I If a V N»!791 Veurne, 1 «Lu Februari 1879. DE WULVENTOREN. jaar. -- de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Amioncen 20 cenlimen per regel. 1 fr. 1977-HL I0 00 Adinkerke. 2 00 Onbekend, 5 00 Leve de Paus! Bulscamp. 5 00 122 00 123 00 2 00 L. C. e o c 20 00 60 00 200 00 15 00 10 00 Morccuw, ld. ld. Nieuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus en Koniug. Beloop der voorgaande lijsten, 7' Lijst. Vecrse. M"c Morccuw en hare kinders. Lit dank baarheid, J. V.-D., Ecnc congreganiste, 120 00 3 00 1 25 20 00 10 00 2 00 2 00 r d e n 1- 0 0 le I; Be priesters eo VII. De klok hield op voor den derden keer te klippen; ’t laatste druppeltje '.valer rolde uit het wateruur werk; ’t was middernacht! Dan spleet de smeltoven in tweën en liet den kroes zien, die. witgloeiend, al met eens met een helsch gedruiseh in stukken sprong <m tot aan den hemel eene gruwelijke vlamme schoot aldoor het ge scheurde. gewelfsel. (Word! vooitgezet) Volgens eene depcche uit Rome blijkt het dat de betrekkingen tusschen Duitschland en het Valikaan op goeden voel staan en welhaast tol den besten uitslag zouden geleiden. De Keizer in persoon zou werken opdat de laatste religieusen uil Duitschland hunne huizen niet zouden moeien sluiten en hel land verlaten. God gave dat de vrede welhaast in dat land moge heerschen I niet om het te bezitten, maar zeker wel om dien roozenkrans van peeriet» en glimlachen van Mathé- line te koopen. Kerstdag! riep eene stem uit de lucht. Kerstdag; ’l is Kerstdag! herhaalden al de stemmen le gaar. Maria stak schielijk zijne oogen open, en zag dat de oven heel en gansch rood stond van boven tot be- neen. De smeltkroes glinsterde gelijk de zonnestra len en verblinde het gezicht. Binnen kookte iets dat bruischte gelijk liet onweder. Moeder, liefste moeder! riep de jonge leenhou der verschrikt, ik koom naar de misse, algauw.... Maar duist kleine stemmen fluisterden in zijne ooien Te. late, 't is te late, te late! En inderdaad de wind der zee bracht den derden klip bij uit den klokloren van Plouharnel, die op zijne beurt zei Te late Alvemnc.iiem. De geestelijkheid van Alverittghem, de Congregatie der jongedochters en eenige bijzondere, Pollisciiove. eenige parochianen, Een godvruchtig huisgezin, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na j j j - Rechte» lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 1 o cent. Afzonderlijke nummers voor artiki Is. enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. prijze den minister van buitenlandschc zaken, M. Waddington, willen behouden. T Is deze laatste die het nieuwe kabinet heeft gevormd. In dat ministerie zijn er vijf protestan ten, twee vrijdenkers en franemafons, en één die eertijds als katholiek aanzien was, maar reeds genoeg geloond heeft dat Lij; zijne katholieke princiepen in den zak heeft gesteken, 't Moet juist lukken, T is ook de minister van binnen- landschc zaken, gelijk hier in Belgie onze Rolin En peist ne keer, dat bet T katholiek Frank rijk is, die door zulke ministers moet bestierd worden In plaats van M. Grevy, die voorzitter der la gere Kamer was, is Gambctta gekozen, dezelfde welken M. Thiers den razenden zot noemde! De nieuwe president der republiek heeft oenen brief gezonden naar de beide Kamers om zijne manier van zien te doen kennen. Doch de radi- kalen vinden dat M. Grevy alzoo weinig belooft dan maarschalk Mac-Mahon, en dal het de moeite niet weerd was voorzoo weinig van president te veranderen, 't Is wel te vreezet» dal M. Grevy zijne zeven jaren als voorzitter niet uit zal doen. Wat hel ministerie betreft, T