I x I I' van LA PLATA EXGELSC11E ZIMTARWE. TB PACHTEN nieuwgeb&uwü A ootihui en lieinierg, met remixen 1 p LPIJLlsrOS J.TËVRIESÉ-ROMYN. Beeldhouwi r. bij In t kerkhof, le Veurne. ECHTE GUANO VAN PERU fCXCAO-DELA® F I -A. LÏEBB *'-■ (Vleesth •s o' K a 1 Si mCOHOE-PLkTk Ch- DELACRE, g’CïïÖCÖÜMN - DELACRE SI - -- vrr^^7T<^?! LEuN byckfavaert. koop- man in kolen te Ven nc. Kleine TABA MACIIIr.A MliT.lACIlTWÏËL’ te koopvn bij P. Dobbelaere-Vahdenplassclie, LUGG EPOIkpFSi, df bewaarmiddel tegen den honingdauw, brand-, spoor- en doodt: aren der targve. KABEL CilUSIN-BI!LTEEL EC11TE> IM IUl-GUANO Chemische Meststoffen, Het C A E Hl E T- 7’ E YS (HIGH 1ST IT! tSl.GlIEM. Kiczin^rn van 29 October. ^Weenokleij, bus van £r. 1,25 ,üur^fC'von. Deze Chocolado mhmuH <js7eni*",'°n' vlecscldmcrkvaadonr.'.-r1v,^gen, Dezo opbrengst®^ c mom altijd iitr1.» a.bE\AtK£,M4scnubeveküc CWLm-D. rU1Ucttokken Gewaarborgde poeder Antwerpsche Vcrzckcrings-Maatschappij nis. let dienste van Bakkerij M td.' vêX COJlPtnS lltlSClI-IATIUkT. T o oir -Sr* I EBericht anas de {Landbouwers. IIUl.M ¥AX VKB6TKOUWKA. i i. I I 1 I ri II I I 22 oct 26 i 28 27 a 29 23 '-ut 2» - 18ti 19 - 21 - a 21 50 a 26 50 a 8 50 a 75 - 67 a 68 •- n •S B TK EBS'.aCOVSWlV I ge- I 1 “^'sTehlINCK. te Veurnr. X K 38 K K Ea F sa V0UU vavs^’” yPuruf- '1 Jufi. de. zusk'is t*5 r__.^u.v i dort 26 j 30 -- I z6 - a 30 I S- duff, de 2U{,,i.^ jxCK, Veurno. •te Veuriye. Duiiikelksiraat. .V2i. 85 f 7 1 I X fill* wot fi V »'D D1XTDIEK9EL< 12 25 Ï5 l.lj AUGUSTE L t W" Kousmelacre. h gouden Medalien. tipi' sier-garnts'scur. ■j Zu dslraat. V IO. Marmer- werker en Hi 171 26 8 74 50 17 18 23 oct. a 32 -a- 20 - a-23 - 20 a 23 -a 12 a 14 a a 28 a 1 re voor E. *tJin l| -«I 4ji> ■•J—” digp/C^’praal <lfr katboliokeii. i H r: I Lib« ruien I '5 slem. Grnumvlprrz, uft.lid 125 110 11’6 115 I voor uilfc’cputte zich herstel- 4 l>rMe tn ii.uw kruriRstlundbouw,-is grlx uiil. i i i l i UM 'KTK v>n J?Prul!.: h“isYrn n*'0rliggcndcn 0>) kostbaar ^«He Cm krachtsoepen op het Vor ver'ei Kir» 41’al'.w gerechten,moeskruiden Voor Ut' '’"I SatKiHi. lift plakken '■'h iiittltasse.ii %Vnr-rbitrH vun ztuv< rheid en Ito <In- aan alle keepers van Zaailarwe door i hunne keepers le kunnen geven. m i. H IliLI.OF-IIOHHF, te Veurne, die deze zauitarwe aan denzelfden prijs als in Oostende tal afleveren. .Men kan er ook beko men alle andere sooilén van engelsche zaaigranen en zaden, als haver, boonen, vitsi n, kruid, lijnzaad, klaverzaad, i nz. Prijs per baal van 144 literri. 58 fr. T avant d'arriver ii la place Sinion Stévin. i li faeililé de pavement j Loute persoime Pianos en palissandre. lis nctifs el saus délhuls. r ■- >11 1 - •O zijn en welke liovtr de KUS l’eW^ brenSst aanpenamo, zuivere ta Uctl»o° i verkrijgen. grbrcvctccrd bij besluit vana30 Sept. 181 f Dote poeder is too voordeel*" gekend in Vriirnamhucht. <h,t but vi iichletool ware er <J«s kr«*vht van tc be» hrijkiui.4)e on* j van ren leer groot getal landbouwers, waaronder lich veel leden bedilden der landboiiw-ctiiimi ssieq van üo?