r Veurne, 31 December 1878. 34e jaar. Bil blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijving^ijs, 5 ir. sjaars; met de post 6 fr. Annonccn -0 een timen per regel. collegie, 10 00 25 00 10 00 15 00 15 00 Ten bureele dezes schrijft men in op De volledige Werken HENDRIK CONSCIENCE. kompleet in 64 doelen en geraamd op 75 fr. 25 00 10 00 10 00 10 00 5 00 •10 00 10 00 10 00 3 M. De Molder wordt tol Gent nog ecns vrij gesproken. In welk nummer heeft het Adver tent ie-bladje dat aangekondigd? De zaak is nu voor het hof van .Cassatie; we zullen alsdan ecns zien hoe het geuzengazet je zal handelen. Eene andere zaak. Den 1 December 1877 kondigt hel Advertentie blad ’t proces aan door den bisschop van Santan der (Spanje), gedaan aan den liberalen Précurseur, van Antwerpen. Hel verhaalt de schandalige be- lichligingen tegen Zijne Hoogwecrdighcid en legen dezes moeder uitgebraakt door den Pré curseur, om alzoo bet schandaal in deze stroke bekend te maken, en T voegt erbij: de uit spraak is'verzet lol op den 3 December. De liberale Précurseur wordt veroordeeld voor eerrooverij, door de rechtbank van Antwerpen. Peist ge dat het Advertentie-blad dit vonnis zal mededeelen in zijn nummer van 8 December? Geen enkel woord van deze zaak. Eene andere zaak nog. Den 21 Juli 1877 deelt het bladje een schan dalig artikel mede uil den geuzen/voop/mmZc/, waarin kardinaal Antonelli belicht wordt slechte betrekkingen te hebben gehad met een vrouws persoon, waaruit zou geboren zijn eene dochter. Na de dood van den kardinaal eischic die zoo- gezeide dochter een deel in de erfenis. Het hof van beroep van Rome komt deze schaam- telooze eischeres op bare plaats te zetten, en de reputatie van kardinaal Antonelli te vreken. En bet 'Advertentie-bladje dal den kardinaal had zwart gemaakt in zijn nummer van 21 Juli 1877, beeft nog geen woord geschreven om zijne eer herstellen. Al'oo gaan de geuzen te werke, en tol zoo verre mogen de lichlgeloovigc lezers steunen op hetgeen de liberale gazetten schrijven. En nogtans voor hen, ’t is al waarheid dat ze schrijven O dwaasheid, o verblindheid! Nieirwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus en Koning. Z. E. H. Aflenaer, pastoor-deken, E. 11. Clatys, past.-emer, E. II. Billiau, kapelaan, E. II. Vanderbcke, kapelaan, E. II. Principaal van het Bisschoppelijk collegie, EE. III1. Hardeman, surveillant, Pisson, professor, Soete, Dupan, Lagrange, Van Lierc, M. II. De Tremeric.-Haelewyck, Aan Leo XIII, gevangen in zijn paleis en troost verwachtende van zijne kin deren. Doe schaamteloos! De Vcurnsche geuzen moeten een zeer flauw gedacht hebben van het verstand hunner lezers óp de eerste bladzijde van hunne gazet durven zij drukken, dat zij wel liberaal zijn, maar niet legen den Godsdienst hunner vaderen, ver van daar. Welnu, indien gij den moed hebt, steekt uwen neus wat dieper in die stinkende proza, en gij zult er de snoodste en schandaligste uitvallen in vinden legen priesters. Men noemt ze onbeschofte kwakzalvers, lafhartige leugenaars, enz. Zoo bewijzen de geuzen dat zij Waar naar loc? Dal vraag ik mij, wanneer ik het geweld aan schouw door de geuzen aan den dag gelegd, om hel volk tegen Paus, bisschoppen, pastoors, priesters en andere godgewijde persoonen op te ruien. In Gods naamwaar wil men daarmee henen? Hoeren geuzen, uw helschcn haat tegen God en de zijnen moet u stekeblind maken, om niet le zien in welken