7 a middelbaar f r t tern.tdsledeo gekozen r met 245 Er wan geene tegenkanting. de leiders der katholieke par- •- -- Versclülllge tijdingen. Ken koninklijk besluit van den 28 October aanveerdt het omslag van stbepenc te Lampcr- nisse, aangeboden door M. David. id. id. id. id. zijner pari ij wakker te bonden en de evers te dwingen lot den weerstand, dat zij hunne krachten niet elders kunnen benuttigen. Zal men den laad.onlbcudeti? (Medegedeeld.) zich op den doortochl van ran de stoffelijke overblijsels van den betreur den bisschop de klaarblijkendste bewijzen van eerbied en hoogachting, hebben onlangs gemeld dat do koningin beslo- ten had cene medaiie ten geschenke ie geviel, met 244 met 247 met 248 met 243 Wij lezen in een brusselsch dagblad Wij i t ol ten had cene medaiie ten geschenke te gever, waardor bij de rechtbank van eersten De bijeenroepingsbrieven, aan de militairen gesteld door (ie liberale associatie, lot Gemeen- dier klassen verzonden, worden bijgevolg als ternadsledmi gekozen II. Dc Prey, burgem., allied, lid, met 247 st. L. üllevier, schepene, Th. Brycx, II. De Smet, A. Van Crombrugge, 1'1. Doelens, in vervanging van !U. Hebacghel, overleden, B. Beinolet, proktireur des ko- niiigs, itl vervanging van wijlen M. G. DeS.net, die behoorde lot dé reeks welker mandaat eind gl op 31 December 1881 üp 462 ingeschreven kiezers, Ghavvues La Fin iToctobre au bord de la V nier, d’après M. Ducz. Lm Fiancee du croisi; d’après M’F. Schneider. Exposition universclle de Paris. Le Pavilion Ghinois. Le Pavilion de.< Elals-Unis. La Chassc li l’Hippopolame. Texth prime a nos Abonnés. Nos gravures., Ghrvnitpie de*;.’! del!. Un Mariage Royal. L/ Pour el le Centre au P>arreau. De la LocoinotioJ'r aérostalique, Second Article. Uti Comb11 centre une Ombre. Pieman. ru -uk—bi lj—r EXTBAKT. Ten jare achttien honderd acht en zeventig^ 1 den negen eh twinligslcn der maand Ootobc/, i Ik cndergetcekende Aksemcs BRIL, Demi n aanleg? R' kwestie. Frankiijk zou ondersteuning verleenen - in Klein-Aziu rn 111 midden Azië, terwijl Enge land Frankrijk de hand zou leencn in Syrië, Ppleslina en F.gypte. MM. Waddington en Sa lisbury zouden daarenboven cene kolleklievc nota, beticilemlr het traktaat van Berlijn, aan Rusland cu aan de Porto gezonden lubben. E>e xvereïiltcntoosïstclïi13»? te Parijs zat binnen eenige weken gesloten woi- deu. De prijzen zijn dezer dagen zeer plechtig uitgedeeld aan de ontelbare uijveraats, uitvin ders, kunstenaars enz. van geheel de wereld. De lijst is zeer lang, en Belgie heelt daar een groot deel bekomen. Ónmogelijk voor ons over deze zaken te ban delen. Nogtans staat er le bemerken dat België den eersten prijs heeft en alle volkeren te boven gaat voor al hetgeen het lager en middelbaar ouderwijs betrelt. De voorwerpen, leerwijzen, kaarten enz. wa ren van in April en Mei naar Parijs gezonden op bevel van minister Belcour en onder de behen dige zorg van Prins de Caraman Chimay, alge- stelden gouverneur van Ilenegouw. I egioole verzameling door de Broeders der Christelijke scholen tentoongesteld heelt, gelijk wij reeds gezegd hebben, hel groot diploma be- komen; Broeder Mémoire van ’t huis van Ma- I lontje, en Broeder Alexis van ’l huis van Carls- burg hebben bovendien den grooten prijs, ie I welen, eenen