i i fto1792 BETOOGING TEGEN HET MINISTERIE. 35° jaar. Dit blad verschijnt den Woensdag, öïüïïïddëïïjk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaals; met de post 6 fr. Annoncên 20 cenlimcn pör regel. fr. 2431-83 Sedert twee drie weken ontvangen wij klachten over het onregelmatig of niet bestellen van den VfeüBNAAR. JEy zullen onderzoeken wie daarvan de schuld is en onze rechten doen gelden hij wien hel behoort. Nieuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus en Koning. Beloop der voorgaande lijsten, 8" Lijst. De keizer van Duitschland heeft vcrledcne week, voor de eerste inaai sedert den aanslag op zijn leven, in persoon den zittijd der Duitsche Kamers geopend. Zijne redevoering behelsde niets bijzonders, en, hetgeen men voornamelijk heeft bemerkt, is met weinig geestdrift aan- hoord, en weinig toegejuicht geweest, ’t Is een leoken dat de inwendige staat van zaken in Duitschland niet al te schitterend is. Prins voii Biemarck heeft eenc wel voorgc- In de I'ansche Kamers is er door de radikalcn een wetsontwerp voorgedragen, om VOLLE kwijtschelding te vei lecnen aan al de veroor deelden der Parijsche Commune. Van zijnen kant heeft het gouvernement ook een wetsont werp voorgedragen, dat deze kwijtschelding toeslaat, doch met zekere beperkingen. Hel zal van do rechter zijde afhangen of bel gouverne ment het zal erdoor halen ofwel de Communards. De gemeenteraad van Parijs heeft, van zijnen kant, reeds eene som van 100,(100 frank ge stemd ten voordecle der veroordeelden die, door deze wet, wederom in Frankrijk zullen mogen wcdcrkccrcn. ’t Gaat daar opperbest, de treffelij ke burgers zullen moeien subsidien betalen voor de nieldeugenl. Politiek overzicht. De Engelschc troepen hebben de volkomenc zegenpraal behaald in Afghanistan, zoodanig dal allen weerstand van wege Shere-Ali ónmo gelijk is geworden. Men zegt wel dal de Emir nogmaals om hulp zal roepen naar Rusland; maar ’t is veel le vreezen voor hem dat hij aan doovenmans deur zal kloppen. In’tzuiden van Afrika, integendeel, bij do kaap de goede Hoop, hebben de Zulus, ecu in- landsch volk, den Engelschman duchtig geklopt en zijn leger bijna gansch vernietigd. De minis ters hebben dezen legenslag in de Kamers be kend, loch tevens beloofd dal zij welhaast eeno schitterende wcervraak zullen nemen. De koophandel springt op krukken in Frank rijk, gelijk overal in Europa. Nu,de vergadering der fabrikanten heelt eene zending naar den nieuwen president, M. Grevy, algeveerdigd, opdat hij al zijn gezag zou gebruiken op de Kamers en zou bekomen eenc wel die de voor rechten der franschc nijverheid zou voorslaan en handhaven. De president der Republiek heeft vriendelijk deze heeren aan de deur gezel, zeg gende dat de Kamers zouden al de maatregelen nemen die nuttig zijn voor den welstand van Frankrijk, 't Was al dat hij kon. De presidenten en konstiiu.tioneclc koningen hebben niets anders te zeggen in hunne landen. Be koning heerscht, maar bestiert niet op, die een bewijs was van de genegenheid door al de katholieken aan den afgezélten kom missaris loegedragen. Van de honderd zes en twintig inschrijvers namen er zeven en ne gentig deel aan hel banket. Aan de eeretafel waren gezeten i M. de advokaat De Haene, voorzitter; aan zijne rechterzijde M. Leopold Bieswal, de afgczellc kommissaris, M. de graaf' de Limburg-Slirum, senateur van Vcurne-Ostcude, M. Van Oulryvc- d’Vdcwallc, vertegenwoordiger van Brugge, M. de burggraaf de Jongde d’Ardoye, vertegen woordiger van Bousselaere, M. Alfred De Man, M. Arseen Bril, M. Vcrmeersch, provinciaal raadslid, M. de advokaat De Gravè-Despol, lid der