April 187S. 1V 1790 3oc i&ar* 5 dil zonda Veurne, burgemeesters on schepenen. De openbare denk wijze zal dien blaam bekrachtigen. Hoe gelukkig moet minister Rolin niet zijn, zijn budget slechts met vijf' stemmen meerder heid door den Senaat te zien aannemen. Het is inderdaad spijtig voor eenen minister, ge last met de nationale verdediging, van maar vier mannen en een kaporaal te vinden om hem een bewijs van vertrouwen te geven. FolitSck overzicht. De Hollanders hebben de vijandelijkheden hernomen tegen de Aichinesen. Men weet dat er nog al veel Belgen gaan dienen zijn onder het Ilollandsche vaandel, onder andere een in boorling van Veurne. God gave dat die oorlog welhaast mocht eindigen, en dat onze Veurnaar gezond naar huis mocht keeren. A propos van oorlogen, de Engclschen liggen ook nog gedurig met twee vijanden op de ar men den emir van Afghanistan, in Indiën, en de Zulus in Afrika. Wanneer zullen zij gedaan krijgen met dat spel? Na deze woelige zitting is de Kamer in va- cancic gegaan lol den 22 april. Senaat. De Senaat heelt vrijdag zijn dagorde afge handeld om daarna in vacancie te gaan. Het budget van binncnlandsche zaken, dat lot geone belangrijke opmerkingen meer aanleiding heeft gegeven, is gestemd met 28 stemmen. Geheel de rechterzij (23 leden) heeft zich onthouden om te protéstccren, zegde M. d’Anclhan, logen hel stelsel van afzetting, de partijdige beslis singen in kieszaken en de miskenning van den wcnsch der bevolking in de benoemingen van In Frankrijk ontmoet het wetsontwerp legen hel katholiek onderwijs gericht, nog al hevigen tegenstand, niet alleen van wege de bisschop pen en de katholieken, maar zelfs van de klaar ziende liberalen. Inderdaad, zeggen zij, het wetsontwerp krenkt de vrijheid, en 't is de vrij heid die wij, liberalen, moeten voorslaan vol gens onze princiepen. Wal zeggen de bclgische geuzen daarvan? De groote katholieke redenaar der Duilsche Kamer, M. Windhorst, heeft verledene week eene nog al lange onderhandeling gehad met prins ’von Bismarck. Was de eerste maal se dert acht jaar. Hel grootste geheim wordt be houden over de zaken die zij behandeld heb ben toch in alle geval, heeft dit gebeurde de aandacht der politieke mannen opgewekt, en de liberalen van Duitschlaml schijnen geenszins te vreden over deze bijeenkomst. Mocht zij goeden uitslag hebben ten voordeele van den Gods dienst en de 11. Kerk. Verledene week beeft de Senaat van Frankrijk moeten beraadslagen over den terugkeer der Kamers naar Parijs. Doch, bij het openen der zitting, heeft het ministerie gevraagd dal de be raadslaging zou u'tgczet worden tot later. Wij weten immers dal de Senaat het voorstel waar- schijnelijk in den wind ging slaan en voorzeker zal men trachten eenige twijfelaars te doen draaien en stemmen in den zin van het gouver nement. Vrijheid in Frankrijk met de liberalen gelijk in ons Belgenland’ Bericht. L’it de zitting der kamer van volksvertegen woordigers van vrijdag laatst is hel gebleken 1° Dat liet ministerie hel recht niet heeft van druksels of schriften in voordeele eene politieke pai tij (gelijk de allichen over hel nieuwe school- welsontwerp) door de gemeentebesturen te doen aanplakken; 2“ Dat de burgemeesters niet verplicht zijn aan hunne gemeenteraden lezing te geven van den omzendbrief van minister Rolin, aangaande de schoolwet; 3° Dat de gemeenteraadsleden niet verplicht zijn die lezing te aanhooren; 4° Dat de raad bijgevolg tot de dagorde mag overgaan en hel stuk, ongelezen, aan den schrij- mag terugzender) en het recht hebben hetzelve in de papiermande te werpen. Met