CACAO-DELACRE >hl M TE PACHTEK Vkesch van LA PLATA »ii WOT VAK MAK® I £„KeiX ié, TE DIXMUDE; I ,i;„ -m 1 couiïGis a- mm, Etoehuti-wul. 10, te EIi-iimAcI, W t kM 1 e Cli. DELACKE, Artsenijbercidcr r. I /fcsr-LEEKhG VAN KAPITALEN voor 5, 20 of 3$) jare», Chemische Meststoffen. H. HEHDEHYCK, boonibtreeher-bloemi'it;\omlxtraat te I 'eiirne, Ch. DELACRE, 2 His CHmmEPUTA 1 2 Echten ^eru-Güano, VAN HET HUIS Ao/fo.s- en t'ahiipilineel, gemaakt van kokosnoten en palmpilteii, uil de fabriek van CHOCOLADEN-DSL1CR2 r i 14 -- -Kantoor van den NotadsSYOEN TE LOO. HET L’lTTREKSEl. i Z s - Openbare Vei koupin<j cener EEUWIGE WELBEZETTÊ BEKT. :n)s 1 Hollanders, Wilgen en 1’opelieren. 'Op gCWooiie vaerwaarden en lijd van betaling, mils voldoende bórg stellende, ten genoegen van den Notaris CAPELLE, i te Waton I s 2r> - a ï’evvüot d eri gebruikt door de echtge noten ('lontier-Vanlioutlè. - - Aanslag mei I mei 1879. inlichtingen wegens deze veikooping kun men bekomen bij den Notaris DE EDO, ie Oosivleteren. statie ranGembloui't>. Zilveren eermetaal in de algemeen;1 ten toonstelling van Parijs in 1878. huuj’.sti' belooiiing uuii 'Olmen, klcmmor, Hollander, abecleir, wilgeïi ón ipópclieren boomen, en eeneti beuken boom van omtrent 2 meters dikte. 'Schoon brandhout en koiTestokken. Te vergaderen op d’holslede het iep- hof'. PI.1NO8 met rechte, half sthuinschc en sebuinsche köordeil. rfiAiWH voor beginnelingen en an dere. Prarhlpinitui». 3 5 1 - P K A N T O O R vuil den Nótliritt ÓT5 ,-Xa.. K£ m tl Sï, W21 IS jan» 22 a 32 -a - 19.a 22 - 18 a 20 2!i -a - 1'2 a 14 I-a-- I 23 a 28—* VOS, Grooic Mat kt, te Dixmnde, die be zitter is der stalen van al de schepen welke het huis heelt tc Antwerpen of te Oostende. Wa'imdkigSï' •Jnmitsutrl om 1 ure tra middag, le Walou', nabij de Vuileseuïc, langs den geproje- técrden steenweg naar den Abecle, in Ten bosch en ter hofstede gebruikt door sieur Henri Dufloó, OPENBARE VERKOOPING van &CHÖÖNÈ TA!’LLl£, IMK) J’lsjiiJpoeaveu rit ê(l) Irnaifieu Boosue», Eiken (kuipers), Abcélen, ESscIien, gemtamd --a 27 a 29 23 - a 26 - 18 a 18 ÜO j 21 a 22 - I 23 - a 24 00 I 8 a (.i a 73 a ill1 i.O - Beproeft ecno kleite bus van fr. 1,25 ten 2 I 2 arena middag, in den Gou- tlcn Leeuw, WeSlstraal, te Dixmudc. Voer inlichtingen zich te bevragen bij den Notaris WAUTERS, te‘Di xmude, alsook bij den Notaris PR.GOT, te Woumen. - s - F- ïïBrk151 r5jvwn etsrese. per 143 liters. 22 jan» I 3 s r i 5 S-E'S-È .2 k - i i* M ^’a-: Ba«'3SE!:^r DIE HOFSTËDË genaamd Ntc. Dlore. te Moeres, hiet ciica honderd hectaren land en weiden, om in te gaan op baa'fmis 1880, einde des pachls van wijlen Boerjan. Verplaatsivq van Kantooren. <2cB»era!c Aftcutiën KOÖLMIJNO LN KALKOVENS l^ÉR ÉK N0 Li'\ Guanos voortkomende van tic hee.rcn Rau Vanden Abcclc cn Cp, te Antwerpen. huis van Vertrouwen. a i x De Loclnstraat, 75, Brussel tSehuerbeek). 