2 October 18*78. Fv 1772. de •■raanniarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fij. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. I I na de I J Ik; De toestand begint allengs in het Oosten een beter uitzicht te nemen; niet alleen gaan de Oostenrijkcrs spoedig vooruit in Bosnië en Hcr- Veuriïe, wat men de liberalen ten laste legt slechts in bel belang der politiek vooruitgezet wordt; dat de katholieken den godsdienst gebruiken uit een politiek oogwit. En de Pharizëers zullen zeggen dat er nog geen kerken zijn afgebroken, dat er nog geene papen zijn opgehangen en meer andere schijnheilige verklaringen. Hen werpc nu slechts een oogslag op het li beraal program en dan zal men genoegzaam kunnen oordeelen wat zij willen en betrachten, dat is vein’etiging van alle godsdienstig gevoel bij de menigte, om zoo hunne zegepraal verze kerd te houden, want ’t is in de ordeloosheid en het verderf dat zij bun bestaan moeten vin den. Eou ’t waar zijn? De Journal de Charleroi, een geuzenblad, oiTt- vangt van een zijner vrienden uit Brussel, de volgen de tijding, vvelke-door de katholieken met groot ge noegen zal vernomen worden De koning zou geweigerd hebben zekere maat regels, door minister Rdlini voorgesteld, Ie bekrach tigen, en onder'midere de afstelling van den gouver neur van Namen, M. de Beaufort, Daarenboven zou Leopold 11 M. Frère verwittigd hebben dal hij het ontwerp tot afschaffing der wet van 1842 op het lager onderwijs, welk minister Rolin tegen de heropening der Kamers, gereed maakt, zou weigeren te onderteekenen. M. Frère heeft dit besluit van den koning aan M. Rolin doen kennen, die in zijn gevoelen volhardde, zeggende dat hij vooruitging, dat hij zijnen plichten zijne zending zou volbrengen, ofwel zijn ontslag zou geven, na aan het land de redens zijner aftreding te hebben laten kennen. Zoo ver zijn de zaken. M. Frère dient als bemiddelaar lusschen den ko ning en minister Rolin. was koel en koud gelijk ijs. Slechts hier du ca’.ur au venire hebben, waagde een kreetje! integendeel do geleid door het onderwijzend persooi 031, lieten verneur! aan hunne jonge b’orsten ontsnappen. Na het défilé had de ontvangst der geestelijke en wereldlijke overheid plaats op liet stadhuis. De liberalen hadden voorop alles in het werk lelijkheid zich met politiek bemoeit. De sermo- van eenen achtbaren a nen der geestelijken, zeggen zij, zijn tegenwoor- genheid en den eerbied niet anders meer dan voordrachten, waarin men en 5."... r over niets anders dan over politiek handelt. Zoo uiterste 'verdiende,'’ en sjechls^is' gevallen als over ijzerenwegen, over soldaterij over de zware lasten, enz.? Waar dan vindt gij die aangewezen politiek? De geestelijkheid bestrijdt de verderfe lijke leerstelsels van ’t liberalism op ’tgodsdien stig gebied alleen. Het liberalism leert aan de menigte den priester verstooten bij hel doopsel, bij hel huwelijk, bij de dood; het leert do me nigte terugkeeren tot den heidenschen staat, naar de barbaarschheid door de ontkristelijking van bel onderwijs, en de geestelijkheid zou zulke leerstelsels niet mogen bevechten, zelfs niet van uit den stoel der waarheid! Men ziel bet, de ver waandheid der liberalen gaat hier al te verre. Nu de octoberkiezingen naderen, zullen zij wederom uitbazuinen dat zij, en zij alleen, de beste voorstanders zijn van den godsdienst, zon der te zeggen welken godsdienst zij bedoelen. Zij zullen weer de eenvoudige menschen wijs maken dat zij heel godsdienstig zijn en dat al (fa«» IPolitiek. overzicht. De dagbladen kondigen eenen brief af door Z. 11. den Paus aan kardinaal Nina zijnen staatsminister, gezonden en in welk dokunienl Zijne Heiligheid het politiek programma mee deelt, dal door den II. Stoel zal worden gevolgd. Na herrinnerd te hebben aan de Encykliek, m welke hij bij zijne beklimming van den pause- lijkcn troon heeft afgekondigd, zegt Leo XIII dal hij aan alle vorsten gesehieven heeft, zelfs aan de opperhoofden der volkeren welke buiten de katholieke Kerk leven. De II. Vader