I' I J DE WULVENTOREN. I K-> 1786. Vebrse. 8 Januari 1879. Dit blad verschijnt dm Woensdag, oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsjhijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. 20 fr. het 100. L 20 00 10 00 2 00 'I jaar. 50 oo 40 00 100 00 10 00 5 00 15 oo 100 oo De oorlog tegen een Afghanistan levert geene bijzonderheden op de Engelschen gaan traag zaam maar B»et zekerheid vooruit. 5 00 2 50 2 00 20 00 20 00 3 00 Ten burccle dezes schrijft men in op 15c volledige Werken van HENDRIK CONSCIENCE. kompleet in 64 derden en geraamd op 75 fr. Nieuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Pans en Koning. Veurne. M. Honoré Top, professor in 't bis schoppelijk Collegie, Pieter De Coussemaeker, Coleta Vandevyvere, Juff. Marie Van Baeckel, M™* De Btisschere, Adèlc D’Hacnen, De kastanjen deden zij in deasschespoken.cn dan cider gemengeld met zeem, hoppe stelen van rosmaryn en bladjes van marjorijn. verwarmden zij op het vier. Vrouw Josserande wilde ook van dezen drank smaken, torn zij ondervond dat de reuk zoo goed was. (Jij moet weten, dat Pol on weg aan-Mathéline ge- zeid en herhaald had dat zij behepdiglijk van .Maria moest trachten tc weten, wanneer hij eindelijk zou het geheim ontdekken. Maria Ker, die gedurig bezig was met Mathéline's gelach te bewonderen, had geen tijd om kastanjen te eten of cider te drinken. Hewel. vroeg Mathéline, schoonen cenoogigen en kreupelen verloofden, zal ik welhaast de vrouw zijn van eenen door en door rijken man? Maria Ker. in wiens oog de droevigheid tc lezen stond, antwoordde Uwe rijkdommen zouden uwe schoonheid zijn tc boven gegaan, reeds van morgen, hadde ik aan mijne lieve moeder niet beloofd van haar ter Kerst misse te vergezellen van dezen nacht. Het gunstig oogenblik valt juist met den eersten klop van met ten.... Vandaag? Tusschen vandaag en morgen En kan dat niet meer verzet wezen? Ja, voor zeven jaar. Viouw Josserande hoorde niet van dit gesprek, want Pol vertelde haar iets omdat zij het niet en zeu gehoord hebben; maar Pol, hij had zijne ooren wijd ,‘>r Vervolg. Pol Bihan, hoewel hij eenen brclanschrn naam droeg was afkomstig uil Nciistrie en ten dien tijde, waren de normanders alreeds tijm: geslepen deug nieten. Van Mathéline kent de lezer alreeds hare lip jes, hare keel en haren glimlach; maar van haar hert en hebben wij nog niet gesproken; nu 'l is nog tijd om daarover een woordje te zeggen volgens de le gende vermeldt, antwoordde Mathéline aan Bihan Om rijke te werden, zat ik lachen, zooveel of dat gij begeert, eu als wam.t er de onnoozel Maria Ker mij al ’tgoud van de wereld zal gegeven hebben, al de vreugden der wereld koop ik op alz.00 krijg ik die vreugden voor mij om cv van te genieten. Pol Bihan legde zijne handen te gaar om luidop Mathéline's schoonheid en verstand te bewonderen, maar hij peisde niettemin in zijn eigen Zijl gij slim, ik ben beter beraden of gij, Mathé- linlje; wij zullen vcrdeelen 't geen de onnoozel Maria u geven zul; een deel voor mij. en 't ander moogl gij blijven houden. Laat gij maar 't water onder de Brugge loopen. Kerstavond kwartion Pol en Mathéline tot den toren gegaan. Zij hadden kastanjen medegebracht in eene mand en eene volle kunne zoeten cider om te waken in 't huis van metje Josserande. In Italië zit het van langs om schuwer. Overal hoort men men niets anders dan van opstanden, revolutionnail e