F.fl mei 2” Peivy I' wed” p telling Belgie E'k zegge hel voort. dekt; gevee sing. Elief gew< men pij uc mag: is, d ontvl door geva r verlei- te gcluk- Uie beMHot in, moet zijnen ixi-iis vatten» Hel geuzenbladje noemt ons Leugenaar, priestergaiel en wal weel ik nog al. Zulke schimperijen kunnen ons noch hinderen noch ontstellen. Wij putten onze artikelen van de best ingeiichte bronnen. Ten andere^ onze lezers welen wel dat wij hun geece blauwe bloemijes opvesien; dal wij voor princiep heb- gastv wersj sens solicit wed Ik weter jaar g man een k Italië Geofl zer v: der konii tig lenatl der I- t rotte daag tol I reklaam en I Engf eenc waai’ hebb bij M. den arroiidisseineiiis-vom.uissaris Ko: t rijk hebben wij, Goddank, niemand noodig. Itidien de waarheden voor sommige mannen lastig zijn om hooien, ze zijn toch gemakkelijk om zeg gen, en als de geuzen hesnol zijn, ’lis onze schuld niet, zij moeien maar zelven hunnen neus vagen om 3 l< D< 1 van om 3’ schud' vlas» boev' dagi woi zeke \llf rein Hen' vil wee Jos< dal la ei 10» fl eu gev brrj ninf der/ doo ll<c-‘ zijn1' °Pft ken1 dan der' een het’ ertiP ken een1'1 gev, ex p* 20“ ie rail1 lijk* dot1 Minister Bara koml dit besluit der besten- ben de waarheid bekend te maken, en daartoe dige deputatie te verbreken, omdat de som 1 1 van 3 iiianken te boog was en niei gelijkvormig aan den tarief van het bisdom van Luik. In den tijd wilde Joseph II koster spelen in ons land, en 't volk heene hem Keizer-kosti r; Jantje Kaas, later, wilde ook koster spelen, en we hebben nu nog tens een groote koster, le welen koster Bara. Alleguê zaken zijn drievul- i dig, 'i is te zeggen in 'l keuken latijn Ornne trtnum perfectum. Eene gazelle van Namen schrijft ter gelegen heid van deze vei breking ij willen geenszins dal minister Bara zich moeie mei onze zaken en onze testamenten verbreke. En daarom we zul len fondaiien maken die door zijne handen niet meer zullen moeten passeeren. Wij zullen le vende lijve geld in handen geven, waarmede, na onze dood, de missen zullen gedaan worden die wij begeeren. h -enovtiiingeti» Mgr. de Bisschep van Brugge Leeft b noemd Onderpastoor ie Moirs'eie. M. Debraband r coadjutor van wijlen M. dm pastoor van Ellelglumi; Inderpastoor le ilaitlbike. M. Ntudl, onder pastoor te Poclcappelle; Onderpastoor le l’oelcappclle, M. Depauw. coad jutor te Zandvuoide, Ier dekenij .Meenen; Coadjutor te Zandvoorde, M. Van B.ervliet, pries ter in hel seminarie. - .wtfggzans»»—- JKechterSijkc H4ronijk. Zijn door de korrectionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van lli Januari. Di picker Alexander, schoenmaker te Bovckerke, lol dagen gevang en 26 fiboet, voor cerroyerij jegens Jozef Ikschryver. Amey Karei, werkman le. Veurne, lot 14 dagen gevang, voor slagen op David Moerman. Jozef Tas- ïche en Ettttle Lehouck. i Cailliau Liyinus. zonder beroep le Merckem, tol iene üiaarid'^év'lhtg’en^ti fr. boel, voor bedriege- óiitvieeiuilmg van ven paletol, ten uadeele van En- gel Durofi. T’-’ ",i:' Zitting vim 1 Jaid Witp^i :K(,i)Pl.tilS- werk. man lij^ Aiiinkp^ld fdóV’T.’l d;l|*cV|Ugvw';V4ig en 26 Ir. boel, v<k\r bji6hb,iid(hdiehïhdrdei',i,v‘t<l).'i‘ai hei<l. Legein Jacobus. vyerkillaiV té Oóstdliyilkei ke, lot .30 