s I I ft° It 89 5 oo DE WULVENTOREN. 22 Januari 1810. a aftikils. enz. 20 fr. het 100. .- fr. 919,37 N altijd braaf té 2 09 1 00 jiUVFj AniNkknkÈ. E. II. Dé Wilde, kappellanil, IsfcNHI-RGlIF.. De Geestelijkheid en Congregatie van O. L. V. onbevlekt ontvangen, Bamscappelle, 91 00 20 00 20 00 100 00 5 00 5 00 I 00 10 00 6 00 9 00 5 00 37 00 20 00 •10 00 0 50 0 50 de graanmarkt'. Inschrijvingsprijs. fr. ’sjaais; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. Ten bnreeie dezes schrijft men iii op EJe volledige Werken van HENDRIK CONSCIENCE. kompleet in 64 deelen en geraamd op 7a fr. 11. R. A. D.i II. E. en Z. 1L, Dc-kintlcren II., Liebaerlj Hij is gestorven ten gevolge van eene schie lijke geraaktheid in het hoofd. Geboren den 13 juni 1820, wak hij dan 58 jaar en half oud. Hij laat, gcene kinderen lichter vati zijn eerste huwe lijk met prinses Amelie v:)n Saxen-Weimar; en was nog maarsedert 24 Oogst laatstleden in huwelijk getreden met prinses Maria van Prui sen. VeIIRNF} cn als Metten slaat, val 'r 7' Vervolg. Ik heb beloofd, zei Maria. Wat maakt dal? Indien iitvo mofcdcr u geerri ziel, zij zal n alleszins dit vergeven. Indien z.ij mij buminl 1 schreeuwde Maria luidop. Wie twijfelt daaraan? och zeker bemint zij mij; haar hert ti n minste behoort mij al geheele toe. Er bleven itog kastanjeh over, want Pol Bilian pluisde er eene uil n zei Zekerlijk en zonder twijfel, bemint altijd enne moeder haar kind; maar Math< line is toch uwe moe der niet. Gij hebt maar eene oog en een heen, daarbij hebt gij nw ertdeel erkoeht om uwen smeltoven te koopen. Gij bezit niets meer, waar zult gij een meisje vinden dat zeven jaar zal willen wachten van trouwenMaar zeven jaar 't is bijna de helft van haren ouderdom! Dat ik of gij ware, ik zou alzoo mijn goed in ’t water niet te drinken werpen, gelijk gij te weeg zijl te doch. En als dc uur van Metten geslagen is, zou ik werken aan en tol mijn geluk. Maria Eer-stond recht voor do schouwe; hij schoen zich te bepeinzen. Gij hebt wel gesproken' zei hij eindelijk Moe Onze H. Vader Leo XIII komt aan al de bis schoppen dér gansdhe wereld eenen omzend brief te sturen over hel sochilisinus. Hij betreurt tien staat wadriu het socialismus de wereld heelt gedompeld en nog dieper zou willen stor ten; veroordeelt bet gedrag en de principien der socialisten, bijzonderlijk de aanslagen op bet leven der kouingen, en draagt op nieuw de leering del' Kerk voor, over de bijzonderste pun ten door hen aangeleerd, namelijk over de gelijkheid der menscheti, het bezitten der lijdelijke goederen cn de vereeniging van man cn vrouw irt het huwelijk. Hij gaat verder en zegt dat de oorsprong hunner dwaalleerert ligt in de proteslantsche leersielsel.en der zestiende eeuw en in de heden- daagsche liberale principien, door de gouverne menten in bel algemeen aangenomen. Deze brief heelt grooten indruk te weeg ge bracht versclilllige prinsen hebben Z. Heilig heid ei over geluk gewénscht, onder anderen en bijzonderlijk de keizer van Duitschland. Mochten de kortingen cn prinsen hunne oogen openen cn den weg volgen door den II. Vader aangewezf h Maandag 13 januari is schielijk overleden, op het kasteel van Walferdange, de prins Hendrik der Nederlanden, broeder van den konihg varl Holland, en zijn stadhouder in bet Groothertog dom van Luxemburg, ’t is Ben groot verlies voor bel Groothertogdom en ook voor gansch Hol land. Immers daar de zonen