J 2G Februari 1879. jaar. 1793 bil blad verschijnl den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Aimoncen 20 ccntimen per regel. fr. 2743-09 (Wordt voorlgefcéi). Er is een opstand losgeborsten in de hoofd- HKItUEBriJKE BBIEF EN VASTEN-BULLE VAN Zijne Em. den Cnrdinnal-AartHbiMcliop en vhii hunne Hoogw. de Bisschoppen van Helmie. 1 00 2 00 2 00 1 00 Nieuwjaargiften aan onzen H. Vader Leo XIII, Paus en Koning. Beloop der voorgaande lijsten, 9" en laatste lijst. Veurne. Voor Leo XIII, voor zijnen verjaardag, Wulveringhem. Een bijzondere, Ooslduynkerke. Een pausgezinde, Een bijzondere, VeI'RKE, beminnen, noch zelfs kennen? Verders, zulk cene zedeleer is cene. wet zonder bekrachtiging. wanneer de meester geen christen is. Inderdaad, builen de oplossingen welke hel Christendom geeft, zijn rede en wijsbegeerte onbekwaam om ooit uit te leggen waarin de bcloonitig bestaal die God bestemt voor de deugd, en welke kastijdingen hij ge reed houdt voor de ondeugd, in het toekomende leven. Veel meer nog zijn zij onbekwaam om de middelen van uitboeting te leeren kennen die een zondaar te gebruiken heeft, om Gods reebt- veerdigheid te bedaren, en de voorwaarden aan welke zijne genade de vergiffenis beeft vast- gcliècbt. En alzoo is het dal de zondige menscli, aan zijne rede alleen overgelaien, ofwel tot vermeien betrouwen is aangewekt of wel tot wanhoop der goddelijke genade, cene tweevou dige oorzaak van versteendheid in hel kwaad. Ghristene ouders, zult gij zulk ijdele, zulke krachtelooze zedelessen aan uwe kinderen wil len laten geven? Politiek overzicht» De fransebe Kamer heeft de verlcdene week de wet gestemd kwijtschelding verleenende voor al de politieke misdaden gepleegd sedert 1870. ’t Is het gouvernement dat de overhand heeft zijn ontwerp is aanveerd met 340 stem men tegen 99. De Senaat zal zonder twijfel de lagere Kamer volgen, en al de communards zul len naar Parijs wederkeeren. T Gaal nu slecht in die stad, zoodal men er’s avonds ongewapend niet méér uit mag gaan zonder gevaar te loo- pen van aaugerand ie worden; ’t zal dan nog wal erger zijn. Nu hoe meer dat ze doen, hoe vroe ger de Republiek gedaan zal hebben, en do geuzen op de straat zullen liggen. Zoo veel te beter! Waarschijnlijk gaan de zaken even gemakke lijk niet afloopen voor het fransebe ministerie, als er zal moeten gestemd worden in de Kamers over de beschuldiging der oude ministers van 1G Mei. De komnrssie is vergaderd geweekt, en, niettegenstaande de verklaring van liet gouver nement, dat geenszins deze beschuldiging wil, hebben alleenlijk drie leden er tegen gesproken, al de anderen waren er voor. Hetgeen beteekent dat de Republiekanen en radikalen in de Kamers de meerderheid zullen hebben. Het tegenwoor dige ministerie zal bijgevolg omverre vliegen, en dan.... Wat zal er gebeuren? De Heer is' het wijs. Prins von Bismarck en geheel het duitsch ministerie komt in den Rijksdag eene treffende nederlaag te ondergaan. Zij hadden de toe lating gevraagd om twee socialisten te vervol gen die deel maken van de vergadering, de hoeren llasselmar.n en Fritzsche. De Kamer heelt deze toelating geweigerd, bijna met een parigheid van stemmen. Waarop de minister van recbtveerdiglicid Leonhardt geantwoord! heeft, dal hel ministerie in bet vervolg niet meer ver antwoordelijk zal zijn van de aanslagen die nog gebeuren. De prins von Bismarck heeft in eene volgende zitting, ter gelegenheid van de beraadslaging op het nieuwe traktaat van koophandel te sluiten met Oostenrijk, zijne voorgestelde wetten verde digd op den in-en uilvoer der koopwaren. Hij wil, zegt hij. geene nieuwigheden; alleenlijk vindt hij goed weder te keeren tot hetgeen be slaan