gouden eerpenning ontvangen. Nog twee andere eerpenningen zijn de Broeders de besebading voortkwam, maar die olie die ten deelc gevallen. Dit bewijst aan allen die willen zien dat hot onderwijs 111 Belgie gegeven krachtens de wel van 1842, allen lof verdient en dat de voortgang, sedert de uitvoering dier wet gedaan, de ver wondering der volkeren opwekt. ----- SS cc l« t er 1 i j kc K e'o s s ij Ik Zijn door de korrectiomiele rechtbanK van \eutnc veroordeeld Zitting van den 24 October. Ramout Jules, inelsersdiender te Dixnmde.'lot 15 dagen ge vang, voor slagen op F.miel Vincke. Zitting van den 25 October. Parmentier Leo, rondleurder, te Dixrnude, lol 26 fr. boet, voor eerioverij jegens de huisvrouw Prosccq; -Vanlcrberghe Coleta, huisvrouw Parmentier, tol 10 Ir. boet, voor scheldwooiden jegens vrouw Prosecq. Scliarrc Hendrik, werkman ie Nieuport, tol 2’maal 8 dagen gevang 'oor slagen en wonden op I lisa Vanvoorenen Maria Gillers, teNieuport. Bcnlein Desiderius, dienstbode le Caeskerke, lot 20 fr. boet, voor vernieling van mobilaire voorwerpen, ten nudeele van Ilouvenacghcl van Caeskerke. Beroo Julia, huisvrouw Karei Christiaens, huishoudster le Poperinghe, lot 3 maanden ge vang cn 23 Ir. boei, voor diefte van een batik- brielke vhii 1000 Ir., ten nadecle van Eduard Teute, van Crombeke. Verbanck David, sthoenmaker te westende, 1’ tol 2 maal 7 maanden gevang; 2” tot 3 maal 3 maanden zeilde straf, voor aanslagen op de eet baarhei 1 van kinderen beneden de II en 14 j.iren oud. {■cmci'sifckiczhip; van 1 ctirnr. Gister zijn alhier de volgende lieeren, voor- met 241 waren er 319 aanwezig. Er waren 65 ongeldige briefjes. vet schrikkelijk ongeluk plaats in de stoomzage rij te Poix. Zekeie Martin, wonende te Arville, werd door eenen overgangsriem mccgesleepl cn rond den boom der nmehieu gedraaid. Toen men hem kon ter hulp snellen, was hij reeds dood; zijn lichaam was bijna in twee stukken gesneden. Martin, die slechts 17 jaren oud was, was de eenige steun zijner familie, beslaande uil 4 per sonen Begrafenis van Mgr. Ihtpanlunp. De lijk- plechiighedr ii hebben woensdag met buitenge wone pracht le Oilcans plaats gehad. De stad vas opgepropt mei cene ontelbare menigte, die aan den róemrijken overledenen cene laatste hulde kwam bewijzen meer dan 500 Parijze naars, allen vet maant inde letteren, dc kun sten, de magistratuur of hel leger waren per bijzonderen trein aangekomen. Dc boeken van het kleed der lijkbaar werden gedragen door den meier van Orleans, den pre- fekl van Loiret, den eersten voorzitter van het beroepshof, den divisie-gencraal, opperbevel hebber van bet 5'legerkorps, den gebemscbi ij ver der Fransclie academie, cn eenen onder voorzitter van den Senaat; op den lijkwagen lag de overleden prelaat in pontificale klecdij en het aangezicht ontbloot. Meer dan zestig duizend personen verdrongen den lijkstoet en gaven Opgedragen aan tij van Vem rte T Zijn vijf regelen, voorkomende in denJm/i- n-tl de (iiind Wij deuken, dat men altijd moei worstelen, zelfs dan, wanneer men zeker is geklopt le worden, ten eide den polilicken geest bij de mauneu tegteiiffri zoo aan elke der vrouwen welke deel gemaakt beb;_ ben van dc deputatie gelast aan onze vorstin hel geschenk der vrouwen aan le bieden, oj> den 25" verjaaidag van haar