bewegingen, enz. De jongheden spelen eene bijzondere rol te Napels hebben zij willen een poermagazijn overweldigen en te Florencien hebben zij eenen douanier aange vallen en verscheidene gchoten op hem gelost. Dal komt van den Godsdienst en zijne ministers bij de jongelingen hatelijk en bespottelijk te maken. In 1878 is Koning Victoi-Emmanuël nog op zijn bedde kunnen sterven, maai God weel wat er in 1879 aan zijnen zoon koning Humbert zal overkomen. Politiek, overzicht. Is zondag laatstleden dat de kiezingen voor den Senaat plaats gehad hebben in Erankrijk. Er moesten 82 Senateurs herkozen worden T is van deze kiezing dat de samenstelling des Se- naats zal afhangen. Tot nu toe beeft de be warende partij de meerderheid gehad, en min of meer weerstand kunnen bieden aan de ge weldenarijen der lagere Kamer. De Senaat bestaat uil 300 leden. Waarvan 75 voor bet leven gestemd zijn, en 225 moeten bij tijdstip vernieuwd worden. Zondag moesten er 7,5 her kozen zijn. Eertijds telde de linkere zijde l!2 leden, waarvan er 24 aan de herkiezing onder worpen zijn, 't Zal dan van de kiezing van zon dag afhangen of Frankrijk met zielen lichaam Zaterdag laatst is de koningsmooider Moncasi in Spanje om hel leven gebracht. Wanneer hij vernam dat hij de straf’van zijn schelmstuk niet ontvluchten zou, heeft hij eenen biechtvader ge vraagd, die gedurende eene gèheele uur bij hem is gebleven. Moncasi was néerslaglig en ziek, doch wilde hij geen de minste bekentenis doen nopens de medeplichtigen die hij zou kunnen hebben. BBe priester uit de school. Dat goddeloos wetsontwerp zal den 21 Janu ari 1879 in de Kamer van Belgie worden voor gedragen. Zal men hel stemmen? Wij weten het niet; maar wal gemakkelijk te weten is en klaarblijklijk daarbij, 't is dat ons arme vaderland, in geval die wet gestemd wordt, haastig en pijlrecht naar den afgrond loopt. Onze Opperherders, Z. Em. de kardinaal- Aartsbisschop van Mechelen, en HH. DD. HH. de Bisschoppen van Belgie, hebben ook ge sidderd bij 't gevaar dat over onze hoofden hangt, en aan de geestelijkheid en de geloovi- gen van gansch het land hebben zij eenen her derlijken brief toegesluurd, waarin zij met christene dapperheid de Rechten van God en Kerke, het welvaren van 't lieve Vaderland, en de beginselen zelve van de Belgische Consli- tulie lot getuige roepen tegen die opentlijke vervolging en dezelve driedubbel schandvlek ken. Zal het helpen? Wij durven het niet ver hopen Geuzen zijn lastig om bekeeren. Nu Belgen, en gij, kiezers, bijzonderlijk, zult uit deze nieuwe eu grootste vervolging de geuzen leeren van langsom beter kennen voor T geen zij zijn bloedzuipers, afzetters, revolutiema kers, en T ergste van al zielenroovcrs van uwe kinderen. Was T nog niet erg genoeg dat zij, om hun twintigste jaar soldatje moesten gaan spelen en in de kazerne gezondheid en zeden verliezen of toch grootelijks blootstellen? Neen, in de klauwen zal zitten der Republikeinen, die zienelijk zijn ongeluk bewerken, of we! nog wil weerstaan aan de goddelooze en vaderlands- halende pogingen der fransche geuzen. Een ander zwart puntje bevlekt de politieke hemel van Frankrijk. Er zijn moeilijkheden ont slaan tusschen dit land en Tunis, nopens de schending der woonplaats van eenen fransch- man M. de Sacy. Men sprak reeds van oorlog tusschen Frankrijk en het Turksche opperhoofd van Tunis. God wille deze nieuwe ramp van de wereld afkeeren. 