METTBE] ZEZElSr HUIS en verdere gerieflijkheden met 65 centiaren grond van gebouwen en achterplaats, bij kadas ter wijk A, nummer 628; laatst bewoond door I juffrouw Juliana Warmoes. I DVW81O. op Saterdag "n November 11878, (ALLERZIELENDAG), SCHOON HOFSTEDEKEH, slaande en gelegen ADJUDICATIONJJÉFIMTIVE. 1c Vcndrcdl 8 Novcmbrc a 2 heures dc relcvéc h l’estaminet-bra; occupó par Ie sieur Faw Eecke, li Watou, MAISON DE CAMPAGNE, Karf.f shlliaeht, Mlpr CORMLLE. Notaris Hit der hand te koopen Definitiever! Overslag IN EENE ZITTING Vcnte publique DÏNE BELLE AVEC JARDIN LÉGUMIER, d’orisine patrimoniale, Société pontificale d’Oléographie. op 8 September 1878, te dialling de gunst den Notaris C0RN1LLE, Yprcs. fijne SiinsiSrtj; £3 November £878 Bcvercn, wijk B, N's 429 tot Kantoor van i Notaris te Gyverinchove. M*"’ i»78, isserie S T l I te Wulveringhem. Woensdag €3 November 1»?S. om 2 ure na middag, op de hofsteden van Pieter Decrop en Henri Declerck, te Coxyde, langs de straal leidende van Veurne naar Wulpendamme, Koopdag van Op do hofstede Decrop 47 popclieren BOOMEN, verdeeld in loten. En op de hofstede Declerck !25 koopen popclieren BOOMEN. SCechtferiijkc Bekendmnklng. Uit een vonnis uitgesproken op zes en twin tigste» October loopei.de jaar door de burger lijke rechtbank, van eersten aanleg ic Veurne, zittende als koophandel-llechtbank, blijkt het dat PH. DEZEURE, weduwe van S. DECAE, koopvrouw te Proven, in staat van faling is ge steld, en dat het tijdstip der opschorsing barer betalingen vastgesteld is op een en twinligsten October leslieden. Hel gemelde vonnis beveelt aan de schuld- cischers van de gefaalde de verklaringen hun ner schuldvorderingen te doen, ter greflie dezer Rechtbank, binnen de twintig dagen der dag- tcekening van hel vonnis en stelt dag op zes- j tienden November 1800 acht en zeventig, om twee ure na middag, ter zittingszaal der recht bank van eersten aanleg te Veurne, voor bet sluiten van het proces-verbaal van waarneming der schuldvorderingen, en op drie en twinlig sten November opvolgende, ten negen ure ’s morgens, voor de bepleiting der geschillen. Zijn benoemd als rechter gelastigde de heer I Kabel Leplae, rechter dezer rechtbank, en als curator der failliet de heer Rexé De Ghave, ad- vokaat te Veurnc. Veurne, den 26 October 1878. Foor eensluidend extrakt, RENÉ DE GRAVE. herberg, openbare verkooping van Een Huis, ten dienste van herberg, met 10 aren 44 centiaren Erf, gestaan te Hoogstaedo en gebruikt door sieur Henri Druant, tot 1 mei 1879, a 100 fr. bij jare boven de belastingen. V fii N S> I T I K van VOGELS. rra ixtkk (peiikichea) ter herberg den Hemel, in de Roozendaalstraat, te Veurne, op Woensdag® November 3 87 8, om 1 ure na middag. Door ’t ambt van den Deurwaarder P1EERET, nu woonendc Nieuwcstraat, N" 2. Iiit der hand te koopen Een Woonliuifi met Seliuurkeu en de hoe veelheid van 27 aren 97 centiaren bebouwden grond, hofplaats en dreef, gestaan en gelegen te Bulscamp. zuidoost van de kerk, van oosten de Vrouw- of Boonakkerstraat. Gebruikt en bewoond door de weduwe Francies Tamboryn-Goens. Om alle nadere inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den Notaris De Cae, te Veurne. Koop 4. II. 1 09—44 C. iredrtjfxras, in Wulpen, sectie B. Nr 375; gebruikt door Joseph Florizoone, tot 1 October 1880. Koop 5. II. 2-44-73 G. Weide, in Wulpen, sectie A. Nr* 362 en 367. gebruikt door Joseph Dc- vriendt, tot 1 October 188Ö. Ktechtcrlijkc Bekendmaking. Lit een vonnis uitgesproken op zes en iwin- tigslcn October loopende maand, door de bur gerlijke rechtbank van