i Casos Toewijzing I HOFSTEDEKEN, met 4 hectaren 21 aren 0G centiaren erve onder bebouwden grond, koer, hof, weide en zaailanden, HOFSTEDEKEN, BEESTIALEN, ongedorschen Granen, HUISRAAD, den Solaris De Krauwere, Sr. De.xuspi.ein te Veuiine. 'ne!“v“»S- DEFINWEVEN OVERSLAG zonder verderen uitstel, overstaan van den bevoegden heer Vrederechter, van een bebuuwtj en beplant CORNIILLE, Notaris isSniFELAEIlF, scS„- EN Solaris DECAE, te Veurne, boven 10 franks, mils der dorpplaals 1 ringhem rfich- fl 8 ten Studie van Koopen den nolans r Koopen, II. IV SeV'TEMBER 1878, Yellen Os, Gebruikt door L. Vereeckc 11 November 1878. Nadere L'._ sen. Leysele, nnbij Jiet eele, 181a 183a, kond bij kadaster seen nos? met eeno gezamentlijke gebruikt door sieur 1’iek nisse, zonder pachtrecht. --•i Huis i ^schuur, stallingen, «nlrMlt, CU s te Cóxyde, p ongeveer Bij bevel De Secretaris, I. Df. C.xe. u>v noen, op het hofstedeken Lombaerde overleden is. Mlcr BEERNAERT, No- i, en op 3 maanden tijd van de koopen L-12 2. core- pont- A N T O O 14 yan vorucii langs de groote Oost- Openbare Verkooping bij naar het Stadhuis geleid IllsdcI MAANDAG 30 SEPTEMBER dehle voor het opperhoofd QWCrgjag MAANDAG 14 OCTOBER, lebuen. telkens 2 ure na middag, herberg den Ve s, zal de heer Gouver- Nieüeappei|c.plaats> va* Stadhuize ontvangen. der stadsopenbare ge- b” llc Ol,fa,lt- makclijke volks- I aan de Zeedijk- uv.i heer Burge- heere Gouverneur door de aan Koop 1 C, nummer Koopen 2 en 3, II- 3-3G-20 C. ZAAILAND, wijk B, nummers 188 on 189. i Koopen 1, 2 en 3 gebruikt door verscheiden, tol Baafmis 1878. Avceiippelle. II. 0-37-30 G. ZAAILAND, wijk Bntyniwge-Leper, tot Baafmis ■i de lasten. en P. Laevens, tot je? 1878. inlichtingen bij voornoemde Notaris- Hge der Sianrt te keepen Het Woonhuis ten dienste van kofl'ijhuis genaamd «dra Arend, samengesteld ml verschelde plaatsen; •dies onlangs vernieuwd en herbouwd, gestaan en eele^en te Veurne, Ier oostzijde der Groote Markt, op 86 centiaren erve, bij kadaster sectie 1nr 247/ns. Thans nog bewoond door den heer Quarlier-Ver- bcaue. Seffens aanslag. Conditiën bij dito Notaris CORNILLE. van m. Adler, vader, Cnirurgijn-tandmecsler, Koninklijke straat, 126. te Brussel, heelt de eer zijne kalanten van Veurne te laten weten, dat hij Dinsdag 1 October, van 9 ure ’s morgens tot 3 ure na mid dag. zich zal bevinden in hotel la Noble Pose, Groote Markt. fl» October flS'JS, j om 4 ure na middag, te Coxyde-dorpplaals, ter herberg hel Moleken, bewoond door August Koop 4. II. u-m-uv Vandamme, A, nummer 95. I Openbare verkooping met toeslag van een Gebruikt door Bruynooge-Leper, tol Baafmis met onlangs nieuwen kelder, schuur, 1879, aan fr. 85 ’sjaars, boven de lasten. al in steen en pannen dake, grooten aalput Steenkerke verdere afhanglijkheden, al staande ie Coxjuc, Koopen 5, 6, 7 en 8. - IL 2-26-25 C. ZAAI- d? St" ^^baldus kappelle, op ongeveer 1 II. i LAND, wijk A, nummers 179a, 209b, 186 en mcdeg?b™ikte akkerland der erven van I 187 en wijk B, nummer 265. M' Bauwens-V anderdouckl te Brugge. - Seffens aanslag; onlangs nog bewoond door sieur Joan- I eurne-Oosterpoort. .P B B II. 1-72-30 G. ZAAILAND, wijk 393, 391 en 395. ISonderdag October SSSS, I eurne-H esterpoort.om 3 urc na middagj (c Leysele, ter 1—1,^ wtide Dne Boomers, bij Bernaard Brigou, gestaan en ic< leicen te Etet gehucht rtei» bij kauasici" sectie g, 186, 216, 217, 251b, 253a en 254, onlangs nog gebruikt door de kinderen Verbrigghe-De” i zeure. I Aanslag met de geldtelling. Boomprijs, fr. 764-50 r;> 31,003) fr. Mlcr DE EOO: Nota- onderwijs, de Gilden der stad met hunne feekens, het Muziekgenootschap, i.