i I 34e jaar. N° 1773. Veükiie, X’6 October 1878. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. zooals een telegram meldt, met zwaar geschut gewapend is. in Rusland neemt de opgewondenheid over den oorlog in den Afghanistan op zeer merk- weerdige wijze toe. Engeland heeft zich de Rus sen lot onverzoenlijke vijanden gemaakt en de russische drukpers denkt het zelfs heden den plicht van Rusland den emir te helpen. Rechtcilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer locent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. Inkwisilie. M. Rara, minister van Justitie, heeft, door de gouverneurs, aan al de gemeente-besluren van liet land eenen omzendbrief' gezonden waarbij de kerkfabrieken verzocht worden met de grootste nauwkeurigheid op te geven wal fon- dalien er beslaan, met bijvoeging van de namen der stichters en de dagieekening op welke deze geslicht zijn; hoeveel missen (lezende of gezon gene) onze vaders en moeders bij hunne dood geslicht hebben, hoeveel zij daarvoor hebben betaald, enz. Men ziel dat M. Rara, de kwcekeling der ka- nonikken van Doornik, voor niets achteruit gaat om de geestelijkheid te plagen. Eerst vermin dert bij den prijs der missen en thans komt hij op als inkwisiteur. Daar is hel liberalism in zijn vollen glans 1 En dan zullen M. Fiére en zijne nabassers beweeren dat het liberalism niet ongodsdienstig is! Maar wat is dan die parlij, aangezien ze niet meer te vreden is met zielen aan de Kerk te ontruk ken maar dal ze dezelve vervolgt tot in de ver borgenheid der eeuwigheid! schrevene opmerkingen in bij de deputatie over het gebeurde; de deputatie verklaarde puur en simpel, dat er geen spraak was van beraadsla gen, onder voorwendsel dat het verslag een blaam bevatte voor haar en den voorzitter van den raad. Zal nu de afzetterspolitiek daardoor verrecht- veerdigd zijn? Wij geloovcn hel niet, en zoo zal er iedeieen over denken die met gezond verstand, en onpartijdig oordeelt.. Overal waar wij onze blikken wenden, zien wij heden eenen hatelijken ooi log voeren tegen het katholicism. Nooit misschien is die strijd zoo hevig geweest als op onze dagen, nooit wierd hij op onbeschaamder wijze uitgevoerd. De liberalen hebben van de logien de zending aanveerd den godsdienst te bestrijden, en alle middelen zijn goed om hel doel te bereiken waar zij naar streven. Een nieuw bewijs van dien oor log tegen het godsdienstig gevoelen vinden wij aan het hoofd van den Mvniteur van vrijdag. Rij koninklijk besluit van 10 dezer, vernie tigt M. Rolin-Jaequemyns het recht der katho lieken om een afgezonderd kerkhof te bezitten. Het gemeentebestuur van St. Pielers-Jetle had besloten het kerkhof in twee gedeelten te verdeden het eene voor de katholieken en het andere voor de andersdenkenden. Dit besluit wordt, niettegenstaande de wel van prairial, verbroken. Eerst heeft men den burgemeester de macht gegeven over de kerkhoven; maar gelijk er te veel katholieke burgemeesters zijn, en de geu zen zich sterk genoog denken om de schending der wet ongestraft te plegen, ontnemen zij nu die macht aan den katholiek. Wij gaan waarlijk vooruit!! Door dergelijke en andere feiten willen de geuzen ons land natuurlijk brengen tot den pruisischen cullurkampf en dal juist op het oogenblik dat Pruisen op de kniën valt voor den grijsaard van het Vatikaan, juist op het oogen blik dat Zwitserland zijne verbannen priesters terug roept en de ontroofde kerken wedergeeft aan den godsdienst. Men heeft eeuige overheden van liet onderwijs geraadpleegd over de vraag of de uitsluiting van den priester uil de school hel getal der leerlingen zou doen verminderen. Algemeen werd die vraag met ja beantwoord, waarop twee j ministers hebben voorgesteld