k 1 1 rv 1784. 1 24 December 1878 DE WULVENTOREN. R. Veeriie, bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de.post 6 fr. Annonceii 20 centimen per regel. I 4 Ten ■bureeleJczes schrijft men in op I)c volledige Werken HENDRIK CONSCIENCE. Prcmtën aan onze Abonnenten in SZel^'ir. Rechteilijke'eerherstellingen 1 fr. Een nummer la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Mm schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-iiitgever. Zwarte Nonncnstraat, N‘ 4. te Veurne, ai -1 ui n i ii■ww;»TBWinrTTwmwi«i’ »nw wruimvitim-ii wim 34a ;<UïT. Nieuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII. Nieuwjaar nadcri. Al wie een kinderlijk hert in zijnen boezem voelt kleppen, maakt zich be reid em aan zijne ouders een geschenk te doen kor dezer gelegenheid. Kinderen der II. Kerk, zult gij ten achteren blijven? zult hij nalaten uwen geestelijken va der, mede te deelcn van den overvloed dien gij bezit? Hel vcrledenc jaar hebt gij met liefde en milddadigheid geschonken zult gij does jaar •ten achteren blijven? De tijdsomstandigheden zijn niet verbeterd, en de noodwendigheden van Z. II. den Paus zijn altijd even groot. De geuzen hebben schoon te schrijven en te roepen dat de Paus in weelde zwemt. Verleden jaar, als onze gillen te Home toekwamen, was er gebrek aan geld in het Valikaan Desommen die^wij zonden, kwamen juist van pas, en onze II. Vader was zoo te vreden en zoo gelukkig van •de hulp die wij hem toebrachten, dat Hij eenen In iet'zond aan den schatbewaarder des works in ons bisdom, eigenhandig goteckend waarbij Hij ■ons allen uitermate bedankte en zijnen milden zegen schonk aan allen die hel hunne hadden bijgedragen. Doen wij van dees jaar gelijk wij gewend zijn te doen, en de zegen des Hoeren zal over vloedig over ons en onze familien nederdalen'! N. B. De giften mogen toegezonden worden •aan den uitgever van den Veurnaar, of aan oenen der hoeren geestelijken van Veurnc. Politiek. overzicht. Van den oorlog in den Oosten is er niets nieuws. Men vertelt dat de emir uit zijne Staten is gevlucht; doch ’lis te zien of men dit gerucht ook al niet zal logenstraften, 1 n Frankrijk beeft de senaat met 37 stemmen meerderheid in het budget van 1879 eene som van 200 duizend frank weder ingébracht voor bel ondersteunen der lagere geestelijkheid. De radikalen der vertegenwoordigerskamer hadden dezejsom uitgeschrabt, waarschijnlijk ook om de geestelijken te bevoordeeligen, gelijk de geuzen in Belgie zeggen. In 'Italic zit het schuw. ’tEn is de oude minister Cairoli niet die bet nieuw ministerie heeft gevormd. De koning, wel is waar, had het hem gevraagd, maar Cairoli stelde als voorwaar de de ontbinding der kamers, en koning Hum bert dorst het niet wagen. Hij heeft dan eenen anderen politieken man geroepen, M. Depretis, die geen 40 aanhangers in de italiaanschc ka mer telt, en wiens ministerie over korten tijd omver is geworpen door de kamers. Hoe lang zal het duren? Korten tijd voorzeker. Arm land, dat zijnen God en de Kerk heeft bestreden! Als de keizer van Duitscbland, te Berlijn vvierd ontvangen, heeft hij een gehoor verleend aan de,onderwijzers der lagere scholen, en heeft hun eenige woorden toegestuurd, die de geuzen van Belgie niet moeten aanstaan, Hetgciie gij bij zonderlijk de kinders moet inprenten, sprak hij, ’t is de eerbied van den Godsdienst, on hel ge loof. Kennissen en wetenschappen brengen het geluk niet mede, maar wel de Godsdienst. En de geuzenministers zeggen in de troonrede van Belgie dal de kennissen alleen geluk ver schaften, en willen den Godsdienst uit de scho len verbannen! Van alles wat In Veurne-sta»! 