SCHOOXE Mi OP STA» Boomvenditie wï W |DllTiWnwi«, Ilonderdag 8 Januari 4 999, om 2 ure na middag, ter herberg van Emile Grimmelprez, van SB' HENDRIK CONSCIENCE in klein twtavó-lormaal i ÏB W 3 TE MOUTHED. 50 WOLLEN MATRASSEN en 9 COaNIlXE, Notaris van Fransen Aimé e Coppens. I urena middag, op de landen gebruikt Te verhoogen op 5700 fr. KANTOOR van M* Arllaur V.iXanWl Ktm; Onder gewoone vooi waarden, en be taalbaar bij CH. VAN HEE, te Loo. Pecren, koopdag van WOLLEN HOOFDEINDEN. VENDITIE van TE ALVEtllSGUEM. DiaiHdnK 9 Jnnirari lS99,oml2 l 2 ure na middag, in protijle van mijnheer The- - mislöcle Dueolombicr-Declcir, grondeige- W)S, Groote a.aikt, te Dixmude, die he inaar te Brussel, op dc landem zijner hofstede'filter is der stalen van hl do schonen .m.VIPJE- de Kleine Fokkeiverve, gebruikt door de welke hel buis heelt te weduwe Demolder, 'Oostende. B i Verknoping van met stal en verdere afhimglijkheden En ten zelfden dage, •om drie ure ook precies na middag, j TE WESTVLETEREN,' nabij de kruisdreve, langs den steen weg naar Grombekc, in eenc weide gebruikt door sieur Seraphin Kinoo, SCHOONE VENDITIE van 81 Uoopeit pupeliercn ilaoïneii. (lp WoetiHtlajK 88 Jhmuari 4999, om 1 ure precies na middag, te Stavele (Oosthoek); ter bolsteden gebruikt door.sieurs Pie- ter Gonlier, Charles Bottin en Desiré De- peser, -- - IHiinndiiK 1 3 Jmiunri 4999. -'om 1 1,2 ure juist na middag, te Leysclc, [tégen het grondgebied van [op de hofslcdelanden gebruikt door Desiré! jMGÏnris 11E CAIL, tc Vcurnc^iVandenberghe en Frederik Gheeraert,kóóp-' dag van GG koopen olmen, klemniers. hollanders en eiken i Boomen. Donderdag O Januari 1899, om ure 3 na middag, in het hotel de| Papegaai, tc Nieuporl, juist 59 koopen schoone populieren en olmen boomen, waai* van meest al de popeïièreri van 1 m. 60 tót 1 m. 70 dik. I Gemakkelijken transport, als slaande op I Weinig afstand des steenwegs van dé Grog- ic naar Forthem, alsook langs en nabij de De vergadering ter hofplaats, aan koop. Op gewoone voorwaarden en lijd van be- TE VEERNE. Wuen.ilag ISJmitiuri 4999, om 2 ure na middag, in eene weide gebruikt door Joannes'Leuridan, langs den steenweg van Veurne naar IJper, bij do Voorstad, te Veurne, venditiê van 80 uoopen hollan-'ianj[ gebruikt door de wed Li'ivssen' dors, van 2 m. tot 2 m. 30 onilrck. j Alles met aanslag op 1 October 1879 Onder gewone voorwaarden en betaalbaar] Inlichtingen bij" den Notaris bij Cli. *i .1 Ai ui,e>, te Loo. Ki&liKE!, te Alycringhem. Ten bureele dezes schrijft men in op De Volledige IVcrUeu De uitg*vé>s Van Dier n en eónip.. Ie Antwerpen, hebben den herdruk hernomen* ■der VOl'. roemden en volkslicvenden vlaamsch'en iu au schrijver Hendrik Conscience, TE BESSEN, zuid bij Dixmudc, bij den steenweg van Dixmudc naar IJper. ■en JnnuRri in TE DIXMUDE. Guanos voortkomende van tic hoeren Ban Vmiden Abeele en C, te Antwerpen. middag, in prolijle van mijnheer The-' ^ieli te adresseeien bij Elgeen DE te Brussel, op de landen zijner hoïstede!zilter is der stalen van al de schepen ieinc KoLl.eireri'e. o-elirnikt <1aa>. v.