het onderwijs van I den catechismus in de school te behouden, doch buiten de schooluren en gedurende de urén van uitspanning. De meerderheid der liberale parlij verwerpt dit stelsel van halve uitsluiting dat on getwijfeld evenmin door de geestelijkheid zal aangenomen worden. Volgens sommige inlichtingen uit den Afgha nistan zou hel in ’t geheel geen te minachten vijand zijn, dien Engeland zich in Azië heeft op den hals gehaald. Ziehier hoe de Standard spreekt over de krijgsbewegingen van Chir-Ali’s leger De snelheid, waarmee Chir-Ali zijne troepen gckoncentreerd heeft in den Khyperpas, bewijst, dat hij ceniger mate beschikt over dat speeltuig van dwingelanden, een slaande leger. Hij heeft 57 linieregimenten, waarvan 50 met geweer en bajonnet gewapend zijn. Hij beschikt over 40,000 geregelde voetgangers, die acht jaar lang, dag aan dag geëxerceerd zijn, en over IG regimenten geregelde kavalerie en 8000 on geregelde ruiters. Bovendien heeft hij vijf bat terijen veldgeschut. Van het Heral-leger kan hij ten minste 10,000 man geregelde troepen ont bieden; bij heeft in zijn land fabrieken van ge weren en krijgsvoorraad opgericht en zijne ma gazijnen zijn gevuld, tot met uniformen voor zijn soldaten toe. Een bericht uit Weenen aan den Daily News, zegt dat Rusland besloten heeft een observatie korps van 20,000 man aan i de noordelijke grens van den Afghanistan te lWn. Politiek overzicht. De politieke wereld verkeert thans in eene zeer ernstige spanning. Geene der mogend heden schijnt zich nog aan hel berlijnsche trak taat te willen houden. Turkije beschuldigt Oostenrijk dit traktaat te schenden; Griekenland klaagt dal Turkije het verbreekt, en nu heeft Rusland openlijk verklaard een der voornaam ste bepalingen niet te zullen naleven en zijne troepen niet te zullen terugtrekken uit Turkije. Volgens de ontvangen berichten is dit al ge beurd. De russische gezant heeft, aan den groot-vizicr meêgedeeld, dat op bevel van den czaar do russische troepen niet langer zullen terugtrekken, maar weer de linien bezetten van Tchataldja. Als reden hiervoor gaf bij op dat generaal Skobelcfl’s leger gevolgd wordt door eene groote menigte kristenen, die bescherming vragen voor hun leven en hunne eigendommen tegen de Muzelmannen, aan wier plagerijen zij door het vertrek der russische troepen worden overgeleverd. liet duitsch Parlement gaat niet zoo spoedig vooruit met de beraadslaging over de artikelen van het wetsontwerp tegen de socialisten, als men dit wel gedacht had. Na vier zittingen, elk van vijf ure, zijn er nog slechts vijf artikelen gestemd. Het is dus niel heel waarschijnlijk dat hel laatste artikel, voor het einde dezer week zal ter stemming kunnen worden gelegd. Bij de beraadslaging over art. 5, van het wetsont werp en waardoor de ontbinding wordt voor- 1 geschreven der socialistische vergaderingen, heeft M. Windthorst, de prachtige redenaar van het centrum, gesproken voor liet behoud der vrije beraadslaging in openbare vergade ring, over de socialistische vraagpunten. Hij randde met veel geest de nationaal I orale parlij aan, over hare afwijking var, de grondbe ginselen van het gemeene recht en bare slaaf- sche bijtreding tol eene uitzonderigswet. Men is bezig, zegde de redenaar, met het stichten eener groote paitij de partij Bismark- zonder spreken. Met eene wel. zooals de kanselier die wil, zal elke Duitschcr door bem kunnen vervolgd worden als socialist. Doch mot de eene hand de Kerk verdrukken en met de andere de socialisten vastgrijpen, is eene onbezonnen en roekelooze onderneming. M. Windhorst verklaarde vervolgens dat zijne partij niet met hel gouvernement zou stemmen, zoolang vijftien millioen Duitschers vervolgd zullen worden voor hun