vail den korting van Holland zich Onbekwaam maken om cOnS op den troon IC klimmen, ’l was prins Hendrik die dc vcrniocdciijke opvolger was. In DuiiSchlahd zijn de Kamers ook reeds ver gaderd. De kaïtiolickcn hebben met harde woor den den minister der ecredienslcn aangevallen, omdat hij in eene redevoering, gedurende de maand december uitgesproken, had aangekon- digd; dal dé wéllen van Mei legen de katholie ken voortdurend zouden toegepast worden. Niettegenstaande bot gezegde van dén mi nister, verzekert men dat dc onderhartdelingetl tusschcn Berlijn en Home voorlgaan om tot eene wetlerzijdscbe overeenkomst té geraken. [let gouvernement van Berlijn heeft éene wet voorgedragen, waarbij de leden van den llijks- dag zoowel als gemuilband zouden wezen. De meerderheid zou mogen dc leden uitsluiten uit het parlement voor eenen lijd of'voor altijd uil hoofde der redevoeringen in de vergadering uit gesproken. Deze wel wordt hevig bestreden; zal zij doorgaan? Het eindclje zal liet uitwijzen. Dc liberalen zijn overal goed om de vrijheid die zij zoo hoog roemen in woorden, te beteugelen als er Zake is van hunne vijanden. IPolltiek. overzicht. De fransche Kamers zijn dinsdag 14 januari weder bijeen gekomen; do Senaat heeft lot voor zitter gekozen den heer Martel, reptiblikaan, en tic lagere Kamer heeft M. Grcvy hernoemd. 'l Is donderdag dat M. Dul’atire, voorzitter van het fransch ministerie; in den Senaat, en M. Marcère, minister dér binnenlandsche zaken, in de lagere Kamer, de langverwachte verklaring van hel gouvernement hebben afgelezen, wa arbij zij het programma des ministeries doen kennen. Drie punten verdienen bijzondere aandacht het ministerie zal den sjrijd beginnen tegen den Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na i Rechtej lijke eerherstellingen 1 fr. - Een numrticf Hi cent. Afzonderlijke nummers voor Mi h schrijft in bij BONHOMME-HYGEASEYS, drukker-iiilgevér. Zwarte Ncimenslraal. Nr 4, te Veurne. katholieken Godsdienst cn het konkordaat van 1801letterlijk doen uilvöeren. dat is te zeggen Volgens dé uitleggingen der vijanden van dé H. Kerk; de wel van 1875, die de vrijheid sclntnk voor hel hooger onderwijs,’ zal verbro ken worden, cn de Staat alleen mogen dc di ploma’s allevcrén; de wel op dc hoogc be velhebberschappen zal stiplelijk Onderhouden Wordeli. Bijgevolg hel ministerie zal den oorlog voe ren tegen de Kerk cn het leger, de twee hinder palen die den slioom der communards nog kon den tegenhouden. En nogtans die Lee .0 hoofden zijn niet voldaan, en de lezing heeft, in dc lagere Kamer bijzonderlijk, geen deit min sten geestdrift doen ontstaan. Maandag heeft men bet ministerie ondervraagd, en zeer waar- schijnelijk liet tegenwoordige ministeiie ligt reeds omverre géworpen, om plaats te maken aan mannen die nog meer vooiuil Zullen gaan. Men zegt dal prins von Bismarck het oog op Eraukrijk gevestigd houdt en niet zal gedo gen dut de communards daar ganseb en geheel zouden meester Worden. In korten tijd van hier, zou Frankrijk wel kunnen harde beproevingen moeten onderslaan. I&euniek van het Geoaiwti-.liijiistcrie. Hofltrr (Sara. Dé bestendige deputatie der provincie Lim burg had verschillige foudatien goedgekeurd van diensten in verscheidene parochiën jaarlijks te verrichten. De aalmoes voor den priester die den dienst doet, was vastgesleld aan huif. franks. van den vind en de oude eiken;’t was gruwelijk; En hij bezag