1 ai 20 Januari 1879. N»1789 DE WULVENTOREN, 3 oo ér, 1207,37 Cvixvnt. Pieter Colon, 2 00 Onbekende, 3 00 40 00 3 00 20 00 0 00 10 00 Men meldt uil Rome dat koning Humbert overal moordenaars wil ontwaren. Hij durft niet uilrij- 25 09 2 00 2 00 1 00 1 00 3 00 1 00 1 00 5 00 1 00 3 38 3 00 2 00 1 00 Ten bureele dezes schrijft men in op BJc volledige Werken van HENDRIK CONSCIENCE, kompleet in 64 doelen en geramd op 73 fr. In de laatste zitting der Fransche Kamers heeft de minister van het openbaar onderwijs zijn projekt van wet nedergelegd nopens het lager onderwijs. Het onderwijs is verplichtend de ouders die hunne kinderen naar de school niet zullen zenden, kunnen gestraft worden. De minste straf is de openbare waarschuwing, en zij kunnen zelf voor zekeren tijd van hunne po litieke rechten beroofd worden. Steexkeuke, Voor Zijne Heiligheid, Nieuwjaargiftcn aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus en Koning, Beloop der voorgaande lijsten, 5' Lijst, Veüiinï. M. Oh. Bernier-Marannes, Onbekende, Wed' Luyssen, om de zegen Gods Veurne, De Wijzen zijn op weg. vriend lief. Vriendje, eene ster is opgestaan in den Oosten. Vriendje, vriendje, de kleine Koning Jesus, is geboren in zijn kribbeke op hel stroo. Maria Kcr zal zeker wel de herders vergezel len. Neen, Maria zal met hun niet gaan. ('roede kristen was hij, Goede kristen is hij niet meer, Hij hoeft den naam van Jozef don kuisehen echtgenoot vergeten.... Eu dien ook van Maria de moeder altijd maagd gebleven.... Neen, neen, neen! Ja, ja» ja Gaan zal bijl Gaan zal hij niet! Gaan zal hij, want hij beloofde hel aan moeder Josscrandcl Gaan zal hij niet, want Malhclinc zei hem van 't huis te blijven. Vriendje, van dezen nacht ontdekt Maria Ker het geheim oni goud te maken -Vriendje, van dezen nacht, wint hij het lic-rte van deze die hcni zoo lief heeft. En dconzienbare geesten, die alzoo malkanders mie onderbraken, vloogen al spelen door de lucht, gingen op, kwamen neer, draaiden rond gelijk het stof in de zonnestralen, van aan de vloersteenen tol 8' Vervolg. En al met eens begon de toren ook te spreken, niet alleenlijk door de spleten der oude vensters al waar de wind zuchtend kwam doorgeflodderd, maar ook door eene mengeling van geruchten wel te ver gelijken bij de langdurige en herhaalde fluisteringen eener groote menigte van volk, en d ie binnen dron gen dwers door de geslotene deur der werkkamer, onder welke deur ook een levendig licht glinsterde. Maria opende deze deur, overtuigd dat hij zich in l midden van oenen brand bevond; daar was niet van ’t geen alzoo onder de deer glinsterde was de weerschijn der ronde on roodeoog van zijnen smelt oven o]) den steen van den dorpel, anders niet. Hoewel er zich niemand in de warkkamer bevond, bleven de geruchten voortduren» De lucht was vol sprekende dingen; ’t krielde cr van de geesten. De geesten, onzienbaar spraken allo sïach van spookachtige woorden uit; 'I was link’s was rechts al vooren. al achter, van boven van onder. En die aardige woorden drongen aldoor de r.wectgaljcs van 3 Vel, juist gelijk of het kwikzilver door hel lijnwaad valt. De geesten spraken over baar huisgezin te bekomen, ■Onbekende, Eenige godvruchtige persoenen, M"‘“ weduwe Vanhoutte, Oostwy.v«fjut. derijen mogen oprollen en plaats maken voor anderen. Het schijnt zeker te zijn dat hel voorgaande ministerie van den 1€ Mei voor de Kamer zal gedagvaard worden doch de maarschalk Mae- Mahon verzet zich stellig er tegen, en zou ge zegd hebben donderdag.laatst aan den voorzit ter der Kamers, dat hij op den zelfden ©ogen blik zijn ontslag zou geven van president der Republiek. Wilt gij weten hoe de professors der Hoogc- scholcn in Duitschland den Godsdienst eerbie digen? In een der laatste zittingen van de Kamer der Volksvertegenwoordigers werd er een feit aangehaald dat wetensweerdig is. Een profes sor van geneeskunde der universitcit van Bonn had daags na de dood van Pius IX, zaliger me morie, opentlijk in eene herberg den spot ge dreven met het konklaaf, en verkleede vrouws- persoonen doen voorkomen die de kardinalen verbeelden. De katholieken hebben natuurlijk hun spijt uitgedrukt en dien professor ge schandvlekt die aldus zijn eigen «elven verne dert en verfoeilijk maakt. De minister Falk en de liberalen hebben trachten den professor zoo veel mogelijk te verontschuldigen; maar de daadzaak was zoo klaar bewezen dat er geenc mogelijkheid was de verdediging te voltrekken. Als er zulke meesters in de scholen zijn, is’l tc verwonderen dat de jongelingen slechte princi- pien inzwelgen en dat 'het socialism schrikke lijke rampen in Duitschland heeft veroorzaakt? den of de straten waar hij voorbij trekt, moeten bewaakt worden van de politie. Men vertelt dat er over korten tijd langs de straat een man ging