Vecrme, 4 December 1878. 1780. DE WULVENTOREN. jaar. Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. i j H7/' verzoeken onze inschrijvers zoo van .stad als van den buiten, die nog ten achte ren zijn in de betaling van hun abonnement voor het loipende jaar 1878, daaraan onniiddelijk. te willen volkomen. Prcmiën aan onze Abonnentcu In Belgie. m^z^sDc personen die een abonnement voor 1879 WK?? nemen op den Veurnaar en hetzelve vooraf' betalen, krijgen het blad kosteloos tot Nieuwjaar. Wij mogen den katholieken lezer verzekeren dat wij onze uitgaaf, voor de verdediging der katholieke princiepen, steeds in belang zullen doen toenemen. ‘g 2e Vervolg. Wanneer /.o te zamen alzoo van Ker handelden, 't was altijd om te zeggen En nogtans dat hij eens moeste hel geheim ontdekken om gotid maken. Én beide dit alles overwegende, voegden daarbij in 't diepste van hun hert Vriéndelijk moeten wij blijven voor Ker, want werd hij alzoo later rijk, dan •zal hij ons ook rijk maken. Jösserande wiste ook wel dat haar beminde zoon op dit geheim van gouJ te maken uit was, en zij had zelve haar herle daarover aan Gildas den wijze ge opend. En Gildas had zijn hoofd geschud en ge zegd 't Geene God wil zal gebeuren, maar, in alle geval, let wel op' dat uw zoontje* eenen doek voor zijne oogen bindt, alswanneer hij dit vervloekt ge heim zoekt, want 't is de adem van den duivel die uil zijn distilleerglas komt, en die adem neemt het ge zicht af. Jösserande die dit alles overdachte, ging knielen voor 't kruis van St. Cado, juist staande nevens den zevensten steen van Cesar’s kamp. Dezen steen ver roert een kind met zijn vingértje, maar twaalf paar den met twaalf ossen ingespannen, zouden hem niet kunnen omver trekken. Moeder Jösserande voor ’t kruis nedergeknield zci,de deze bede: Jesus God, die medelijden hebt met de moeders, om dies wille van de H. Maagd Maria mij maar en belooft een kleed te geven geheel in gouden striepjes gelijk als de kasteelheer van Ga- vre er een draagt. Jösserande keerde tot haren toren terug en zeide aan haren zoonMaria, lieve zoon, luister wel naar de woorden van uwe moeder; ik raad u aan een anderen vriend te verkiezen, en uw hert aan een ander meisje te geven; die twee daar. Pol en Mathéline, zijn geen goede zielen van jongens. De jonge leenhouder Maria Ker begon daarop te lamenleeren en te verzuchten nooit zal ik iemand anders beminnen als Pol. mijnen besten makker, en Mathéline, uwe doopdochter. mijne lieve gezellin. Zoo sprak Maria; en toon Jösserande hem vertelde hoe zij twee nieuwe peerlentanden in Mathéline’s mond bemerkt had, liep hij spoedig naar de hoeve van Coat-Dor, met de hoop van ook die twee pcerlen te zien. Langs den weg die leidt van den toren naar de hoeve van Coat-Dor, komt men de kaap van Hinnic tegen, alwaar gezoutten gras groeit, ’t geen de koeien en geiten verblijdt en hun lust geeft om te spelen, als zij daarvan eten. Maria Ker ging stap en half laags’t wegeltje dat naar St. Cado's kruis leidt, en wierd al met eens Pol en Mathéline gewaar, die, boven op de kaap wandel den al klappen en lachen. .Maria peinsde in haar eigen om Mathéline’s twee nieuwe peen Is te zien zal ik toch niet verre moeten gaan. f (Wordt vocTtgezet. integendeel zij zorgden op alle manieren dat de kinders, hun toevertrouwd, zouden verbeteren en treffelijke burgers worden, die later de sa menleving niet zouden te keere gaan, met de socialisten en dergelijk gespuis. Ongelukkiglijk, zij waren kristenen en katho liek; zij waren van gedacht dat de katholieke Godsdienst alleen den mensch in kan houden, en dat zonder Godsdienst de samenleving on mogelijk is. Doch Bara, dat groot verstand, peist dat men de religie niet meer noodig heeft; ja zelfs dat het beter zou zijn gansch de wereld in vuur en vlamme te zetten, dan gelukkig en