de stoelen waar, korte stonden te vooren. Mathéliuc en Josserande gezeten waren. Zijne inbeelding legde hem voor oogen hoe hij allengskens de zwarte hairhkken van zijne moeder weduwe geworden, eerst grijs cn later zien wit wor den rondom hare ingevallenc slapen. Ik weel geen reden daarvan té geven, maar dien dag klom Maria in zijn geheugen hanger oplet aan zijne kinder jaren. Hij zag over zijne wieg g-bogen, hel teeder en edel aangezicht van deze die hem altijd van God ge sproken had. Maar hoe kwam hel dat Maria ook blond krulhaar zag. dal zich mengelde met de zwarte hairlokken van .Josserande; en in de zon flodderde boven hare grijze h.iirenï En 't schel gdach der jeugd, dal voor Maria te midden zijner goede hei inneringen. dé stem van zijne moeder verdoofde, dat gelach Waar kwam het uitgeklonken'? Zeven jaar! Pol Lilian had ge/eid Waar vindt ge 't meisje dat zeven jaar kan wachten. en die tvoorden waren blijven in tle' lucht hangen. Nooit had de zoon van Martin Ker zoo aardige stemmen gehoord, toen hij andere keeren luisterde naar i klagende lied der zee, ofafschuwelijk gedrüisclï van het oude woud. (Wordt voortgezet). Tè' il s-aawj a r E ft e n De geuzen zijn spijtig omdat de katholieken jititlnen geestelijken Vilder, Z. II. den Paus, met milde aalmoezen besteken, ter gelegenheid van hel nieuwjaar. Die brave, eu milddadige heereii geven te kennén dal er in hel streng saizocn dés wiittcrs; zoö veel menscheti zijn die gebrek lijden..... Gij hebt gelijk, mensch- liévende géuzén, dd ellende is groot; doch de katholieken möetcn dat van u niet gezeid worden degenen die aan hunnen geestelijken Vader nieuwjaargeschëdkerf geven, vergeten veel min dc deugdzame arme menscheti dan g’j- der zal 'l vergeven Ik blijf ik aan ’I werk. 't Kan niet beter gaan; riep Bihari geestig uit wees gerust, ik blijf hier met u voor ’l geval van ge vaar! Doe maar de deur van uwe werkkamer open. Wij zullen te zamen werken; en ik blijf al den tijd zoo dicht van u als uwe schaduwe. Maria Ker stond slakestil; zijn gezicht was als op den grond genageld. 't Zal den eersten keer zijn, peisde hij luidop; dat ik mijne moeder zal verdriet aangedaan hebben. Hij trok, 'l is waar, eene deur open, maar 'l was de deur van zijne werkkamer niet, en slak Pol Bi- han buiten al zeggen i Voor tnij alleen is ’t gëvaar; ’t £otfd zal zijn voor ons allen. Loop gij naar de Kerstmis, in mijne plaats. Aan Mathélifie, zeg. dat zij rijk worden zal, en aan mijne lieve moeder dat zij gelukkig hare oude dagen zal mogen overbrengen, aangezien zij leven cn sterven zal bij haren zoon in ’t geluk. VI. Ten dien tijde nestbnd er ëeh groot woud dat ge heel de uitgestrektheid tusschcn de zee en 't kamp van Gesar overdekte; Maria Ker, alswahhcer hij alleen T huis was,- horkte naar T gerucht van den vloed op t’ strand en ----------- Nicuwjaargiften aan onzen H. Vader Leb XIII, Paus en Koning. Beloop der voorgaande lijsten, 4e Lijst. VfelllNE. E. 11. Pastoor van St. Walburgis én parochianen, M. cn M‘"r Raph. Despol-Daulricourt, Naamloozc, Henri Brutin, Edouard Barrezcelé, Jules Puppinck, om zijn, Richafd Prophete, om eene goede eer ste kommunie te doen, De kongregalie van O. L. V. in bel bis schoppelijk kollcgie van Veurne, Familie Cuvelicr, Onbekend, Naamloos, Gustave en Julien Claerhout, Coxvnr; i r.UL. t N ■M< t rw-r’-v ---LA..!_JT.AL. -- - -1--

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1