I Ir M Veurne, 25 September 1878. ilh 1771. jaar. 3 4P de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. nilj door de inrichtings-kommissic aangeboden, de bcocie- was vetveerdigd door M. K. Demuynck, bloe- I mist te Brugge, en is samengesteld van zoogc- Doch zij gaat rechtstreeks in tegen de ge voelens van de Flandre libérale en van de Revue de Belgique, alsook tegen de inzichten welke door deze twee leidende organen van bet geuzen dom aan kolonel Van Humbeeck worden toe geschreven. M. Hymans bekent dat hij vroeger paitij- ganger was van het verplichtend onderwijs. Zou het zijne reis naar Duilsebland zijn of' is het niet eerder zijne aftreding als opsteller van den Echo du Parlement, welke hem van gevoelen heeft doen veranderen? Immers, in die hoedanigheid was hij aan eene andere soort van verplichting onderworpen, te weten, de verplichtende schoenpoetserij. Geen wonder dal hij in zijnen ouden dag de vrijheid schoon vindt. Wat er van zij, M. Hymans komt rondweg met zijn gevoelen voor den dag. De vraag is of’ hij de Banleiders der geuzerij niet zal ge doemd worden als een verrader. Het onderwijs. Bij het naderen der gemeenlekiezingen van den 29 October zullen de kiezers goed doen van eens ernstig na te zien wat de liberalen ons voorbereiden, indien de aanslaande kiezingen hun niet perk en paal stellen. Op hel onderwijzerscongres dat onlangs te Brugge werd gehouden heeft zekere Ramoisy. van Lodelinsart, voorgesleld het onderwijs van den godsdienst in de scholen af te schaffen en hetzelve te vervangen door het onderwijs der eerste princiepen van natuurlijke wetenschappen en de studie der Grondwet. Het godsdienstig onderwijs, zegde die uit muntende leeraar, valt niet onder de bevoegd heid der onderwijzers; deze zijn gelast citoyens te vormen en niet geloovigen var. de eene of andere secle. Die ieverige volgeling van kolonel Van Hum- bceck, zou wel doen zich te herinneren dat het citoyens waren die het schrikbewind van 1793 hier ten lande aan den gang hielpen en dat er geene spraak kan zijn van de eene of andere secle, in een land waar de overgroote meerder heid der bevolking tol den Roomsch-kalholieken godsdienst behoort. Citoyen Ramoisy heeft echter te veel icver getoond en zijn voorstel werd, als ontijdig, ter zijde geschoven, doch om hem en zijne mede aanhangers van de middelbare zedeleer, door citoyen Van Humbeeck uitgevonden, te troosten, heelt de vergadeiing bij toejuiching hel ver plichtend onderwijs gestemd. Wij zullen ons ditmaal bel hoofd niet breken met de redenen aan te halen welk men reeds meer dan eens tegen het verplichtend onderwijs heeft doen gelden; wij zullen ons bepalen met hier hel oordeel te laten volgen van den liberalen Lodewijk Hymans, die zich op dit üunkct-lfiiizcltc. Zondag heeft te Brugge het banket plaats ge had door de katholieken aan ridder Ruzelte, af gestelden gouverneur van West-Vlaanderen, aan- geboden. Uit al de steden der provincie, uii al de hoe ken van het land en zelfs uit hel buitenland, waren de vrienden van Waarheid en Recht in persoonen. Op geheel den doortocht naar de stadshalle was M. Ruzettc het voorwerp eener grootsche betooging; het volk juichte hem ge durig toe men mag zeggen dat gansch Bfugge het slachtoffer der afzetterspolitiek wilde ver- eeren. Nooit, zeggen de aanwezigen, hebben zij getuigen geweest van dergelijke uitbarsting van geestdrift. De eeretafel werd door M. Eug. De Cock voorgezeten. Aan zijne rechter zijde bevonden zich de heeren ridder Ruzct'e, A. Visart, bur gemeester, Van Calcoen de Gourcy, gewezen senator, De Coninck, senator van Dixmude, ba ron Bethune, senator van Aelst, Surmont, lid der bestendige deputatie, Devos prokureur-ge- neraal bij de internationale rechtbank van Egypte te Cairo, Leon Visart, volksvertegen woordiger van Veurne, Mulle de Terscheuren, id. van