-olbn Iwt Ii.iiT tinolp [(2 Aid werpen ot te Company limited gemankt heeft, hetwelk aan do agenten dier compagnie toelaat do recht streeks ingevoerde Guanos uit de rijkste lig gingen van den Peru, ten voordccligste at te leveren. Is het noodig hier te herinneren dal MM. R VU VAN DEN ABEELE en C,e de eénigstc agenten zijn der Peruvian Guano Company, sedert den 15 September 1876 Deze heeren, met Dépots van Peruviaanschen Guano te Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende en Adinkerke te maken, hebben eene oneindige weldaad aan den landbouw bewezen, met in zekeren zin toe te laten deze kostbare meststof met het oog te vervolgen sedert liet lossen uit het aatibrengende schip, tot op het oogenbiik dat er gebruik van gemaakt wordt. Ook houdt •de vlaamsche landbouw, de schoonste der we reld, er bijzonderlijk aan zich uitsluitelijk te bevoorraden uit de Guano Depots van het huis Rau Vandcn Abeele en C’”. De landbouwers zijn overtuigd dat gcenc an dere buizen meerdere waarborgen van hoeda nigheid en zuiverheid konnen geven; zij weten ■ook dat door het bestaande kontrakt de bevoor radingen der heeren Rau Vanden Abeele en Cie •onophoudelijk vernieuwd worden en dat zij bijgevolg Guanos kunnen leveren welk het maximum van slikstufinhouden dewijl du mach tig princiep van vruchtbaarheid den tijd niet gehad hedi van te vervliegen met te lang in Boterieeegschaalstraat, N° 10. Woensdag- S Jannnii 1879, oiu 3 ure na middag, ter herberg de Kroon, te Wulpen (dijk), openbare verknoping, in'waaronder vele van m. 62 lo!2m. 20 dik.1 eene zitting, van EEN BEBOUWD HOFSTEDEKEX, Woensdag Januari groot H. 3-53-85, onder bebouwden grond, 1879, om 3 ure juist na middag, tel boomgaard, tuin, gras-en zaailand, gelegen Wulveringhem, gehucht het Zwaantje,'BOO, te Oostvlèlcrcn. m Wulpen (westhoek), gebrnikt door Louis ter herberg genaamd de Brijkerij, iDehiHe, tot 1 October 1881. bewoond door d’heer Pieter Simoens-' En ten zelfd< Gemeen te Ai ver i nghem. Koop 1. 34 aren 77 cent. Zaailand, met 69 centiaren grond ca erf, staandc'Se,n’llikt d°ül' Modeste Cousein. tc Nieuporl, rechtover de kerk, ter Ro 4 O,‘--32-0 fr’ 1 noordzijde der Kerkstraat, bij kadaster;Louis Ki| sectie IJ, n' 660. - Bewoond door dc echtgenoten Frni-! <yix-I)eiirie, tot '2 maanden na z»»g- Kantoor van VANDEMBERGHE, Notaris tc Gyverintlmt'f. KurKerliJkc Statui der miu<I Veui-nr.. Geboorten» - •uidexsoude RaphucL z. van August en Maria BrschiMvel. Snnsseslr. -- Vandcnbussche xMaria. d. \an Augustinus en Alaria Sclioonvare. Binncpalen. - ucrteloot Achille, z. i OPENBARE VERKOOPItJG van iHodige werken van den wrrchlbe- uoor Honniond Peys, Carolus Caste-iZ ii Vo-’leyn, J.-B. Dewymlt, Ilenrï Vanbi-abandt S - [en Ferdinand Vermeersch, te Houihem,' Al zijne werken worden in afzonderlijke, koopdag van Ufgeleverd, inengels.