>t- <u West-V aandercii. is er hrl schoonste hitwijs vaii Mits de vrrbi hiking van daartoe bijtoudcrlijk geioed ina.ikte pakken, Karel Cousin duifl tO-r eeiferi grxond-il-on- bfeught waarborgen het xaai;p*aaii v. >oi (komende van akkers, welke hvug van de ziekte besmet zijn geweest. leder p k draagt een bijzonder merk, welk in bewaring is gelegd Ier gri ffie der koophandel*ichtb ink to Veurne, «ui xal I vergezeld 'e/en van ven ondei richt er-de w ijze van gebruiken i van na duidende. h der pak is bestem t voor het gereed maken van «x0 kilos zaaigraan Er zu Ion strengt* vervolgingen tegen de namaker* ingespan- Üpstslraul. 5" 9. nu aki hel geëerd publiek bekend dal hij zijn magazijn komt le vooi'- zieii van 1 klas moms die Gaillefterie-kolen, aan zeer gemnligihm pi ijs Ir. 'i -50 per zak van 160 kil., 26 fr. pe1 1000 kilos. Hij verkoopt ook per wa gon. aan 260 fr.. en per huiven wagon, aan 130 fr., franco te Vnirne geleverd. De personen die eenen wagon kolen bogeercn, worden vei zocht <*r in tijds kennis van te geven. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. te Alveringheni. Bruin |h?i 1 i 1 kilo. 17 eent.; halt wil, 59 cent.in. '05 Wulveringhem. Gekozen MM. Cornille. nola- j te, afirei end lid.' Te Admkerke, is M. Ryckeboer, burgeineestej se- jaar. niet herkozen. Te .'loeres. Sleeiikerke, Avecappelle. Coxydc, St. hiequiers. zöntlcr t genkanting herkozen. Brugge. Velled g.' z gepraal der katholieke lijst met nn r d..ti 100 stemmen meerderheid. M. lluzet- te bekwam 140 stemmen meer d n M. Boyaval. Zie- .1 26 PriJ» ann u .l!.< n he' tiwiitcrci: tied te relicnrn van moryen, het bivnd z.uücn tri'koopeu Onfeilbare mi «rvr arbortciie iiitulns. TE BEKOMEN BIJ Nieuicestraat. 16. le‘.‘Veurne, 6 tot P') fr.. ressort a'gemcen gekend nn<b'r<b n naanbvanMi.EsTi.itkAitrL. 15 oet. Nieuwe tarwe, lOdk. 26 a 48 Oude tarwv Iloode tarwe Rogge Haver Boonen A. rdap. per 100 k. a 8 50 a 76 - üSiwiHcnB Einjtaadolie, 105 kil. 69 a- ld. nieuwe I Rogge i Surrioen ld. nieuw ■Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten a 29 23 - a 24 50 a 19 11 24 a 26 - 8 KoolzauJ'd.ie. 103 k. 75 n 5/a r* - 52=; y y-_ aan den prijs van labriek. schoone keus van ll 11 »t J voortkomende uil de koninklijke inanufacluur van den lieer I b Verai><l«*ri>)t£ »«n XlouaiKt. SOPHIA VANHAEf'KE. wed" PEEL, woont thans in de Klaverstraal. n" IP. Zij is voorzien van een allerschoonste assortiment paraphiie's, en tout cas en wandelstokken naar dim laatslen ainaak. Z.ij ge last zich nu t alle hei stellingen n a-.tnvrerdl oude parnplnies in verwisseling legen nieuwe. Gena dige prijzen en gein uwe bediening. Magazijn van marmeren schouwen, vloeren en moiiuinentcn. Gcbrevctcerdn eiment-vloerrn tn alle kleuren jcsxins, portland en Belgisch Gcint jil. Plaaster cn Trass, ei.z. - Zeer voorde» lige prijz n. '’lÏKII’OT TB ASÏ1.