CACAO-DELACRE Vleesch van LA PLATA (Merk van den neerliggenden Os) is kostbaar voor alle huisvrouwen, om krachtsoepen op het minuut te bereiden,alzoo gerechten, moeskruiden xoor verlet-ging van sausen. SPERU TE KUREN te Veurne Twee grootc Magazijnen, dienstig voor alle soorten van granen of zaden te leggen en gelegen nabij ■de vaart, de Statie en de Markt. ECHTE GUANO CHOCOLADEN- DELACRE P. JACKSON, CHOCOLADE-PLATA Leonard Vermeulen, H. RENDERYCK, boomkwceker-bloemistA'oordstraat te Veurne, Chemische Meststoffen, onder cvntrtud der Staats Landbuuw-proef- statie vanliemldirurs, Kakel SPILLIAEKT Ch. DELACRE, stichter van do Engelscho Apotheek. Met ditJLittreknt bereidt men de PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aanbevolen wordt. GEWAARBORGDE^ LUGGEPOEDER COMPim ÏLFESCII-HTIIAKT. 0 dee. Beproeft eenc kleine bus van fr. 1,25 A Juff. de zusters TERLINGK. Ie Veume. Dezo opbrengsten •5 a 32 50 -a-- 20 a 23 - 18 a 20 50 a - 12 14 -a 25 a 28 -a Uit der hniïil te Itoopen Caocdkoope Boekbinderij van E<l. Lcyre-VamkvasleiTe. Wilgemlvk. Ie DAmutle, alwaar tc bekomen is *A(II(K'S J.IEO.I ENKOFK, zijn Ie eene verzameling der liedjes sedert 1831) lol heden in den almanak verschenen. l*rijM i 50 ceiilipiii-u. TB I1UBEW DE HOFSTEDE genaamd Ste. l'lore, te Moéres. Antwcrpsche Verzektrings-Maatschappij GUANO Vl.V l’BHU (7tau Vandenabeele) BI J II. CLEMEWT-THEYS, ORGELIST TE ISEGHEM. Juli’, de zusters TERLINCK, te Veurne. llrpot tc Adlnkrrkc Echten Peru-Gu«*:|io, VAN HET 111115 Kun X’nttdrii Ab»*rlr cChi;;v «*n uilsluitvlijlr cinisiy,ii itji issctt uH>r B«*l»ie vu DuitlkriLa. Als bewijs van echtheid Gwt.. ha f»n --- untile der lumltec lliirktprijw van Veurne, per 145 liters. kssmjjll ABA. van cell en N'. tarwe. be CACAO-DEL. ACRE wordt met CHOCOLADE-DELACRE zonder suiker bereid. Terw ijl men een gedeelte vnn boter uitgelrokken heeft, liet is gcniakkelijker te verduwen door zwakc persoenen, maar liet is ook minder voed zaam. Een weinig ziedend water is genoegzaam om hel op het minuut U? bereiden, liet is huishoude lijk. a.n jrenaain, spoedig bereid, ea langcutijd beslaan blijvend. Kogge Haver Boonen Aardappels TE KOOI* BIJ i" HUIS VAN VERTROUWEN. -50.- -2 3u. 56. 20 a 22 18 a 20 30 -a- a- -a- -a- -a- -a 24 00 9 73 - De Chocoladen-Delncro zijn gemaakt voor persoenen welko voor hunne gezondheid bezorgd zijn en welko liever de prijs betalen om eeno aangename, zuivere en hoilzamo opbrengst te vcikrygen. Deze Chocolade inhotidl 3 uittreksel van vlecseh (merk van den neerliggenden Os) en is won- derbaarlijk gunstig voor verzwakte magen, voor teedere lichaamsgesteldheden, voor uitgeputte persoonen, voor grijsaarden, voor zich herstel lende menschen, voor l<>dunvangachtigc kinderen, voor witbloedige lichaamsgesteldheden DRAGEN ALTIJD HET HAh'DTEEKEN VAN Oi. DELACRE, Artsenybcreidcr IX WORDEN VERKOCHT DU •luff. <le zusters TERLINGK. te Veurne. 26 a 29 mu welken het meerderen deel der bakker*, te rekenen van morgen, het brand zullen verkoppen Bruin per 1 t/i kilo, -48 c. half wit, 60 cenlim. tapissier-gai nissetir, Zuidstraat. N’ IO, het publiek te be- Bakker, Nuordstraat, 41 (hoek der Smisse- struat), te Veurne, gelast zich met den ontvangst der copnnis- sien voor het verwen van alle slach van wol len, zijden of katoenen storten, z.Oowel inans- als vronwkleederen. lint, enz., door liet huis Otto Koemces. Sl. Jacobstraut. 