nr* z. n. leo xni, paus en koning. f •V. t tS'°1790 5 Februari 1S79. Veurne, 35c par. Dit blad verschijnt den Woensdag, onuiiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annonce» 21) cenlimen per regel. Ir. 1413-75 60 00 05 00 Bonsiim ckc. 55 00 Staveix. EE. 1111. Geestelijken en parochianen, 201 31 5 00 21 0(1 80 00 10 00 2 00 8 00 2 00 6 52 5 21 5 00 I 00 0 50 Rechtci lijke ocrherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMUK-HTCKASSTS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. Politiek, overzicht. Hetgeen sedert eenigen lijd te verwachten was in Frankrijk, komt verwezenlijkt te worden: de maarschalk Mac-Mahon heeft zijn ontslag gegeven van president der republiek. Sedert twee jaar had hij aan de radikalcn langzamerhand alles toegestaan wat zij van hem vereischtén, en de bewarende partij te leur ge steld, die in hem een ijzeren arm verhoopte te vinden om de groeiende macht der rooden tegen te houden. Doch alhoewel hij geen politiek vooruitzicht bezat, is hij eerlijk soldaat gebleven tot den laatsten oogenblik. In de laatste verga dering der ministers, die hij bijwoonde, deed men hem afstellingen teekenen der bijzonderste leden van de fransche rechtbanken; hij deed het met tegenzin; toch bij gehoorzaamde. Daarna kwam de minister van oorlog, om afzettingen te vragen der bijzonderste legerhoofden. De maar schalk, vol verontweerdiging, stond op en zeg de dat hij zijne demissie gaf. Zijn besluit was genomen; hij hield zijn woord. Het leger wilde hij niet laten in wanorde bren gen door het afzetten der opperhoofden die verantwoordelijkheid wilde hij op zich niet nemen. De Kamers wierden dus vergaard in algc- meene zitting om eenen president te kiezen, ’lis M. Jules Grevy, voorzitter der lagere Kamer, die president is gekozen der republiek met 563 Stemmen op 713 kiezers. M. Jules Grevy is een advokaat die reeds ge kend is sedert 1848; en altijd als advokaat aan zien is geweest. Eenc zaak is nog altijd hot op merken weerd. 't Was die zelfde M. Grevy die in 1848, na de revolutie, voorstelde in de Fran- sche Vergadering, geen president der Republiek te kiezen, omdat deze onwettig is, en nutlelooze kostcii veroorzaakt-, maar wel een voorzitter van ■ministerraad, die alle oogenblikken door de Kamer kan afgezet worden. En nu is M. Jules Grevy in persoon president der Republiek. Alzoo houden de republikanen aan hunne leer- slelscis, als zij zelvcn er profijt kunnen uit trekken., Hoe zal het nu gaan in Frankrijk? Voorzeker, vervolging tegen Godsdienst en Koningsge zinde». Maar zullen er geene andere moeilijk heden tusschcn komen? Men zegt dal verschillige ambassadeurs reeds hun ontslag hebben inge diend bij den minister van buitenlandschc zaken, en dat al de bevelhebbers der grootc verdee- fingcri van 'tleger liet insgelijks zullen doen. En wat zullen de mogendheden daarvan peizen? Bismarck lacht zeker in zijnen vuist! Allerueiligste Vader, Ter gelegenheid van den verjaardag Uwer Iroonbeklimming, heeft de Vcurnaar de eer en het geluk zich te voegen bij de katholieke ga zetten der ganschc wereld, om Uwer Heiligheid de hulde 4e bieden van zijne kinderlijke onder danigheid-en zijne innige getrouwheid. Door den fakkel der Waarheid verlicht, erken nen wij in Uwen geheiligden persoon den eigen -Stadhouder van Christus op deze aarde en den wettigen Navolger van Petrus, op wien Christus .zijne Kerk getimmerd heeft- Onderdanig aanUweontaalkare voorschriften, zullen wij -altijd trachten den weg te bewande len dien Uwe wijze hand ons aanboont; wij zul len de leeringen aanveerdon die Gij ons voor- .stelt, -en de dwaalslclselen venwarpen die Gij reeds, even als Uw voorzaat Pius IX, zaliger gedachtenis, veroordeeld hebt nis .wezende de bron van al de rampen en onheilen die op de samenleving loodzwaar drukken. Uwe Heiligheid en Hare leeringen zullen wij, zooveel wij kunnen, verdedigen tegen de gedu rige aanvallen, door de goddelooze schriften •onzer streek tegen haar gericht, en het volk waarschuwen tegen het bedrog, welk boosaar dige menschen met hdschen iever te midden onzer katholieke bevolkingen zoeken te ver spreiden. Wij bidden Christus, het goddelijker! enzien- lijk hoofd der H. Kerk, dal Hij nog lange jaren Uwe Heiligheid zou bewaren, de beproevingen Zijner Bruid doen staken, en U getuige laten zijn van de zegepraal die de II. Kerk zonder twijfel over hare vijanden zal behalen. Van Uwe Heiligheid de nederigste enonder- danigste dienaar. E. II. Pastoor. Hortencc Moreels, Congregatie van O. L. V. ci scheide kleine gillen, Naamloozc, Onbekende, ld. - saaa Men spreekt nog al veel van eenc bijeenkomst die zou plaats hebben tusschcn den Koning van Spanje en den Koning van Portgaal op 't tiiléin- de der beide rijken, ’lis reeds schrikkelijk lang 'l Schijnt dat de pest vermindert in Rusland, ten minste voor zooveel als men de ollicieele berichten mag gclooven; want het gebeurt maar al ic dijkwijls dal zij het tegenovergestelde zeg gen der waarheid. Doch dit land heeft eene andere pest te vree zee de revolutie. De gemoederen zijn nog al toos opgeschud, en de beweging breidt zich uit om den tegenwoordige» toestand te veran deren, cn eenc nieuwe constitutie te verkrijgen. En waarlijk ze moeten niet verlangen, dio. Vol keren, om eeiie liberale grondwet te verkrijgen; bet voorbeeld van Frankrijk, zou moeten hunne oogen openen. In de Italiaanschc Kamers heeft er eene grootc discussie geweest over bel gedrag van het mi nisterie in de zaak van het Oosten. Er waren leden die hel ministerie beschuldigden mét on voorzichtigheid en lichtzinnigheid' te zijn te werk gfegaan. M. Dcpretis heeft trachten zoo veel hij kon zich te verdedigen, en eindelijk beeft de Kamer, met nogal tamelijke meerder heid, de handelwijze van het ministerie goed gekeurd, dat dusdanige bijeenkomst geen plaats heeft gegrepen voor de koningen van Spanje en Por tugal, men maakt uitermate groote voorbereid selen, en er zal sprake zijn, peist men, van het huwelijk der zuster van den koning van Spanje met den broeder van den koning van Portugal, ’t Is beter dal zc bijeenkomen en feeste vieren, dan dat zc zouden oorlog verklaren; er zullen- toch geene menschen bij sterven. Schandalige afzetting van M. Bieswal-Bril. De geuzen van Veurne hebben hunnen haat uitgewrocht! Er was een katholieke distrikt- kommissaris, en hij moest verdwijnenHunne hecrschzucht moest voldaan zijn de geuzen werken niet alleenlijk voor het welzijn van het volk, maar eersten vooral om rijk te worden -of meester te mogen spelen. Sedert weken en weken, ja, maanden zelfs, zag men zekere hoeren ganschc dagen op het konvooi, naar Brugge of naar Brussel en zij wilden nog gebaren legen den katholieken kom- missaris niette werken. Zij voegden dc lafheid bij