afgrond van miserie», de vol keren gezonken zijn die den oorlog legen Gods Kerk voerden. En als gij bisschoppen en priesters zult heb ben doen bannen; dat de kerken zullen geslo ten blijven, denkt gij dat men in Belgie beier zal varen dan in andere landen? En gij, geuzen, zult gij dan de vaders der armen worden? Zult gij hen, door uwe zedelecr, in do palen der plicht houden? Gij weet, hecren geuzen, de honger is een scherp zweerd, en eer de snee van dal zwoerd stomp zal gemaakt wezen, zult gij reeds uwe beurt hebben gehad; zult gij leeds ondervonden hebben waar uwe stelsels henen leiden; de geschiedenis van alle tijden is daar, om mijn gezegde te bewijzen, en daar om roep ik gausch verwonderd uilWaar naar toe? Nieuwjaar ’t Jaar 1878 is de eeuwigheid ingevlogenT Is verdwenen met al zijne wisselvalligheden, met al zijne rampen en tegenspoed? Het jaar 1878 zal tellen inde geschiedenis tusscbèn de jaren die aan het inenschdom de scbrikkelijkste rampen beeft aangebrac'it. Voor het lijdelijke koophandel en nijverheid kwijnen, en de eene failliet is na de andere verklaard; welhaast zullen de menseben in malkanderen geen de minste trouw meer heb ben. De landbouw gaat ten achteren, en wat men tot op onze dagen nog nooit heeft gezien, de landbouwers wenschee uit hunnen stiel le ge raken, en zoeken links en rechts den eenen of den anderen staat waar zij treffelijk aan hun brood zullen komen! Hoe verre zijn wij van dien tijd d.it de poëet mocht schrijven Geluk kig de landbouwer, kende hij het goede dal hij bezit! Overal in steden en in dorpen voelt men een ongemak en eenen dwang die niet beschreven kan worden. In ’tjaar dal is vervlogen, de oorlog heeft zijne verwoestingen gesticht in den Oosten, veel menschenbloed op de onvruchtbare velden vergoten, miljoenen en miljoenen franken nutte loos verkwist, en lol in onze landen doen voe len welke schrikkelijke straf de oorlog is. En voorliet zedelijke GrooteGod! hoe is de wereld gedaald? De socialisten, die den omme keer bcgceren van al wat bestaat, schijnen de overhand te hebben over de maatschappij. Koningen en prinsen beven op hunne tronen. Tweemaal heeft men geschoten op den keizer van Duilschland. en één maal op den koning van Spanje. Den koning van Italic beeft men willen mot een ponjaard vermoordenen zoo het schijnt dreigende brieven zijn gezonden ge weest naar de koningin van Engeland, naar den koning van Denemarken en naar onzen teerge liefden koning Leopold II God heeft nog op eene andere wijze zijne straffende hand aan de wereld laten gevoelen. Vielor-Emmanucl van Italië is op eenen onvoor- zienen oogenblik van de wereld ontrukt, en zijne dood is eene les geweest voor prinsenen koningen die de Kerk vervolgen. De II. Kerk, wel is waar, beeft ook hare be proevingen gehad. Onze 11. Vader Pius IX heeft God naar den Hemel geroepen na korte dagen is de Kerk vertroost geworden en paus Leo XIH wierd gekozen om het werk van Christus door den grcolen Pius met zooveel luister bevrocht, onverschrokken voort te zetten. En nu dat jaar is ten einde! Mochtc God het Rechleilijke'eerherslellmgen 1 fr. Een nummer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr -4. te Veurne. -Hrwwil wifitmw-kt-imïiïnnrMMBM^ jaar 1879 voordeeliger voor het menschdom schenken; maar ook mochten Koningen en Vol keren hunne oogen openen, Gods geboden beier onderhouden en door hunne onderwerping zijne mildste zegeningen