zal goed gaan kan het twee maanden recht blijven slaan. In den Afghanistan, de oorlog schijnt wel haast te zullen eindigen. De engelschen verslaan zonder veel moeite al de legerbenden van Shcie- Ali, en gaan gedurig vooruit. Daarbij het schijnt dat gansch het land opstaat tegen den emir, en dat de burgeroorlog woedt tusschen de inwoners hetgeen het spel der Engelschen nog veel vergemakkelijkt. En Rusland, die schijnt den emir Sherc-Ali opgimiakl te hebben legen den Engelschman, laat hem nu zitten. Betrouw u dan op machtige bondgenooten Volitlek overzicht. De maarschalk-.Mac-Mahon is niet de ccnigstc in Frankrijk die zijne demissie heelt gegeven. Na de. kiezing van .M. Grew, heelt gansch het ministerie zijn ontslag gedaan. De nieuwe pre sident der Republiek had willen het vorige ka binet bewaren, doch de voorzitter, de heer Du- faure, heeft op zijn besluit niet willen wederko men, en op geener wijze aap het hoofd van het Iransche ministerie blijven. De heer Grevy was benauwd van moeilijkheden te ontmoeten met de vreemde landen en daarom heeft hij ten allen In Rusland zelf smeult het vuur onder de asschc. Wij hebben over acht dagen geschreven van de opschudding der gemoederen om eene liberale konstitutie te bekomen. Over eenigen lijd waren er 32 studenten die aan den kroon prins een smeekschrift wilden indienen om die hervorming te verkrijgen. Zij werden aangehou den en zouden den 19 Januari verzonden wor den naar Siberië. Achttien van hunne gezellen wilden hunne verlossing wagen; zij begaven zich naar het paleis van denkroonprins, om zijne lusschenkomsl te verzoeken. Maar langs den weg, werden zij aangevallen door de politie; zij boden weerstand en schuifelden om hulp. Aan stonds kwamen er nog andere studenten toegc- schoten, en de politie kreeg op haren broek. Zij begonnen eene manifestatie te maken en een hunner las met luider stem voor het volk, het smeekschrift dat aan den kroonprins moest aan geboden worden, toen almeteens eene bende kosakken toesnelden met de lans in de vuist en begon door hel volk le steken; zij spaarden noch vropwen noch kinderen. Het bloed stroomde, grooten abt Gildas dc-n wijze, de misse gingen bij wonen te Plouharnel; want aan de kapel van ’t kloos ter was men bezig met herstellingen te doen. De monniken zagen er geheel zwart uit op de baan met sneeuw bedekt. Het hoofd van den stoet aan den toren gekomen zijnde, riep de groole abt bevelend uit Gev ap'iide bewakers, tuit op uwe hoorns om het zoontje van moeder Josseraïide te oiitwekken. Het bevel wierd zoohaast uitgevoerd en de groote abt sprak Houdt nu op, mannen; want aan de vt nsler staat reeds mijn leenhouder geheel wel ont- wi kt. Het geschal hiel op; de groote abt stak zijnen staf uit en hernam Leenhouder, de eerste uur van Kerstdag is geslagen Wij zijn vandaag oen Imogen heiligdag. Doe het vier van uwen oven uit, en loop algauw naar de misse; gij hebt maar juist tijd ge- noBg meer. En binst dat de stoet voorbijging, kwam de groote abt heen en weder gegaan roe pende Maria Ker, haast u. gij zult te late komen. En er vyaren stemmen in de lucht die zegden Gaan zal hijGaan zal hij niet on de wind deed niet dan schimpen. Maria Ker stak de venster toe on zat met zijn hoofd in zijne handen. Zijn herte Was verscheurd door twee tegenstrijdige machten zijn moeders ge bed en Malhéline's gelach. Maria was geen gierigaard; ’t goud wenschte hij ’t Is vrijdag laatst een jaar geweest dat Z. H. Pius IX naar den Hemel den loon is gaan ont vangen voor zijne werken en zijn lijden; en den 20 februari zal bet een jaar zijn dat Z. II. LeoXIII Paus