eersten aanleg te Veurne, zittende als koophandel-rechlbank, blijkt het dal 11ENIU BOUTTEYN, molenaar te Houthem, in staal van taling is gesteld, en dat hel tijdstip der opschorsing zijner betalingen vastgesleld is op vier en twinligsten October leslleden. Hel gemelde vonnis beveelt aan de schuld- eisschersvan den gefaalden de verklaringen hun ner schuldvorderingen te doen, ter greflie dezer rechtbank, binnen de twintig dagen der dagtee- kening van het vonnis, en stelt dag op zes tienden November i860 acht en zeventig, om twee eu haif ure na middag, ter zittingszaal der rechtbank van eersten aanleg, te Veurnc, voor Koopman-kleermaker to Veurne, groote Oostetraat, 41, Heeft de eer aan zijne kalanten te laten weten dat hij zijnen winkel komt te voorzien van allerhande slurb van lijne en kloek,. winterstoffen naardcu laat- sten smaak en aan civiele prijzen. Verders laat hij nog weten dat hij zijne reis naar de wereldtentoonstelling v;in p;il.jjs te baat genomen heeft om in een der voo'i n umiste magazijnen van de groote modestad zich aan te schaff n cene volledige^ sorieermg van gemaakte kostunien voor kinders van 3 tot Kljaren aan de ongeloovel'ijke prijzen van U tol 30 tr. voor de kostuiinen compleet. Van !<>h. tol 40 fr. voor pardessus. Trouwe en spoedige bediening, met akkoord op voorhand, doen licin verhopen de gunst van het pu-‘ bliek moeren nw<’r a!)n winnen.’ Mm vraagt kleermakersgasten op 't stuk, voor T wintcrsaizocii. ETUDES de CAPEIXE, a Watou, LAMBIN, y'a.T’cj era. van den Notaris DECAE, te Veurnc, weegschaalstraatu* 10. Bondcrdag 38“ November S 878, om 2 ure na middag, in eene weide, te Mcrc- kem, tegen het grondgebied van Nieucappelle, Koopdag door bevoegden ambtenaar van olmen, hollander, populieren, appel-, peer- cn noteboomen. Op gewoone voorwaarden en tijd van beta ling, ten kantore van den Notaris CORN1LLE, te Wulveringhem. Uit der hand te koopen Het Woonhuis ten dienste van koffijhuis genaamd «den Arend,samengesteld uit verscheide plaatsen; alles onlangs vernieuwd cn herbouwd, gestaan en gelegen te Veurnc, ter oostzijde der Groote Markt, op 86 centiaren erve, bij kadaster sectie 1. nr 247/izs. Laatst nog bewoond door den heer Quartier-Vcr- bcquc. Seffens aanslag. Conditiën bij dito Notaris CORNILLE. Een gerieflijk Huis, dienende voor herberg genaamd den Hoek, met aanhoudende Huizeken en 1 are 69 centiaren Erve, ter dorpplaats van Wulveringhem. gebruikt door Eduard Verbaerc. - Terstond aanslag. Zich te bevragen bij den Notaris SIMPELAERE, te Alveringhem. Henri VAXBEXBUSSCHF. voituurmaker te Leysele. heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat hij zich in die hoedanigheid aldaar heeft gevestigd en zal maken alle slach van voituren, til bury’s enz., en alles zal verrichten wat dit beroep betreft. Hij hoopt door zijne goede, trouw en spoedige be diening de gunst van eenieder te genieten. IJomlerdag 3 8 October 1878, om 5 ure na middag, te Watou, in hel Gemeen tehuis, bewoond door julliouw de weduwe Lermytte. van BKliEA WATOU, zuid aan de plaats, langs den steenweg naar den Abeele. Een WOONHUIS, kamer, keuken, vaute, kel der, onderlat, paarden- koei- en zwijnstallen, schuur, wagenkot twee groote Aalpulteu (waar- ■;2“ zen 300 hectoliters inhoudt) cn 8 aren 30 centiaren Erve onder grond van gebouwen cn Hovci’ierhof daarmedegaande, sclie B, num mer Ga. Tharrè gebruikt door den verkooper Charles Dflautre, met recht lol 1 Mei 1879. Om alle verdere inlichtingen gelieve men zich te begeven lert kantore van den Notaris GAPELLE, voornoemd. WoeiiMliig O November 187 8, om 3 ure