*I*KMMlK V.lli VAX HET HUB ICuti Vlinden Abrele *V cci.ijjw vu UtlbUrtlvhjke consi»ii.itai is »*.i vu Üuinlcrke. Vuur dc tvrluopToer*uardeti, le betroken LU REY'S, konpRimi U Thuuruut. onder controvl der Slnats Laiidbuuu’-proefstatie vnn (iiDtldour^, te Loop bij Karri itillof. koopman, Duinkerk- straat. le Veurne, «edcrl 1 1 jnren in Veuriic cn r.mliPgfi <Je parochiën door dr hrrft deae <ul- j ledij’C V' llc rrrth dn tmtri wat hlulr iiit^in^en <»p*;e èverd. d« ><•- eidxivrn «ivertr» ft lij d>«or h.irr ge.mur b«-, |;Je goedheid ullr andere nir»t<on*en Koupers min 1000 kilos mest itoffrii of v.*o vvrtivecl grond- Moffen, kunnen het lu-hcikuiiJij» ot.de lóek da» r»nr* /.u^gtooti lab.n doen door dr Sl «lx I ndbotiusl.ilic v m l.cmblnur* W.inurer de mc^tslofT n bij h'*t onHrrlóeL niet u tn dr bij dr fuiTnur opgrflevrt ^rlinlte nmchtru bc.mlwboiden. wordt aan den Looprr rmtr kortin»; h»r>>;ri»(i*.iii oi'brc rtikomMig dr j;c- bk'ken mimi» ra p.rhultv. d< ▼<mrw.iuril»-n vuftlgrUeld 1 «foor dr landbouwsLitie t«’ Gümblouis voor hrt m.iJrijnrrk drr meshtuffrii. I’.rl'cn mui miiiMlrin 4<K) k.’ilo$ d it i trltc* wmd u fi*..iieo',imi ullr statiën v;m Helmie bc’/rj’lJ Bij (fcuirlfden veikriif,l)iGir tilta sl.ich vhii Pniiitindim an x.i.ii- txden. konlmud- en linxtiit'korken, n-rje»:- tn biiuiudineol, allen aan vuMirdecligr jwijicn i J< 'le zus|ïl?üor UIJ v Vrr)iiiintMiii£ vnn C*ati!«»<sr«'tJ. OEii xir rwf. coxsicsATAHis<F'l' Rai -V.vxim.vviii n r. l.'ntiepóts te AntwerpenAanl.oin.'.t par zeeschepen ÏS, De Lochlslraat. 75. Brussel, en <>S*, Diepe- straat, Antwerpen. Ook verzendingen uit Gent. Korlrijk en Oostende. Mm vraagt depothouders en agenten. Mijne Guano wordt afgelevetd zuiver gelijk hij I 1 I I 1 Rijke Guano niet 9 percent azote (stikstof) ver koop ik vei l. Voordcelige prijs. Vrije toegang in de magazijnen. Tijd van K1- talii.g. Ik zend stalen franco N. B. Door mijue gruote bandrlziikcn. kan nie mand voprdee.liger verkoopm dan ik. Profileert v.' dus van. Ik verzen I zoowel klein als groot. Ook geiiialcu Guauo. Opgelosteu 7”,stikstof, 12" fosfoorzunr. Vette grove I.ar.dkalk aan 70 fr. den dubbelen wagon. dm‘t groot voordeel aan alle gronden, die bij verwarmt en verzuivert. Pelrohe en Amerikaansch spek. Beste gerookte hespen, fr. 0-60 hel pond. Iraneo. Extra. >x.ra. iiijuii v <>k G.uti’0 hères. succrsseuis. Bril <1. bij (inwt gentak ren betnbng. 3 jaar traorhörg. Alveri'ighem. -r- Zegepraal der katholieken. Gelul stemmers 318. nietige briefjes, 25. Uitslag: lv seiie, Üclva, uilticnd lid. 175 stem L»-uridiifi, id. 174 si:np.G.»«;irnotaris. 167 Trfi.f,h<2. lui'db Xciié Vtnidci liryde 2* serie. Lcon Vis.-rl, I daar hoe Brugge de afzclterspoliliek van llolin-Jae- qileUIV l|S bejegent. Dudzeele. - Ib vige strijd. Z’gnpraal der kathol. Thoiiroul.De katholieken zegepralen met 81 stemmen meerderheid. Inghelmu’ister. De katholieken winnen met 10 sti nimen meerderheid. Te Namen winnen de liberalen met 100 stemmen, te Leuven mei 4ïu. en te Doornijk met 250 stem. Te l.lper n Dikmude zijn de liberalen gekozen. Bous.-' laere. Triomf der kathol, met 260 slein- mmi meerderh ’id. Siaden. De katholiek, winnen. T<- Km li ijk insgelijks. Rnddervoorde. Volk- G—derbaaTVijkcuasVigvoiit ver'/"'11 teodere UctaamsgtóUk'iedei' perwoneu, ww pierden, '^.