vrij te leven onder katholieken invloed. De Broeders moesten buiten uit St. Hubert en uit Namen en wereldsche menschen in de plaats. Dat is één. In het gevangenhuis van Mechelen waren de de vrouwen opgepast door nonnen. Vrouwen van treffelijke familien slachtofferden zich vrij willig voor het bezorgen der misdadigers. Zij trachten de plchtigen tot inkeer te doen komen, en in het toekomende op eene betamelijke wijze te doen leven. Voor het tijdelijke, nogmaals geene enkele klacht was tegen haar ingediend; maar.... zij waren nonnen, en den mensch- lievendc Bara heeft ze zoo goed als op straat gezet. Hij heeft haar voorwaarden opgelegd die zij geenszins aanveerden mochten, en... de nonnen zijn buiten te Mechelen. Tc Reckheim, in hel Limburgsche, was de zorg van het bedelaressenwerkhuis toevertrouwd aan de Zusters van het II. Kruis. Geen papen noch nonnen meer in Belgie onder den kwee- keling der Doornijksche kannunikken, den fa- meuzen Bora, en rouff.... de nonnen moeten op straat. Ja maar, lezers, ’t is niet genoeg met zooveel geweldenarijen. Die Broeders en Nonnen moeten natuurlijk vervangen worden door wereldschen. Zullen de geuzen menschen genoeg vinden die zulke postjes willen aanveerden? ’k wil zeggen tre/felijke menschen, niet de eerste de gereedste die men tegenkomt op straat. Daarbij die Broe ders en Nonnen waren geheel mager betaald, zoodat zij nauwelijks genoeg hadden om te be staan; zij wrochten uit liefde tot God en tot hunne ongelukkige medemenschen. De we reldsche zullen voorzeker aan zoo genadigen prijs niet willen slaven worden in gevange nissen en verbeteringshuizen? Dus opent maar uwe beurzen de dieven en kwaaddoeners kosten nog geen geld genoeg in hunne prach tige gebouwen, minister Bara zal er nog een weinig meer verkwisten, en wij zullen ’t-al betalen. Schoone vooruitgang voor Belgie Kroiiiekc van liet Geuzen-ministerie. De ministers gaan gedurig vooruit in hunne vervolging tegen de katholieken en den II. Godsdienst. t Is minister Bara die voor den oogenblik de bijzonderste rolle speelt. Het yerbeteringshuis van St. Hubert en dat van Namen waren bestuurd door Broeders. Geene enkele klacht was legen hen ingebracht Tc Pesth, in het keizerrijk van Oostenrijk, hebben de socialisten zich ook reeds laten zien: zij hebben eene bom geladen met dynamiet ge worpen nevens hel paleis van M. Tisza, voor zitter van den hongaarschcn ministerraad, alwaar al de ministers en groote mannen van Oostenrijk vergaderd waren. Te Berlijn heeft men er ook geen trouwe in. Veertig der bijzonderste socialisten, waaronder twee leden van het parlement, MM. Ilasselmann en Frilscher, hebben order gekregen van den president der politie dat zij moesten de stad verlaten. Waar gaat de wereld naartoe, als men er God uit wil bannen! Politiek overzicht. In den Afghanistan gaan de engelsche troepen rap vooiuitzij hebl en reeds verschillige sterke plaatsen iugei.o nen, zonder dat de Indiaatisclie prins grooten tegenstand beeft geboden. Mis schien spaart de emir zijne macht om groote moeilijkheden te maken in het hert van he; land; doch men peinst dal de engelschcn zich te we den zullen houden met hetgene zij nu hebben ingenomen en de troepen van den emir laten wachten. De Rus schijnt wel, gelijk wij verledene week schreven, zich gereed te maken tot den oorlog. Er zijn maar voor den oogenblik 385,000 man onder de wapens geroepen, en in plaats van de oude soldaten naar huis te zenden gelijk de ga zetten beloofden, moeten ze allemaal onder de wapens blijven. Er zitten groote onweerswolken in de lucht. III.' Zoo dal al die jonge gastjes, Pol Bihan, Mathé line van Coat-Dor en Maria Ker, na korten tijdver loop tot de jaren kwamen waar men op trouwen be gint te peinzen. Op een zekere morgend kwam Jösserande tot de hoeve gegaan, alwaar de leenhouder van Coat-Dor woonde, en vroeg Mathéline in huwelijk voor haren zoon Maria. Aanstonds stak .Mathéline haren rooskleurigen mond zoo wijd open om bster te kunnen lachen, dat er t einden twee ware perels van tanden te voor schijn kwamen, de nog nooit niemand gezien had. De leenhouder van Coat-Dor vroeg aan zijne doch ter ot ch’ huwelijk haar aanstond. wel ja, vader en meter, antwoord.!’ Mathéline, mits dat Maria Ker niij 0“.’; zHyer’uken k’ecHl g'ivo met edele gesteenten n Lannelan, en dat mj e h - zen. Dat zal voorzeker waar zijn, antwoordde, ai lachen I el Bihan, die daar ook aanwezig was, indien ’t Gaat schuw in Italië. Koning Humbert is voorzeker op zijn gemak niet, de socialisten zijn verre van hunne plannen op te geven. Als de koning van Napels naar Rome wederkeerde, was gansch de ijzerenweg bewaakt; van 50 tot 50 meiers waren er soldaten en gendarmen ge plaatst om nieuwe misdaden te beletten. Te Rome heeft men bommen ontdekt, met dynamiet opgevuld, krachtig genoeg om geheele huizen in de lucht te doen springen. Socialisten en diergelijken zijn er reeds met macht aange-. houden, en geheel Italië door zijn de Maatschap pijen van socialisten onder den naam van Bar santi, door de ministers uiteengedreven, en niet zonder reden. In andere steden van Italië heb ben de socialisten bommen geworpen te mid den van het volk dat vergaderd was om de ontsnapping van den koning te vieren. Geheel Italië staat op eenen vuurberg, en zal waar schijnlijk den eenen of anderen dag geheel en gansch in de lucht springen. De reden ervan heeft de aartsbisschop van Napels aan koning Humbert voor oogen gelegd, in name van Z. II. Leo Xlll, wanneer hij hem ook ging gelukwenschen over zijne ontsnap ping. Die reden is eenvoudig 't is dat men het volk zijn geloof en zijnen eerbied voor de ker- kelijke Overheid heeft doen verliezen, en daar uit moet alle wanorde spruiten. Maria, draag goede zorg over mijnen kleinen Maria en doe hem uil zijn hoofd steken zijne gedachten van goud te maken.... Nogtans, goede' God, indien Gij Maria, mijn zoontje, rijke wil maken, Gij zijt daar meester van En och Heere, hoe knoddig manneke ware Maria toch niet, met een kleed van kostelijk laken en een hoedje met katjes om,zot, hadde hij maar do noodige middels om zulke dingen te koo- pen? Rechtetlijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. f De winteravond is zeker wel de tijd voor velen om te lezen. De uitgever van den Veurnaar heeft voor de liefhebbers van goede lektuur iets voor handen, dat teenemaal aan de be hoeften, aan de leeslust van onze vlaamsche huisgezinnen zal voldoen namelijk Stuiversmagazijn, ZESDE JAARGANG, dat in twee kolommen gedrukt is en 568 pa- ginas bevat dat is in gewonen druk, een boek van 1200 bladzijden Die 1200 bladzijden bevatten elf schoone roman tische verhalen, vele kleine wetenschappelijke artikels, een groot getal legenden, vertellingen en vroolijke anekdoten, raadsels, logogryphen, rekenopgaven, kortom al wat ver- makeliik kan gezegd worden. Vele van de beste katholieke schrijvers hebben in dit boek de hand gehad, onder andere de verdienstelijke schrijfster MATHILDE, die hier een zoo gunstiger» naam krijgt; zij le verde in dit boek Je l’romi' van den Balling en Stradella, terwijl de schrijvcis LIN’D het verhaal De Vrienden tot den Dood en H. VERLAT Geld en Trotsch leverden. Het boek dat wij nu aankondigen kost slechts drie frank, het is, wij verhalen t. de beste lektuur die men nemen kan; de inhoud is zedeljjk en mag gerust in ieders hand gesteld worden. Men zende 3 frank aan den uitgever van den Veurnaar, en men ontvangt het zware bock franco thuis. Wij roepen de «andacht op die uitgaaf in, waarvan de voor raad niet aanzienlijk is. E^atanKT—irwii—1 r i nir T - ■l'ITÏ

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1