over zich nedertrekken? liberale treUfelSjkheid. Als men sommige geuzenpapiertjes leest, en zelfs de geuzen in de Kamers hoort spreken, men zou waarlijk zeggen dal de geuzen alléén in hunne gazetten de waarheid schrijven, alléén tre/felijk te werke gaan, en schiet er somtijds eene misgreep in hunne schriften dat zij zich verhaasten deze misgreep te herstellen. Wij, wij zijn van het tegenovergestelde over tuigd. Als er zake is van katholieken te betich ten en zwart ie maken, hunne verontweerdiging rijst ten top, zij roepen en maken gerucht meer dan genoeg, 't zij de geruchten waarheid bevat ten of te niet en nooit ziet men ze op hunne ge zegden wederkeeren. Integendeel zijn er geuzen in het spel zij zwijgen gelijk karpets, of zeggen ten hoogste hetgeen zij niet verduiken kunnen. Hoeveel keeren hebben de geuzen gewag ge maakt van den liberalen schepen van Brussel, l'onminas, die eene wereldsche schooljuffrouw onteerd heeft en daarna in tweegevecht haar broeder vermoord? Hoe dikwijls spreken zij van dien liberalen juge de paix van in het Luiksche, die wel we tende dat zijne zaken in zeer slechten toestand waren, zijn eigen zelven beeft leed gedaan? Op de Langrandisteh hebben zij vuur en vlam gespouwen, doch waar bleef' hunne verontwaar diging in de zake van den liberalen senateur Fortamps van Brussel die over cenige weken tot een jaar gevang is veroordeeld en tol 10,000 fr. boel; en van den liberalen Kint die slechts 23 millioen heeft gestolen aan de Banque de Belgi que, en tot 15 jaren opsluiting is veroordeeld? 't Is waar ze zijn in cassatie gegaan, maar andere keeren zagen de geuzengazclten zulks niet in. Als dc katholieken voor den tribunaal moc- verschijnen alsdan is het een ander paar mou wen! Zelfs na de vrijspraak schijnen die gazet ten zulks niet te weten. ij nemen tot voorbeeld ons Advertentie-blad. Er is kwestie van M. De Molder, burge meester van Alveringhem. Den 30" juni 1877, schreef het gazetje Men verkeert te Alveringhem, in de grootste nieuwsgierigheid aangaande zekere geruchten, die aldaar in omloop zijn, en geenszins ter eeie strekken van een lieve kind van het Leugenaartje. Indien dc loopende geruchten gegrond zijn, zul len zij te Alveringhem en in gansch het land eenen diepen indruk maken. Den 28 juli 1877 De burgemeester van Alveringhem, C. De- molder heeft verleden donderdag voor bet tri bunaal van Veurne moeten verschijnen als be schuldigd graan verkocht te hebben aan het armbestuur zijner gemeente, waarvan hij voor zitter is, en geldelijk voordeel getrokken heb ben uit dezen verkoop. Het openbaar ministerie heeft met kracht de beschuldiging staande gehouden Dc beschuldigde was verdedigd door den advokaat Van Biervliet van Gent. Dc uitspraak is verschoven tol op 2 Au gust i M. Demolder wordt vrijgesproken te Veurne. Peist ge dat het Advertentie-bladje van 4 Augusti dal goed nieuws aan zijne lezers zal laten weten? Geen enkel woord. Ware hij maar veroordeeld geweest Het openbaar ministerie gaat in appel tegen dit vonnis van dc rechtbank van Veurne. In eene correspondentie van Alveringhem gedagteekend van 10 augusli 1878, maakt hel Advertentie- bladje er gewag van in dezer voege Ver ders moet hij nog de zaken, die voor bet beroepshof van Gent moeien komen met zijne beleefde spreuken wel doen eindigen. I LI VEUR 'i n van -iwin ini --- Waar gaan wij naartoe? -- i - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 1