I I 100X ItEMESIEItSIIHS II centiaren grond en erf. te k liet 0 IfóoelkaaoilkoiidigiEi^. toltekens, die men slechts mei den mikroscop j verknoping in eene zitting van 8 hectaren verkoopen Koop i. Eene partij Zaailand, gc- 15. Gheldof Cyriel, 23 d.'— 46. D’Haenen Julius, 2d. 17. Parrncntier Maria, 13 d. zon- aan- middag, ter herberg de Parys- l>JE t’AE, t<* Veurne eegschaalstraut, 5’ 10. wc 23 Jnnuwii 1S5O, niddag, ter herberg van Chiir- 14. D’Haenen Julius, plaats, laatst bewoond door de 1 ?ljk - A»sl;,s ,„d de GHnsclag -8 Februari 3 ure na middag, in de te verkoopen herberg, bewoond door sieur Desiré Zal Mur BEERNAERT, Notaris, te Al- eenc zitting openbaar 43 aren 92 centiaren GRAS- EN ZAAILANDEN verdeeld in dn volgende vijf koopen Steen her lie, hij <lr Presentie. Koop 1. 1 h. 38 a. 2G e. Weide, bij l’ervyse. openbare verknoping kadaster wijk G. N" 492. Koop 2. 1 h. 20 a. 63 c. Zaailand, bij kadaster wijk C. Nr 393. Koop 3. 1 h. 76 a. 27 c. Zaailand, bij ij1: C. NM388 en 389. 1 h. 53 a. 94 c. Zaailand, bij door August Degroole, kadaster wijk Q, N" 386. L' I'*: Koop 5. t h. 54 a. 82 c. Zaailand, bij veringhem, in kadaster wijk C, N° 390. Al gebruikt door Frans Moiitaignc-Van- lerkslraal, te Veurne, openbare houtle, tol 1 October 1880. altijd aan 2,000 meters hoogte. Die sneeuw is zeer rood en veiliest langzamerhand haar kleur. Zij schijnt somtijds een bloedpas te zijn, soms een bloedstreep. Be proeven met deze sneeuw gedaan, toonen dal zij samengestsld is van plantgewassen en dierslóffen. De eerste zijn roode rondvormige minsdag 38 «Januari flg'3'9, 3 ure na middag, ter herberg van sieur Mesdach-Vandamme, ter dorpplaats van Pollinchove, Openbare Verknoping van een nieuwgebouwd sa fflLTrjarsss mei paarde.nsmis, stallingen en poort, van noorden daaraan, slaande le Pollinc hove, ten zuideinde der dorpplaats, als mede hel recht van erfpacht voor 27 ja- ren, waarvan hel eerste zijn begin ge nomen heek mei 1 October 1807, mits 52 frank ’sjaars, boven de publieke las ten, aan 7 aren 42 centiaren grond der zelfde gebouwen en hoveff’erhof daar achter. Bewoond en gebruikt door den ver- kooper Servaas Ik.ghebaert. Aanslag met de geldielling. BïchliOKrasiivie. flllustration Européeune (10 50 fr. franco par an Sommatre du N- 11. Gravies Vue du Chateau d’Arolsen. L’Ein- perenr Auguste au Tombeau d’Alexandre-le-Grand, Jeune Japunaise a sa Toilette. La Charme a Glace en Aiuérique, Un nouvel Instrument pour additionner. Texte Nos Gravures. Chronique deca delii L’Ecuyer du Sire de Starschedel. Episode de la Guerre de Trente Ans. Les Fourrures. Con- naissances usuellcs de la Semainc. Lettres de Londres, Le Quaïjticr de White-Chapel. Histoire naturelle. Elfroi qu’inspirc ia Souris au Tigre. Du Golft de l’Eiude chez les Vieiliards. Eléonore du Rouge-Cloitre. Roman. On s’abonnc au bureau de l’Illustration Euro péenne, place Madou, 1, Bruxelles et aux bureaux des Postes. OPENBARE VERKOOPIMG van zeer goede ZAAILANDEN EN VEÏGRAS, GELEGEN TE HO UT HEM. naamd het Molenstuk, bekend op ’t ka- Gonlicr-Vaiihoulle, te Pollinchove, daster seelie I), nummer 265a, groot 28 aren. Koop 2. West en tegenover vorigen koop, slechts de Paapstraat daartus- schen, eene partij Zaailand, genaamd de Handelhuis, Fier Lijnen, groot, bij titel, 59 aren 10 centiaren, en bij kadaster seclie D, num mer 312, 59 aren 20 centiaren. Koopen 1 en 2 zijn gebruikt der pacht door Bernard Delanoye; slag met de geldielling Koop 3. F GRAS, in de nabijheid van 't gehuchte de Drie Koningen, bewesten de Kalom- 0 pen ba re Verknoping van een 14T KOOPI eiken, wilgen en esschen De eiken en wilgen, wijdbekend voor ie schoonste en langslammigste der streek, ten