R I J 7V 1775. Vevriïk, 3® October 15&78. 34e Im blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk Uitslag eeniger kiezingen. Zie 4' bladz. 4'.kolom. I zou I hovel), overal Be Flnnilre vreest dat de geestelijkheid, daar A l\ kunnen bieden aan staan. Voor hen is er' geen onderwijs i gaan, en die leermeester jiior. i's zijn dan werktuigen in de plattelandsche gemeenteraden negentien den der gemeenteraden, gekozen dooreen viei- biistaanden muur. .„„i.nnvnn nvAi. Hnn ranikaal of conservatief zal wezen. De uitslag I it Madrid wordt nog geschreven ovei den benoemin-en is no- onbekend ■ordnanslac on koning Alfonso gepleegd, ltl benoemingen is nop miocKcnu. negen en weet dat zij liegt, wanneer zij be weert dat geheel bet land liberaal is. De wetten die men het volk wil opdringen, zijn dus geene wellen die de uitdrukking zijn 1 maar h: t 'lijke partij- wetlen, bij middel van welke eene godsdien- de over-roolc katholieke in die voorschrijven i, en dat aangenomen worden, zegt zij, negen maal op tien zullen dezen storten. (lel onderwijs en de drukpers zijn de wapens die tot die twee verschillende strevingen ge bruikt woidcn en zij worden thans op dusdani- gen voel in praktijk gebracht, dat. men er een wijl verbaasd over staal. Maar wanneer men al de sluwe en onvaderlandsche daden van de tegenpartij nagaat, dan zeker moet men beken- J..L er van onzen kant nog niet genoeg ge- om de aanslagen der vijanden dacht heid te hebben gepleegd en tot de Interna tionale te beboeren. Moueasi is door de policie uit de banden van het vrouwvolk gebaald, die hem wilden dooden; er hecrschte overal de grootste verontwaardi ging. Zondag heeft een Te Dcum plaats gehad voor de redding des konings. Hel onderzoek der zaak is reeds begonnen. De vertegenwoordigers der mogendheden wachten. Deeds sedert acht dagen is zij uilge- veerdigd en over geheel Dmsschland in voege getreden en in volle werking. Deeds heeft de. policie van Berlijn, ki achtens gemelde wet, vier maatschappijen ontbonden en de afschaffing be volen van hel dagblad de Freie Presse, van Ber lijn. Daarenboven bevat het Staatsblad een bevel j y ofleriiigen Politiek overzicht. Eene moordpoging is vrijdag op koning Al- gaf naar zijn buitengoed, gelegen bij de poorten j De bekrachtiging der wet tegen de socialisten, namens den keizer heeft zich niet lang laten De 'moordenaar laat het meest terugslootende 1 nen dat werkt wordt, r> altaar en troon te verijdelen. Wat hel onder- wijs betreft, op dit gebied zien wij loffelijke po- wnmogenjs gingen aanwenden om de ongodisten legen te progressisten werken en de vlaamsche katholieke jongeling- j moordaanslag op koning Alfonso gepleegd, De koning en de prinses van Asiurien hebben 1 zaterdag in open rijtuig de slad dóórtrokken en zich naar de kerk van Atocha begeven. De onophoudende en geestdriftige toejuichin gen van eene enielbare menigte hebben op ge heel den dooltocht den koning begroet. De senators en afgevaardigden, welke zich onder de portiek van het paleis bevonden, toen «Ie koning voorbij reed, hebben den koning insgelijks toegejuicht. De gansebe aristocratie van Madiid wacnlte den koning aan de kerk van Atocha. Zondag werd ecu koninklijk verhoor gegeven in het koninklijk paleis, voor al wie den vorst geluk wilde wenschee. Oliva Moueasi is naar de gevangenis van Sula- dero overgebrachl en in eene cel opgesloten, al waar hij voortdurend bewaakt wórdt. Een groot getal seualeurs en afgeveerdigden van verscheidene partijen en talrijke notabelen hebben aan den koning hulde gebracht hunner levendige genegenheid en hem geluk gewenscht dal hij niet gekwetst werd. schaamteloosheid blijken. Hij heeft bekend naar Madrid gekomen te zijn, om zijn misdadig ont werp ten uitvoer te brengen. De tijdingen welke uit de provinciën worden ontvangen, melden dal bet bericht der misdaad overal eene ontslaan. Al de dagbladen houden zich met dezen moord aanslag bezig. Nogmaals is 1 voérd door een dier ongelukkige werklieden, welke, verleid en bedorven door de leerstelsels van het socialism, den moed en de macht verlo ren hebben om in een eei