fr. boet' t‘fi 'de1 3'(4>la‘iirii:dv<in 'zi]nigev\cvr voor jacht zonder wjapendraagrechl, eii iJt'tiH' II-. boet, voor jacht in verboden tijd. 1 'utvgma; Juribiov Ins ‘toboofn m Bamp op den rond 7 1.2 ure ’s morgens,,-.if> ^opmoge,luk,ge beurd in de statie le Pen yst\ da t aan Unvofir- zichtigheid wordt toegeschrévcm De i trein ivan Nieuport was aangekomen enihield ér volgens gewoonte, eenige wijlen stil. OihkWssGlién1 kwam een locomotief afgestoomd uit Nieuport; de machinisten, ingezien den dikken smoor, waarschijnlijk bet toeken niet bemerkt hebti bende, waardoor men aanwijsl dat de linie vrij) is, reden door en slootten mei een schrikkelijk 1 geweld op den slilstaan 'cn trein. Twee wagonsk werden in elkander geschoven gelijk doozen zal de plaatselijke prijskamp geschieden. Ilippoliet Rail.é neetl woensdag avond, ter bolstede ten Boogaerde, le f’.oxyde, een solo- slim gespeeld. Minister Bolin legt in’l uizetten van katho lieke burgemeesters en schepenen zoo veel iever aan den dag, dal hij wondere zaken doel. Alzoo heeft de uiinisler-afzeller te Obaix (llene- gimvv) zekere A. Godeuu lol schepene benoemd, u rvvijl er in geheel den gemeenteraad niemand is die dien naain draagt! Zaterdag heelt te Brugge de aanbesteding plaats gehad der werken van herdelving, ver- lueediiig en bedijking der seclie van de Loo- vaarl, begrepen lussclien de nieuwe sluis van de Siecngrachl en de brug van den ijzerenweg j te Veurne. Hel bestek beliep lol 276,000 fr. Hebben aangeboden MM. A. Jacqueloot, te le Oostende. 298,000 Ir.; D. Verstraete, le Uainseappelle, 27.6.700 fr.; Lapicre-Vande Vy- vere, te 1.1 pei267,960 fr. In October 11. hebben de ontvangsten van den ijzerenweg van den Staal 223,409 fr. 49 cl. meer opgcbrachl dan in October 1877. Lil het verslag over de werking van den ijzerenweg gedurende 1877 blijkt het volgende De lengte van bel belgisch spoorwegnet was, op 1 januari 1878, van 2157 kilometeis of 432 belgische uren. Er waren 7.3 bijzondere en 385 lusscliensiaiien. Er bestonden 1066 locomotieven, 2943 rij tuigen voor teizigersen 30,454 koopwarcnvva- gons. In 1877 zijn er 33.318,723 kaarten, waarvan 20,058,100 voor gaan en keeren atgeleverd. De ruwe ontvangsten beliepen tol 90 milliotn franks er, de uitgaven lot 55 millioen zoodal de zuivere ontvangsten 35 millioen, bedragen; dat is 1,848,626 fr. meer dan in 1876. De reizigers, slachtoffers van ongevallen door het feil van den dienst waren in 1877 ten gelalle van 14, waarvan 1 gekwetste en 13 kneuzingen, In 1876, o|> 27 reizigers, die ongevallen had den' gehad, lelde men 1 doode, 18 gekwetsten en 8 gekneusden. In 1875, op 9 slachtoffers, telde men 2 ge kwetsten en 7 gekneusden. In 1877 telde hei persoonecl van hel bestuur 24 slachtoffers door hei feil van den dienst. Tot heden hebben de belgische ijzerenwegen 589 millioen gekost. Kortom de opbrengsten van den ijzerenweg hebben den intrest der gebruikte kapitalen ge- Meu sein ijlt ons uit Atveringhem, 20 dezer Mmislei Holin komt te beslissen ütil de be stendige deputatie gelijk had onze gemeente- Kiezitig goed le keuren. Hel onderzoek door eenige kluchtspelers en opgemaakle slaven van liberalen gevraagd, heelt dus tul niets geleid. Er was een der proleslecrders