i I 1 'I 3 2*7 November 1878. DE WULVENTOREN. rv 1779. Ej de graahmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. sjaars; met de post 6 Ir. Annonecn 20 cinlinten per regel. f j ge- ge- fZf. ^-aDe personen die <‘en abonnement Voor 187!) dl>nnemen op den Veurnnar en hetzelve vooraf betalen. krijgen het blad kosteloos lot Nieuwjaar. Wij mogen den katholieken lezer verzekeren dat wij onze uitgaat', voor de verdeipging der katholieke princiepen. steeds in belang'zuilen doen trenemen. Politiek. overzicht* De oorlog is verklaard tusschen Engeland en •den Itidiaauschen vorst van Afghanistan. Het kabinet van Londen had aan den emir tijd ge geven tot den 20 November om eerboet le doen; doch Shere-Ali heeft van niets gebaard, en den 21 zijn de eagelsche legers de grenzen van den .A I'g 1 ut n i s l a n o ve rg etr-o k ke u. Hoe Lang zal die oorlog duren? Hoeveel ■menschenlevetis en hoeveel millioenen gelds zal bij verspelen? Zal Rusland er niet tusschen komen? ’I Zijn zooveel vragen waar er tegen woordig geen tneusch kan op anlwooiden 't is ■God alleen bekend. Wat Rusland betreft, de gazetten van dat land schrijven dat de keizer'geenszins van gedacht is nogmaals -de wapens te vatten; maar wie weet •er niet dat men, op onze dagen, aan al die ge zegden geen geloof mag hechten? Een ding is «zeker, 't is dat over twee of drie jaren, Rusland -zich colt gerust hield gedurende den op. tand vau llêrsegowiue, en't is noglans ten gevolge van dien, dat de meorderij heelt plaats gegrepen die nauwelijks karnt te eindigen lussjeheu den Jius en den Turk. In Erankrijk heeft er over eeuige dagen kïe- ziug plaats gehad in den Senaat vo.or drie blij vende leden in vervanging van drie andere die .gestorven waren. Deze leden moeten gekozen worden door den Senaat zelve. De rechter zijde heelt de overhand behaald en alle drie bare kan didaten zijn gestemd geworden, ’t Is eene ze gepraal die groeten invloed .zon kunnen hebben •op de algemeene kiezing aanstaande. Mocht •liet God believen dut zij wel -uil viel? Er wordt nog veel gesproken en geschreven van den aanslag op het leven van honing Hum bert van Italië, le Napels gepleegd en waarvan wij in ons laatste iruiiimer melding mickcn. De iplichligc is een genaamde l'assavanle, en alhoe wel hij beweert van geene sociëteiten deel te maken, is er geen twijfel dal hij doordrongen Is van de princiepen der Socialisten. Altijd de- .zellde geschiedenis Ten anderen schijnt dat •er oen groot komplol bestond dal reeds over •cenigen tijd had moeten losbarsten. Volgens het schijnt bad men den Koning .moeien vermoorden Hij vraagt aan den minister dat bet reglesufint v.an Rt.ddervoorde zou verbroken wordeo. Ehjal.M. Heyvaerteii Rolitt houden nogal veel van verbreken, ze hebben alle twee «rtg katholiek geweest'lleyvaert was prefekt der kongi egatie van O. L. V., en Bolin was in St. Vineentius, zij btdlen alle twee heloofd van altijd katholiek te blijven en zij hebben ook deze beloften gebroken. Moet het ons dmi ver wonderen dat zij nóggeerne verbreken? Het duurde nog al lang eerdat hei koniüklljk besluit aikwam in den Monitcnr; «naar lock •eindelijk bel stond er in, en bet reglement van lluddervoorde was gebroken 1 Ja maar, de burgemeester van It-mldervoord.-. M. Van Outryve •d’Ydewalle. representant van Brugge. is een man met liair op zijne landen. Hij heelt reeds laten booneu aan minister' Holin ■door de katholieke gazetten van Brugge, dat hij .meester is van do politie zijner gemeente; dat hij alles te zeggen beeft op het kerkhof en dat M. Bolin gerust te Brussel mag blijven. Zoolang bij burgemeester blijft, zal bij doen begraven gelijk dat bet altijd geseliied is, <en de geuzen zullen in den geuzenboek Liggen. Bolin zöu hem kunnen afzetten van burge- meeste, maar geheel de gemeeter.a-ad as katho liek en niemand zou het willen ;muveerden om burgemeester te zijn. Daarbij, algezel worden v-ati Rofinlseene eer. wij zien het te Brugge met M; Ruzetle; en ai die afgezet zijn, v,-ordeti houdwl maal liever ge- .zien dan le voren. Itolin, die simpte vos, had d aarop aï te male niet gepeisd. Hij heeft den koniog zijn liand- tcekeu maar doen zeilen En nu. de slechte gazellen, de lndei:e.ndance onder andere schrijft zelve dat minister lïolin niets ander# gewonnen .clan de achting te doen virmindetMi iu.de genhe.nte Jluddei voorde voor den Konirij en de overheid in hei .algenutn. Be Koning is wel ingescherpt mei, zulke mi nisters Bra de.E&niurrs. 