lijken arbeid hun be staan te zoeken, en bij middel van woest ge weld een stoffelijk genot willen bekomen, het cenigsle dal voor hen op aarde eenige weerde heelt, immers voor hen bestaat er geene onster felijkheid, geen hemel noch hel, niets is voor ben waar en goed, dan eene ruime plaats nan liet banket des levens, en zij sterven liever dan in litkrompeiiheid te leven. Dat men tegen hen wellen make, zooals in Duilscbland, deze zullen hen piet lerugnouden hun doel na te jagen; kap blok en guillotien zijn voor hen speelgoed en zij zullen altijd revolvers vinden, waarmee zij het pleizier zullen hebben een koning een vijftal kogels in het lijf te jagen, om het zesde schot, in tijd van nood, zich zelven in het hoofd te lossen. Eene andere politieke moord hoeft op nieuw de revolutionnaire partij van den Evenaar (Ame rika) geschandvlekt, welke reeds plichti- was aan de moorden op Garcia Moreno en den aarls- -rooie veronlwecrdiging heelt doen schap uit de klauwen der logiebroers te red- terzijde stellenen recht voor de vuist uilkomtn tien. Men begrijpt hier heel goed dal in het voor bet doel der geuzerij den godsdienst ver- onderwijs de toekomst van godsdienst en vader- volgen in de scholen, in de kerken, op de kerk- land besloten’ ligt En Goddank, wanneer wij deze misdaad uiige- i een blik werpen op de bloeiende katholieke. welke, verleid en bedorven door de leerstelsels naar nieuwe middels uit te zen om den strijd legen godsdienst en faujilieleven uit te breiden en te versterken. Dit is eene waarschuwing voor moe ten de katholieken ook kunnen ten uitvoer brengen, om zoo overal het hoofd te bieden aan de'TnrgO'dsTfWiTsYf^fr.te'kte, die ons vaderland in den poel des verdeifs wil storten en terug voe- j ren naar de barbaarsebbeid. i Daar, waar de goede bladen gelezen worden, j daar zal de ongodsdienstigheid geenen wortel schieten, en ’t is dan ook hoogst noodig dat de goede bladen overal tegen de slechte moeten kunnen opwegen, om slap voor stap de liberale i leerstelsels van ongodsdienstigheid te bevechten en te ontwortelen. van den president van policie, waarbij 34 niet; periodieke drukwerken die sedert 1872 ver- schijnen, verboden zijn. I hebben den koning hunne gclukwenschingen I I*1 frankrijk hebben zondag vijf en dertig ge- gebracht. meenteraden hunne afgeveerdigen benoemd De kogel is terug gevonden tégen eenen na- '°01’ ,^e aanstaande senaloi iale kiezingen, welke hticinnndnu muur. I den 5 Januari moeten plaats hebben en beslis- i Biet onderwijs en de drukpers. Wanneer wij met een rustig gemoed den poli- lieken strijd onzer dagen nagaan, dan ondervin den wij algauw dat de verdeeldheid tussehen de burgers beden ten toppunt is gerezen en daler Frèrt-Sara voor 1870, nv</ langs beide kanten buitengewone pogingen en is het allernoodzakelijkst dat thans door het- worden aangewend, om de maatschappij op den zelfde ministerie, versterkt met den afzeller-Ro- goeden weg te houden of haar in het vet derf te lin, een anderen weg worde ingeslagen. Men log voeren legen de Kerk. gerustheid in waar zij er belang bij heeft de gemeenteschool ons liertc en vol hoop zien wij de toekomst te le behouden, de vernederende concessie zott gcnioet. die de zegepraal van ’t goede over de I aannemeti, buiten de schooluren in de school te verderfelijke Ipetstelsels onzer dagen voorspelt, i mogen komen. Zij vreest dat dó priester Maar is niet alleen hel aankomend geslacht 1 gemeenten de voorwaarden zou voorscli dat uit bet algemeen verderf moet gered w orden, i waarop hij de school wil binnentreden Ook zij, die zich zonder’geleider tegenover deo die voorwaardeu zouden r--- wereldschen verleider bevinden, moeten ver- i want, ..ij, V|> ..u.. muilen ’ir/.eu sterkt en aangemoedigd worden om het hoofd te 1 aan welke zij voorgestcld worden fanatieken kunnen bieden aan Uen vijand van ons be- zijn, die mets ande... slaan. Voor hen is cf geen onderwijs meer, zij i hand van den priester! moeten bij een anderen leermeester Ier schole l Ik l is van onze p’.i gaan, en die leermeester is de drukpers. Dei dat de I'lundre aho spreekt. Dus.de goede