1 Deze opbrewfctton j is 5 Leonard Vermeulen, &J A O V .'IX ra fc’ K BS II (h'au Vnndenabeelf fl*’ kwaliteit C'okë, a fr. per hectoliter. KBcpot tc Adiiikcrkv I S «=i c - 3 -c -5 X 'f feu CM e> I Markt, tc Veurne, wa.ir men hem sal kunnen ia id- nr- 4 I X dun Herl. met Ruchtbaarheid. o 1 i,i kilo, 4“ AUGUSTE LWREYN5, kdopinan te ThOuiuut. voi WORDEN VEIIKOCHT 11J luff. de -zusters TERL1NGK. le Veurne. TE KOOP DlJ Juff. de zusters TERL1NCK. te Veuriii'; I— DEZE OrBHEXOSTEN ZIJN TE KOOP EM JntT. de zustere TERLINCK. te Veurne. sullen rerkoupen Bi uiu per M*4 '5 Ï7nii<!er<Snx ’iS Jaitwftri IN’S, Otn 2 ure na middag, op ’t Icpbof, be woond door Bruno Van Overbcrgiie-, te Loo, in T Zavel, koopdag van ÏKicipesT ■nw «aa van alle slach. komende uit J»’i»illa A de beste huizen van België, Frankrijk eh Duitschland. Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaren tijd van betaling. EKlCtt3*. 83, Sleenstraat, bij de statie. 53 7^ c p s] op kleinen intresten met groot gemak van opleg bij jaa'rlijkscne korting, mits goed be zet op huizen, landen of andere onroerende goederen. Voor nadere inlichtingen zich tc begeven InCt eigendomstitelen bij 4Jluey»- Noordbrug. Dixmnde. I a 2Ö - a 27 UlT DEB HAND TE KOOPEN Een Woonhuis ten dienste van winkel» hebbende verschelde belleden- en boven- plaahsen. en desielfs erf, in de Znidstraat, te Veurne. Aanslag met 23 April 1879. Te bevragen hij de e'chlgenooten Leuia- liieu-Berteloot, le Veurne. Parijs in 1878. (]«8 clir'iiuche inustslt.Hl*ri Depot bij Jinrel BtiMpf. hoofdagent voor hel arrondissement Veurne, HilUu-.crxiiléiial. tc V« time. be CACAO-DELACRE won't niet CHOCOLAI'E-DI’LACRÏÏ ronder suiker bereid. Terwijl men een gedeelte van foicr uitgetrokken heeft, liet is gcutakkeiiji.er te verduwen door zwr.ke persoenen, maar la t is ook minder voed zaam. Een weinig ziedend water is genoegzaam om het tip hel n.mm.l le bereiden. Hel is huishoude lijk, aai.genam, spoedig bereid) cu langentijd beslaan blijvend. 14 jam 'ouder 'e'ojtitrdöl tier Staats Lunt’bouiv-pYvrp 1 i fit M /*ti» hhiti heeft de eer het publiek kenbaar le maken dal men hij hem eerste kwaliteit van Itoo- Kórtrijk. 20 jan. Per hcelok illli I T Eh - - ~nr> - w <)0 haver per 1oo k. 19 a 21 30; ail'd,ipp> I 9 a 9 30; koolzaadolie 72 De Notaris WAUTERS, te Dixmu- 'de, zal opviibaiu lijk velkOopen E-diie veuwige RENT van 134 fr. 24 c. bij jam, vallende telkens 23 April, ter liouhlsom van tr. 3336-01, bezel op Vrn woonhuis cii brouwerij ter zuidzijde ‘lier Kaai- of Duinkerkslraat. CVF. KB,AG, 4 Fekriinri 1 K C. E 3 Sr. um M, tr.— ctu «j .2 I.IT9 '.77/ K^a VAN (Merk van den ncerliggenden O<) is kostbaar vonr al.,; hmsvronweti, otn kraclus<ii'|>cit op het minimile bereiden.alfcco gerechten,moeskruiden voor verlenging van sausen. Voor luie niangep te verwekken. Pc ccnccs- hrcreti bevelen liet bijzonderlijk in gevallen van i mnag luiheid ti:m> i lii agt altijd bet merk tan rten necrliggeudca 0S| w i'.ke hei. haiidU eknu draagt van stichter van de Ensolscho Apotheek. Met dit l itlrckrcl bereidt men <lc PLATA CHOCOLADE welke zoozeer aaubcvolcii wordt. uitsluitelijke cuiisijuabirissen voor Bebj; a- a 20 a 21 30 -a- -a- 12 a a 2Ï - - 0 -o c 1- r. S S S T 5 i - Tarwm Id. nietiwe Rogge Sucrioen Id. nieuw Haver Id. nietiwe BiKUieii '24 a 2 7 Niéuwe -3- Erwten 23-a 28 - <1 xo Prijs nun u elken hr! meerderen deel tiet bhklu'i'.s. tr rel.rnen van nuirgen, bet brood half wit. <ili cenlim Zich té bevingen aan .1. JASSOGNE. op het kasteel ddr Duizend Gemeten, Ie Moëres, bij Veurne. van Rogge Haver Bonnen Aardappels 8 a 9 Koolz.olie. 72 a 7! GO 72 1 Linzaadolie. 