grootsjen deele van 2 a 3 meters dikte, waaronder molenassen, lestels, kiuisplaien, moleneinden en vele scliooue kuipérsboomen. Op tijd van betaling, mits goede borg. KOOPDAG van PR^TIGE MEUBELEN ZlIA’EKM lIKÏi, KRISTAAL, POP.GELLINLN SERVICEN, RIJTUIGEN, aaaaaiRubasr, □©as.asr TE VEURNE-STAD, OP WOENSDAG 29- JANUARI 1879 en volgenden dag, telkens om 9 ure ’s morgens, ten sterf- huize van den heere oud-arrondissc- ments-cominissaris Joye-Ghys. Door ’l ambt van Mr BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, en op 4 maan den lijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks, mus gekende en begoede borg. KANTOOR van den Notaris kan onderscheiden en. die gelijkkleurige kiem- korrelijes bevatten. De tweede zijn infusiediert jes welke Schullleworlh astonia nivalis en giges sanguineus noemt. Verschillige zeevaarders hebben dit rood kleurige kunnen bemerken. In de Roode zee onder ander heeft M. Dupont eene uitgestrekt heid van 80 uren bewonderd. De verwende stof ontledende, heeft hij bevonden dat zij mocht toegesclireven zijn aan een allerkleinste zeegras. De Moralmeer is jaarlijks roodgekleurd en in den Honduras is er een bloedfontein. Refeds is het eene eeuw dat M. Sanssure de roode sneeuw bemerkte. Zie hier wal bij zegt Toen ik voor de eerste maal in 1760 de Bré- venl beklom, was hij nog op verscheidene plaat sen met sneeuw bedekt. Zeer verwonderd was ik te zien dat de sneeuw op sommige plaatsen bloedrood was, en toen ik deze sneeuw onder zocht, zag ik dal hel kleur door eene zeer fijne stuf die tol drie duimen diep met de sneeuw gemengd was, voortkwam. Dit stof scheen mij van den berg niet voort le komen alsook niet daar door den wind ovei’gebracht. Men had gezegd dal het een voortbrengeel der sneeuw was die aan bare op pervlakte gehecht bleef, toen het water van het smeken voortkomende haar doordringende I leeger daalde. in 1761 en 1778 vend M. Saussure op nieuw deze sneeuw, en, na ze aan verschillige proef nemingen onderworpen te hebben, besloot dat zij van stamijnen stof voortkwam na hem, John Ross, toen Sthuttieworth, Parlalore en Petsch- ner. Deze verschillige geleerden waren niet eens op de oorzaak der roode sneeuw. Niette min, Schullleworth’s proeven door Parlalore I bevestigd, zijn ons nog heden gebleven. ggein, en cm origeitiK neen sciiiikkc- Igen gehad. Vier persooiien zijn ge- iwaar gekwetst, andere gekneusd. Uïaaudag flCJF'" Februari 879, ’s middags juist, te Rousbrugge- I aringlie, in eenen boombosch’ bet Klijllebosch, op kleinen afstand van den steenweg en der'plaatse van Ila- ringhe, ZEER MERKWEERDIGE VENDITIE van De dooden zijn M. S. Fourreau, van Brussel, M. Pisar de Roclange, de machinist en een ander persoon. Den heer baron d’Ogimont werden de twee beer.en gebroken en den baron Dusart, werd insgelijks een been verbrijzeld. De stoker is door den stoom erg verbrand en ligt op zijn uiterste. M. Pisar moest gister, dinsdag, trouwen, en ging naar Alh waar zijne verloofde woonde. Er was maar weinig volk op den trein. De pest in Astrakan (Rusland). In het disirikt Astrakan is de Aziatische pest of, zooals men ze in die streken noemt, de zwarte kwaal uitgeborsten. Gedurende de twee eerste weken, gaf men geen acht op de nieuwe en zonderlinge ziekte, die echter talrijke menschen naar het graf sleepte. Eerst op 18 december heeft een ge neesheer, die aldaar was aangekomen, de ver schrikkelijke kwaal aangeduid, en daardoor de bevolking met eene onbeschrijflijke!) schrik ge slagen en langs alle kanten op de vlucht ge dreven. De fransche dagbladen deelen schier da gelijks de meest walgelijke feiten meê. welke in dit ongelukkig land, dat thans weerloos aan de revolutionnaire