ft DE KOMP,E- SINGER Hofstede^®21 EXr.ELSCilE zïïiniiwC Waarhorc van zuiverheid en hoedt»- uiKlicid aan alle koopera van Zaaitarwe. door LST CD S 8 HENRIDEBRÜYHH, ZPIJLHSTOS arlkomcnde uil de koninklijke manufactuur van den Heer Ill NIEUWE ËilÉGOEDEREN v TËPACHTË0, if I _A_ _L\! k_. i |i r- I li h R, til' JACHT. p R. RABAU-LACOUTERE, KOOI’MAN-KLECn.HAKER, wer/tóZers. Tn,,de,cn- Kakel op UIT OER Hftiw ic fruu M"Sblhcltwe"1 tr' Bericht aan da huis^ezimien, werkers en 1 145 frank, betaalbaar 2 fr. 50 per v - t ressort te koopen. Ezelkar op COMPAHS VLEESCH-EXTRAKL bereid Xe Fuay-Blstos (Zuid-Amerika). Insectcn-doodend Poeder SPILUAE31T, k ajTt oor van «len week. UJT DER HAND TE PACHTEN. Droogen Uarink te bekomen op het Dai inkstuk van F. Baélden, te Veurne. llurktprij* van lijm TTK Aan zeer ge. ambacht van Voor P1ERRET, te BEKOMEN C L E M E A T- T 7/ E Y S, ORGELIST TE 1SEGHE.M. I bij middel van 1 met den pri.|4 lw|tl Verplaatsing van Kaiitooren. Generale Agcnticii KOOLMIJNEN EN KALKOVENS NÉRÉE N()Lh\ 75, De Lochistraat, 75, Brussel, (SCUAEKBEEK.I. HET LAATSTE WOORD AAN DE CONCURRENTIE. VAN AEW-AOBK, haren groolcn opbrengst, de kwestie opgclost om Inner vermaarde Naaimachienen met de loebtjhootten 10 ten 100 dJslag op comptant. Oprechte waarborg zonder bepaling Kostelooze onderwijzing ten huize. Agent te Veurne, RABAU-LACOUTERE, köopman-kleermaker, Zuidslraat, 14. 5 ui Nieuwe tarwe, 100k. 28 a 29 29 50 a 30 24 50 a 25 50 18 a 19 - 18 - a 19 - 25 a 26 - 7 a 7 30 76 a 75 50 G6 - a 66 50 KANTOOR van den Notaris tc Dinmlaa; ft October fl*®*? 3 ure na middag, ter herberg van Pieter wavi» gehucht den Hazewind, te Loo, 1 'Si"S' w.>rinS^«JOOrr. Veurne. 23 sept. 20 - a 21 I a - 14 a 16 - j I 25 u28- I -a-- I 27 a 30 - i ’eraeven deel der bakkers, j brood zullen verkoppen I t-: halfwit, 62centim- D^nroye *A* Vankersucliaover tc Oostende ingevoerd, die elk jaar hunne verschel' de tarwesoortcti op stam inde Engelsche velden aan* koopen cn onder eigene waakzaamheid zien dol' scheu, ten einde alle waarborg van afkomst aart hunne koopers Ie kunnen geven. zooals dezelve zijn aangewezen in den slaat gc- 1 lasten, met vermogen en hoogst- --5 Nieucappelle, weinig oost hanaei. zich te Devnigvu v.j de plaats, langs de Zeedijkslfaat, groot ou- brouwer, te Pollinchove. 1 -erhof en zaailand,-- i van MAX. lloofilpljn^cnezcnd pocder-Hicci gematigden prijs het niiuuüi .«J Zakkendrager te „-rwaarden bij den Deurwaarder Vcurue, Nieuporlstraat. Scinn-xyiAKEn, te Venrne, in -l leèrzen, boïtinen ,1 de laatste mode; Koopman-klcermaker tc Veurne, groote Ooststraat, 41 {j Vit seis et th r. g fl*ondcr<laK an Meptcn»l>ci’ fl- 'Ojn 9 ure precies morticns, ten huize sieur Aiinable Iknnemin winkelier cn herbergier te Watou, Sr'langs den steenweg ^opennghe, sianmise ïz Rukgoed, schoone Pte- 5 tamère, veel Voerinj.e’ voor broeks en roben, feu"”1;.™'1 1MSal tnet ta melden. °P «ewoone voorwarden en tijd van beta- I lll)g mits voldoende bor" stellende ten genoegt van den Notaris CAPF1 Li', voornoemd. Rychtbaarheid. ^°dshuizm|U1>en^e Commission der Burgerlijke ^er stad v.eü Van het Bureel van Weldaad publiek" (|.,,LUl,le brengen ter kennis van het tü« 3 uren e'-?p hLNSDAG 1 OCTOBER 1878, Pachting' ',aro i» de gewone zaal van ver- pvei'gegaan’ e" Slai,liuize te Veurne, zal worden ’n te ga->n i v°Or negen naecn volgende jaren, of vcdeèrii'011 ^li 1878, tot dc verpachting €i"endointnm> ,iet rccilt vau h')cht op de 2|jdschen ke £ez€£dc besturen, met weder- vernietigen U8 Van den pacht alle drie jaren te üncessie zal in vier loten gedaan worden, bakï/n tr L0°’ k010p(llagZ:"‘ goekoop te verkoopen i tc verminderen van tijd. bij <1.' Dlclos. KantoorNDro VXNDEISBliRGllK, POSI1IB. Vcurue, 10 September 1878. De Voorzitter van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen, F. VALGKE. De Voorzitter van het Bureel van Weldaad, 11. DESMET. ö-r bekomen- naar nieuwe .