-!, turmaat met gcillus-' waaronder olmen, hollanders klem- Irecrden tunslag. ,,,a silhi leder'inschrijver bekomt kosteloos tiree n 1 1 c en oicographieen, in vergulde lijsten gezet. Het' 11 1 £re"00lie ooi waarden, on bn- eerste tafereel, getrokken uil De Loteling', ■wordt afgeleverd iia de verschijning van het! virhaal de Kerris van Vlaanderen; het; tweede, getrokken uit Raas (ianzenduiick als de uitgaaf geheel volleilig is. De specimens kan men bezichtigen ten buiwle van dit blad. Men kan ook zon der zich te laten inschrijven aan de volle dige werken, de tw,*e vergulde kaders koo- peu aait den prijs van 30 ir. Reeds is het detde deel van tie volledige werken verschenen l)e Arme Kdelntan. K A N T OOR van den Gvveriucliovc dZJ-ZMk.JSL10,M,.kTMLji i <?p Nffaanilag fl:5''u dJanünri '1879, om ecu ure precies na middag, TE OOSTVLETEREN, achter de kerk, VEN Dl TIE VAN: Door hel ambt van den Notaris DE 25. Ilacrynck Mauritius, z. Van Alois on Lüdovica Vicubled. gehuisvcsl te Dixmude. Deuwel Helena, d. van Frederik en Julia llendryckx. Sterfgevallen. 23. Bulaye Julia, 21 j. 9 m. 20 d. klecrmaakslei'. 26. Ilarteel Joaïincs, 65 j., werkman, man van Maria Schoddein. 27. Vantoorlelboom Maria, 70 j. 7 m, werkster, geb. Ie Loo. wed. van Ca o'.us Croigny. 28. Timmerman Anna, 67 j. kostgatig- ster m hei oudemannenhuis, gcb. te Adinkerke, we duwe van bodewijk Debaa. ESihliogrttplrie* l’Illustration Européenne (10 50 fr. franco par an) Semaiaire du TV" 8. Ginvures L’Entrëe au Gouvent, d’après M. Wendislas Gesarhbrsky. L'ne bonne Recetté, d’après M. Tony Faivre. Vuë de Gaboul. In vités a mi Diner de Cérémonie a Gochin. Appareil a ëerire pour les aveuglus. Texie Notre Prime. Nos Gravures. Ghi'o- nique scienliliqtie. Cours d'Exploilation des Mines de llouilie. Góimaissaiices usuelles de la Semaine 1,'Ecuyer du Sire dc Starschedel. Episode de la Güérre de Tronie Ans. Les FeuiHetonisles d’autrefóis. liistoirc littéraire, be faux Shakes peare. Trois Lièvres apprivoisqs. Eléonore de Rouge Gloïtru. Roman. La Botte aux jeux d'Esprit. Logogriphe. Uriel’s» isselt si^7. llaaiiiliis 80 Januari 1899, om 2 ure na middag, ter herberg do Belle \tic, ter dorpplaals van Stavele, openbaro gebruikt door Joseph Lunsheere en andere'I jb 'Kjr.'MMa 75 cent, erf on lioveitierliof. te Stavele. j liet magazijn tc liggen. Vruchteloos is hel ander beweegredenen aan te halen om den sleed? aangroeienden goeden uitslag der Peruaansche Guanos van hel huis Rau Vanden Abeele en C'“ uit te leggen. N. B. Wij raden allen koopcr van Guano zich te geheugen dal geen persoon, tinna ot compa gnie, andere dan degene hierboven gemeld, bemachtigd is zich den tijtel aan ie matigen van ugenten van het Peruaansch Gouvernement voor het invoeren en het verkoopen der Guano. Men behoeft dus op zijne hoede te zijn ten opzichte der persoenen, firmas of compagnies die niet te min oenen titel zouden nemen van aard om de koopers te misleiden. Deze laatste moeten bijgevolg cischcn dal de factuur dc waarborg vermeldt dal de verschei dene hoedanigheden van Guano onderling niet gemengd zijn en dat dc Guano zuiver en zónder mengeling zoo al? hij uit den P,pru aankomt, afgeleverd wordt. Voor alle voorwaarden zich te bevragen bij A. Lauieyxs, koopman te Tbourout eti bij zijnen vertegenwoordiger in den Depot te Adinkerke. S T U IJ 2 15 v.ux te Wülveringhem. 