vconvaarilmi ,iid voldoende h,,r,<lc||(.nde ten '•10 den Notaris CAI'El.LE, voornnemd. M'j Uitscheldir (J nouderdax Sfj Ncl,tcn»bcr I 3 ure precies -j. ni 05, ten huize 'cur Aimable Dennequï s-iukeli«v en herbergier **<ficSïwas>.-*a* Ruchtbaar’ A P- ue s. rm; des '3 ia station, Te B ugge, Steenstraat, alvorens aan de Simon avant d'arnver !i l.i imon Stcviii,Slevcnsplaats toe te komen, kan men krijgen pianos j On pent obiei.ir th Pianos a tons prix aver gratide'van alknprijs, met groot gemak van betaling drie ia. ilite de pavement 3 ;.ns de crt'dil soiit offerts a jaar krediet is aangeboden aan elk solvuM persoon. I 1 toule persontie solvable. 1 1 Pianos in palissander, 7 oetaven. 3 koorden, gc- Pianos on palissandrc. 7 octaves, 3 cörÜcs. gnran-Avaarborgd nieuw en zonder gebreken, aan 550 fr. i lis neiifs et saus défauts, a 550 fr. (au comptanl). I(komptanl). Bruges. 83. rue, des Pierres. i Brugge. 83, Steenstraat. 5 6 02 9 -2‘> 8 S3 7 50 8 56 en u>' des zondags bij Henri Bailleiil. te Veurnc, alwaar n nagezien worden. Men bevr.igc zich bij 3k IHIjUXIF-IIOIIMRïo le Veurne, die deze zaailarwe aan denzelfden pi ijs als in Oostende tal afleveren. .Men kan er om, beko men alle andere soorten van cngelschc zaaigranen en zaden, als haver, boonen, vilsen, kruid, lijnzaad, klaverzaad, enz. Prijs per baal van 144 liters. 50 te. 11 sept. 35 50 30 a 36 a- a-- 20 a 21 - -a - 14 a 16 - -a 28 a 30 - -a-- 30 a .rz 30 a 32 welken het meerderen deel der bakkers, merger, het brood viHen rerkeopen i kilo, 50 cent.; half wit, 62 cenlim. 10 sept. 29 - a 30 - 30 - a 31 25 - a 2fi 18 a 19 19 - a iO 50 25 - a 25 50 7 a 8 75 50 a 76 I 67 - a G8 - i van 18 sept. .30 a L. a - -a- 19 a 21 -a -- 14 - a 16 -a- 28 a 30 -a- 30 a 32 V<‘ri>luntNinc van knutaoren. JSntrepóts te Antwerpen, Aankom<t per z-eesclirpen NÉKJÉE X0|,F, 7 5, De Lochtstraat, 7 5, Briissid, <-n aw, Diepe- slraat, Antwerpen. Ook verzendingen uit Genl. Korlrijk en Oostende. Men vraagt depothouders en agenten. Mijne Guano wordt afgeleverd zuivel j aankomt, direkt der eilanden van Peru. Rijke Guano met 9 percent azole (stikstof) koop ik veel. Voordeelige prijs. Vrije toegang in de magazijnen. l ijd van be- taling. Ik zend stalen franco. N. B. Door mijne gfoole handelzaken, kan nie mand voordeeliger verkoopen dan ik. Profiteert er dus van. Jk verzend zoowel klefti als groot. Ook gemalen Guano. Opgelosten 7“/„stil.slof, 12% fosfoorzuur. Veile grove Lardknlk aan 70 fr. den dubbelen wagon, doet groot voordeel aan alle gronden, die hij verwarmt en verzuiveMl. Pelrolie en Amerikaansch spek. Beste gerookte hespen, fr. 0-60 het pond, franco. Extra, extra. Maatschappij tegen brand en stilstand van werking eruit voortspruitende. Maatschappelijk kapitaal fr. 4o.ooo.oon Reserven en prpnrieh I5^9ocloöo Waarborging le zamen. 55,9oo.ooo Vraagt bekwame nseittr» in alle steden en dorpen van Belgie. Zich te bevragen Mcirplaats. 7o. Antwerpen. Oa’KJEB l HF. Vg.;KKOO»’111'*3 w en wel betimm-rd i’ belhjiiwdeu giond\üVeinerbol cnzaaikuiJ, y'^en^a lasler .(j dc sekue B, nummeis 4u.ien 478b, n 10 G- monumenten. Ocbreveteerdc cin-.,... n 'c k;eurCil en sms, Portland c;:‘'£1 ü'imïtb Plaaster en •rass, e:.:. -Zeer‘v^l.^.bg'T-i?en. llOOfllpljllgCneZCIKI P«rvuv..- Dit poeder wordt aanbevolen lot genezing van de ij... """'ju. si hele hoofdpijn. Tc bekomt n bij G. Dlclos, drogist, O >st v Koopinan-kleermaker te Veurne, groot Reeft de eer aan zijne k daii'm te hij zijnen winkel komt te voorzi n van slach van fijne en kloeke wintert .tï 1. sten smaak en aan civiele prijzen. j Verders laat hij nog w ten dat bij zijne reis naar I de wen Idtenlooii.