her- rinnert aan den brief, dien bij aan den keizer van Duitschland heeft gezonden; hij drukt de hoop uit dal de onderhandelingen met hel hof van Berlijn aangeknoopt, tol een gunstig einde zullen leiden en ziet tevens met vertrouwen de toekomst van het Oosten in. Zijne Heiligheid klaagt over de beletselen, welko bet gouverne ment van koning Humbert stelt tegen de uit oefening van hel geestelijk gezag van het op perhoofd der Kerk, namelijk betreffende hel behoud van het exekwatur. Leo Xlll loochent dal het koninklijk gezag hel recht van be scherming bezit over de bisschoppen, daar dit recht in strijd is met de wetten der Kólk. De brief besluit met te verklaren, dat onder die betreurensweerdige voorwaarden, de 11. Vader niet onbekend is met de plichten van zijn apos tolische ambt. Gotlsrïienst cei JLsolsliek. Bij elke kiezing en in alle omstandigheden zeggen de liberale gazetten dat de godsdienst niets te zien heeft in de politiek en dat de pries ters den godsdienst benadeclen met zich in de politieke twisten te mengen, die dé burgers zoo diep verdeden. Die beweering is nogeens eene van die onwaarheden waarmede het liberalism eenvoudige lieden tracht te verblinden en naar zijnen kant over te halen. I ’tls immers geweten dat de liberalen zich ho- hc'rÈuropiseb dendaags meer bekommeren met den godsdienst 1 dan met de politiek, dat zij de verwaandheid de-statie, den opvolger van hebben wetten te stellen aan de hoofden der Ruzetle te gemoet, alwaar het gemeentebestuur j een enkele mond een vive le Gouverneur de la Flandre Oc~ Dit blad verscli nut den Woensdag, onmiddelijk na m. «>,- - an IAn Recblei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitjever, Zwarte Nonnenslraat, Nr 4, te Veurne. Terwijl men hel dreigend onweer ziet weg trekken in den Oosten van Europa, wordt de lucht in Azia zwart en dreigend. Hel bloedige drama, dat op de planken van 1 L loöiieel is voorgedragen geworden, schijnt over gebracht naar den Aziatisehcn schouwburg. Rusland speelt daar eene rol, welke schijnt in vergelding te komen, voor hetgeen Engeland in de Óoslcrsche kwestie heelt gedaan. Rusland is hier belet geweest zijne roofzucht le voldoen en zoekt nu Engeland aldaar in moeilijkheden te steken. Het gouvernement van den Afghanistan l„..j digen hoon toegebracht, terwijl helden Rus ge- j ZI?h heel bevriend behandelde. De oorlog schijnt aldaar onvermijdelijk en Engeland neemt de spoedigste tocbcreidscls. dat het niet van I traktaat niet reeds lang werd ten uitvoer ge bracht. In dien zin heeft Snivel pacha eene cir- kulaire aan de mogendheden gezonden. Eene officieële tijding uit Weeiien meldt dal eene de putatie uil Zwornik donderdag te Dolni-Tusla kwam; om generaal Szapary de onderwerping der stad aan te bieden, met verzoek, dat de oostenrijksche troepen Zwornik zouden bezet ten'. De troepen aanveerden, zooals vroeger be paald was, op 25 sept. den tocht naar Zwornik. I verklaarden eveneens zich tot onderwerping en aflevering der wapenen bereid. De ontwapening te Rogalica is reeds afgeloopcn; een groot getal gewecren en kt ijgsvoórt aad werd aldaar gevon den. Overigens zoowel te Weenen als le Constan- tinopel wenschl men eene overeenkomst te slui ten, alhoewel er daartoe nog eenigc moeilijk heden in den weg slaan. De Porto wil wel de besluitselen van het kongres ten uilvoer bren gen, maar meer niet. Volgens haar gevoelen moet de overeenkomst de erkenning der souve- reiniteit van den sultan tot grondslag hebben, en zich over geheel Bosnië uitstrekken, met uit zondering van het vlayet Novi-Bazar. Oostenrijk schijnt nóg te aarzelen. niet anders meer dan voordrachten, waarin men hebt gij al sermonen gehoord waarin men sprak D< pilladen uit Petrovac, Kulenvakuf en Biela Politiek bezoek Zoo dus ’t was gezeid en overeengekomen, de nieuwe gouverneur, door ons stadsbestuur uii- genoodigd, moest en heeft maandag de stad Veurne komen bezichtigen en zijne blijde intrede gedaan, 't Was ook in het officieel program ge zeid dat te dier gelegenheid volksfeesten