Thielt, Amand Neut, algemcen-sekretaris van den Bond der katholieke kringen, baron de Crombrugge, schepen van Brugge, graaf Lod. de Briey, volksvertegenwoordiger, graaf de Grünne, J. de Burlet, burgemeester van Nyvel, Van Hee, Verhacghe, leden der bestendige de putatie, Breydel, gemeenteraadsheer, de la Roche, provinciaal raadslid van Soignies, en professor Mabillc van de Universileit van Leuven. Aan de linkerzijde hadden plaats genomen de heeren Kanunnik Andries, oud lid van het na tionaal Kongres, Kervyn de Lettenhove, volks vertegenwoordiger van Eecloo en gewezen mi nister, Lcircns, senator van Aelst, Van Ocker- hout, gewezen senator van Dixmude, graaf de Limburg-Stirum, senator van Veurne-Ostende, Van Outryve d’Ydewalle, volksvertegenwoordi ger; Biebuyck, id., F. Wasseige, voorzittter van den katholieken kring van Namen, Soudan, lid van de bestendige deputatie, Ronse, schepene van Brugge, Bolle, voorzitter van den kring van Leuven, Struye, volksvertegenwoordiger, Cauwe, schepen van Brugge, Spillebout, voor zitter van den katholieken Kring van Uper. Mcdard Jacobs, advokaat en provinciaal raads lid te Leuven, Baron de Haulleville, opsteller van het Journal de Bruxelles, enz. Tusschen de overige inschrijvers bevonden zich nog talrijke personen van naam en rang, zooals M. Belpaire, voorzitter van den katho lieken kring van Antwerpen, een vijftigtal pro vinciale raadsheeren, volksvertegenwoordigers en senators, de burgemeesters en schepenen van de bijzonderste sleden en gemeenten der pro vincie, de groote meerderheid van den brug- schen gemeente-raad en afgeveerdigden uit de volgende sleden en gemeenten des lands Brus sel, Antwerpen, Gent, Vcrvicrs, Namen, Wavre, Gembloers. Charleroi, Doornijk, Flobecq, Melle, Kortrijk, Veurne, Rousselaere, Comen, Mous- croen, Woumcn, Meenen, Dottenys, llandzaeme, Ichleghem, Lichtervelde, Zuyenkerke, Oost- camp, Langhcmarcq. Blankenberghe, Oostende, Wervick, Rumbeke, Poperinghe, Thielt, Sottc- ghem^Thourout, Dendermonde, Eecloo, Lissc- weghe, enz. enz. Gedurende het banket, waarvan de dienst op eene uitmuntende wijze werd waai genomen en niets te wenseben liet, werden verscheide mu ziekstukken uitgevoerd door de muziekafdeling van den katholieken kring van Uper en daarna door de afdeeling der Concorde, van Brugge. Aan hel nagerecht, werd de eerste heildronk ingcsield door M. De Cock, voorzitter, aan den Koning, welke door de gansche vergadering warm wórd toegejuicht. Toen de stilte weer her steld was, nam M. De Cock weer hel woord en sprak in dezer voegen Als voorzitter der conservatieve vercciiiging van Brugge weid mij de eeretaak opgedragen deze betooging voor te zitten. Hel is dan ook mijn plicht een heildronk voor te stellen aan hem dien wij vandaag vieren, aan den heer vin der Ruzelte. Op die woorden stond de gansche zaal vol geestdrift recht; oen donderend huerah! deed de gewelven der balie daveren en gelijktijdig steller van den Echo du Parlement van uit Duitschland, aan l'O/lice de Publicity schrijft: Welnu, men mag zeggen wat men wil, er is hier, ondanks den verplichtenden soldaten dienst, niet meer regeltucht onder de menigte, c._ L.: j meer licht in de massas dan bij ons. Het kan i zijn dal iedereen kan lezen en schrijven, maar samenneiging. Die lijk geprotesteerd tegen de afzetterspolitiek het geuzenministerie. Aan vier lange tafels waren de inschrijvers gezeten. In bet midden der eeretafel pronkte een monslcrbloemtuil met het opschrift Hulde aan den heer en mevrouw Ruzelte! Deze bloemtuil, ©ogenblik op de oevers van den Rhijn bevindt, I talrijke massa opgekomen, om hulde te brengen alwaar hij de uitslagen van den leerplicht onder a,?n den voorbeeldigen ambtenaar, aan den moe- de oogen heeft. Ziehier wat de gewezen op- l digen burger, die, sterk door de onberispclijk- heid van