^. b.t-p* piers en de Gendarmerie, zich van de Groote Markt naar de Stalieplaals begeven, om er den heer Gouverneur af te wachten. De heer gouvei neur zal, bij zijne aankomst, door het Stadsbestuur worden vcrweilekomd, cn vervolgens in stoet, I ',A "'’note Oost- de Markt ••y-ucii, ,,r.*r hel der Provincie zal plaats Om 11 ure neur de Overheden ten bezoek middag, zeer ver vrouwen. door den huize, den L_, serenade, gegeven .e maatseliappij Ste. Cecilia, Gouverneur, ten huize van den heer Stadsschouwburg, buitenge-: “'wAven door de koninklijke 2 1 Koorzan- BE‘p0^WI)E dezer stad, ie toonkunste- i, eerste prijs «UU..1 van Gent, en Wayenberghe. de publieke stads- i aanzocht de f insgelijks te verlich- Veurne, den 21 Septcm- Dc Burgemeester, IL DE PREY. S 'ff U E> E E te Wulveringhcm. ja a -bej ju ®s AFHANGLIJKHEDEN, n. ;_98—13 C„ wijk C, num- j^t ongeveer 83 centmren medegaande Erve, 'c/ B met 990 bekend bij kadaster sectie B, nummer“n 1 "ft,,.,, tol 11 November to“ ""mm“ '*88“’, ,R““ r“ boven do talen. Wu verntgbem, ten 'voslemdo d. erloopvoorwnarden dc, M5* van IV», - lp Vpnrnp Hoofd naar hel Zwaantje. iSsYOBN™: ,«-<> oud door!- •1819. "Woensdag om 2 ure juist na i Joannes Vitsc, te i van Mcnagie-goedcre; vruchten, iasseel, "n,t Zaterdag om 1 ure juist na de Idesbaldus kappelle Joannes Maes, Koopdag van deel huisraad, UtVlWa Oostduunkerke kuip en kernallaam, bekalfde koei, jaarlingvaars, n n zo/n r w» virruc -i ezel» mel monturen en kachtel, al de ongedor- b) iJ-iü c. MAA1GLA8, wijk schen vruchten, vimme hooi en ongeveer 60 •JdbA.’ hectoliters duin-aardappels. Op eenc iJ Coxyde. tijd van betaling voor de koopen hovende 10 - v/va h and, frank. ^Ptember flS'S'S. Nlaa«*'®rT0EwiJ7ANG, om 3 ure na mid- DEVTNIIIr. yiXU1Ul',e-voorstad. ter herberg de dag. Ie Beers - jooV dc weduwc Eouis Bilhet, RelZ u voSdc onroerende goederen vandexolge. 01(£[(,Cf!Wj;.(((!> r n - Eenc allerbeste VETWEIDE, gc- herberg de Eerste Kooj yycidc, gelegen te Oudecappelle. i naamd de sectie B. Nr 56. mei eene grootte I gekend m] 20 G.. gebruikt door Joseph Den- 1 van II. '’V' iUAnwer te Boerst, zonder nachlrccht. duyvcie, landbou iui,esteid 34j000 I geltu’ente Lampernisse. Eene idem VETWEIDE,gele- Twecdc lx 1gekend bij kadaster seclie B, gen te Ha'^ 1 o 326. 327 en 328, met eenc ge- nnmmers o- U- 3.93.30 C., gebruikt bij Mtncnlhjko gn- - te Oudecappelle, zonder pacht- Sophie Vcrmccrscm recht. Ingestcld fr. ili.600. I Eenc goede parl'm ZAAILAND. Derde Koot ,lCrnisse, in don Vlanlhoek. gc- I ook g'.'if.S'i”J..,.Lmr seelie B, nummers 322 en 323, grootte van II. 1-54-90 C.. '■''t'limr sieur Ihetërs, landbouwer te Lamper- Ingesteld fr. 6.000. Gemeente Oostkerl.e. r Eeno parlie ZAAILAND, gelegen Vierde w> 1 pjj kadaster sectie B. nummer lc Ooslkcrxcv n u v;U) h. o.q3 39 C-( g^rnikt bij ,lS8, met de giooU hUwhu sieur Bdcke, Ingestcld fr. 3,300. WornsilrtK V» -- IMS, om 3 me na middag, fiks, ter herberg la Belle I ue, op de Kaaiplaats, te Veurne, bij vrouw de 'veduwe Ghyselen, Openbare