na middag, in T Vlaanderen Koffihuis, bij sieur Pieter Vandeiikerckhove, Groote Markt, te Veurne, van cn verdere gerieflijkheden mei de erf daarmede gaande; bekend bij kadaster, sectie B, num mers 27G en 277, voor eene groote van 4 aren 5 centiaren, gestaan en gelegen te Coxyde, langs den Noordbuigweg. Aanslag met de geldtelling. Wocnsilng 13 November 187 8, om 3 ure na middag, fiks, ter herberg la Belle Vue, op de Kaaiplaats, ie Veurnc, bij vrouw de weduwe Ghysclen, van Te verhoogen op 3200 fr. WocnstlHff 4 December 187 8. ir I Duinkerkstraat, openbare verknoping Ml« VANDENBLRGI1E, l Koop 1. - 11. 3 -46-71 c. ftr. K A N T O O R van den XotnriH <X .T .-'rx n ja-~ E Bondcrdas 3 8 October 187 8, om 1 ure juist na middag, te Watou, nabij bel lloozendael, ter hofstede gebruikt door de we duwe Corneille Vewaerde, MENAGIE-GOEDEREN droogc en groene Fourragie, HOOI, STROOI, En onmiddelijk daarna, op lauden laatst ders Moslaert, OPENBARE VERKOOPING van IHOPPEPEUSENj (1’ klaas), EN 2,000'ZOGERPERSEN. Op gewoone voorwaarden en lijd van beta- liug, mits voldoeude borg stellende, ten genoe gen van Meester GAPELLE, voornoemd. 3 ure na middag, ter herberg van Pieter Wavrin, gehucht den Hazewind, binnen Loo, van een TE NEEUCAPPEIXE, groot, volgens kadaster, bekend in de sectie B, nummers 477, 478a en 478b, 2 hectaren 48 aren 10 centiaren (in hetwelk ligt omtrent G3 aren darink). Bewoond en gebruikt door verscheide, met recht tot i October 1879. Maar inxesteld 10,000 fr. Door 't ambt van den Notaris SYOEN, ta Loo. Entrée en jouissancc immédiatc. Miso h prix en masse 12,500 fr. Pour tons renseignements s’adresser aux dits Nolaircs GAPELLE et LAMBIN. Qu’on sc le disc. «V71 G. GraN ®*ii Zaai land, in Cucskerke. sektie A, Nr’2ll tot on mot 1 216. gebruikt door Pieter Goemaorc, tot 1 October a 1880. 2 ure na middag, in de nageim 11 l ci l pt Bcvercn, wijk B, Nrs 429 lot en met 432, gebruikt door Frans Amcloot, tot I October 1883. Koop 3. 11. 189—10 G. Zaailand, in Vcnrno-Bcooslcrpoort on Avccappelle. verdeeld in in 2 loten, en gebruikt door Augustin Vandenbus- I scho, tol 1 October 1883. zitting houdende te Veurne, daar woonendc, Pannestraat, N“ 5G. Ten verzoeke van M. den Prokureur des Ro llings bij de rechtbank van eersten aanleg, zit ting houdende te Vèurne, die domicilie kiest in zijn Parket, ten Paleize van Justitie, Groote Markt, N° G, Heb gedagvaard om Ie verschijnen voor de korrektionele rechtbank, le Veurne, den Donder dag veertienden November 1800 acht en zeven tig, ten negen ure juist des voorrniddags Ooien Ludovicus-Romanus, oud 40 jaren, werkman, geboren te Tctegliem (Frankrijk), zon der vaste huisvestingsplaats in Frankrijk, Aangeklaagd van op 8 September 1878, te Bulscamp 1“ Den veldwachter van Bulscamp, in de uit oefening zijns ambls van agent der bestuurlijke politie, door woorden, daden of gebaarden ge smaad te hebben, 2“ Van wederstand met gewelddaden of be dreigingen iegens gezegden veldwachter, han- delende voor de uitoefening der wetten op de i bestuurlijke politie, Om zijne middelen van verdediging voor te i 33 O O dragen en op de conclusie» van hel openbaar ministerie vonnis te hooren wijzen. Four gelijkvormig extrakt, A. BRIL. g - 5' I van een I hel sluiten van het proces-verbaal van waarne- miiig der schuld vorderingen en op drie en twin- tigsten November opvolgende, ten negen en haif ure’s morgens, voor de bepleiting der ge schillen. Zijn benoemd als rechter gelastigde dc heer Kabm. Leplae, rechter dezer rechtbank, en als cuiaior der failliet de heer Leopold Despoi, ad- vokaat avoué te