drukpers is voor hen de geleidslerre, die i 1 -1 bun den weg aan’oont dien zij bewandelen moe- maal grooler getal kiezers dan do leden der Ka len. De drukpers beschikt over den toestand van mei's, zijn katholiek, bij gevolg zijn de liegen heden gelijk het onderwijs van zijnen kant de tienden van hel land katholiek, en de Fltndre. II- loekomst voorbereidt. Iedereen wil thans onder- bérule liegt richt worden en hij zal natuurlijk do leerstelsels aankleven die hem onophoudend worden aan- i geprezen. De geuzenbladen beschikken thans *iju uu* geene wenen i over afdoende middelen, om hunne verderfelijke van den echten volkswil, grondbeginselen bij T volk wortel le doen schie- wellen, Lij ...’.ddv'. len. De geuzen vindon hunne bijzonderste macht hatende minderheid, d n in de drukpers. Dagelijks -aan zij nog voort meetderheid poogt te verdrukken. daar zal de ongodsdienstigheid geenen wortel schieten, en is dan ook hoogst noodig dat de goede bladen overal tegen de slechte moeten I 1 I leei stelsels van ongodsdienstigheid te bevechten De hedendaagsche sti ijd vraagt reeds vele op- wf.L. i..&vii, maar wat de druk; «rs betreft, wij beschikken hier over dezelfde middelen als de geuzen. Met het onderwijs is T heel anders ge- j legen op dit gebied slaan wij tegenwoordig I tegenover eene vijandelijkc regeering, die over i ’s lands gelden beschikt en ze gebruikt om het i geuzenonderwijs te ondersteunen en aan te 1Jesus: moedigen. En toch moeten onze scholen niet sen zullen of de meerderheid van den senaat j OIlde|.joeil e„ zij bebben ine,;|, bijval dan die van ’t geuzenonderwijs. En waarom nu ook niet de goede drukpers eene krachtige ondersteu ning verleenen, zij, die het politiek onderwijs geven moet! ’t Is meer dan tijd daar eens op na te denken, want de vijand van al wat ons dier baar en heilig is vervoorderl zegepralend op meer dan eene plaats den ondernomen kamp, omdat geene tegenspia. k zijne leugen en laster taal komt verijdelen. Oorlog; aan tien Godm1 lenst. Volgens de Flandre libérale is het ministerie te gematigd geweest zelfde ministerie, versterkt met den afzetter-Ro- I moet niet langer bedektelijk, maar openlijk oor- log voeren tegen de Kerk. De Flandre bestatigt dat de geuzendrukpers eenparig is om de herziening der wet van 1842 te vragen, in dien zin dal de priester geen voet meer in de school zal mogen zetten. Ónmogelijk, zegt het priesterbatend blad, dat hel ministerie zich zou laten verleiden door het bastaardpro- gram, onlangs door de Etoile voorgesteld, en van waarbij de priester zou mogen in de school ko- men gedurende de speeluren. I Ónmogelijk! neen, het ministerie dat door en vrijdenkers aan het bewind is I gebracht, kan niet anders dan alle huichelarij Men begrijpt hier heel goed dal in het i voor het doel der geuzerij den godsdienst land besloie.)’ ligt En Goddank, wanneer wij onderwijsgestichten, dan komt er jk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ccnlimeu per regel. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. Men. sein ijlt in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. N' 4 te Veurne. bisschep van Quito. Eene depeche aan de Gazette de Cologne meldt, dat M. Vincent Piedrahila, hoofd der katholieke partij van Quito, bij middel van dolksteken vermoord is, terwijl hij zich hc- de katholieken. Wat de steur.cn kunnen daï fouso X.11 gepleegd. De koning werd echter niet der stad. getroffen. De dader is een genaamde Oliva Moncasi, 23 1 iaren oud, kuiper van beroep en afkomstig uit ('001’ l’etl keizerlijken prins. de provincie Tarragona. van Duilscbland, heeft zii Hij heelt bekend die misdaad met voorbe- A’ 'I n{ V 0 tTyrrp Eene depeche uit Gent meldt ons dat M. JLiemolder. burgemeester van Alverin- ghem. dcor het hof van appel van Gent eervol vrijgesproken is van de vervolging tegen hem in gespannen. - HoordposioK op den Ilonins vnn SnRwvic* V.U.VVl^ .kJ, W. »T»J« «J*J 1 2v L-11 zm'I r» i 1 A H rlp i’XX.’11 c rrne I »r» If n n rlnr» L/v.wf I. 1 .1 - f-y - - --ö--- ■M ..VI .Z--B’«|MI|||||W|MnWm»i i i .1 r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1