huwelijk. De medaiie, waarvan de uitvoering is toeverlrouvvd aan M. L. Wiener, is nog niet voltooid, dix;h wij den ken dal zij binnen cene maand zal kunnen uitge- dei ld worden. - Dezer dagen kwamen te Rijssel in dc suk- kuisaul der Banque de I rance een persoon die vroeg aan eenen bediende te spreken. De kassier keerde zich om ten einde den onbekende te aan- hooren; de samenspraak duurde slechts een oogenblik, waarna de kassier zijne plaats aan hei bureel hernam. Toen deze laatste echter eenige uren daarna eene betaling wilde doen, bevond hij dat een pak bankbiljetten, van 2.0,600 fr., die hij 's morgends, op een meter afstand van liet guiébel had neergelegd, ver dwenen was. Hel schijnt dat lei wijl die onbe kende persoon met den kassier sprak cn dezes aandacht tdleide, een medeplichtige den arm door hel guichel heelt gesleken co de bankbil jetten geroofd. De policie doel opzoekingen, doch heelt lol heden toe de daders niet ontdekt. De berichten uil Marokko ontvangen mel den dal de cholera vermindert cn men de hoop koestert vvèldra de besmetting te zien verdwij nen. De minister van binnclandschc zaken van Frankrijk heelt donderdag na middag aan dc prefekten lievel gezonden, onmiddelijk alle ver volging le staken legen de bij verstek veroor deelde personen wegens deelneming aan de Commune. Die maaliegcl, die het eerst voor het depai lenient der Seine alleen was, genomen is bij gevolg nu uiigebreid ovci gansch Frankrijk en Algiers. Al de dagbladen van Warschot! (Polen) deden cene briclwisseling mede tusschen Mgr l’opiel, bisschop van Gniavic-Kalisch en Z. 11. Leo XI11. Dat is iets buitengewoon, en dc eerste maal sedert 1831 dal hel Russisch gou vernement veroorlooft renen Poolschen bisschop cene briefwisseling le houden met Rome. Wilde een kerkvoogd aan den Paus schrijven, hij moest liet be lekt en rteelsgewijze doen. Hel mag nog meer l>evi eeinden dat gemeld schrijven, door de gazetten openbaar gemaakt wordt, in een land, waar de katholieke Kerk in bare wel- ten en dienaren tot hiertoe openlijk vervolgd werd. Dc Daily Chrunidt beval cene lijding uit Berlijn, waarin gezegd wordt, dat men aldaar in de welingelichte kringen betveerl, dal cene tianscli-cngelsclie overeenkomst zou gesloten zijn, bctreflimde de gezamentlijke oostcischc M. Althui Ruysscn, van Roushrugge, stu dent der katholieke universiteil van Leuven, heeft zijn tweede examen in natuurlijke weten schappen met ouderscheiding afgelegd. Maandag 21 dezer, inden voormiddag, is te Zarren brand uiigeborsten in bel huis, dienen de voor herberg genaamd de Muishond, staande op de Kruisstraat, lussclicn de gehuchten Ter- resten de Ruilerhoek, en bewoond door sieur Cremmerier. Gansch het gebouw, met de meubels en eene partij vlas, zijn de prooi der vlammen geworden. Niets vvas vercekerd. De brand is ontstaan op den zolder in liet vlas. Men kent de ware oorzaak van den tamp niet. De Moniteur des Interets Malêriels meldt dat de uitwisseling der obligation van de spoor wegen Brugge-Blankeuberghe en Eccloo-Aut- vverpen legen Belgische renten 4 p. h. binnen kort zal plaats hebben. Nog de jxtrool Den 17 dezer, rond 6 ure ’s morgens, naderde Teoliel Vandemaele, bakker j cn winkelier te Swevegem, met licht cene ton pelrool die een lek had, om te zien langswaar reeds uil de ton was geloopen, ontvlamde cn zette zelfs i.cl vuur aan de ton voort, welke ont plofte en bel brandende vocht verspreidde zich op de koopwaren, die in het magazijn waren, en cp Vandemaele en een dienstknecht Jules Corveits, oud 18 jaar, wonende te Ottegem. 