'Sedert verledenc week zijn de Kamers bezig met hei-adr.es te disenteeneri dat zal den koning •afgelezen worden iu .antwoord op zijne Troon rede. Gelijk het te verwachten was, hebben de katholieke representanten het niitt laten liggen, ■en zij vragen rekening aan liet ministerie over zijne handelwijze en over de schtaidalige wellen die het voordraagt.. 't Is M. Thonissen, de vermaarde leeraar aam de hoogirsehool van Leuven, en de gematigds ie Veurne, lood .en andere metalen te smelten, en het sap der kruiden le dislilleercn ofte stoken Hij wille maar, .zei hij openbaarlijk, de geneokunde leeren, en in der waarheid, las hij dikke boeken die van de me.di- kale kunst en vi el indere dingen spraken.. Te.n dien tijd was Ker omtrent ven volkomen jon geling geworden Hij bezat een aangenaam gülaa.t nu l twee- b vendige oogen, en bij kreupelde nog niet. Hij woonde \erre l..nd 'waarts niet zijne moeder alleen, die hem to< h zi.o geerne zag. De erfgenamen van den leenhouder \an Goa'.-Doi, Mathéline, met haar lachend gelaat, zij en Pol Bilian alleene kwa men somwijlen tot a:.n den toren; daarvoreti tuk was Josseraude meter vau Mathéline, en Pol Biban, was Je zoon van den opvolger van Martin Kcj-, als gew.ape.nde bewaker van de grootc poorte. Beide Pol en Mathéline spraken dikwijls te gaar, eii weel ge waarvan? Altijd ca nooit van.-niemand anders, of van Maria her. Ze moe.-len dus Mania her heel geein zien om alzoo geheide dagen van hem le spreken? Dell meen. Want l geen Mathéline liet L van yl.zag, T was .haar eigen uaugeziclilje. zno b. - kuound >.oo lijn, en de besle vriend van P.oJ Bijiau. was niemand anders dam Pol B.han Zielve. .Vallié- luie kon nooit geen twee minuien lal n voor! jjgami. zonder hel k'em spiegeltje dal zij bij Lair had ui.l .te .balen, en ecus le zzien hoe hare pe< rleulandcu tiaar sh ndeii. e.u l'o.l al v.;it hij verru'hl'te die. c'ma. ,r •on zijne iiiacht cu l.rr.ch’en te taogm.; hij «im-u i‘; Ji sta vce'iler van de jjchei le slunk, in diianovir was bij .tie.r, l.WoriT voc.'tgezry. te Bologna, maar in die snul had de policie -te veel voorzorgen genomen en T heelt moeien verzet worden. De kouingen en keizers zijn op hun gemak niet. Men spreekt vvederom van algemeene wet ten geheel Europa door legen de Socialisten le maken en uit le voeren. Het kabinet van Home alleen zou weigeren nieuwe wetten voor te dragen, hetgeen le verstaan is, aangezien het gouvernement van Italië samengesteld is uit •radikalen. Ongelukkige vorsten! zij voeren den oorlog togen God en de Kerk, en zij zien niet, die verblinden, dat zij hun eigen val bewerken eu den ondergang van ganscii Europa. Wanneer zullen zjj dan hunne oogen openen? IJe kroiiieirc -van het Keuzen-ministerie. Het is toch wonderbaar hoe de geuzemni- nisters alles in het werk leggen om onzen 11. Godsdienst in zijne ceremoniën en oefeningen ■le dwatsboomen. ’.l En is nog naaar zes maanden dal zij aan "t roer zitten, en minister Bara heelt' i ceds middelen gezocht om de jaargetijden voor .overledenen en de fondalien te beletten; minis ter Van Humbeek hoeft-aan vele schoolmeesters top den buiten verboden van daarbij koster le blijven en alzoo zijn de diensten des zondags •ondci broken; minister Roliu, de fameuse afzet ter der katholieke gouverneurs, heeft hem ook al willen moeien, en T was bijzonderlijk in zake van kerkhoven, dat hij zijnen geuzeuiever wilde btótOOUCH. Leest eens en oordeelt Niet verre van Thourout is er daar cenc groote katholieke parochie, T