13, leBrug- gge. Er zullen gedurig stalen bij hem be rustende zijn. Al de geverfde sloffen worden binnen de 15 dagen teruggezonden. Ver|ilitiHwiiis van Uittiloorru. - Aankomst heeft de eer I dat men bij hem eerste kwaliteit van Hoo- zrn en Fruit huumeii kan bekomen aan zeer genadige prijzen. Hij verhoopt liet vertrouwen ieder l<* zullen mogen genieten. Hij gelast zich met het vrrvaurd'gen van Hloriuluilrii. aardappels 9 iit) a koolzaadolie 68 a-J lijnzaadolic 55 a 00. llrtiEse. 28 dec. per liectol. Tarwe 17 a 21 50; rogge 12 50 a 13 50; geel ste 14 38 a 1.’» 50: boonen 16 75 a 18 50: haver 8 50 a 10 25; aardapp. 7 50 a 10-• ■Jper, 28 dec. per loo k. Tarwe 27 50 a 28 50; rogge I'.1 - a 20 booiieti 22 a 22 00; haver 20 a 22 25; aard- a- Agent veor Belgie M. M. De Geruche- De Maektelaeiu-;. 24 I, St. Paulusslraat, te Antwerpen. Depot! te Veurne, bij Lotts PINTE, N'oordstraat. a -W B 7W.TW B-K. te knopen bij denzclfden. Ie Veurne, heelt de eer richten dat zijn magazijn thans voorzien is van alle slach van Meubelpapicr en boorden (matte, gesatineerde, gewolde en vergdhle enz.), te beginnen van 25centim. en tot de hoogste prijzen, alle slach van schouw- en hemelstukkcn, 'sehoónen keus van frinjen. ombrassen, enz., galcrien in verguld en allo slaeh van houtkleurén, alicrliande tapijten vergermulon. in koeihaar, cngelsche van fr. 3-50. tapijten in kemp (nieuwe uitvin ding) lafellapijten, van Ir. 3-50 Ie begin nen, ressortbedden van 25 tot 50 fr. - Hij gelast zich ook met de levering van spiegels uppels en meubels aan fabriekprijs. Men vindt er nog te koop caze métalliqtie, geschil derde stoors, wolle. peerdhaar, coutil en damast voor stoors en behangsels, gebor duurde gordijnen en stoors en meer andere artikelen, idles aan zoo geringe prijzen, dal niemand die aan mindere, kan afleveren. Alle werken zijnen stiel betreffende noemt hij hun en voert ze uit naar de laatste nieu wigheid. (lij beveelt zich voorts in de gunst van eenieder. Ecu tl ounluiiH met Scimiirkcn en de hoeveelheid van 27 aren 97 cent, bebouw den grond, hofplaats en dreef, gestaan on gelegen te Bulscamp. zuidoost van de kerk, van oosten de Vrouw- of Boonakkerstraat. G< bruikt en bewoond door de weduwe l’raneies Talllboryn-Goens. (lm alle nadere inlichtingen zich te bevra gen ten kantore van den Notaris DE GAE. te Veurne. het publiek kenbaar te maken LIT DER HAND TE KOOPEN Een Woonhuis ten dienste van winkel, hebbende verscheide beneden- en boven plaatsen, en deszelfs erf. in de Zuidstraat, te Veurne. Aanslag met 23 April 1879. Te bevragen bij de eclilgenoolen I.ema- hieu-Berlelout, te Veurne. te koop bij Hurrl Uitlof, koopman, Duinkerkslraa1, te Veurne, nederl 11 jaren in Vriirim tn omliggende pnrnrliieti door dr belle rii uhiiw k**iin;;*h* IdiKlIion'rt s bruikt, heeft drie ▼ollvdi/.e trrllr ireó de mnen wuchtfttc uitsla»;ei» O|>«elfv»*id. (laniehboVcii «nerhrfl tij <b»or hare gewiiat borjple goedheid - «Ue andere mr.Hhofltli. Keupers van 1000 kilos nicsIftlnlTeii of van nrii* veel grondstoffen. kunnen het srhriknndi^ ondei lock d.iui'VUii Aoi/f/ouA'luIt-Q doen door dr Staal* landbvtiw- static van Geinblotirs. Wanneer de meststoffen bij h«*t nndcunek