36 30 a 57 69 kabaal a SI a de eer het 1 9 a 9 30; koolzaadolie 72 lijnzaadolie 37 B0 a 00. ■iruzse. 18 jan. per hcdtol. -- Tarwe 16 30 a 21 30; rogge 12 a 13 geer- ste-ti--booneil 17 - a 18 haver 7 a 9 75; aardnpp. 7 1'0 a 10 IJ per. 18 jan. per Ion k. Taiwe 27 a 28 rogge 18 a 19 30; boonen 23 - a 00; haver 19 a-;mig- appels 8 a 9 rienurolen van [tergen .i/im.iy. Tuut veuant groole tie ii 16 !'r. de duist kilos d 5o”;ugroF. 1:> >i g -J Fijne, 12 oO Jionlpiittea ven Vh'.rlei uiFresnci.i lm. Gaiiletcririi. zonde gruis, voor hop te iboogen. aan 14 fr. 1. dinsl kil. greote stukken 13 fr. Br; iseltes (Jiusscls of Musseimkoppeifl aan Uc chocolatIo«J3«!«.c»« zijn gemaakt voor I persoonen Welke voor knaue >.»o«dk»id bezorgd zijn en xvelke liever de trijs beialeu oui «ene i öaugenamo, zuivere en heilzame opbrengst te verkrijgen. boze CWeenie.Ul>«u4»l U Uittre);«(J van vleoech (merk a »n Aji •e»«4ig»iemkvi (>k)vn is won- derboarlijk gun»t'< voor vetzwakic ma^ea, voor teedere lichaa«isgcsk4dl.*dcnvoor uitgcpiitte persoonen, vo«r «rij»*aid'*t voor zich lierslcl- Te hfvrarren hii lende menscheu, voor i-ileiivaegw!;l je kinderen» l J I voor witbloedigelichuaim<ókl(.ldhedeii DRAGEN ALTIJD HET RA^DTEEiEA' VAN een vti oawhwint, dienendo voor herberg 1 den Hert. met beenhouwerij, I j peerdenslal en verdure gerieven, te Alveriu- I i ghem. in hel midden der dorpplaats, thans i gebruikt door Henri Cousein. Te bevra gen bij Rem’' Verscbavc, brouwer le Alvc- in 'i droos k .a i .7 M - L Aelle ii sedert IJ juitn in Veurne Hl <»ülli;,l- (jende p.iincltieii dour de hi^oiidcibte landbouwers jjekeud en \ooi<lr«li|j Jji|iikl. j VarLcn uin lliinslrns 4QU kilos Ue'4* 1' veile Wörllcil lil B«-gia l'p tir;,d U 4 50U klim iu®>U'i «»i van even- j 1. kunnen het sebetk Miidi^ oude* 4uek fr. 8-5o de 1 L c duist kilo. Mm hieiikolen, huif vet. 1 fr. 6-”5 extra. Siucderskolen van Ma-tlJS riembnt of Houdeng. fr. 13-.‘io de duist 'r kilo.'enz., extra, extra; IS* Gokes tgaz.kolen). 2!> heclol. fr. 14-25. Slcenbakkersl.oleii, lont venanl. 10 grof, fr. 1 !-»>>. Fijne f. 3-fio Hydraulieke kalk Van DcUrniik, fr. 110 dé, too liektoliters. Pï-iuIsViole»» 5 Extra beste, half vette gailleltcries. fr. 22-5o de duizend kilos, vrij geleverd te Venrim-Dixiuude n aüderC statiën van Vlaanderen; ■fiG» E®. 1M.WSS 'rWB-ók. te koopen bij H. Bailleul, te Veurne. em in gebruik te g gaan met 1 .Mei 1879 Drie; Werkmansbuizen met hunne stallen en hovcilierhoyen, te Veurne, langs den IJpersclten steenweg. T M. Cn. Di'.c.leuck, Oostsinmt;, le Veurne. TK PACSfiTEW, om met 1 Mei 1878 111 gebruik le komen EUtviMMeinrrc, 21 jan. Per IVO ktlhs N. tarwe. a -- Oude tarwe 28 a 2'9 Ronde tarwe 26 a 27 18 u 18 50 22 - a 23 - 23 a 24 8 a r tarwe 17 Bil a 21 30; rogge 12 50 a '1 I EKcnri KAA'E»I.KUI'<vSCIIF., neeit <ie eer liet 1 i puijuvh icr M-rium ie brengen dal hij zich '1 in die hoedanigheid aldaar heeft gevestigd cn zal maken alle slach van voituren. til bury’s enz. en alles zal verrichten wal dit Zich tc adrcssceren bij Euckf.x DE beroep beirett. Hij hoopt door zijne goede trouw en spoedige bediening de gunst van eenieder te genieten. Alle zijne werken worden uitgevoerd aan de gcuaaigSte prijzen. FG A Hl CD Vadeu. CAirurgVn-'Tandwttt-'- bt. RLLc.ll, ter, l.inebtlijkc stra.1t, 136. te ‘Th ussel, heeft de eer zijne kalanten t.- laten veten j dat hi) zich den laai t -n Liinsdnp van elke maand zal I bevinden in het Ih tel de i.i .Voble Hose, Grooté plegen van q tot 11 ,2 urc s voorntiddngs. j E t -i= o -I- l<. A i - v- §'3§ c si t i gebruikt door Henri Cousein. l it t>.V ringheni-plaals. VecT.et:, out»It*l<l»xn, i hi niü8eli«*n. Bakker, Noordstraat, 41 'hoek der Sniisse- straat), te Veurne, gelast zich met den ontvangst der commis sion voor hel verwen van alleslaeh van wol len, zijden of katoenen sloffen, zoowel mans- als vrouwkleedcren. lint, eu/.., door het huis Dito Koi:xtgi:.«. St. Jacobslraat. 13. teBrug- gge. Er zullen gedurig slalen bij hem her rustende zijn. Al de gevet fdc sloffen worden binnen de 15 dagen teruggezonden. Hij deze verwerij is een bijzonder werk huis sOOr de MTuftscOtcrij in ’t ili-ooat gevoegd. Alle vrouwkleedcren in zijde, wolle, pane, pels, alsook alle manskleederen zullen gewassehen worden zonder het min ste los le doen, liet teederstc kleur te veran deren of de sloffen te doen krimpen. Al de artikelen zullen met zorg behandeld \vorden en tegen allergcmatigdste prijzen. Zich aan te bieden bij L. Vèhmeilen. Tc bekomen hij I'. M-VJertfy te Veurne EEIlSTE KWAI.ITI'IT i'.C.llTr.N F31’ XSTkl iiTi'l B» SWtlIJtF.. Te bekotnen ui de Gaztabi ick, tc Veurne,, bij het Gtuiiplein, Vuii SSttii VniMlcia AhecBe <5? C*, cenigo cm en Duinkerk®. Voor de verhooproorwoorden. te rngen h*i 1 3<oni!an oil uorLnCcnipiin,' limited. Landbouwers, door talrijke proeveh is Tiet bewezen dal hel kokos- en palmpiliiu'e! hel goedkoopste, hel gezondste en vuedzaamste voeder is voor paal'den, koeien, verkens. selmpeo. geilen en ook voor ’l pluimgedierte, aangezien het zoowel alle voedende ais hiilp- beslanddeelen bevat, die voor een rijK en gemakkelijk verlt erlnar voedsel tiOodig zijn. Door de laudbouwproetstalie le Gem- bloers ontleden en voor goed bevonden. Agent voor deu verkoop 'A. UlLLJH’- rwstne. koopman te VCiirilc. Bij llenzeltden nog Ie bAonieii Ilign’M xnnd, extra puik, a 47 fr. per i 1 n i rmiic» ii.ii >.i.v v valje; ook collet rose lun r... en collet vort. v<-vl gioiidaiuae <1.1 J tiH» /.(Jv/rz(«OA UluM duttiidlMM’ dl* Sl.itls - statie tuil (irinbloiii» uor (-uinptaiite betalingen woi^l 1 per feondui d ('ACfifDptr to<*fj(*fil tan i v"|v *'‘.i - i j 2en en Fr«i»hoonse»» kan bekomen aan I zeer genadige prijzen. Hij verhoopt het verlruiiwen van een ieder te zullen mogen genieten Hij gelast z.’cli met liet vervaardigen van liluenttuilcn. even- W 7- 2 - - - r fa ld J 3 rW

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 4