'i Beiden bekwamen brandwonden die weinig I hoop op genezing laten. Hei gebouw met alles wal het bevatte is ins gelijks door de vlammen vernield. Dc verliezen, gedokt dooi de verzekering, beloopcn tol 35,000 frank. - Maandag avond heeft een dronkaard le Brussel, steenweg van Charleroi, zijne vrouw van het tweede verdiep door het venster ge worpen; de ongelukkige was op den slag dood. De voorbijgangers hebben den moordenaar aan gehouden en hem in de handen van het geretht uvergeleverd. De Gazelle de Louvain meldt dal vciledcnc weck reeds 1,014 studenten in de katholieke hoogeschool van Leuven hunne inschrijving ge nomen hebben; du is 26 meer dan verleden jaar op hetzelfde tijdstip, Ifrussel, hel centrum des liberalen lichts in Belgie, bevat niet minder dan 2823 koflie- liuizen, restauraties, herbergen cn drinkhuizen; bij de optelling is met gelet op de voorsteden. Daar Brussel nog geen 200,000 inwoners bevat, h'udt liet eene herberg voor iedere 50 a 60 in woners of omstreeks voor iedere 20 volwas- senen Per depêche gedagteckend 23 October, beeft de minister van oorlog de militairen in onbepaald verlof, loelioorende aan de klassen van I860 en lb70, ontslagen de j.uirlijkscho revue bij te wonen, welke van 2 tot 13 november zal gehóuden worden door den bevelhebber van liet militaire dislrikt. i 1 nicliü* beschouwd. --- -f -- J I V I B •5Ü55EEJ* i Sous CC litre paju.iit Poiiiincs de V< is/nrs.'Jules Klein public unc nouvelle et iire* i: tiblc t al-c tjui 1 tiert 4 I*. r;s un incontestable succir ’Votrcsles qualiUs inétodtques de I au teur des raises célibres Jrains 4i< Chr.»i;\tf;nc, Levees de s* 11 j 1 j f J f je 4 Z11 fadour, M ‘Priutenips, F.ijf.i d'afmorc snnt prodiguécs Vans ccttc uvre ravii: eete qui sera ccrtaincinent La grande fureur de lliivcr. es ..uties creations de Jules Klein Canir cTArtichaut, Peau de satin, Truite u.t.v /’cries, Tcte de l.innttc, polLa'. l-iance adorce, ei.nvl'.c nationale, Kadis Roses, ma- zut ka, et J. Klciu-ljoi.tdrille contir.ucnt 1 l'airc les dclices de nos concert» ct de r.< s salon*. 1 Quand nou- anr< ;.s rccon.nundé a nos lectrices Petits so'.i- t pers, l niquet de- valse» cueilli par Jules Klein dans son p,r" terre coi.itellé de ilcurs tmilodiqucs, nous leur aurons signa ls le tepel’.» te en vogue de la saison niusicale. J’ri» ile cliaquc «ruvic 1 iano scul3 l'r. 5o c.. a 4 m. - fr.; quadrille 3 Ir.. Melodics (Oyirioiv perdus, ‘llarcaroh’, Smpir et ‘P.iiser) 1 Ir. 70 C.; Vulscs cliantccs (/'raises au cl:aivp'a<;r.e, Patfa, l.armcs de Crocodile, (’.crises Pom- p dour) 2 fr. 5o c. 1 nvoi franco centre timbres-portc dres ses a Dei.im.f, tnagasin de mu ique, 94, rue pc la Montagne, a BtuxcJIcs. llllustratlou Europóenne 10 50 fr. franco par an) Soiumaire du N* 51. -uwaaEZgHm-"—1 ---- 3) ii ij i ICUT GC5 vaibcs tcicpic» r i am un i./iani’daffric, >Chl ljlL Uil AriOIl rijdojf bftd ccn fiu,rPc,tte dc Velours, l arnics de ('ntcudile, ('crises ccruincincnt la granoc

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 2