hunnen blinden haat! Zij zijn gelukt in hunne pogingen M. Bieswal- Bril is afgezet! Doch welke redens geeft het ministerie? Geen de minste. En welke redens heeft de prokurcur der pro vincie ingeroepen? Geen de minste. Haat, en haat alleen Andere distriklkoramissarissen zijn er nog af gezel; maar nievers, denken wij, op eene schan daliger wijze, op eene onbeschofter manier dan wel hier te Veurne. De handelwijze der geuzen verdient geboekt te staan tot hunne schande, en tot schande xan dezen die zij ondersteunen. Een meester zal aldus zijnen knecht niet be handelen, noch een landman zijnen koeiwachter. ’t Was loting te Veurne. De kommissaris moest de loting voorzitten. M. Bieswal-Bril had nog geen officieel bericht ontvangen van zijne afzetting 't was hij die moest zetelen volgens de wet. Wat doet Deprey? Daags te voren, zonder de benaming in den Monileur te verwachten, loopt hi j naar Brugge in het duikertje om zijnen eed af te leggen. Hij was kommissaris. Maar M. Bieswal-Bril was ook kommissaris; cn zijn recht had de voorhand tot dat hij offi cieel was afgezet. M. Bieswal-Bril gaat naar hel stadhuis; al deuren zijn gesloten en men weigert te opener hij heeft getuigen genomen van die schandalig handelwijze; maar wij hadden gewild dat i zijn recht heter deed gelden. Als Deprey toekwam en hem bet officieel stffi: toonde, dan moest hij vertrekken, maar eerder niet. Dat gebeurde om 10 ure. En ten 11 1/2 ure kreeg M. Bieswal dc s ken die hem officieel zijne afzetting bel nd mieken. En nog eens wat nievers, noch nooit is ge beurd die stukken zijn geteckcnd van Hector Deprey, van zijnen opvolger! Dat alle treffelijke lieden oordeelen! Liberaal zoo wel als katholiek, zal moeten vol veront- weerdiging uitroepen 'r zijn waaruik geuzen Sedert dat dc lijding d°r afzetting van onzen achtbaren kommissaris Bieswal-Bril ons is aan gebracht geweest, hooren wij van alle kanten deze nieuwe willekeurige en lyrannische daad van minister Rolin afkeuren cn schandvlekken. Immers, M. Bieswal, voorheen schepen onzer stad en lid van den provincialen raad, en daarbij toebehoorende aan eene familie die sedert lang door hate eerlijkheid, door hare menigvuldige diénsten en weldaden en den èérbmd cn 'dc liefde van al de Veurnaars vcrwor ft. was bekwaam en wcm lig r ht vjör- lievon'le zijn en bef - - er bekwaam toe, - Nicuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus cn Koning. Beloop der voorgaande lijsten, 6* Lijst. Veurne. Congregatie der jonge dochters, Ch. Rillof-Borre, Avecaitelle. E. H. Jul. Van Licre, Rosalia Deburchgraeve, Hoogstaede. Parochie van Hoogstacde, Van eenige parochianen, Pekvxse. Eenige pausniinnendc Pervyscnaars, Congregatie, 5 BS323 De Vci'RNAAIt. AAN OO o 5o 3 oo 1 OQ 3 oo 4 oo 9 38 2 OO 5 oo C. cn J. V., leden van St. Joseph’s Genootschap, T' M ■—nu ■nu' ■■«■irnw ■w»ammjMirnaibmi OOSTIHINKERKE. S3 - ii—in'i'fr;',; iin i -- Nieuwj.nargiftcn der tabakwerkers, leden van St. Joseph's Genootschap Ch. Lcpcire, 1 fr., I.. Delefortrie, 1 fr., Edm. Delefortrie, t fr., D. Duforct, o-5o, P. Carna, 1 fr., A. Vanarcnt, o-5o, C. Viane, o-5o, C. Dcprez, o-15, F. De- burchgrave, o-a5, te zamen, fr. A. Cornells, C - - - - - Jan Dc Busscherc, lid Voor Paus cn Kerk, een lid NV. cn B., leden Elf leden Gifte van P. J. Die peern I.co ziet Geelt om 5 fr. niet. Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1