en godsdiensthateiide driften is overgeleverd, legen godsdienst en zeden wor den gepleegd. Bij elke betooging die ingericht wordt, bij elk feest dal men viert, wordt de godsdienst straffeloos beleedigd en niettemin prijst M. Dufaure, de fransche kabinelsoverste de uitwerksels van de republikeinsche vrijheid. Ziehier een nieuw staaltje dier vrijheid, dal door de Union Bretonne wordt meêgekeeld Te Bois, op het eiland Ré. wierp op Kersnacht eene bende woestaards steenen door de kerkruilen en beleedlgde de vrouwen welke zich ter kerk be gaven. In de kerk was het schandaal onbeschrijflijk, gedurende den goddelijken dienst, en op het oogen- blik der kommunie, ontslaken een groep mannen hunne pijp, schuifelden on boleeiligden den prieshT en de personen welke lot ue H. Tafel naderden. Men riep Doet den muil open.... .\oti ren brok.... Eet het al op.... De andere zullen niets hebben.... Neemt het meê, enz. En die, helsche godslasteringen, vindt men overal weer in de rietoogingen, welke meer en meer legen den godsdienst worden gericht, Wat zal er van dit alles voortkomen? San Frtlncisco zal naar waarschijnlijkheid de eerste stad der wereld zijn die alle hare straten door de elleclriciteit zal zien verlichten. Een gouverneur is naar Europa overgekomen heeft de brevetten van verschillige electrieke verlichtingstelsels aangekocht. De werktuigen i voor de verlichting der ganschc stad zijn reeds te New-York aangekomen en moeten zoohaast verzonden worden dal de laatste maatregelen zullen genomen zijn. Vooreerst zal de stad in distrikten van I tol 3 mijlen uitgestrektheid verdeeld worden, en in elk disirikt zal eene machine Gramme ge plaatst worden Dc draden kunnen in pijpen geplaatst of ook boven de daken der huizen gespannen worden. De gazbuizen die in de huizen zijn kunnen de draden bevatten De gaz- hekker. alleen moeten veranderden door elec trieke bekken vervangen worden. Deze laatste kunnen met het grootste gemak aansteken en uitgedoold worden en zullen eene lichtkracht van omtrent veertig bougies geven. Weinig menschen kennen de roode sneeuw die een der grootste wonderen is. De roode sneeuw wierd opgemerkt op den Brévenl, op den Mont Blanc, op den grooten 1 St. Bernard, in Tyrol, en eenige andere plaatsen, I I 14. D’Haenen Julius, z. van Frans en Theresia Schockaert. Bewesterp. - 15. Lucidarme Glemen- cia. d. van Edmund en Maria Wulraeve. Vestenstr. 20. Lucidarme Emma, d. van Jan en Sofia Vitsc. Binnepalen. nummer 22, groot 2 hectaren 12 aren 50 centiaren. Koop 3 is gebruikt door Bernard. Delanoye en Jules Delanoye, zonder pacht Insgelijks aanslag met de geldielling. De titelen van eigendom berusten ten ien kantore van voornoemden Notaris. Ook alle inlichtingen bij Mvr BOUDE- WEEL, Notaris te lïondschoole. KANTOOR- hoven hebben zij toegelaten on- finilliocn te besteden aan de aflos- lien. Gustaaf Lebleu, schilders- jnude, Louis Van Welle, beenhou- jlrugge, en een briefdrager Goos- «deberg, zijn alle drie sedert ver jagen verdwenen, zonder dat men naartoe zijn. ■.paart niemand. Wilt gij eens i prinsen er gedurende hel vcrledene n zijn? Paus Pius IX, de roemrijksic Luw staat aan ’t hoofd, daarna komt lan Azia, twee koningen, deze van Emmanuel, en deze van Hanover, cishertog Frans, vader van den kei- jCenrijk, Maria Christina, groolmoe- koning van Spanje, Dona Mercedes, itn Spanje en daarbij nog wel twin- Iriusen en princessen. 