1 Het is toch aardig dat dc menseben in 't alge meen niet geern hooren spreken van hunne eigene gebreken, en bijzonderlijk niet geern om hunne faul-en worden beknibbeldZij zelven zul- er somtijds gewag van maken; zij zullen er mede lachen, erover sloften en boften; mam dal een ander zulks wage, oh! alsdan danst de de kat op de koorde! T Is juist bel zelfde gelijk als man en vrouw niet wel overeenkomen en kijven en vechten komt er daar een onvoorzichtige gebuur zijnen neus insteken, hij zal de gebróken pollen beta len. T Schijnt dal de geuzen van Veurne, on vooral Hij maakt vier in zijne smisse, hernam J.jssc- ïande. De wijze peinsde een oogeublik en sprak Gij moeder Josscrande, bid wel en gothTiiehliglijk den Heer onzen God, en let op waar gij uwé vielen •zet. De zwakken ovci meesteren de sterk; n. d<> onee- lukkigen dc gelukkigen, wiste gij dal. moed- rlj’e Uw zoontje zal nu alle middels gebruiken om hel ge heim tc ontdekken dat hem zal toehalen iöod^in goud te veranderen, en dit alles om dies wille van van dien boozen Pol en de peorlen van die kwude’ Mathelines glimlach. Vermits God dit loclaat. is alles wel. Maar dal uw zoontje noglans wel oplette, want T is satans adem die uit zijn distilleerglas waaiten zeg aan Maria dat hij absluit naar de misse van mid dernacht moet komen. ’t Was rond Kerstdag. Er is verteld in geheel de streek gelegen langs het schoone strand van den Etel tot aan het Fort Penlhievre, dat Gildas de wijze Ierland zijn vader land niet bij middel van een schip verlaten had, maar op een eiland, hetwelk losgemaakt van de lersche kusten zachtjes de zee overgevaard was, en op Bretanje’s strand den heiligen man werd overge bracht. Het eiland bestaat daar nog niet verre van l luoharncl eli in de leegc vvatergotijen, k;m men nog geheel gemakkelijk bemerken dat liet dc vorm van een schip bewaard heeft. IV. Nu toch Josscrande dyed zmuler moeite bclooven datMarianaardeiui.se van middernacht zou ge weest zijn; Maria Ker immers was een goede chris ten, .losserande körhl ook voor haar zoontje een ijzer lijfwapen bij middel van hetwelk hij zich zou be waren 'egen den vuilen adem v?n Satan. Van's moigemls vroeg tol ‘s avonds Iaat kwam Pol nu g-durig naar den toren, in g zelscbap van de lachende Malheline want 't was gezeid dat Maria op 'l punt was van 'I vermaard geheim te •ontdekken, en dal. hij eindelijk rijk man ging worden, T en waren geen twee nieuwe peerlen die Mathe- line aan de hoekjes toonde,van haar rooskleurig mondje;'t was eene Ware roozenkrans die blonk en schonk van aan hare lippen tot in T diepste van hare 'keel; 't was cm gelach zorder einde of grond, omdat Pol gezegd had t Lach zooveel maar of dat gij knul; met eenen lach vangt men de onnoozelen. g- lijk de leeuweiikken’ met eenen draaienden spiegel. (Wordt voortgezet). de j'Duije get:z n uil denzelfsten deeg gebakken zijn gelijk de andere menseben. Ge zvudt moeten zien hoe ze rondloopen in de straten met oogen gelijk pi.-tolen op al de katho- lijken gevestigd; ge zoudi ze moeten hooien in de herbergen hunnen wijzen rimram afweven; en bijzonderlijk wij zouden moeien in hun her e ■dringen om daar getuige te zijn van den haat cn •den nijd die daar woelen. Wat mag er dan ommegaan, dat zulke op schudding heelt tc wege gebracht? Zoete patiëntie toch! hoe kunnen ze zoo kwaad zijn! Er is in Veurne een pater jezuiet gekomen die van op den predikstoel de inwouuers van Veur- ne heeft gewaarschuwd tegen de sekte der geuzen, cn die in mime van God en de Kerk, de waarheden heeft verkondigd die de menseben zoo spoedig vergelen. De kerk van St. Nicolaus, hoe groot zij ook is, was bijna te klein om dagelijks liet volk te bevallen, dal van alle kanten kwam toege sneld. En hetgeen nog hel meest verwondert,’tis dat al de geuzen van Veurne, van den onnooze len Perdrcau tot dc gewichtigste kopstukken, tot dc jonge heetekoppen toe, dikwijls kwamen hooren naar die waarheden Men had wta li^k gedacht dat zij het meenden.... Zij hebben vele dingen mochn hooien die hun geuzenverstaml niet zeer moest aanstaan ■zij hebben eeaoord hoe de opvoeding z mder God en Godsdienst nicls dan ongelukken over het land kun trekken; hoe