<atl tc Veurne, alwaar BelgieM. M. De Gejilache-Df. Maak- "aiiiusstrast, Antwerp*'». lij Lovis PINTE, Noord straat. Deze lijm is 9 ure den prijs U!_ i i; i_i_. Te Biugge, Steenstraat, alvorens aan de Simon laats toe te komen, kan men krijgen pianos I i. 11»|tr «{pip 1 2 onlangs n OH-notu Bakkerij stallingen, staande en diruc. Voor de condi- Ackct, N'égo- 55,9ou,ooo in alle steden en ;v.u„„1,. 100 k. Koolzaadolie, 10.1 k- Agent voor - TELAERE, 21/1, St. Paulusstraat, Antwerpen. Depot te Vcurue, I 'j '>ivtf de V’lecschouwerstraiit, N”9, bevoelt zich in do gunst van bet publiek voor liet mdken van 1. en voor alles wat zijn beroep aangaat rnnrouv,.. Deugdelijk en schoon werk, naar d. herbeigtnig bierpomp en- - zijne kalanten te laten weten dat hij zijnen winkei kuiul te voorzien van allerhande slach van fijne-en kloeke wintentoffm naarden laat- sten smaak en uan civiele prijzen. Verders laat hij nog walen dal hij zijne reis naar de werddlenloonst Ihng van Parijs u.- L.ut^, heeft om ineen der voornaamste magazijnen groote modestad zich aan te schaffen eenc a sorleering van gemaakte kostunien voor kim 3 tot lÓjarcu aan de onge’ojvelijke prijz.cn tot 30 fr. voor de koslnimeit compleet. V tol 40 fr. voor pardessus. Trouwe en spoedige bediening, met akkoord op voorhand, doen hem verhopen i r>"- bliek niHTtn meer aan te winnen. Men vraagt I T wintersaizoen. rtspruilende. fr. 4o,000,000 15.9oo,ooo Waarborging te zanien. Vraagt bekwame njeuten dorpen van Belgie. Zachte bevragen Meirplaats, 7o, Antwerpen. ninuudnc 3» K<.pte»«*,,cr genilen dag noodig zijnde, om 9 A Bruges. 83, rue des Pierres, prés la station, Tc Biugge, L avant d’arriver ?i la place Simon Stévin, 'Stevens plaats toe te komen, kam On peut obtenir des Pianos a tons prix avec grande van allenprijs, met groot gemak facilité do pavement 3 ans de credit sont oflerls a jaar krediet is aangebodenaan el loute personae solvable. --- Pianosen palissandre, 7 octaves, 3conies, giu.u (i lis neufs el sans defauts, a 550 fr. (an comptant). '(komptant). Bruges. 83. rue des Piev»es. Brugge. I Villi 18 sept.' 145 lit., 30 - a 35 50 -a- -a- 19 a 21 -a 14 - a 16 -- -a- 28 - a 30 30 a 32 - - welken hel meerderen te rekenen van morgen, het I 4 Kl van fabriek, schoone kens vau FHAN^OIN Ul’.IiniA' Campo frères, succcsseurs, Brussel, II bij Groot gemak run betaling. 3 jaar waarborg. i van Flenukolen van Bergen (Mont). i Tout vvuanl groote grotïe ii 16 fr. de duist k0*! x oogrof, 15 5o m I Fijne. 12 oo K'oolputten van Charleroi. Fresnekoleu. Gailleterien. zonder gruis, voor hop te dioo- I gen aan 14 fr. deduist kil. grootestukken 15<r. I Eenc nieuw gebouwde Herberg met landing, groot Machienkolen, half vet. fr. 6-"5 extra 14 aren, scheur, koei en Paardenstal, staande te Stucderskolen van Mariemont of Houdcng, fr. Pollinchove langs de.Loovaert. nabij den syphon. 15-ao de duist kilo, enz., extra, extra, benevens B7 aren l>4 centiaren Zaailand, alsook gras- Cokes (gazkolen), hectoliters, fr. 14-25. loop voor twee melkkoeien. c'.