Veurne. Veurne, den 2G ociobcr 1878. Voor eensluidend exlrakt, DESPOT. au>»kuncrtrn, t-vztt—azx«rv*5» rwmr: KCC "Bjynwigwwa^ A X 5 i I I I de lours seront exposés ausAj 1878. Adressor les deinnudes t avec niandat-posle a 37. cale d’Oléographie, 8, XELLES. VAN i^u uuuiiuuuujR. ud.uiid, op lanuen laatst ge bruikt door door juffrouw de weduwe en kin- ET 47 liCKS’F.V OI»EX n 1 nE VEliKOOPIXG Openbare liicitatke-VerkoopiiiK om 3 ure na middag, in OPEXBAKE VEKKOOPXXCl van •led cezaajïrf Brnnilliout en 1(100 Koede lloppcpei’Nen. SITUÉ SUR LA PLACE DE WATOU, avec 88 ares 12 centiares de lerre, scus foniis bhti, jardin anglais, grand élang poissonneux, légumier, section A, numéros 330 ii 334 inclu- sivement et numéro 410,2, Ie tout plus amplc- ment décrit aux affiches parcellaires. Le but de la société est 1° de propager te bon gout de U peinture chrélienne par des copies oléugraphiques des oeuvre» les plus remmqtiables des iDauree anciens et inoderiies; 2° de raviver en la rependant, la devotion envert les saintes images; 3° de procurer gratuitement Ct.a niêmes images aux églises pauvres. La Société s'engage d envoyer, chaque année, sept tableaux aux membres associés. Cel envoi sera feit par la poste, franco, sur un rouleau de bois, soigneusement enveloppé. Les Membres associés jouissent en outre du privilege d’uclieter, moyeimant la moil ié du prix porté au catalogue, des nouvesux eiempluires des tableaux re^us en abonnement, voire méme les au tres ta bleaux de la Société qui ne font pas partic de leur abonnement. L'engngrnient des Membres associés est obligatoire pour trois ans. La cotisation annuelle est de fr. payables d’avau- ce. (ïxtrait des Statut»). Tableaux pour I'abonneineiit L’/tngejouant du tilth, de Fr. F,-nnc Le Sacrc Coeur de Jésus, de Battoni Lc B. Benoit Labre, de Montebugnoli)1’6114, Sainte Philomene, do Kontebugnoli. Ecce Homo, du prof. Guardasoni La Vierde des doulems Ec..le bol. )pen<t Sainte co\farie Madeleine, de Dolci -vuuVULCUV Saint Joseph avec Jésus enf^ d, Ciar.nfi 4ö C Sainte Cécile, de K«ph.iël La Mort de S. Joseph, de Frincesctiini La Sainte Jamille, de Pucelli )fe“- St.yrancoisd'Assises,df:r,ui,l(l K(.ni j St. Francois dcTaule de La Vierge avec Jésus, du Cortege. Teute peisonne qni, »’»nt de avoir un specimen des t«bleaUx ci dessiK, peut "envoyer Bon sur la poste de 4 fr.. dans une lettre afftanchie, et recevia de Bologne un tableau, eo|^ jq francs dsn’ '‘s,e I'annee 1878. Si «prés réception du tableau-specimen, ci personne se decide a snn«cri|.K> e|i.. onmnlAte colisation; par conséquent ,.[|u que 21 fr.. au lieu de 25. Celui qni prendra son nbonne 1877, et nous enverra un Mandat tableaux ci-dessus détaillés, reeevra colé 1Ó francs. Nou. i ik cna rn/lZe de Pacelli, qni est <X|1(lsé (|H a.. - tous les tableaux des année® 18 1878‘ v. d'abnnnement par lettre n^IR,Y.J) 'c gérant de la Société P°nt*®.‘ rue d'Edimbourg, 1xkllks-B«u - -- Cf jv, de J’arijsschaal, te Vetiriic. van »in»UH81 .““"i ,rI Koop 2. IL 2-61—20 G. Znailand, in de 1877. Ftthicia 53 c. sur Ti 20 fr. 45 62 - 15 45 62 15 37 51 10 31 5 20 51 5 fle üolci «6 31 Tableaux pour l'abonnement do 1878. C sur 63 -20 0. 5-, Jrancotsd-Assises <JcGuillo’R;ni Z SL Francois de ^auled.p^^^ <6 55 - 5 26 35 5 'ersrr souscription, désiro un iffranchic, et ellu dn tubleau-spécimen, cette elle n'niini qu’i compléter sa ue devi t plus uou» remetire '°^nement, en rommer^int depuis l-poste de 50 fr. en dehors des en primo un nutre tableau un'Sainte Ja ns notri* bureau U.ius ru au

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 3