3oe open gezet, cn hoorde al wat er gezeid wierd. Mathéline die geen lust meer had tot lachen, duchtte in haar zclyen. zeven jaar lang wachten. en zij hei nam. Beste Maria, hoe kunt gij weUn dat het gunstig oogenblik juist op metten valt? Wie heeft u dat bekend gemaakt? Dal weet ik door de sterren, zei Maria. Mars en Saturnus zullen lijnrecht tegenovergesteld zijn van dezen nacht op slag van twaalf uren; Venus zal Ves- tic zoeken, Mercnrius zal in de zon verdwijnen, en de planeet zonder naam. die wijlen Pater Thaël, door zijne cijferingen en zijn gedurig rekinen ont dekt had. die planeet ben ik zelf gisteren avond ge waar geweest, zij baande haren onbekenden weg in de ruimte om met Jupiter samen te komen. Ach durfde ik maar aan mijne lieve moeder ongehoor zaam zijn. Hij zweeg, want de klok van Plouharnel, de uur van middernacht aankondigende. luidde voor den eersten keer. Josserande die bezig was aan 't spin nen, stond op en liet haar wiel slaan 't Zou zonde zijn, zei zij. mijn wiel nog eene ronde meer te doen draaien; Maria, mijn zoontje, trek uwe beste kliederen aan. en laat ons naar de parochie gaan. Maria wilde opstaan, want nog nooit was hij im zijne moeder ongehoorzaam geweest. Maar Mathé line die bij hem gezeten was, trok aan zijn kleed, en fluisterde in zijn oor (Wordt voortgezet). In Duilschland zal het jaar 1879 veel goeds medebrengen, ten minste zoo is het te verhopen. Dc fameuse Kulturk impf ’t is te zeggen de strijd legen de katholieken, heeft niets anders dan rampen veroorzaakt, eu keizer Willem heeft reeds zijne oogen geopend hij wil kost wat kosten mocht, den Godsdienst ondersteunen en verdedigen. Niettegenstaande de onuitpeisbare sommen geld door Frankrijk betaald na den oorlog, zit Duitschland in de grootste armoede gedom peld. Niet alleen de bijzonderen voelen het ge brek, maar de Staatskas is ook ledig en prins von Bismarck zoekt de middelen om ze een weinig op te vullen. Doch de middels die hij voothoudt zijn uiltermatc slecht gekomen bij de groote industriéelen, die vreezen dat zij den koophandel gansch cn geheel zouden doen kwijnen. Men zal later zien hoe dc Duitsche Kamers de voorstellen zullen aanveerden. P. S. De uitslag der kiezingen van Frankrijk is grootelijks te betreuren voor de toekomst van dal land de conservatieve partij heeft eene groote nederlaag geleden Nauwelijks 13 der aftredende Senators van de rechter zijde zijn erkozen; zoodal de linker zijde in den hernieuw den Senaat eene meerderheid van omtrent 60 stemmen zal hebben. In Engeland heerscht er groote armoede; het gouvernement heeft beginnen vreezen. doch, volgens de laatste berichten, komt de bijzon dere liefdadigheid krachtdadig ter htrlpc, en zal waarschijnlijk groote ongelukken kunnen afkeeren. De armoede komt voort ten grooten deele van de werkstaking door het sluimeren des koophandels voortgebracht. God wille het beteren Réchter lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. Pervyse. E. II. Warlop. pastoor, E. II. Gaillarde, onderpastoor, Weduwe van Eng. De Grave, Onbekende, Voor den IIVader, E. II. Vandcrhaeghen, pastoor, E. H. Beelprez, pastoor, Avecappelle. Een huisgezin, om den zegen aan Z. II. te vragen voor man en vrouw, E. IIPastoor, E. H. Lootens, onderpastoor, I unM t Si EgGEWAEHTSC.APPFII.E. W LI. PEN. OoSTDt YNKEIIKE. •'i’t •■’'I c|

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1