>nnh:ikkeiskolen, tout venant, 40*/,grof, fr. Deze herberg is zeer gedienstig voor alle slach van ndel. Zich te bevragen bij'Dcurly.xe-Teulixck, d HIM II V«xn"»>twïaiHte Iiuiu in Kt-lglc ItruSNel,' Ondkleerkooprrutrant, 31. c «n C I U O I *u I Slcenbakkerskolen, tout venant, Wj,giu,,11-»». D APTKJfJ. Fijne 5-5o Hydraulieke kalk van Doornijk, fr. 110 de loohekt. (‘ruiftUnlen t Extra beste, half vette gaillette- ries. fr. 22-öo de duizend kilos, vrij geleverd tc Veurne-Dixniude en andere statiën van Vlaanderen. Maatschappij tegen brand en stilstand van werking eruit rooi Maatschappelijk kapitaal Reserven en premien Tai-we, per ld. nieuwe Rogge Sucriocn ld. nieuw Haver Id. i Boonen Nieuwe Erwten Prija aan tC ITMia., Bruin per 1 l/t kilo, 50 cent.; TlMiiNHelnrre, 17 sept. OPENBARE v EB HO O VIX van ren schotn en wel betirunv i d volgens kadaster bekend in de sek.ie 1>, 477, 477a en 478b. 11. 2-48-10 C. Bewoond en gebruikt door verschelde, alten met reclit tol I October 1819- tc Loo, overgaan tolde, toewijzing. Pollinchove (Kievethoek)^ H.3-86—05 Weid,- nummers218 toten gebruikt door Placide Morlicn, tot 1 GinwcHte Houthcin. II- 5- 05-40 Gras en Zaailandsectie D. nnm. 2S' I 25—a 35 50 I-a- 2i sept. 29—a 30 - 30 - a 30 o0 24 50a25?i0 18 a 19 50 18 i 0 a £0 50 23 - a 25 50 I If - a 8 - 75 - a 76 66 50 66 - a 66 5® voor J, L'an Jcn *5 sept, verleent de volgen- I J y' e" «n moed cn zetfiopofllring .- '1’. naaister, tc Veurne*’ F’ xVMa' c Boisacrt- weduwe Pc secretaris, M. j,.,,,. Med- klas M. Itdcfms P<- Cloet, metser eew ,,- s,;«'e-<zverste. beide tc Veurne, etc, bricvendrai-cr .'G'1’3* klas K- x-111' I rne, Karel v i,V- i’ t andewoudc, dagiooncr, lezwarte, matroos tcS\^<X''fMppur tc AI' t^iIW^"’• I - V, cupn, - Med. 3’k\s Karel cnIsabella f.,-mrtcau. huisvrouw Luys- eurne, Eervolle melding -• Lode- Oude tarwe Boode tarwe Rogge Haver Boonen Aardap. per kuvi, Linzaadolie, 105 kil. i Een koninklijk besluit de bclooningcn Mcdalic van Stoop, hi Cac, cn Ph. derstracte, tc Veurne Jozef Dczwarte I Dcstoop. daglooner, cn sen, huishoudster, wijk Dciyci .-, daglo- car te Vcurr.c. Te bevragen bij Henri Baillcul, ->t«aar dezelve dagelijks kan nagezien worden. Men bevrage zich bij K. niLLOF-BOKHÜi te. Vcurue. die deze zaaitarwe aan denzelfdcn prij5 als in Oostende xal afleveixm. Men kan er ook beko men alle andere soorten van engelsche zaaigranen i n zaden, ais haver, boonen, vilsen, kruid, lijnzaad, klaverzaad, e tz. Prijs per baal van 144 liters. 5<i f*-. kolen begecren, van te geven, eenieder. r om aanstonds in gebruik am -I, tc,treden, een 1 nieuw gebouwd Woonhuis, ten dienste van cn Herberg, mot remisen en i -? men «iwbo ha oer «eh-geu te L<x>. nevens de Loobrug. Als bewijs Tin echtheid liandleekeuineiubUuweuiuU. ,lcn Kl< h te adresseci'ell 1 - c’ianl te Dixuiude. Medalicu- LIEBIG plomas^ .l„ jjjyi faojjnrile der Het beste der gekende insectendoodende middels. Door het gebruik van dit middel is de vernieling der krekels, mieren, wandluizen, enz. onfeilbaar.1 fr. de doos, bij G. Droi.os, drogist, Ooslslr. te Vcurue. A AN KNAFI L. .olen met 22'1, D.-zc lijm is uitmuntend voor het vermaken van October 1885, porcclijnen, glazen, zcesuliuimen en hotilten voor werpen. Zij wordt koud en zonder bereiding gebruikt. mn f<-, pr- 1-25 de flesch, bij G. Dlci.os, drogist Veurne. Dit poeder wordt aanbevolen lot genezing van de hoofdpijn, zenuwpijn, schele hoofdpijn. Te bekomen drogist. Ooslstraal, te Vcurue. Heeft de eer aan zijne kalanten te laten hij zijnen winkel komt te voorzien van slach van fijne cn 'kloeke wi... sten smaak en aan civiele prijzen. Verders laat hij nog walen n.