legen de geldig heid der kiezing die openlijk zegde dat hij meen te eene bulling le leekenen, en andere die niet wel de bcteekcnis ervan kenden. ’i Meerderen deel der gebuiseerde kandidaten zijn te vrede, want ze vreesde.1 eene meerdere buis. nel is ongelooflijk welke middels van ding rle liberalen gebruikt hebben um ten alle dage hoort men ervan. (Jok, kuilden zij, zonder umkuoperij ot bedrog, wel op eene ;ioole meerderheid reken, gelijk zij hel uvcral hadden uiigetrompel Men spreekt ervan dat hel ergste maar achter na zal komen een aangeklaagde in de reklaam zegt dat hij den ondertvekcuaar in rechte.zal v agen voor laster. Eu zoo is geheel het liberaal tempeest over de kiezing ten vourdeelc der katholieken en seminde der geuzerij geëindigd en i enkwesi zijn in ’l water gevallen en Heyvaerl en Holin, de herllappen der geuzen, hebben een plonsjc mede gedaan. i jaai uit hei klooster van Rousselaere als mis- sionnaris naar bet eiland Sl. Thomas (indië) vet trokken was, is op hel eiland Sle. Kruis, na eene ziekte van vier dagen overleden. M. L. Biervliet, burgemeester van Beerst sedert 1854, is den II dezer aldaar overleden. M. 1*. Roseeuw, hoofdonderwijzer le Buls- is in dezellde hoedanigheid benoemd te Cuuckelaere, waar hij vroeger hulponderwijzer was. De jaarlijksche hengslenkeuring voor het a rondissemeiit Veurne zal plaats nebben te Dtxniude, den maandag 10 l’ebruari aanstaande, ïrkoopmg zal waarseliijiiiijk plaats heb- j le 10 ure na middag. Uimnddelijtt na de keuring beu in 'ismisje, door hel ambt van Mijxheere. Voor bijz nideie inlichtingen men begeve zich van Ifjihcrale TViemt Hel geuzenministerie wil aan Belgie eene ■schoone nieuwjaargille doen In de maand Oogst laatstleden beeft hel ■sommetje geviaagd van rr.x miljoen, zexb, öiue «oxnr.r.n xecex en zestig I de inrichting van liet ministerie van onderwijs. De minister Van llnmbecck komt zijn budget te doen kennen, en hij vraagt voor het onder wijs meer dan gedurende hel jaar 1878 de som van EEN MILJOEN, -ZEVEN tlONBEllB VIJE EN ZEVENTIG ÜVIZENT), TWEE UONtH-tlUI ZES EN VIEKIIG llt.VNKEN en 18 centiemen. Dal maakt een cadeautje van rond de uhte biljoenen, die hel volk -door de geuzen meer zal moeten betalen. En waarom? Om de goddeloosheid en diens- volgens do zedeloosheid lusschen de kinderen te vcrspieiden. En waren zij nog met de drie miljoenen le vrede', maar neen', iedere gemeente zal nog moeten bijzondere onkosten doen! Wij hebben over eenigen lijd gesproken van den brief door prokureur llcyvaert naar Hout hem gezonden om den gemeenteraad op te leggen eene school voor meisjes te bouwen. De Gemeenteraad van iloulhem heeft met al gemeenheid van stemmen geantwoord dal er eene school bestaal voor meisjes, waarvan alle ouders kontent zijn. Prokureur Heyvaerl heeft wcdergeschreven dat zij moesten eene school bouwen of zoo niet dat hij zelve van rechtswege op liet budget de som ging brengen, en dal de gemeente zoude verplicht zijn de onkosten ten deele le dekken, niettegenstaande al wat de gemeente raad zou kunnen beslissen. Doch dal de gemeenteraad maar goed boude'. Als piokureur Heyvaerl d'ofliee eene school doe! bouwen, dat bij zelve al het achtergeloop doe, opdat het volk van Iloulhem wel versta