niet aan de bij de factuur op^fjevrn (>,challr mochten bvant< woorden, wordt «au dew kooprr rena korting toe;;r- sIhnii overeenkomstig m» l dr jjcblrken mindere ge halte, volgens <»oi mi den vaslj'rstel door de laiidbouwstatic te Genibluiirs voor liet ondersoek der mr.slsloffrn. Pariieu van minstens 400 kilns drier vette worden franco aan alle slatit n van Bel"ie beiorjjd Bij dcnzdfden verkrijgbaar alle slach van Plantin- den en xaaiiadrn. kool/.uad- rn linznndkrckrn. mj- geu- ei» liiiiuadmecl, alles aan vooiduefigc prijzen. met eiica honderd hcclitrcn land en weiden, om in Ie gaan op baafinis 1880, einde des paehts van wijlen Bocrjan. Z eh te. bevragen aan J. JASSOGNE. cp hel kasteel der Duizend G< meten, tc Moi r. s, bij Veurne. TF.G i: V IIII 1I»G KV AAK Maatschappelijk kapitaal6,3-49,200-00 fr. Deze maatschappij, «Ie ouilwle bekend en een» der meest verspreide in België, ver zekert legen brand door vuur, gaz, onweder ól bliksem veroorzaakt, alsook tegen de scha de door bliksem zonder brand te weeg ge bracht, alle roerende en onroerende goe deren huizen, pachthoven, ingeoogste vruch ten. bceslialeii. meubels, enz. dit alles wits Zf’cr pt matigde vrcntieit. Alle inlichtingen bij l.on. BÜTSEHAEN. Koopinan-kleermaker tc Veurire, groot'' Ooststraat, -41, Heeft de eer am zijne kalanten te laten weten dat hij zijnen winkel komt te voor zit n van allerhande slach van fijne en kloeke win crsloffen naar den laatslcn sin tak en aan civiele prijzen. Verders laat hij nog welen dat hij zijne reis naar de wereldtentoonstelling van Pa rijs te baat genomen hoeft om in een d< r voornaamste magazijnen van de groole mo- destad zich aan tc schaffen eene volledige sorleering van gemaakte kostumen voor kinders van 3 tol 10 jaren aan de onge- loovelijkc prijzen van 11 tol i>0 fr. voor de kostuimen compleet. Van 15 fr..tot 40 fr. voor pardessus. Trouwe en sp< c lige bediening, met ak koord op voorhand, doen hem verhopen de gunst van het pu- bliek meer en meer aan te winnen. Men vraagt kleermakersgasten op 'tsluk, voor 't winlet saizocn. Vu g Entrepots te Antwerpen, - per zeeschepen XEKÉE NOLF, 15, De Lochtslraat, 7 5, Brussel, en CH, piepestraat, Antwerpen. Ook verzendingen uit Gent. Kortrijk Oostende. Men vraagt depothouders en agenten. Mijn Guano wordt.nlgeh veld zuivel gelijk hij aankomt, direkl der eilanden van l'ei u. Rijke Guano met 9 per eent azote (stik stof) verkoop ik‘veel. VOQrdeelige prijs. Vrije toegang in de magazijnen. Tijd van be'Uding. 'Ik zend stalen franco. N. R.' Door mijne grootc liandelzaken, kan niemand voordecliger verknopen dan ik. Proliteerl er dus van.- Ik verzend zoowel klein als groot. Ook gemalen Guano. Opgelosten 7’stik stof. 12"„ fosfoorz.utlr. Vette grove Lar.dkalk aan 70 fr. den dub belen wagon, doet groot voordeel aan alle gronden, die hij verwarmt en verznivert. Petrolic en Amerikaansch spek. Beste ge rookte hespen, fr. 0-60 het pond, franco. Extia. extra. LA H-2 b c. n-j* Maatschappij tegen brand ea stilstand van werking eruit voortspruitende. Maatschappelijk kapitaal fr. -4o.ooo.ooo Resérven en premien 15.9oo.ooo Waarborging te zanten 55,9oo.ooo Belgische afdecling te Antwerpen. Meir, "0. Algemeen agent Ie Veume, Lcoh Vraagt eerlijke en bekwame agenten. De maatschappij erkent het rechtsgebied der Belgische rechtbanken. Te bekomen bij F. Claeyx-VIerey, te Veurne EERSTE KWALITEIT ECHTEN KI* bITHATK «E KouBoeloere, 24 dec. Per too kilos -a- Oude tarwe 26 a 27 Roode tarwe 24 a 25 18 a 19 20 - a- 23 a- 7 a 9 Koolz.olie, 70 a 71 50 Linzaadolie. 