^vccLm<lcrC*’ (2^- lende menschen.voor Vvlcuvaf'ï-3' jcn voor whWocdiuelictousgcMAl' vrt* VU - lervvail men ecn u, van '*)lchlWCB d<x>r heelt, hei is uemakkehjker W ...inder •zwAe. verswmen, na» V.el '4 00 u Een weinijt ziedend water VG uphel mnmui tc V(.ve»dcn- tai«cl'Vió lijk. aireensinn, berctw. bestaan blijvend. Agent voor Belgie M. M. De Gi in vein-Di: vu- lEL.VEitE. 24 I. Sl. Paiilusslraat. Antwerpen. lb pot te Veurne, lij Lm is PIN IE, Nom dslraal. r I I Nivi iles. Volledige triomf der kalholiekni met 150 sti inm< n meerderheid. Vervier*. Gedeeltelijke zegepraal. 3 katholieken zijn gekozen. 2 komen in ballotagic. Te Schaarbeek is de lij t van d u vrijdenker Ber gt' verslagen. Tc Hal Forcst, Leeuw St. Pierre. Borgerhont. Deurne. Berclu ni. Bouchout. Schooien Mercxcm. Capellen, Lier, Turnhont, Andenaarde, Dcndermonde. Sl. Amandsberg. Aclst, Erembode- ghem. Haellert. Mooiscele. St. Nicolaas. Nitiove, GreramMteig n. Ronse. Zotteghem, Wichelen. En- ghier, Eicloo. Deynze, Iseghem, Senefle, Binrbc, Gone.ies zijn de k tholieken gekozen. T" Brussel Gent. Antvverpi n. Mechelen, B«rgtn, 1 Chalelel. Luik Lai k n. winnende Liberalen. VlurklprljN trim Veurne. 30 oct. Tarwe, per !i“» lil., 24 a 32 -a 20 - a *3 10 - a 32 - a - a 14 - a - 28 - u- r hnU.er C-ACAO'DELACRE won’t wiet r - r i ^^ACRE zonder suiker berewi. I I1 \eurne. he ft de eer hel publiek te berichten dat ij i magazijn thans voorzien is van alle slach van i Meubdpapier cn boorden (malle, gesatineerde, ge- woluc en vergulde cur.), te brginren van Shecntim. ui tol de hoogste prijzen, alle slach van schouw- en i hemidstukken, sciiooncn keus van frinjen. embras- Sen, en/., galerien in vergnlo en nilsLrlj vanjnjul- j kleuren, idierhande tapijten vergronden, in koei- haar, engclsche van fr. 3-50, tapijten in ken p nieu we uilvinding). la fel la pij ten, van Ir 3-50 te begin nen, ressortlxulden ven 25 lot 50 fr. Hij gelast zich ook met de levering van spie ls en meub ds aau frbriekprijs. Men vindt er nog te koop gazr mélallique, geschilderde stoots, vvolle, ptsidhaar, alles aan zoo g, ringe prijzen, dat niemand dio aan mindere kan atlevarcn. Alle werken zijnen stiel bctrefl’ n l neemt hij aan en voert ze uit naar de laatste ni- u-.'ifhcid. Hij beveelt zich voorts in de gun I van cvrii-der. Te bekomen bij Hectoh Hl YSNLN. 1/x tóeker, Zuithtraat, te ea :tc aSAT-TC 5' ÏWOxVCJOILIlC, Snul remède sonverain eöutre los hémorroïdes. Di pótchcz H. Ruysse*. pbarmacien. Fumes. >,wri c «i(y.»n^a A Bruges. 83. rue des Pierres. pr$s la slatioii. le Biugge, Steenslraat. alvorens aan de Sinton 1 st/.vln, Stcvcnsolaals toe le komen, kan men krijgen pianos On peul uhtenir'des Pianos a kms prix aver grande yah'allenpi ijs, met groot gemak van betaling drie t 3 ans de credit soul effects a jaar krediet is aangeoodenaaneik solvabel persoon. solvable. J - Pianos in palissander, t octaven. 3 koorden, 7 octave-, 3 cordes, tyiran- waarborgt! nieuw en zonder gebreken, aan 5o0 ir. défauls, a 550 fr. (au cqniptunt). skomplant). Bruges. 83. rue des Pierres. Brugge. 