Ucitntie-Vcrhoopins van ESN" HVIS eu verdere gerieflijkheden met 65 centiaren grond van gebouwen cn achterplaats, bij kadas ter wijk A, nummer 628; laatst bewoond door juffrouw Juliana Warmoes. Aiveringlieiii» IMiisdag 1 Cctobcs’ II8“9, t om 4 me na middag, ten huizo onder koop 2 iiierua, toewijzing van Gemeente Alreringhem. Koop I. Een schoon Huis, met 1 are 70 c. crl, ter dorpplaals, bewoond door Louis Frc- nicnt, tot 1 .Hei 1879. Maar ingesiéld 3060 fr. Koop 2. Een zeer gerieflijk Huis en 4 aren 63 cent, eif en hovenierhof, in do Nicuwestraat. Maar ingesleld 4000 fr. IVEaandag fi fl October fiSSS, 1 mc na middag, koopdag ten huize en hove van Carolus Bodts. te Alveringheni, in den Kliethoek. der Meubels cn lltiiscatheilen, een vet Zwijn, .Aard appels en Landsallaam. Op lijd van betaling, mits borgstelling. B H o o F I N G van een zeer goed SU» -off a* October 4 898, «V m middag, in de herberg van ilL'sl ,tennt^„te Alvennghem, aan St. Odo- BEERNAERT, Notaris te Alve- in ééne zitting’ openbaar verkoopen, 1 het vol^ènde^goed, gelegen in^d I Gemeente Sml Rickiers. I - rinvgTEDEKEN mct twee Twee-Woon- 1 Een 1101 d e afhanglijkheden benevens de j sten, en x n pektave zeventig aren drie j hoeveelhet 1 .pdecraandeerf, onder grond dier ^h^^rVof boomgaard, gras- en zaailand, rrohnuwen, (i |’cfren lest. Rickiers, in de nabij- 0 Veurne naar IJper, bekend. nummers 3G0, 361, 362, pij QG6en3G7. 1 363, 36-t, ,9’ de evfgenamen van wijlen Pie- imabae^G de kooper zal aanslag hebben L° S der geldtelltng. 1 cn kondiltcn der verkooping be- invoo-c van een ieder, ten kantore 1 ten inzug,^ enoemden Notary Kola*»8 tc «eerst. openbare VERKOOPING gelegen bmuèn de gedorschen en 1 Strooi, Hooi, Hout, enz. TE ST. RICKIERS, Op 19Iaantfag 'S' Ofetober fig’ys juist ten oen ure na 1 - - alwaar Pieter L. Door ’t ambt van i taris te Alveringhem van den Bolct weegschaalstraal, n° 10. Donderdag J3 October GS'ÏS, fin 1 inc na mil dag. ter Ste. Cecilia, te Leysele, openbare verkooping van KD<;*E !«AAIIiANO, genaamd de l'rijnne, groot 82 aren 70 centiaren in Leys, Ie. wijk D. nummer’155 en deel van nummer L>1. gebruikt door Louis Baeselen. lugebruik- i'cding met 1 October 1878. 2:5 October A’ieucappelle bij de ÜKlam. - 1 toten mot 9. HOFSTEDE met jfpooi^'b&woonu 7751 C. onder Weiden en Zaailanden, bare verkooping van en Boterpotslraten. T7-— 1 E Merckem, bij de Eendenkooi. Koopen 10 en 11. MAA1GRAS wijk A, nummers 136 en 140, groot II. 09300 C. Deze 11 koopen, hofstede met II 1270I 51 0., gebruikt door Frans De Waele, tol Baaf mis 1884, mits fr. 1,750 s’ jaars, boven de lasten. Nog Nieucappelle, bij den Olifant. I Koopen 12 tot en met 15. II. 3—6040 G. DE GROND, WEIDE en ZAAILAND, aan den Uzerdijk. Gebruikt door Karei Maeleveys, tot bauüui„ 1882, aan fr. 600’sjaars, boven de lasten. Koopen 16, 17 en 18. II. 2—9861 C. ZAAILAND, gebruikt door verscheiden, zonder pachtrecht, aan fr. 675 ’s jaars, last vrij. JFoumen langs de Kooivaart. Koop 19. MAA1GRAS gang bij titel II. 1- 22 mers 214 tot en met 220. Gebruikt door Engel Feryn 1878, aan fr. 280 ’sjaars, 1 Eigendomsbewijzen en xervoup V w bij den Notaris DE BRAD WERE, alle inlichtingen bij den Nescis SY Loo. IN EENE ZITTING. En Iflondcrdag September, om 3 ure na middag, in de Hhetorika-afspanning, te Veurne, zullen genoemde Notarissen DE BRAUWERE cn DE CAE, eindelijk toe wijzen I Mei tusschcnkomst van - lis te Oostvlcieren. Koop 9. 