eene petitie aan den Koning aanbieden. Humbert meende dat het een socialist was, en gaf ter stond order aan den koetsier van de poerden te doen toezetten. De ongelukkige man is dan nog onder de voitüren geraakt en gedood. Zijl gij dan Koning van Italic! Het bijzondere vrcdelraktaai dat moest ge sloten worden lusschen Rusland en Turkije, ten gevolge van het traktaat van Bet lijn, is nog niet getoekend. ’t Is veertien dagen dat de groote gazetten aankondigen dat het zoohaast zou gclcekend zijn, cn gedurige moeilijkheden komen in den weg, nu de eene dan de andere, 'l Is wel te hopen dat hel eindelijk ervan zal komen en dat geen een van die twee landen op nieuw den oorlog zal ontsteken. Wetsontwerp over liet Ingere onderwijs. Minister Van Humbeeck heeft dinsdag der verlcdene weck zijn wetsontwerp nedergelegd over het lager onderwijs. ’t Is een gewrochte, dat weerdig is van de zeven geuzen die het voordragen en van dc frariemafons logien die het hebben samenge steld! De godsdienstleer is uit dc scholen gebannen en maakt geen deel meer van de verplichtende stoffen. Alleenlijk zou de priester vóór of na de school mogen de kinders bijeenroepen in een lokaal om aldaar les van katcchismus te geven De vrijheid van het onderwijs, door de grond wet gewaarborgd, wordt vernietigd. Inderdaad, niemand kan het diploma van onderwijzer be komen ten zij hij zijne studiën hebbe gedaan in de normale scholen van den Staat. Dus al de normale scholen der bijzonderen zijn door de wet gesloten. De liberale Indépendance zelve herkent dat de Constitutie onder dc voeten wordt ge trapt. En let ook nog welke schrikkelijke onkosten deze nieuwe wet zal veroorzakenEn ’t zijn dc gebeenten die bijna al de kosten moeten keeren Eene gcheele reeks nieuwe plaatsen worden er gemaakt, waar men vele geuzen zal kunnen tevreden stellen. Er waren eertijds inspecteurs; nu zullen er nog ondcrinspccteurs zijn, en een raad van verbetering, en wat weel ik nog al? ’l Is waar, integendeel, blijven de geestelijke inspecteurs onder, aangezien er geen godsdienst meer aangeleerd wordt. Het gouvernement zal zelf bepalen waar er nieuwe scholen zullen moeten gebouwd wor den, hoeveel meesters cn meesteressen er zullen zijn, enz. Maar wie zal dit al betalen? dc gemeente. De boer zal hel al betalen! (Art. 30). Volgens art 31, moet dc gemeente dc jaar wedde betalen van den onderwijzer, en deze jaarwedde mag niet min zijn dan 1000 franken. Volgens art. 32, moet dc gemeente zorgen voor het bouwen cn het onderhouden der lo kalen; voor het aankoopen der meubelen en noodigc boeken; voor den huispacbl van den schoolmeester, als hij geen huis heeft van de gemeente; voor eene zekere somme uil te koeren aan het gewelf. In den oven, in den smeltkroes, was er iets anders dat antwoordde; moeilijk inaar kon dit dingsken worden verslaan, want de kroes was op eene behen dige wijs gesloten, Gaat alrap van hier weg, slecht volk, riep Ma ria, oenen bezem in de handen nemende. Wat komt gij hier doen in mijn huis? Buiten, slechte geesten, verdoemde zielen! Buiten zeg ik! Uit al dc hoekjes der Kamer kwam een schater lach op gerezen. Men hadde gemeend dat Matlteline overal in alle hoekjes stond te lachen. Schielijk zwoeg alles» De klokken van Plouliarnel kondigden andermaal de misse van middernacht aan. En dc geesten herbegonnen hun gesprek; Vriendje, wal zeggen de klokken? Zij roepen, vriendje! 't Is Kerstdag; vreugde! 'I is Kerstdag! Dat zeggen de klokken niet; Zij roepen Goud! schoon Goud! Goud! Vriendje, gij liegt erom 't Is gij vriendje die liegt! Dc fmdere stemmen, die mompelden binnen in den oven, schreeuwden van langs om luider. Het vuur waarop niemand bhrasdo, brande van langs om meer. De smeltkroes wierd rood. en de steenen zelf» van den oven kregen een somber rood kleur. (Wordt voortgezet). jaar. Politiek overzicht* Het ministerie Dufaure is recht blijven staan in Frankrijk Gaipljetta vindt dal het oogenblik nog niet gekomen is om zelf het bewind in han den te nemen; daarom lield>en zijne aanhangers voor hei ministerie, gestemd. De incest gevor derde linkere zijde •heeft zich van Gambetta ge scheiden en hot ministerie willen omverre wer pen; dc rechter zijde heeft zich •onthouden in dc stemming. Doch de rcpublikanen zijn reeds ontevreden omdat het ministerie niet getrouw is aan zijne beloften, en eerlang zal M. Dufaure zijne schil- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 rent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslraat, Nr 4, te Veurne. Onbekende, 11. V. N», Eene bijzondere, Eene congreganistc, Vcrscheidc kleine giften, Onbekende, Een landman, Een visscher, Een kind om wol zijne eerste com munie te doen, A. D», R. II. 1. D„ Onbekend, Ui A' «Jii WvOKMNKflES» i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1