83. Steenstraal. i,c,.n tl.'l"fi itallingen. slaande en i Tl-.UK^ ssBt t utitcv.l t»s tien zidt t(>«dr’esscei"i/bp M^chappelijk (kapitaal6,349,200-00 franken. Ciant te Dixumde. J 1 - 'r- j Deze maatschappij. <tc ouihti* b«-5*«-i:u eu eene der incc'l verspreide in Belgif. verzekert legen brand Ie door vuur, gaz. onweder of bliksem rtoorzaakt. alsook legen de schade door bliksem zond-r brand i le weeg gebracht, alle roerende cn onroerende goo- deren huizen, pachthoven, ingeoogsle vruchteu, j beeslialen, meubels, enz, dit uiut» zeer «e- i niattg'dr premien. I aankomt, direkt der eilanden van Peru. i Alle inlichtingen bij L. Bl TSERAEN, hoofd agehj o C3 C- tw* -r «- I rtkkter vaa do Engelscbo Apotheek- DEZO GrügJEXcsTEN TE KOOP bereid te Fiivv-Bextos (Zuid-Amérikaj. mt*») ciKrlie hut f.«c-Kiinile <!er Als b«v.rijs van etutbeiu iia„1ii«<keln<i!Iii1iii;uwiai»uLt sviie Bi uyho;;lic. Muntrl, Serafin ünrlion, erhueghe, 2C aerie. Henri D» ca»*, h UIV’I iviiu. kzUiuilli. iiuiu- i ris, Derickx. Morlion. aflr. lid, Poeren, en Vanhoul- otiaanstonds in gebruik te treden, een onlangs en itallingen. slaande en j. WlllÜNk, Veitfaz, maakt '^o'n(.n men vomftan in zijn niaga/iinzal kunnen Spiegel, van -.'.ll.' grootten rn ;en n Itij gelast zich met het phceeipn derze ve builen fUd;. gebouncrdesloetn in s’° f u nlianls van 12 tot 2?> fr.. fauteuils. c.tar.pf'S. biuts l itv hout eti 1ti riet, van 8 lol |-l ff.. l-mijt-n, tó-cals Ooórn'ijksclie. ve.rgcronde'.t. ƒ-< <oco. tngelsehe van 4 lal Sir., voorts t ei’ t tr.ip-'on'lafellipijten. toile rn'e voor •P:“‘,,7‘ ’-tcn i ïraptapijten. alle slac.li v.tnloole. lot l.ni ‘4f,‘ er iu dessiv.-.h 4 fot 10 fr.. gebródiT-’-1'1’ gordi^i: o. w.l daniasl, b oia chili o>’. eu i stoots ‘n belrangsi'ls, któnr «ordijn**1’- 3ai-i<- i «nniliLvoor'.iralrassencn stoers, schooneu k< u-> I p-iys^geh-sioor... loile nkla'.l .iie voor J'aloU!,"'''bnnb le' en gekleurds’enibra>S'n, kftis frihjen en g- gebruT.e; <b; kanten, fibri<n p'.rlcrvee- .n r MOlekrea, acajfiu,. pnlis-nvier. enz.. I riiigels in acajou, kapstokken, stoor- ('u koorden, yduinten kussens vm ...n.eliee. 1 bakkvn van 30 tot 45 fr.. ui;itnssen aan schooncn kens v.in fovrs »‘B vo.Btten t uz... wollti Clin rn zoeiris'; ihoonen k(*u5, ,,jcn papieren van 25 cent, tl: rol V bogiti"en’ •.■.t dir'" dl"1'’ schonw-en bemelstukkini en ntc f :UU't‘1 311 „t/Ül 1 Hij gelast zich met liet phkken van pieren en verslaan vau inatrasswi aaQ prijzeu. I ---- l'o Chocoladen-Dotacrc zijn persoenen welke voor bumft aez0ndh<u4 hezorR alin nn wMr- zuivere te Oostende ingevoerd, die Ik jaar minne veischei- de tarvv“soorten op stam in d( Engebch»- v< ld< n aan- koopen cn onder eigene waakzaamheid zien dot- seh' ti. ten cintle alle waarborg van afkomst aan 1 I Men bevr.ige zich bij n - zia.n-'CD n bT-2 nc. mc Maatschappij tegen brand en stilstand van wet king eruit vuorttpruitende. Maatschappelijk kapitaal fr. 4o.ooo.ooo Rcserveu cn premien 15.9oo.ooo Waarborging te zanten. 55,9op.oou Vraagt bekwame nseaiten in alle sledcg en dorpen van België. Zich te beviagfti Mi-irplaats. 7o. Antwerpen. 2 (Hork -- '(IOr hik

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 4