is lluddervoorde. HewcL de gemcente-raad, die goed katholiek is, had een reglement gestemd voor het kerkhof. Er wierd vastgesteld dat er een doel van het kerk hof uin-sluildijk dienen zou voor diegenen die in de Kerke wierden begraven, en een tweede dec'ilje voor dezen die wilden sterven als geu zen. zonder priester of Sakramenten. Was er iets naluurlijker? Wij hebben hel .altijd alzoo gezien van onze kinderjaren af, en daarbij de wet vereischte bel, na inent lijk de wel van prairial jaar Nil. Doch de geuzen zien dat met .geene goed •oogc. T Is waar binst hun leven willen ze van de JL Kerk nic« weten, maar achter hunne dood de schande hebben van in den geuzenboek te liggenoh! neen, dat niet! Wat doet dan de geuzenpiokureur der pro- piov'ncie, M. Heyvaert, (die zelfde dan die te VcuL-ne zoo deftig ontvangen is geworden dat bij geen lust moer zal hebben om weer te keeren)? zijne ccJleglinsterdc. Gildas de wijze, die -zulks 'vernomen had. stimd 's nachts «op voor Lauden, kwam zachtjes, al door de giutgcu an 't .klooster tot aan de cclle van zijnen ouden overleden broeder; misschieu wel met 'l iluclil van hem aldaar aan zijn werk te betrapen, ecaiige .inlichtingen Je nemen over "t geen dat er .bem t in de andere wereld. Aan de de.ur der oude cél horkte hij een oogenblik, en l:ij koorde het ge rucht van Thaëls ouden blaasbalg, hoewiJ er aldaar niemand belast geweest was om Thaël te vervangen. ■Gildas trok al meLcens de deur o.pen, en hij vond in de ci 1 den kiemen Maria Eer, bezig met vier te maken in Thaëls smisse. St. «Gildas die nocJi imlleilM, noch kwade, proku- reur was, nam hel k ind bij zijne ooren, deed hut uit de eel komen, en zei hem geheel gerust w,eg Ker, klo'me Ker, ik .weel wel wat gij probeert en dat u bekoort; maar .God eu wil dat .niet, en ik ook niet, .hoort gij dat, kleine Ker. u Ja maar-zei it k'rnd, mijne lieve moeder is toch arme! Is uwe moeder arme? antwoordde St. Gildas, T is 'God die T wil. zij bezit 't geen Hij haar gctft; Lood is lood, gaud is goud .en ind .e.i gij op- i.t iat t giJi de wille van .God, zal Satan uw meester zijn. De kleine Ker keerde niet d’oogcn vol tranen e.n roode wangen on ooren, naar den toren weder, t n nooit en had hij meer durven binnentreden. Maar achttien jaar oud geworden, kiceg bij een klein uf- •dcjel en kocht daarmede de noodige niacliirnln-cm 1° Vervolg. Maar T.baël had geen gebruik, d'rrvcn- maken van zijn geheim, omdat Gildas de txijz.e hem wal ecus had gezegd Thaël, Thaël, God stemt daarin nu l toe dat gij het werk zijner handen verandert. Laat lood wal lood is, eU’goml wat goud is. Er is goud .gennep; rn geen lood te voel. Laat gij Gods werken gelijk hel Hem .belic.fl, ofwel Satan zal -ia o'.ermeeate- ler> n. Voorzeker zouden zulke voorschriften weinig 16 passe komen <n van klein nul zijn in dé hedenduag- sche nijverheid; maar St. Gildas wist wel wat hij zai en Thaël, na lange jaren, stiei f van den korten adem zonder een bedje lood ingoud veranderd te hebben. Ik moet er noglans bijvoegen, dal hel niet en was dal Thaël daar ge.cn lust op en had, en 't bewijs daarvi.n is, dat’korts na zijne dood, het gei licht overal rond liep dat hij niet geheel en ganscli zijne werkkamer h id v-rluten, en d; t hij nog al d.kwijls aldaar wecr- keeide oin te werken. Iedereen weel wel dat ’s avonds voor de feest Jagen al de overledenen u.tge.'aten zijn; in Thaël br.uhl zeker die ledige uren over nut zijiie oude dislillecr- glazen en ketels te onderzoeken; want dc visscheis die verre op zee op anker lagen, hielden staan, dut Is uvondis 'van de vigiliedagen het venstuien van Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na „j Heehtei lijke eerherstellingen i fr. Een nummer la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 f'r. het 100. Men schrijft in bij BONHO'MME-RYCKASEYS, drukker-nilgever. Zwarte Nonnenstraat. Nr-i. le Veurne. zamazi»- ’4E£ct*i ■CT it •K-aju.;. esi l'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1