„„ van Parijs tc b .at genomen »uu’.-iziiiieii van dc volledige kinders van ■u van 11 Van 13 Ir. - Tc b,‘kore<:n bli POLIDOOR ■•■ro - IS*’éj&jKiS' ci.wrois, koopman in inland de gunst \an hel pu- j sclie, engelsclie tn freinekden, in 1 den Ascnnoop, te Loo, alle slach van I>rt»inecr- klccrmakersgasten oj> 'l stuk, voor huizen, welke hij aan genadigen prijs aflevert en I lost langs alle bevaarbare wateren. matrassen stO' ca. tafels, klc-rkas konimoden. spiege gordijnen (.u tafll.|tt;i|,',,l. l>" schuiftafel cn verder, mobilaire goedere,.- Met gereed gvlj. Notnrig O1--M w—,„1K1 en vol- “erbcrK v/jl 7,'""b'zijiiur, ’s morgens, ter - ni,itrassfn cn ander beddegoederen, sniegels, sloors, Vijfde en laatste Koop. ‘9 VETWEIDE. ge’eg n in 'L.-ler s'cüe B, nummer 2I3. i ‘L 1-27 30 C., gebruikt bij Charles houwer u; Btx-rsl, zonder pace’rcch^ Titelen van eigendom en plans zijni —CK tou kantore van voouueuiden Notaris DE tc Becrst. Steenstraat, alvorens IVVUlCli, wt, groot gcniak van betaling drie boden aan elk solvabel persoon. Pianos in palissander, 7 octavun. 3 koorden, ge- 7 octaves, 3 conies, garan- waarborgt! nieuw cn zonder gebreken, aan 550 fr. ,v 'l-Ainnl tl n G, 83, Steenstraat. Dit poeder Notaris te Ggverir.cJiove- Door verandering van woonst. Ecne langwerpige par- zooai» - Oostkerke. groot bij la- voegd bij hel kohier van lasten, met vermu met tie grootte van aail geheele of gedeeltelijke verzameling, ilcs XVillacrt, land- za| toegewezen worden aan laatst- en lioo biedenden. Het kohier van lasten, bespreken cn voor- ?in berustende maarden, goedgekeurd door de bevoegde over- Notaris DE SECxC, i^jj, berust in het sekr itariaal van het bestuur van het Bureel van Weldaad. Eenc nieuw g< 4 ’’—-Li»^ met landing. Pollinchove 1-ings Zuiclatrnat, .N* 14, te Veurne, maakt bekend dal hij in de bijzonderste en ver- maardstc fabrieken des lands zijne aankoopen voor het wintersaibOen heeft gedaan. Al zijne stoffen zijn dus van de eerste en beste soort cn doen hem geeiic de minste concurrentie vreezen zoo onder opzicht der hoedanigheid als door de extra lage prijzen van ver koop. Dit doel hem hopen, dat het vertrouwen waarmede hij steeds door zijne talrijke kalanten wordt vereerd, meer en meer zal aangroeien. Klecrmasing op maat in 24 uren. Te bekomen Naaimachienen Singer en Ck. Assortiment klakken, cols, crawallen, foulards en andere mansartikelen. Men vraagt kleermakersgasten. Madame’Moreeuw tc Veur- i ne, heeft de eer ter kennis van hel publiek te brengen, dal zij te'Raniscappelle, aan dc Koolhofvaarl, een Danngstuk open gelegd heeft; dc brokken daring zijn zeer groot, en hij houdt bij zonder lang tegen in het branden. Te bekomen aan matige prijzen. LEON RYCKEWAERT, koop- A A \,’?y man in kolen te Veurne, Kleine Ooststraat, N“ 9. maakt het geëerd publiek bekend dat hij zijn magazijn komt te voor zien van l,u klas monssche Gaillelterie-kolen, aan zeer gematigden prijs fr. 4-50 per zak van 160 kil.. 26 fr. per 1000 kilos. Hij verkoopt ook per wa gon. aan 260 fr., en per halven wagon, aan 130 fr., franco te Veurne geleverd. De personen die eenen wagon worden verzocht er in lijtls kennis Hij beveelt zich in de gunst van cn Herberg, met remisen gelegc bij Sonnevillc-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 4