geloof. De Rijksdag houdt er evcntwcl aan, dat elke partij vrij hare denkwijze kan uit drukken Het woord ontnemen aan eenen tegenstrever, riep vrijdag M. Windthorst op de tribuun, wanneer men bem tot de kwestie riep, is niet duitsch! In de gansche vergadering bevond zich maar een man, om te protesieeren tegen deze verklaring, en dit was Wilhelm von Bismark, die onderbrak door deze woorden, die bij dacht geestig of bijtend te zijn Dit zou roomsch zijn. M. Windthorst antwoordde niel op die geestigheid van 'tzoomjc van den kanselier. On hanks al die pogingen van de rede naars der grond wettelijke partij, om het recht van vereeniging le redden, werd het artikel ge stemd en de policie voortaan in Duitschland de macht gegeven, zcltsde kiesvergaderingen te beletten. De oorlog van den Afghanistan is thans zoo goed ais zexer en men uvc» /.u,.o «,,.j n.ucu .u denken, dal de vijandelijkheden reeds begonnen zijn. De engclsche troepen zouden de forten van Ali-Musjid voorbijgetrokken zijn, om de ver slet kingen, welke uit den Afghanistan komen, I den dool tocht af te snijden; de regecring zou Let engeisdie leger gelast hebben onmiddelijk Ali-Musjid aan le vallen. Het voorbijtrekken zou dus waarschijnlijk eene beweging zijn geweest om de sterkte te omsingelen. De engelschc ge ïllustreerde weekbladen geven afbeeldingen van die vesting, welke toonen hoe sterk hare lig ging op dc bergen is, te meer, indien zij, Wc steert van het feest. Het bezoek van den koning en dc koningin te Brugge heeft eenen steen, die in den Moniteur van donderdag kwispelt. Men weet dat dc afzet ting van M. Ruzcttc ch dezes vervanging dooi den procureur Hcyvaert in heel het land en bij zonderlijk in West-Vlaandorcn een diep misnoe gen heeft doen ontstaan, en dat de bestendige deputatie, om te protesieeren tegen de brutale afzetterspolitiek van minister Rolin, zich door den opgedrongen gouverneur aan HII. MM. niet heeft laten voorstellen. Welnu, M. Rolin, wetende dat deprotestatie legen hem gericht was, heeft, bij middel van het oflicielc blad, en op aanklacht van M. Hcyvaert, zijn eigen gelijk gegeven. Hij heeft aan den koning een besluit aangeboden, bestemd om dc deputatie over hare onthouding te raken; maar dat eigenlijk niemand meer raakt dan MM. Rolin en Hcyvaert zelyen. Dit besluit is in het staatsblad voorafgegaan door het volgende verslag aan den koning Tijdens hel bezoek van IIH. MM. te Brugge, zegt het verslag van M. Rolin, werd de ont- vangst der overheid geregeld volgens hel bevel van Uwe Majesteit, in den volgenden zin MM. dc voorzitter en de leden van den provincialen raad, de gouverneur der provincie, de besten- dige deputatie, de greflicr der provincie en do arrondissements-commissai is. De bepaling was door den koning genomen krachtens het dekreet van 24 messidor, jaar XII, meldende dat daar waar liet hoofd van den Slaat aanwezig is, dc besturende korpsen rang nemen volgens zijne bevelen. In wat betreft de bestendige deputatie, die inslruktien waren overeenkomstig met hel art. 1(„ M.-- 104 der P'‘ovincialc wel’ die aan den gouverneur 1 als zeker en men heeft zelfs alle reden le het voorziitcr^hap der deputatie geeft. 1 - De gouverneur bad de leden der deputatie verzocht hem te vergezellen in de ontvangst- zaal, en zij heeft formeel geweigerd. In zijne hoedanigheid van president van den provin cialen raad, heeft M De Cock gedacht gemach- tigd te zijn, bij U. M. de tolk te wezen niet al- leen van den raad, maar ook van dc depu- tatie. Dat was eene inbreuk op de wetten, bevelen des konings en beslierlijke gebruiken, en de gouverneur protesteerde. Den 13 September leverde M. Hcyvaert ge- i if -- ii ni in - ■V KI

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1