voor mans en vrouwen zouden plaats hebben. Maandag uchtend met zonopgang, ’t Bomtje dat luidt voor zwijns en stieren Luidde ook om dit mager feest te vieren. Ten 10 ure vormde zich ter markt een stoet, bestaande uit al de maatschappijen (behalve die der kruisboogscliolters van St. Jooris, die bij stemming besloten hadden geen deel aan den- zelvcn te nemen) en de overheden, gelijk bij ’t program was voorgeschreven, en trok naai de, statie, den opvolger van M. den ridder de verwelkoming deed, waaróp i S cidenlale! uitkreelte. Daarop volgde eene doodsche stilte, en de stoet begaf zich naar de Groote Markt, Aan de statie, gelijk binst geheel den optocht hel geene kennis' heeft, liet verplaatst naar het stadhuis, waar het défilé moest plaats heeft de Engelschc.ambassade reeds eenen bloe- bied, en ’l is dan heel natuurlijk dat hel daar in op 't godsdienstig’gebied handelen mag. dat de priesters zich met politiek bemoeien en de poli- I (lelijk haar besl te willen (Icon, om te bewijzen, i ’(zijn juist de liberalen die het niet willen. Nu ,zo° on^9^sc^enst’a Se* om Veurne een liberaal kleedjen aan te worden, dat zij, op zuiver politiek en staalkun- passen en menige kortzichtigen met de geu- ,i;rf rmiUnd rrnnn tnvnn vind»,, zciij te doen mede heulen; Ónaar daarin'zijn ze niet gelukt de burgerij heeft hier willen protest aantcekenen tegen de brutale afstelling eenen achtbaren ambténaar, die de gene- van zijne partijgangers en zijne politieke vijanden had gewonnen en ten slachtoffer van den haal der geuzen voor al wat katholiek is, zonder dat men do minste klacht legen hem kon iubréngen. Daarom hebben onze vrienden zich pnihouden zoowel bij het bevlag gen der huizen als anderzins. t Pretentiebladje zal zaterdag wel zeggen en op de daken schreeuwen dal de inhaling' van M. Heyvaert een feest prachtig is geweest, datïrveel blijdschap en geestdrift heeft geheersebt, datge- heel de stad bevlagd was, enz., maar alwic niet ziende blind was, zal bekennen dat M. Hey- vaert’s blijde intrede meer geleek aan een lijk stoet. Nauwelijks een vijfde der huizen van stad was bevlagd. De verlichting is door vader /Eolus en tiet slecht weder belet geweest! en slechts een dertigtal buizen waren verlicht. Ook hebben wij nimmer min volk in stad gezien als maandag. Wal de volksfeesten betreft, daarvan boeven wij niets te zeggen die bestaan immers nooit Kerk en geloofspunten naar goeddunken te ver werpen. Bovendien zien wij diezelfde liberalen altijd verbroederen met de hevigste vijanden van onzen godsdienst en met hen alles aanvallen en besmeuren wat ons heilig en dierbaar is. Het liberalism bemoeit zich dus met zaken waarvan 1 van het politiek op het godsdienstig ge- hebben, was er geen zierken geestdrift, alles i .i._ i._*i i.. j o>. eri aanstoot moot komen met de ccnige macht dié daar een blauwe, die wilde «du cceur au venire <u. hebben, waagde een kreetje! integendeel de Om zich te verschooncn roepen de liberalen leerlingen onzer kostbare middelbaio school, op dat de priesters zich met politiek bemoeien cn geleid doorliet onderwijzend persooi eal, lieten dal zij van hunnen kant dus ook recht hebben I op kommando, vóór M. Heyvaert, een leve de Gou- zich met godsdienstzaken in te laten. En na j verneur! aan hunne jonge b’orsten ontsnappen. zulke bekentenis komen zij toch nog beweeren i Het muziek speelde de Brabanconne cn Twas al... zegowina en zal de slachting aldaar weldra bob- Jai de godsdienst niets te zien heeft in di ben opgehouden, maar ook de Porte schijnt ein- zou zoo wezenlijk moeten zijn, haar afhing als het berlijnsch l is j0 |iiicru|e politiek Is lantr werd ten uilvoer ere- I .i... dig gebied, geen leven meer vinden zou. Van die waarheid is iedereen overtuigd, maar wat iedereen niet aanneemt, dat is dat de gees- i V i A fJ i i I-nummnvc vnn»> nvti 1- r.l nnrz QA fn liot AA I 1 EN BLIJDE INKOMST VAN M. DEN GOL'VEIÏNEL’II HEYVAERT. I.k/.oi i r\ Avill/vn /Irnn nm tn nowiir.Pn i i-t i i i -u

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1