dal het de geuzen zijn die 30,000 franken uit hunne zakken slaan. Alzoo zal het komen overal. Om onze kinders ecazen te itaken, zij zullen onze zakken ledigen en maken dat er bijna geen mensch meer genoeg zal kunnen winnen om die schrikkelijke lasten le dragen. Alzoo zorgen de geuzen voor ons beminde vaderland een DERTIG uri- Iratiken voor (goddeloos) en uiteengeslagen. Acht reizigers zalen op den Hein en stortten door de plankieren op de baan. Gelukkig zijn maar twee persoonen gekwetst; men is verwonderd dal hel niet erger gegaan is en geen menscheulevens le betreuren zijn, want de stoffelijke schade is aanzienlijk. btitjijevullen, Over hel sterfgeval van M. den baron Mazeman de Coulhove, oud sena lor van 11 per, lezen wij in hel .\ieuu»blad dier stad Bezitter van eeit groot fortuin, hij was edel moedig en milddadig. Dit is eene hulde die wij zijne nagedachtenis willen bewijzen. lu den Senaat, waar het kiezerskorps katholieken en liberalen hem over twintig jaar gezonden had, eindigde hij met zich onder de liberale partij te scharen en stemde bijna altijd met de linkere zijde. Hel einde zijns levens was eene terugkomst tol de leerstelsels zijner jeugd. M. de baron Mazemau hbd zich r hrislelijk lol de dood be reid door hel herhaald ontvangen der H. Sakta- meuten. Zijne uitvaart heelt donderdag in Sl. Pie terskerk plaats gehad, en de begraving le Pro ven in den tamii.ekelder. M. Delebecque-Malou, schoonbroeder van den status.minster, M. J. .VaLu, is te Geut overle den, oud 76 jaar. Mevrouw Je gravin l’eidinand de Bocarmë, geboren de Muucheron, is den 8 januari, up hel Kasteel van Comrières, le Bury, in den uudei- dum van 70 jaar overleden. Deze dame was ge boortig van Veurne en verbonden met een der bijzoudei sie lamilieu onzer stad. De eerw. pater Devus, redemptorist, in Vcurne geheel wel bekend, die nauwelijks sedert een Piocurcur Hiyvaert komt zijnen voorstaander minister Rolin na te volgen hij ook wil van den afzetter spelen. In hel kommissariaat van het arrondissement van IJper, was een dief de bureau, met name Louis DeSagher. Hij was van allen geëerbiedigd en bemind, behalve van den inn'rmim’re-kom- missaris M. Gatloo.en dat voor de eenvoudige reden dal bij katholiek is. M. Carton heelt hem aangeklaagd aan den prokureur der provincie, en M. Louis DeSagher is vfgezet noch min noch meer! M. De Saghvr is vader des huisgezins en heeft vijf kinders. Niettemin bij is op de stride ge zet. Hij is zijne jaarwedde kwijl van 2200 fran ken, zijn redd dat bij zou kunnen doen gelden op pensioen, en daarbij bij is noch kwijt al het geld dal hij gestort had inde pensioenkas? Dal zijn wraakroepende liberale daden Men schrijft uil Alveringhcm Hel schijiil dal er alhier, gchëvl in het kort, zal overgegaan worden lol de openbare verkoo- piug van zes merkweerdige buizen, gemaakt door 170 Alvei iugheinsciic blikslagers, gepcr- lectionncerd duurde hceren der besicndige de- i camp, puliuie en gcbieveteerd door minis er llulin. Men beweert dal er zekeie kei. hire alhier de voorhand heeft gevraagd, um ze aan zijne vrienden uil te declen op tien dag, zegt l'ijtje, dal Lij zal burgemeester worden. De ve zl 3 bout de il

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 2