'slagen. Constant De Gryse, mo- is zaterdag H januari door een i van den molen zijns meesters ge pest en is ten dien gevolge ’s andcr- leden. Een drogerij magazijn is te St. i Frankrijk, de prooi der vlammen ,Men heelt geene waren aan de vlam- n ontrukken, maar 't geen nog het lis 'l is dal M“c Faure aan wien bel èbehoorde levende verbrand geweest zoon en dochter beide erge wonden '■ebben en dat twee der knechten lende voorwerpen bespat in doods kou ren. dooden. Te Dinas, eene stad in heeft er een dezer laatste dagen in lijn eene ontploffing plaats gehad ,60 menschen hel leven verloren Hei huis van H. De Corte, kn van Sg Jooris-ten-Dislel, en eene 7 vlas die er zich in bevond zijn zon- lotir het vuur vernield. Hel verlies that op 3,100 frank. Alles was ver- 11 dezer is het buis van den land- rcoulere ie Thielt afgebrand met alle s De schade bedraagt 5000 frank, verzekerd. ■lijke dood. Een wagen toebehoo- M. D'llondl van .Meenen, de linie van i weg ovei rijdende, tusschcn Meenen ;k, is door Oen konvooi getroffen ge en dien gevolge heeft de peerdeknechl icklieere zulke erge wonden bekomen iige uren nadien overleden is. Jonck- OOjaar oud, weduwaar en vader van j waarvan het jongste 10 jaar oud is. vonden. Frans Lepez, oud 93 jaren de le Brugge, is vrijdag laatst dood geweest in eene gracht te Asse- Hij had daags te vooren zijne woo len. 'ronken. Zaterdag noen zijn vijf kin- Roussclaere, op den kleinen bassin gevallen; vier zijn gered; de vijfde, rhclsl, is verdronken. Te Cuerne, broeders Stockman, al schaverdijnen vijver, door T ijs gevallen en verdron- hdag noen, waren eenige jongens, on- verbod der politie, op hel ijs gegaan iij de Gentpoort, le Brugge, toen hel ouder hunne voeten brak en allen in vielen tien hunner werden levend lpen;dediie overigen zijn verdron- zelfden lichtend, rond 9 1/2 ure, is re jongen bij toeval iu de pollerierei doch gelukkiglijk gered. rwegramp te Basily. Zaterdag is de ii uit Brussel vertrekkende ten 5 u. ivonds naar Doornijk, Rijsel, en Kales, ten gevolge van het breken van een ggeld, eu dit ongeluk heeft schrikkc- •>.2K «2? 9 GEMEENTE IIOI TIIEM. Sterfgevallen. UK 21) Jttiiuari JH50. van den l»i>rKei*iijlke SUu>»«t der Ktu,l Veurne. Geboorten. gegaan van eene breve van Z. 11. Pius LX, en eenen t Z. E. Kard. Dcchamps, Aartsbisschop van Mechelen. Bij H. Dessais, te Mechelen, komt een schoon boekwerk te verschijnen, getiteld Over de toekomst der Katholieke Volkeren, uit het iransch door baron de Haulleville, vooraf gegaan van eene breve van Z. H. l'ius IX, en eenen brief van Dit is een der bel ngrijkste werken die ten onzen dage in zijn soort geschreven wierd. Kortbondig, met kruim en vooral met dien toon van overtuiging welke alleen de waar heid eigen is, samenge teld, mag men met reden zeggen dat geen nuttiger, voor allen toegankelijker bock sedert lang het licht zag. Dit werk, een boekdeel van 260 bladz. in-12 uitmakende, kost fr. 15o franco per post. Wij bevelen de lezing van dit werk, aan alle katholieken. Het is een boek van t grootste nut dat zelfs met vrucht zou kunnen gelezen worden door velen die alleenlijk de liberale leerstelsels aankleven uit onverschilligheid. Oj» linitsiciiSK 2 7 Januari IK 70, ten 2 ure na middag, binnen de ge meente Ilouthem, ter herberg bewoond -^Sk'«SL7'C£TS®5i>S'ïtITSLjaürs?® ten dienste van herberg, genaamd het mei inrijdende poort, re- misen, schuur, paarden-, kooi-en zwijn- sialien, al onlangs uit den grond nieuw gebouwd, benevens de hoeveelheid vol gens kadaster, bekend in de sektie B, nummers 96b, 96c, 98a, 98b, 99a en 256, van 1 Hectare 76 aren 90 centiaren Eene goede partij ET-bebouwden grond en zaailand, staande en gelegen le Pollinchove, bij de dorp plaats. langs de. kajsij.de van Pollinchove me-grachl, bekend bij kadaster seelie A, naar Loo. G O RD IJ N E 1ST, STOREN EN DRAPERIJEN, TE LOO. van DEN NOTARIS ZEL-c- IEïï: ’TEkT SS '2'E

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 3