-l iiing van Parijs te b at genomen i der voornaamste magazijnen van dc uleslad zich aan te schaffen ccnc volledige van gemaakte koslumen voor kinders van aan de ongc'o ivclijkc prijzen van I! i.de koshiimcn compleet. Van 15 Ir. Tc bekomen bij l’OLIDOtlti tol 40 fr. voor pardessus. uS «J.lt.vroiM, koopman in inland- Trouwe en spoedige bediening, met akkoord op sclic, engels he en freinekolen, in voorhand, doen hem vei hopen dc gunst van hel pu- te Loo, alle, lach van llrainrrr bliek meer en meer aan le winnen. welke hij aan gem.digen prijs aflcverl Men vraagt kleermakersgasten op alle bevaarbare wateren. HET LAMSTE WOORD AAN DE liericht aan de. huisgezinnen VAN NFAV-V'»k«ii«, liareè ïroolcti opbrengst, de kwestie opgelost om gy,f i-jn.js bai< vermaarde .Naaiinachienen met de lóebehoorlen tc verminderen 145 frank, betaalbaar 2 fr. 50 c. per week. 100 afslag op constant. ’Opren te waarborg zonder bepaling van tijd, kostelooze onderwijzing ten huizé. Voornnnmrte Leis in Heljric i OudklrrrliOoprrKtraaL 3*. Agent te Veurne, RABAU-LACOUTERE, koopman-klecrmakor, Zuidslraat, 14. Marmer- werker ca Ven me. houwen, vloei'n en ”e kleuren cn I 14 aren. scheuK koei en Paardenstal, staande 1e - Pollinchove langs de Loovaert. nabij den svphon. i- benevens 87 aren 54 centiaren Zaailand, alsook gras- Tj A T ï^fl loop voor twee melkkoeien. JU** X1M ij» Deze herberg is zeer gedienstig voor alle slach van publiek te brer handel. Zich te bevragen bij Dedrvtxe-Terlikck, Koolhofvaarl. o brouwer, te Pollinchove. brokken darinj Een ander .WOONHUIS, hebbende verscheide beneden- en bovenplaatsen met grond en erf daar- medegnande, gestaan en gelegen te Veurne, ter Zuidzijde der Nieuwestraat. digi bij de Appelmarkt. Laatst gebruikt door jufvrouw Maria l'ersyn. Alle nadere inlichtingen te bekomen bij Mlw DE i CAL, Notaris le Veurne. Boterweegsvhaalstraat, 10. Het beste der gekende inscctend lodende middels. Door het gebruik van dit middel is de vernieling der krekels, mieren, wandluizen, enz.onfeilbaar.1 fr. de doos, bij G. Dici.os, drogist, Ooslstr. le Vcurn». LIJM VAN KNAFFL. Deze lijm is uitmuntend voor porcclijnen, glazen. werpen. Zij wordl koud en zon... Agent voor België M. M. DlGeri.aciie-Df. Maar- *'‘j G. Du.ro.s, drog.st. Veurnc. TELAEDE. 24 I. St. I’anliisslru.i Vntwcrnen. Depot te Vcuine, 1 ij Lolis l'INTE, Noordstraat. Hoofllpljngcnezciul portier BUccl ip~----- -r---^ïl poeder wordt aanbevolen tot genezing 'fi’K Bfr’K-HHIKN hooldpijn, zenuwpijn, si-lr"1-'"«iGiniin. Te bi f i i 'i Dnxos, drogist, O aan den prijs van fabriek, schoone keus van voortkomende uit de koninklijke manufactuur van den liter 1 FRHKRIAFff cn Caïpo frères, sure sscurs. Brussel, bij C L E J/ E T~ THE Y S, ORGELIST 7 F. IJ I GDEM. I Groot gemak van betaling. ‘Ajaar waarborg. KOO HAX-KLEERMAK.ER. Kul 'Mt.-itni. (4. te triune, maakt bekend dat hij in de bijzonderste en ver- tmiardsle fabrieken des lands zijne aankoopen voor hel winli isaisocn heeft gedaan. Al zijne stoften zijn dus van de eerste en beste soort en doen hem geene de minste concurrentie vreezen zoo onder opzicht der hoedan gheid als door de extra lage prijzen van ver koop. Dit doel hem hopen, dal hel vertrouwen 1 j 's door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, meer cn meer zal aangroeien. Kleeimasing op maat in 24 uren. Te bekomen Naaiinachienen Singer cn C’. Assortiment klakken, cols, crawallen, foulards en andere mansartikelen. Men vraagt kleermakersgasten. Madame JTorrruw tc Venr- j ne. heeft de eer tor kennis van liet te brengen, dal