4 ure na middag, te Houthein-dOrppkULs. Ikningsdijkslfaat. 1 1, om 12 1/2 ure na middag. jdc erf. te Houlhem, bij het dorp, langs den'taling. mits borgstelling. jwoonslen is gebruikt door Eil. Wyilaert- en betaalbaar bij A. OldhllEVli, zaak- en eiken Boomen, waaronder een molenas. Dc vergadering bij Desiré Bonte, cm 1 ure na middag. len ^cuoegeii van denNotaris"CAPELLE, Door l ambt van den notaris Laeiiem n PROOT, tc \»oumen. Ruchtbaarheid. van Frans Lepez, Toewijzing [van Een tweewoonslig HUIS, met inedegaan- steenweg naar Hondschoole. Een dezer! Door 't ambt van bevoegden ambtenaar yvriniis-’f 12» zvz-»lsni,il f l?.l MT..I Ir.l>, 11»,* A I.» Labyl, tol 1 Mei naast; de andere is ledig, waarnemer te Dixmudc. 1 cn erf’, staande's^bruikl door Modeste Cousein. tc Nieuporl, rechtover de kerk, ter ie verhoogen op 2250 fr. -1 -1 Koop 2. 94 aren 22 c. Zaailand, ge- Te verhóugen op 5500 fr. tic loewij-ijpuikt door Eduard Vcrhaéghe. -«nr Te verhoogen op 2500 fr. ,iq^? 5 15 ir,-- Koop 4. 74 aren 40 c. Zaailand, in! len u,1’e J'list na ihiddag I Koop 5. 1 h. 9 a. 30 c. Zaailand, be-ll’osscllc> 10 Dixmude, bij zijn kasteel I. Accnn Van Pijffs^mafidere, 70 KOÜPEN BOOMEN, jiiiNt fiatS koopen als schoone Populieren, Wilgen, Olmen, schoone olmen, popelieren, essclien Abeelen en 2 Natëiio’inen. jje vergadering in d<? hofweide van PietA' Coulier. i Op gewoone vdorwaarden en lijd van betaling, mits voldoende borg stellende, tnn rrnnAA <von vn.i X' es fl A TTITt V 7 ATI te Walou Koop 3. 33 aren 84 c. Zaailand, Te. verhoogen op 2500 fr. noop t. .1 yieii 10 c. /.aananti, inip^i;:^ van yj |jc Huvssclier-Vmi den hovenierhoven. 1 e.vernoogen op 4000 fr.jlRne^bn n;vm„,iA i.‘.i te jbrüiktdooi- EO. Ityckeboer. !^s™- hofstcdclaudcn' van Alben j Tc verlioogcn op 5700 fr. ^an *1^5 Mr11 1 Koop 6. 1 heel.34 aren 33 c. zaailand.' JllïHt fi fiJB EiOOgieiï Te verhoogen op 6000 fr. Koop 7. 98 aren 21 c. Zaailand, gc- o'hruikldoor Ch. Lansheere. Te verhoogen op 4000 fr. aren 75 cent, ert en jioveniernoi. ie g00p 8. 98 aren 58 c. Zaailand, ge- uebruikt door den verkooper .1 teler Borre. j001. jjei!l.j Ghyselen. tot 1 Mei 1879. Te verhoogen op 5100 fr. Koop 9. 62 aren 50 c. Zaailand, go-i bruikl door de weduwe Morlion. Te verhoogen op 3200 fr. Koop 10. 2 heel. 46 aren 50 c. Zaai land, in gebruike van Engel Lonnuëe. Te verhoogen op 14.500 fr. Gemeente St. Ricguiers. Koop l'L 4 heet. 38 aren 70 c. Zaai- cr.Tïsua Notaris te Pcrvyse. KANTOOR van den Openbare Verknoping van een route cis schoone Vrijdag; 19 Jnmiut'i 9S9 9, ipen» neiiKMUi urn uvi-uiu» uchiuhivu - doelen aan een centiem per bladzijde drnksi koopcil BooiilCIl ••f C kuopcu schoone popeliercti en uil^eis Uoonlen. Jan Zak, Borgcfh. ontvangen. I 1* v/.rllnnrrun Kri/l/l l.. I 1 niet Doiiileiuliss 8 ü;>nu:ni fiS9», VEJtfWïl’ME van

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 3