heeft van 1823 tot 1865. Men weet, dat deze wetten groote tegenkanting ontmoeten itt in gansch Dnitschlaijd. De ster van den groot-kanselier van het Duit- sebe rijk verbleekt uitnemende snel. Hij meende almachtig te zijn, als hij don ooi log verklaarde aan den Paus en de Keik; en ziet liij loopt ge vaar zelf ten onderen te gaan. Zeer lieve Broeders! Droevig aangedaan door de woorden welke de Koning uitsprak bij het openen van den wet gevende» zittijd, en meer en meer verschrikt dooi alles wat uitkwam aangaande de inzichten van hel ministerie wegens hel deel der wet van 1842 dat geloof en opvoeding raakt, hebben wij onze droefheid en vrees niet kunnen zwijgen, noch u zonder Geleiding laten op het naderen eener groote beproeving, ot beter gezeid eener vervolging van trouwloossten en gevaarlijksteu aard. Zoo gewichtig waren de omstandigheden, dat Wij noodzakelijk spreken moesten, en ons recht inroepen op de zielen der katholieke kin deren, uit naam van den Zoon Gods die ze afge kocht heeft met zijn bloed, uit naam der H. Kerk die hunne Moeder is. In cenen eersten herder lijken brief hebben Wij u eenige aanmerkingen voorgehouden over de noodzakelijkheid van aan de kinderen eene godsdienstige en zcdclijkc on derwijzing en opvoeding te geven in de scholen, die in een katholiek land de katholieke huisge zinnen, de katholieke Kerk ter hulp moeten staan. Wij hebben bewezen hoe de wet van 1842, gansch overeenstemmig met onze Grondwet, deze noodzakelijkheid uitdrukkelijk erkent, en aan dezelve, als zij ter goeder trouw wordt uit gevoerd, voldoening geelt. Deze wet is sedert zes-en-derlig jaren in voege, en hare preef heeft zij gestaan. Ónder burgerlijk opzicht, heelt zij de verwachting des wetgevers voldaan en zelfs overtroffen; indien zij onder godsdienstig be trek hare beloften altijd en overal niet gehouden heeft, de schuld is het dergenen die, met hare uitvoering gelast, haren geest hebben ver- valscht. Wij hebben u opgewekt gezamenlijk tc werken met Ons, om het geloof en de zeden der kinderen tc beveiligen een belang dal hoofd- zakebjk is voor huisgezin en voor samenleving, voor Kerk en voor Staat en om uwe kost baarste rechten van burgers en katholieken te doen eerbiedigen, dewelke zoo zwaar, zoo snoodelijk, zoo uitzinnig worden bedreigd. Eindelijk Wij hebben u gevraagd dat gij den Hemel zoudet smeeken ons geliefde Bclgenland te sparen van die gevaarlijksle beproeving die het immer koude ontmoeten, kinderen la ten opbrengen in scholen zonder God, te sparen van de gevoeligste belccdigiug welke een christen volk verduren kan, de verzaking aan het geloot, in zijnen naam en legen zijnen dank, geschreven in de wellen des lands. Onze oproep heeft op uwe henen en geesten, Z. L. B. bet uitwerksel gehad dal Wij verwach ten mochten vpn uwe verkleefdheid aan den vaderlijken Godsdienst, en van die aloude stand vastigheid der Belgen tegen alle verdrukking van het katholiek geloot door de burgerlijke macht. Gij hebt beloofd ons te helpen door uwe pogingen en uwe gebeden. Wij Caiikeu onzen God Zaligmaker Jesus-Christus over de wonder bare verkleefdheid en de edelmoedige voorne mens welke Hij u ingeeft, Reeds is de wellelijke leucnsland overal te werke; reeds klimt er uit elk. katholiek buis, even als voor den voel van eiken aulaar, eene vurige smccking ten Hemel. Rcrhlci lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer löcenl. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-u it gever, Zwarte Nonnenstraat, N'r 4, te Veurne. - - - ---- Volhcrdl en verdubbelt in krachtigste strevin gen, doch doel alles met de bedaardheid die men heelt, als men weel eeuen grooleu plicht tc kwijten, een heilig recht wil inroepen en doen zegepralen. Volherdt en verdubbeldl in hel bid den, met overtuiging dat de kwelling die nadert zwaar zal wezen; maar ook mét de vaste hoop dat gij de hulp van Hierboven, de zegepraal uwer rechten, den vrede en het heil des Vader lands niet alleen verkregen, maar zelfs spoedig haasten zult. Vandage, Z. L. B., herhalen Wij u met meer recht dan W ij bel over eenige weken zeiden WERKT EN BIDT! Immers hel gevaar nadert, het komt, bel is er. Het ontwerp van hel Gouvernement is ver schenen de Kamer der Volksvertegenwoordi gers is er mede bezig. Gij weet wat er in slaat. Voor wat den Godsdienst betreft, hij wordt door het wetsontwerp gansch en geheel gesteld builen bel onderwijs dat ten koste van den Staal wordt gegeven. Het godsdienstig onder- iuciit, zegt artikel 4, is aan de zorg der fajiii.ién EN DER HEIIlENAIiEN VAN DE VERSCIIILLIGE GELOOFSBE Hier kunnen Wij al de gevolgen niet voorbou- houden die spruiten uit die schikking van dit vierde artikel zelfs ten opzichte van de lessen der onderwijzers en het onderl icht der kinde ren. Wij zouden daartoe dezen Herderlijken Brief te lang moeten maken; en daar hij voor Vastenbulle dienen moet, mogen Wij zoo breed voerig niet zijn. Docli er is een gevolg dal Wij u moeten aanwijzen omdat dit alleen klaar ge noeg zal doen zien hoe verderflijk, boe dwaas deze schikking van bel vierde artikel is, hoe ón mogelijke:) toestand hetzelve voorbereidt aan den katholieken gemeente-onderwijzer die dit zal moeten onderhouden, en hoe rampzalig op de ziel der kinderen eene school werken zal, die aan liet voorgedragene beleid zouden onder worpen zijn. Het beslaan van God, een in zijn wezen, schepper van alles wal er is, bewaarder en bestierder van hel heelal en van de zedelijke wereld, bclooncr van het goed en straffer van het kwaad, is eene waarheid welke de rede ons loert, maar die nogtans een voorwerp is van onderricht en geloof, eene godsdienstige leering, een geloofspunt niet alleen voor kin deren. maar ook voor volgroeide menschén in hel algemeen. De rede is hel niet, noch de wijsbegeerte, maar wel het christendom, dat aan de' volkeren de klare en volledige kennis van die waarheid geschonken heeft. Welnu, dit geloofspunt, met al de begrippen die er in be sloten zijn, zal noodzakelijk, even als alle gods dienstige leering, uit hel leerstelsel van het gemeentelijke lager onderwijs gebannen zijn. De lagere gemeenteschool wordt dan krachtens de voorgedragene wet, EENE SCHOOL ZON DER GOD. Onderiussclien, schrijft bel wetsontwerp de Zedeleer aan het hoofd der leerstoffen, die in de lagere scholen van den Slaat voorkomen. Doch bij zulk eene fopperij zult gij u niet laten vangen. Wat is immers 'eene zedeleer zonder God! T Is lie onafhankelijke zedeleer, onafhankelijk van God, T is te zeggen een regel dien elk voor zich zei ven maakt, een regel die keert met den wil van den meusch, die in plaats van hel eigene belang te overmeesteren, aan hetzelve onder worpen is, en die verre van de driften te be teugelen, al de buitensporigheden derzelve wettig maakt. Hel is do zedeleer dergenen die geene zeden hebben. -)■ Is het misschien in de algemeene zedeleer dal het Staats-onderwijf. de kennis der plichten zal gaan plukken, welke liet voorgedragene ontwerp aan de kinderen zal doen voorhouden? Maar dit ontwerp van wet sluit uil de school, eerst en vooral, liet kennen en het beoefenen der plichten van den mensch jegens God, en ja, tot de kennis van God toe! Wal zal op den Geest en op bel hert des kinds een zedeleei ver mogen, eeire wet vermogen, van welke men den gever niet heeft leeren eerbiedigen, noch i LIJDENISSEN GELATEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1