iurichlingskoinmissie van het banket. - Aan de linkere zijde van M. den voorzitter za ten M. de ridder Ruzclte, afgezétte gouverneur van West-Vlaanderen, M. Leon Visart, verte genwoordiger van Veurnê,'M. de baron Surmont de Volsberghc, senateur van Uper, M. Mulle dc Terscliucrcn, vertegenwoordiger van Thielt, M. Jules De Smedt, oud vertegenw'oordiger van Veurne,' MM. Loontjes en Vcrhaëghe, leden der bestendige deputatie, baron de Crombrugghe de Picqucndaclc, provinciaal raadslid van Di xmude, M. Raphael. Despot, provinciaal raadslid van Veurne, M. A. Rembry en M. de doktor Delahaye, van Dixmude. Alles wat opgediend werd, was eerste klas. Hel eten was allerbest bereid, de wijn was aan genaam en goed, men kon niets beters wen- schen. Tc midden van dc maaltijd, werd er naar de katholieken, te Namen vergaderd om te protes- tccrcn tegen de afzetting van hunnen commis saris, eenc depêche gezonden en hel antwoord moest niet lang afgcwachl worden zoo ver broederden de katholieke op twee uiteinden van ’t land 1 Doch dc lijd der heildronken was gekomen. De achtbaic heer De Haene stond op en als alles stil was geworden, sprak de volgende woorden uit Mijnheercn, Er is een gebruik dat in al onze katholieke feesten wordt onderhouden altijd zijn wij in dachtig de gevoelens van getrouw- en verkleefd heid die de belgische katholieken vercenigen met hunnen koning en gansch de koninklijke familie. Wij beleven moeilijke tijden, waarop de be trekkingen lusschen de landbestuurders en het grootste gedeelte der onderdanen gespannen zijn, hetgeen hoogst gevaarlijk is en ons vrees injaagt, want gansch de natie er door ge schokt. wordt. Dc gelijkheid der Belgen, door de Grondwet gewaarborgd, bestaat niet meer; de kinders van een en hetzelfde vaderland, die uilen volgens de Constitutie de openbare amb ten kunnen bekleeden, zijn verdeeld in overwin naren en overwonnen. Eertijds de liberalen noemden ons tegenstrevers, nu zijn wij vijanden geworden. In deze gevaarlijke omstandigheden, waar de kenspreuk der Bplgen aan zoo’n schrikkelijke beproeving is blootgesteld en tweedracht zou kunnen hecrschen in plaats van eendracht, zul len wij niet vergeten dat de katholieke denkwijs meer dan ooit de ware verdedigster is van gods dienst, maar ook van vaderland (Bravo!), en wij zullen bewijzen dal wij weerdig zijn der verde diging die ons is loevertrouwd (Luidruchtig handgeklap Scharen wij ons dan allen, Mijnheercn, rond den troon van onzen vorst, on zijn wij verzekerd dut Zijne Majesteit zoo wel weet als wij, dat er geen getrouwheid is aan vorst zonder getrouw heid aan God (BrabósJ-, dal de verdedigers van het altaar ten zelfden tijde dc besie steun on de beste verdedigers zijn van den koninklijken troon, ’t Eiï is diidcr onze slagen niet dat ooit scepter in hel stof zal rollen, evenmin als-paus-' kroon. Neen, onze denkwijze is geene zandbank, waarop het. koningdom ooit ‘zal schipbreuk lij den (Handgeklap). Wij zijn en zullen altijd blijven goede katholieken, oprechte Belgen én vrije ko* Banket aan M. Ilicsiinl-llril. Eer aan M. Biftswal-Bril, afgczetlen kommis saris van Veurne-Dixmude! Eer ook aan de ka tholieken van Veurne, die zoo wel hunne plicht hebben gekweten, en het gedrag van den afzetter Rolin door eene schitterende protestalic hebben geschandvlekt Hel banket van zondag laatst, aan den geach- ten heer Bieswal-Bril opgedragen heelt alle ver wachting overtroffen. Van alle kanten der pro vincie zijn er deputation gekomen om zich met de katholieken van Veurne le yereenigen en het feest nog op te helderen. Brugge, Thielt, Wer- vick, IJ per, Bousselaere, Dixmude, Nieupoórt, waren