wierd gekozen. God beware hem nog lange jaren. T Schijnt dat de jubilé voor de troonbeklim ming van Zijne Heiligheid decs jaar zal plaats hebben in de maanden Maart, April, Mei. 0 50 De katholieken die begcercn nieuwjaargiften te zenden voor Z. II. Leo XIII, zijn verzocht ze zoohaast mogelijk te bestellen, op dat wij in het korte zouden kunnen onze lijst sluiten. Vervolgde priesters. M”' Voortplanting van 'tgeloof. Lilgehongerdcn van China, Afschaffing der wet van 1842. Geheel hel land door staan de katholieken op gelijk één man, om le werken tegen het hate lijke wetsontwerp door don francinacon Van Humbeeck voorgedragen en waardoor den 11. Godsdienst uit de scholen wordt gebannen. En zij hebben gelijk want zonder Godsdienst kan er geen land lange jaren in stand blijven. Doch er is nog een ander puntje dat men misschien niet genoeg opmerkt. De Belgen zijn vooral aan hunne gemeenten verkleefd en willen op hunne gemeenten eigen bestuur hebben. Zij willen meester zijn in htn eigen huis. Wal zou de wet van de franemacons doen? Al de rechten der gemeente worden gekrent. Een gemeenteraad vindt dat hel niet noodig is eene school voor meisjes te stichten. De gou verneur of de minister zal komen Hij zelf zal de school doen bouwen, oenen meester of’meeste res noemen. En wie zal moeten betalen? De gemeente. De gemeenteraad heeft nu recht zelf oenen schoolmeester te noemen. Volgens de nieuwe wet moet hij zich spoeden of de inspecteurs zul len zelve eenen zenden. De schoolmeester gedraagt zich slecht en staat de ouders niet irfeer aan, omdat hij schan dalig leeft en de kinders geuzen maakt. De geineenteoverheid mag zekere straffen op leggen door de wet bepaald. Maar zulke school meester die zeker een geusgebroed is, beroept zich tot den minister en de beslissing der ge- meenteoverheid wordt vernietigd. De gemeenleoverheid heeft nu veel macht in de school die zij onderhoudt, en T is zij die liet 9” Vervolg. Gij kunt wel peiz.cn dat Maria Kor schoon vagen had met zijnen bezem; tusschen zijne takjes kwamen de'geesten gevlogen zonder eenigen hinder, 't Was zoo warm in de kamer, dat de druppels zweet van Maria Kers aangezicht rolden. De klok hield op van voor den tweeden keer tc klippen. Maria peisde Ik ga hier versmachten, ik zal de vensters open doen om de warmte zoowel als de bende booze geesten uit te laten. De venster was nauwelijks geopend of men hoorde het gelach der velden onder hun wit kleed van sneeuw; tot de oude eiken toe van het woud, met hunne glinsterende kroonen, schuddeden den rijm van hunne takken al zeggen Maria zal gaan! Hij zal niet gaan! Geen een der geesten die binnen waren, vloog weg; maar al degene die buiten warreerden. kwa men’ binnen gedrongen, al prevelen, babbelen en lachen Hij zal. hij zal. hij zal. neen, neen, neen! En ’k geloove'dat ze vochten. Ten zelfden lijd klonk op de keien van den weg die langs den toren liep, de stap van peerdcvolk. en Maria Ker herkende zoo gauw den langen stoet der monniken van Ruiz, die onder het geleide van den en eenige studenten werden aangehouden. De andere 32 werden naar Siberie gestuurd, en waarschijnlijk deze laatste zullen volgen. Een christelijk huisgezin aan den eigen plaatsvervanger van Christus op aarde, E. H. pastoor, E. 11. onderpastoor, Een katholijk huisgezin, uil ganschcr hert verkleefd aan den Paus, Een pausgezinde landbouwer, Aan Z. II. Leo XIII, Een kind van Maria, Een christelijk buisgezm, om den pauzelijken zegen voor gansch de fa milie, b CoXVDE. O i o ISENBERGIIE. CoXYDE. Uiftcii t -- mi nil'll --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1