zij te Bamscappellc, aan de ■au, een Danngstuk o, en gelegd heeft; de daring zijn zeer groot, en hij houdt bij zónder lang legen in hel branden. Te bekomen aan matige prijzen. LEON «YCKEWAERT. koop- A man in kolen te Veurne. Kleine Ooststraat, N° 9. maakt hol geëerd I publiek bekend dat hij zijn magazijn komt tc voor- zien van l,le klas monssche Gailletterie-kolen, aan zeer gematigden prijs fr. 4-50 per zak van 160 kil., i 26 fr. per 1000 kilos. Hij verkoopt odk per wa gon. aan 260 fr., en per lialven wagon, aan 130 fr., franco le Veurne geleverd. De personen die eenen wagon kolen begeeren, worden vei zocht er in tijds kennis van te geven. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. nieuw gebouwd Woonhuis, ten dienste van Bakkerij en Herberg, met remisen cn stallingen, staande en gelegen le Ljio, nevens dc Loobrug. Voor dc condi tiën zich te adresseeren bij Süiineville-Acket. Négo- zeeschiiimcn cn houltcn voor- -- ruiden zonder bereiding gebruikt. K’/cikllF 0'4 I Te bevragen 1 :j r‘ dezelve dugelijk> ka Tarwe, per 145 lil. ld. nieuwe Rogge Sucnoen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten PrijR aan i te rekenen van Bruin per 1 I,S Itouniirlaere, I Nieuwe tarwe, Oude tarwe Roode tarwe Rogge Haver Boonen Aanlap, per 100 k. 7? Koolzriadolie, 103 k. 76 a Linzaadolic, 105 kil. Rédenden. ■'VarrdF 1 bespreken en voor- I heid, benisi 'irg'' ll'J 'l""r de bevocérde ovei‘- van hm r» '’*1 ’’rinal van het bestuur v ct Bureel van Weldaad. eui’'le- -September 1878. Lc' loer i termm de Commissie der burgerlijke Gndsh i. i zen n, v F. VALCKE. ocr'dttr van het Uitteel van Weldaad, BESMET. Slufl,e vnn notaris SIMPELAERF Alvei-iimheni. na’nHd'g"' J* SrP<*n»ber 1*78, om 4 ure taris herberg, zal de no verkoopen le Alveringhem, openbaar z'jndc de Ilcl'ber8 ••nt.. Erf e a,'n houdend huizeken en 1 are 69 'iitmakendr drn'i'^'Pplaats van Wulveringhem,. va'i hel Gou,lp, u 7/ pkmtsukalsijde en degene hruikldoord,.n naar hpl z'va;'n,je. Ge- h"izeken ye,^00|’er Eduard Verbaere, en lot 1879. t„ j 've,b Dedeuiwaarder, lol 1 Mei K A N T O 0 R - -ml n n-2 n ^•2 September ^XidZ/'ï telkens om ^''rtewide r,'i alOu, te*1’ .s<'haaphofsicde« de de weduwe’vfe i kl e" bewoond door juflïouw a« den llUei. ol.jS Mostae-.t, pett hare J ping KUIP" EN KpRNALLAAffl, cn veel KANTOOR van Arthur VAlt »F.NBERG9B 7', NOTARIS TE PERVYSE. Uit tier hand te hooprn t Een schoon cn gerieflijk Woonhuis im t stagie. remise, magazijnen verdere at hanglijkhed-m. als mede omtrent 18 aren 24 centiaren grond cn hof daarmedegaande, gestaan cn geleg'n le Ramsc p- geüjk hij pelle. langs den steenweg op Nicuport, a;.ugew< z n bij kadaster, wijk A, nr16n en deel van n" 16c en 17. I vcr.. Bewoond door d’heer Hendrik Cavcrecl, lot 1 October 1878, Voor alle inlichtingen vervoege men zich bij den Notaris Arthur VANDENBERGUE. te Pervysc. 1 ,n„| landing. ca •heid- 5 50 5 10 1 35 2 39 Nieupml bixmudc rij'» --'neen i) I heeft om in een groole tuo< i sorlcering 3totl0jaren tot 30 fr. voor Trouwe en spoedige bliek meer en meer aan Men vraagt 1 T wintersaizoen. C().\Cl RRENTIE VAX XFAV-YOnK, torn goekoop le verkoopen de loebeboorlen K ANT O OH van den Notaris pietei Wavnn, WHRU ii x’.ninH'iI meer c geleg’U kilo Offl •lelt i* zercat e is 1- M 'I - i.i i men risr-bc het ficoimifo <fa> AlS bCWijS V311 CClltuClCl figudlecLpning in bluuvcn inkt l ,-•»< IIIM.n» II ..wn..—»m«l -- 1 C«»rr|rd. Dim NIELWE CONSIGNATAKISSEN RaI-Va3DF.NABEF.LF.. r-■ 1 --- -T----- ---r-n-'- II - - ill UI lik Ai v« riant te Dixmmh'. Kotiiri.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 4