er vertegenwoordigd, zonder te spreken van dc kleinere plaatsen als Alveringhem, Hout- hem, Pervyse, Loo, enz., die hel zich eene eer achtten hunne katholieke gevoelens en hunne verontweerdiging lucht te geven in deze plech tige vergadering. Groot getal anderen die belet waren zich dien dag bij te sluiten, hebben aan den beer Bieswal-Bril en aan de inrichtings- kommissie, door brieven, de schitterendste ge tuigenis gegeven, dat de schandigc handelwijze van het gcuzenministerie, verre van de katho lieke gevoelens uit te dooven, ze verlevendigt en gansch het land in opschudding brengt tegen de politiek der franemacons. Dc zaal van den katholieken Kring was veel te klein om al het volk te kunnen bevatten; ook had de iurichlingskoinmissie goed gevonden de zaal van St. Josephsgenootschap te vragen; en met eenc welwillendheid, die al onzen lof ver dient, had de eerw. heer Proost zijn geslicht aan den dienst gesteld der katholieken van Veurne. Men kan zich niet inbeelden met hoeveel smaak de groole benedenzaal van St. Joseph, te dier gelegenheid, was opgezet. Bloemen, groen te, kostelijke behangselen, opschriften, niets was er le kort. Onze oprechte gélukwenschingen aan den edelen ridder Jules Herwyn, die met dc versieringen was belast Om 12 1'2 ure vertrokken de.heeren, die aan hel banket gingen deel nemen, uil het lokaal van den Katholieken Kring naarde banketzaal. Als allen plaats, hadden genomen, ging de heer advokaat Dc Haene, die president was der kommissie, en zich met hert en ziel had foege- legd om hel feest wel te doen lukken, geza- mcntlijk met den edelen heer Ruzclte, afgézetlen Gouverneur en de hoeren graat de Limburg-Sti rum en Visart, senateur en volksvertegenwoor diger van Veurne, den afgczetlen kommissaris van Veurne naar zijne woning halen. Als zij de zaal binnen kwamen, gij kunt u geen gedacht maken van den geestdrift die on der dc legeuwoordigen hecrschle. TWas roepen van l eve.Bieswalweg met Holin'. en zwaaien met dc servetten en handgeklap zonder einder Nooit bad men zulks gezien! Toen Mijnheer Bieswal aan de eeretafel was gekomen, offerde M. Raphael Despot, provinciaal raadslid, in name van den Katholieken Kring van Veurne, cell allefsChoonsten bloemruiker van immortellen Rcchtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hél 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Nr 4. te Veurne. rm wn— Ml I rrwwr it, nM—rawrn—i dragen voor koophandel en nijverheid; hij zoekt nog wat mnnte te slaan. Zijn wetsontwerp heeft reeds verscheide wijzigingen onderslaan, name- Jijkfvoor hetgeen het menopolium van den tabak betreft, en T is te peizen dal de wet zal ver worpen worden. Men schrijft reeds, dat, in dit geval, de prins nogmaals de Kamers zal ont binden, om zijne wet in do nieuwe Kamer te doen doorgaan. 1 Het Duitsch gouvernement komt een slecht voorbeeld te gevbfi aan de communisten. A’er- ledene week heeft het de bijzondere fortuin aangeslagen van den gewezen koning van Ha nover. TWas nog al een tamelijk sommetjever scheidene miljoenen. Maar als de gouverne menten zoo opentlijk stelen, wat zal men ant woorden aan de communisten die de fottuinen der bijzonderen willen deelen? I 5 oo 10 00 ao Oo 2 OO r 82 00 143 5o 21 74 15 00 7 00 5 00 LOO. Een pausminnend huisgezin. WUT.VERlNGHEM. Een onbekende, BEVEREN, bij RoMsbruggc. De geestelijk- heid en hunne parochianen, NIEUPORT, VEURNE. Gebroeders Haclcwjck, HOUTHEM. M. Ch. Baeldcn, Twee huisvrouwen en «enige dochters der con gregatie, E. H. Lonckc, pastoor, E. H. Plaetcvoet, onderpastoor, Onbekende, V J v' ■V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1