56 a 57 TE BBKOMBIV aan den prijs van fabriek, schoone kens van voortkomende nit <l<> koninklijke tnanilfac - tuur van den heer FRANCOIS 1IKKHE.V en Gam wo freres, successeurs. Hrusscl. (kroot gemak ran betaling. 3 jaar waarborg. Vertrekuren vim «len ij«eren»**<« \an Dninkerke naar Vwurnc, 6 15, 11 05, 3 40. 5 30. Veurne-Dixmude-Lichtcrvcldo 7 17. 12C6 4 37. 6 02 Nieuport-Dixmude, 7 15, 11 55. Sl)» 420. Dixmudc-N'ieuport, 9 46, - 8 28. Lichtcrv. Veurne. 7 10 9 08. i 35. Veurne-Duink., 8 20, 10 15, 2 ■leurt VAXI>EW«WI'«CilF., voi- tuurtnaker Ie l.eyselc. beeft de eer het publiek ter kennis te brengen dal hij zich in die hoedanigheid aldaar heeft gevotigd en zal maken alle slach van voiluren. til bury's enz. en alles zal veiriel.t n wal dit beroep bi treft. Hij hoopt door zijne goede trouw en spoedige bediening de gunst van eenieder te genieten. A lie zijne werken worden uilgevoerd aan de genailigste. prijzen. HET UITTREKSEL VAN Voor luie maagen tc verwekken. Do gcnces- l,i i ren bevelen hel bijzonderlijk in gevallen van maag luiheid aan. Vraagt altijd het merk van den neerliggenden Os, we ke t.el handleeken draagt van DEZE OPBRENGSTEN ZIJN TE KOOP DU r,-. I.EON RYGKEWAER’j’. koopman i in kolen te Venrne. Kleine Oost straat, N" 9. maakt het geëerd publiek b.- kend dat hij zijn magazijn komt te voor zien van 1‘‘ klas monssche Guillcttè'fic-kiden aan zeer gematigden prijs tr. 4 -50 per zak van 160 kil., 26 fr. per 1000 kilos. Hij verkoopt ook per wa-goii. aan 26tr fr., en I per’halyen wagon, aan 130 fr.,,franco te Veurne geleverd. De personen die eeiwn w'ngon kolen begei ren, wo;d n verzocht er in lijds ken nis van te geven. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Te bskomen bij Hector RIWSSEN, apothe ker, Zuidstraat, te Veume IB 1UME 1>E MONGOLIË, Sewl reinèdesouverain contre les bémorroïdes Dépot cliez H. Rivssen. pharm. Furnes. Te bekomen in de Gaztabi iek, te Vcurnc, bij liet Gaaiplein, höofd-ag-m, te\>tiri1e.Duii;km\sir’.'.’N',2i’ kwaliteit C’okc, a fr. fl-9<> i per hectoliter. VernmierinK vim Wooiixt. SOPHIA VANHAECKE, wed' F. PEEL, woont thans in de Klaverstr.iat, n" 19. Zij is voorzien vaneen allerschoonste assortiment parapluie’s, en tont-as en wandelstokken naar den laatsten amaak. Zij gelast zich met alle herstellingen en aanveerdt oude para pluies in verwisseling tegen nieuwe. Genadige prijzen en getrouwe bediening. IHI Voor dn tcrk<>o|»*«M»r" .lanleu. Ir betraden bij AUGbSIE I.U KI.15b, koopman tc Tliuuroul. -a 27 a 28 2-4 - a 23 18 a 20 20 a 22 a 7 - a 7-2 50 a 60 a 61 Kortrijk, .30 dec. Per hectol. willle tarwe 18 50 a 24 50; rogge 14 50 a haver per loo k. 22 a -‘ - aardappels a - koolzaadolie 68 a-1 bereid tc Fhay-Bentus (Zuid-Amerika). kcniii^ in blauwen inkfr. 21 dec. 31 dec. I Heden was er te weinig voorraad om renen luarktbullctin op te maken. Tarwe. 26 a 33 ld. niituwe a- Rogge Snerioen ld. nieuw Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwtan FriJ»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1878 | | pagina 4