zijn gedrag, met heeft willen uit den weg schuiven om plaats te maken voor eenen zendeling der geuzerij, maar zich brutaal heeft laten afzcllen. Rond 1 ure stroomden eene massa van 603 intcekenaren de stadshalle binnen om er den heer Ruzettc, den moedigen ambtenaar te huldi gen en getuigenis te geven van verkleefdheid en j600 personen hebben open- ‘i van was vetveerdigd door M. K. Demuynck, bloe- ik ben tol deze overweging gekomen, 1 zegje slroobïoemen (immortellen) van allerhande te ik aan de onpartijdige geesten onder- kiemen en grootten; in hel midden bevindt zich men heelt de school moeten verplich- j(1 kleine witte bloemtjes de ridderkroon, al bo- ven omgeven van sierlijke druppenen m alle kleuren, en al onder in rood, geelc en witte blocmijes het woord hulde bevattende, hetwelk zich Voortzet op twéé zijden moiré-linten met gouden strik, waarop men leest aan den heer ridder en mevrouw Ruzelte, Brugge, 1878. Gansch de bloemtuil rust in bladeren van gepresten tuil met roode strikjes doorzaaid en oinslolen in eene kostelijke zijden blonde. Toon M. Ruzelte de zaal binnen trad,»bcrste eensklaps een daverend gejuich los, dat de ge welven van het oude sladsgebouw deed dreunen. Zes honderd man tc gelijk stonden recht om den afgestelden ambtenaar te zien binnentreden en hem luidruchtig toe tc juichen. Langs alle kan ten barstte het leve Ruzelte! uit, vergezeld van a bas Rolin Voor den held van bet feest werd de hooger gemelde bloemtuil gedragen, alsook een ruiker door Antwerpschc vrienden meêgc- braclit. M. Ruzettc was vergezeld van MM. Eugcen De Cock, voorzitter van den provin cialen raad, A. Visart, burgemeester van Brugge, kanunnik Andries en andere hooggeplaatste en ondanks het verplichtend onderwijs, niet i zijn dal iedereen kan lezen en schrijven, de meeaten welen niets meer dan dal. Ik ben een warme voorstander geweest van het ver plichtend onderwijs; doch, naarmate ik ouder wordt, gevoel ik voor al wal verplichtend is, om het even onder welken vorm, eenen af keer die hoe langer hoe heviger wordt, en het we zenlijk doel van den vooruitgang ligt voor meer en meer in de opvoeding en in ning der vrijheid. welke ik werp lend makend in zekere landen, omdat zonder den dwang, de ouders cr hunne kinderen niet zouden heengezonden hebben. De dwang is hij ons gansoh onnoodig, daar het volk dorst heeft naar onderwijs. Inderdaad men heelt in Belgic nooit eene school geslicht, welke niet weldra te klein werd om al diegene tc bei alten welke verlangen er binnen te treden. Dat is een feil hetwelk luid spreekt ter, gunste van ons klein land, en hetwelk men steeds meer waardeert, naarmate men de anderen met meer aandacht gadeslaat. Zij die in ons land rekenen op de verplichting onder af hare vormen en die van dal woord den credo van het liberalism maken, zouden wij wel doen eens te komen zien in hoeverre al de mo gelijke verplichtingen de bevolking der Rhijn- oevers hebben vrijgemaakt..,. Deze beoordeeling der verplichting in alle vakken, door een partijgenoot der geuzerij, die van niets anders droomt dan van leer- dwang en soldatendwang, is alleszins treffend van waarheid. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c_ o- Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-ui(gever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. Daden van moed en zelfsopoffering. Zie 4' biz. achter de marktprijzen. 'A ■t PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. M. Dcssein, bestuurder der lagere afdeeling in 't collegia van St. Louis, te Brugge, is principaal benoemd in hetzelfde gesticht. M. Nuytten, surveillant in't collegia van Meenen, is onderpastoor benoemd tc Sweveghem, in vervanging van M. VVenis, overleden. - - M. Leynaert wordt bestuurder der Grauwe Zusters, tc Wervick. r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1