11. .1. ZAAILAND, wijk G, nummers 393, 394 cn 395. Veurne-1 Vest er poort Koopen 10 on II. II. 4-80-70 G. WEIDE en ZAAILAND, wijk II, nummers 11711175 1176, 1179a, 1182 cn 1183. Koopen 5 tot en met I 1 gebruikt door ver- 1, tot Baafmis 1878. Veurne-11 'esterpoort Koop 12. II. 1-23-fOC. ZAAILAND, wijk B, nummers 1177 en 1178. Gebruikt door Andries P.ckaert, tol Baafmis 1882, aan fr. 180 'sjaars, boven de lasten. 1 'eurne-11 'esterpoort Koop 13. II. 1-42-40 C. ZAAILAND, wijk I B, nummer 610 611 en 612. Bestaan en b« - Koop 14. 11. 2-30-50 G. ZAAILAND, wijk Kel.ucht den Abeele, B, nummer 175. bij kadaster sectie G, nummers Koopen 15 toten met 20. H. 13-28-590. °H’ 9 MEIDEN cn ZAAILANDEN, wijk B, nummers 273, 277, 278, 279, 280, 310 cn 311. Koopen 13 tot cn met. 20 gebruikt door verscheiden, tot Baafmis 2878. Veurne-11 'esterpoort Koopen 21 en 22. jj. 2-75-50 G. twee I VETWE1DEN, wijk B, nummers 308, 309 cn 320. I October flSfl'Q, J middag, ten huize en hofplaats van ,c Sleenkcrkc (Presènde), koopdag gebouwen, 1 'deren, beddegocdcren, ingeoogsle staande en t volte, en meer andere voorwerpen. lieid der kalsljde van - bij kadaster sectie A fl October fl „22, 2? middag, te Coxyde, dicht bij Gebruikt door ten huize, en hove van E. i met den i huisraad, akkergetuig, I Titels, plan true Kud, rusten 1 kachtel, al de ongedor- van gc..__ llollhooi en ongeveer 60 - duin-aardappels. - Op eene maand J Stuj; van betaling 1 Koop 3. Een SditiurUt-Ei en a. op cijnsgrond, te Steénkorke, langs den IJperschen steenweg. Al gebruikt door Joannes Vitse, om de geldtelling. Vrijdag -fi" October om 3 ure na middag, te n r hel Gouden Hoofd, bewoond door tot Baafmis denberghc, van een STAL EN met ongeveer j (Uctober flgSS, uó r.a middag, te Steenkerke. ter herberg de bewoond door sieur Frans Kcrkhove, open- j bare verkooping van Koop 1. Een onlangs nieuw gebouwd W’oon- liuis, met stallingen, verdere gerieflijkheden, op 3 aren 18 cent, cijnsgrond, te Steenkerke (Presende). Koop 2. Eene partij Maailand, te voren maaigras. in Bulscamp, langs de Boonakkerstraat. ‘J Een Sehuurken en afhanglijkheden -Jon IJóérschen eanslag met betaling) V0Qr borg. 493a en en gelegen te het Gouden Edouard Torrelle, lot T“ Mei de Gilden der stad mei 11 U 11 IA V» iuzieugu..wC,..',1,'n. het korps Gendarmerie, zich van (L de Stalieplaals H"“von. Keer Gouverneur Stadsbestuur vervolgens straat en d_ worden, waar 11 3 ’s morgens de Overheden Om 12 ure, slichten. Om 2 urc na 11 spelen voor mans en Om 2 12 ure. Banket meester, ten zijnen 1. aangeboden. Om 4 ure, groote I koninklijke c-h I den heer C Burgemeester. Om 7 ure, op woon Concert, gegeven maatschappij van Ste. Cecilia cn den I gerskring de Vereenigde Vrienden, niet de medewerking van voorname naren van Gentjuffrouw Balcaen van het P^oninklijk konsei vatorium de hecren Massart, Simar en W;^ Algemecne verlic1',i<'g. Om 9 ure ’s avonds zullen de pu gebouwen worden verlicht. De inwoners der stad worden voorgevels hunner huizen i ten. Gedaan in zitting te ber 1878. II I te x- Cll, C(<.r//(<c. □BRC-JSk.' V\N .TCS-’- I aw masse Rcl» ael»t op O IU -- OPENBARE VERKOOPING "WMu/- CE GTE» T'OS' 1 'UUllljv. n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 3