de geuzenvrijheids- leet* regelrecht leidt naar bet v. ij leven, cn vele huisgezinnen moeten bezuren dat man of vrouw de gruole princiepen al tc wel oj> letter volgen.... Fm die mannen van vooruitgang vreezen bet licht dat over hun gedrag zou kunnen gewor pen worden Zij hebben gezwegen zoolang de pater te Veurne was: ze waren benauwd dal hij op hunne lastcriaal zou kunnen antwoorden; maar nu... Ze vallen uil legen hem. Hij is ee-n onbe- ^schufle kwal,zuivel ,vi .1/ wat hij heefl uitgekraamd •is niet serieus Van uit de kuip heeft die laf'her- tige leugenaar, gedurende de octave van de zoo ver maarde iiarbara, het volk uitgemaakt voor al wat leelijk en onbeschoft is. Zendt ge niet zeggen dat de jonge geuzen van Vcmne hunne opvoeding gedaan hebben acltlei dc koeics steert? Voorzeker zonden men- ■scheu die hooge stud en hebben voltrokken, en de stralen doot'dweersclien als jonge fiskoiitjes, den nijper op den neus en bel badienlje in de hand, op anderen toon Imnnen tegenslrijdcrs anlwoorden, voornamcnilijk als zij zonder nijd in. hel herte blijven. Voelen zij misschien dat hunne schoen wat nijpen? cn dat men natuurlijk hunne slrek- kingen heelt aangewezen? Ze zullen noch ver raders noch verklikkers noch judassen ■4" Vervolg. Maar T was Josscrande de weduwe die in eene '•ramschap s<liOOL toen zij haar zoontje zag, dat <inaar eene oog en een been en had Waar hebt gij dal al verloren, vroeg Josscrande. En eindelijk dal Maria haar antwoordde moeder ze zijn toch zoo schoone, ik heb ze gezien ver stond Josscrande zoogi’mw dal Maria spreken wilde van de twee peerlen van Malheline <11 zegde Daarbij hij is zot geloof ik! Josscrande nam haren stok, en kwam gegaan tot aan de abdij van Ruiz om aldaar te vragen aan St. Gildas den wijzen wat er haar tc doen stond in dit ongelukkig geval. St. Gildas antwoordde Gij hadde niet mogen spreken van die twee nieuwe peel lenlamlcn; uwe zoon ware 't huis gebleven; nu 'I kwaad begaan is er zal maar geschieden volgens God’s schikking. De zee schuimt'op hooge getijen, cn zie eenen keer nogtuns hoe stille zij wederkeert.... Wal doet Maria nu? 44 t9 I van kompleet in G4 doelen en geraamd op 75 fr. De winteravond is zeker wel de tijd voor velen om te lezen. De uitgever van Wc/i Ihue t voor de liefhebbers van aoede Tekluur iets voor handen, dat tccnemaal aan <lc be hoeften. aan de leeslust van onze viaimsche huisgezinnen zal voldoen - namelijk Stuiversmagazijn, ZESDE JAARGANG, dat in twee kolommen gedrukt is en 568 pa- ginas bevat dat is in gewonen druk, een boek van 1200 bladzijden. Die 1200 bladzijden bevatten elf schoone roman tische verhalen, vele kleine wetenschappelijke artikels, een grodt getal legenden, vertellingen en vroolijkc anekdoten, raadsels, logogryphen, rekonopgaven, kortom al wat ver- niakelijk kan gezegd worden. Vele van de be. te katholieke schrijvers hebben in dit boek ■üe hand gehad, onder andere de verdienstelijke schrijfster MATHILDE. die hier een zoo gönstigcn naam krijgt; zij le verde in dit boek de Vrnnr van den BalliitL' en Stradclla, ■■terwijl de schrijvers 1.1 N Dbet verhaat De Vrienden tot den ‘I oo l en il. VERLAT Veld en Trotsch leverden.. Het bock dat wij r.u aankondigen kost slechts drie frank, het is, wij verhalen 't, de beste lekttmr die men nemen kan; de inhoüd is zedelijk en mug igcrust in ieder* hand gesteld •worden. Men zende 3 frank aan den uitgever van don Veurnaar, ten men ontvangt'het zware boek franco thuis. Wij roepen de aandacht op die uitgaaf in, waarvan de voor- raad'nict aanzienlijk is. P. S. De wetgevende zittijd in Frankrijk is gesloten, De kamer is gescheiden na de som van 200,000 fr., ten voordee- le der lagere geestelijken, door den Senaat weer op het bud get gebracht, ap nieuw tc hebben verworpen, De senaat heeft geëindigd met voor den wil der republikeinen te bukken. 'V T

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1