de wet in de hand hebben MM. Woeste, Kervyn de Leltenhovc, Jacobs en Cornesse dit duidelijk bewezen. Het ministerie, uitgedaagd zijnde, is voor de pinnen gekomen met een verouderd besluit van hel Directorium van Vcndemaire jaar VI, welk geen betrek heeft met den omzendbrief der grafdelvers van het kalholicismus. M. Woeste heeft klaar de plichten der bur gemeesters uitgelegd. Ingevolge de gemeente wet, beslaat de eenige plicht van den burge meester, als agent van den Staat, in de uitvoe ring der wetten en der besluiten voor deze uit voering uitgeveerdigd. werken te verbieden. Hij riep bijzonderlijk het voorbeeld in van het protestantsche Engeland waar gcene openbare werken op den zondag verricht worden. Doch, de minister antwoordde dat hij geenc bepaling wilde vaststellen, dat iedereen vrij is in Belgie en mag doen wat hem belieft. Bijge volg, als het de aannemers zou believen den ar men werkman te dwingen gansch den zondag te zwoegen en den maandag te vieren, de werk man zal zeker ook mogen zijne vrijheid inroe pen, en niet gaan waar zijn meester hem vraagt? De aannemers zouden allicht met zulke werklie den gedaan maken; zij zouden hunne vrijheid mogen behouden, maar hun werk verliezen, en de arme zou wederom de uil zijn van het spel. Kon de minister niet evenwel vereischen dat de zondag geëerbiedigd zou worden? De aan nemer die zich aan deze voorwaarde niet zou willen onderwerpen, zou maar de onderneming niet moeten doen, en ’t ware hij alleen die erbij zou verliezen. Maar neen, vrijheid in Belgie om het kwaad te plegen, de katholieke gevoelens te kwetsen, en alles in het werk te leggen om zie len aan de Kerk te ontrukken. Eindelijk, vrijdag laatst heeft M. A. Visart, burgemeester en representant van Brugge, den minister van binncnlandsche zaken ondervraagd over het plakkaat dat de gouverneur der pro vincie naar al de burgemeesters heeft gezonden, met gebod van hel aan te plakken. M. A. Visart hield slaan dal de gouverneur zijn recht te bui ten was gegaan en de burgemeesters geenszins verplicht waren zijn bevel uit te voeren. Was ook hetgeen te Brugge gebeurd was, en Lij als burgemeester, had stellig geweigerd dit plak kaat, vol valschheid en bedrog, te doen uithan gen Rolin die zoo beneden zijne plaats is moest antwoorden; doch in plaats van zijn gedrag en het gedrag van prokureur T H te verrcchtvecr- digen, randde hij het gedrag van den achtbaren lieer Visart aan, die te Brugge zijne medebur gers had aangespoord om de petitie tegen bet wetsononlwerp Van Humbeeck te tcekenen. Dil gaf den voorzitter der Kamer, M. Guillory, de gelegenheid om te toonen hoe partijdig hij te werk gaat. De rechterzijde die den brief van M. Visart toejuichtc, dreigde hij tolde orde te roe pen, waarop M. de Borchgravc uilriep dat hij er weinig om gaf. Dit woord niet willende intrek ken, werd bij tot de orde geroepen. M. Woeste verdedigde den achtbaren burge meester van Brugge, en gaf gelegenheid tot eene zeer onstuimige redetwist. Hij zegde dat M. Visart de vriend was van het licht, M. Frère sprong recht en riep en van de lastertaal. M. Vi sart en de rechter zijde eischten van den voor zitter dat M. Frère ook tol de orde zou geroepen worden; daarop hevige twist tusschen MM. Frère, Itara, Jacobs, Woeste, Kervyn de Letlen- hovc en Visart. M. Frère legde zijne woorden uit, doch op de belachelijkste wijze; hij zegde dat hij wilde spreken van M. Visart, burge meester van Brugge, en niet van M. Visart, re presentant.... En de president der Kamer was daarmee te vreden 1... ’t Schijnt dat de Bruggelingen niet te vreden zijn met deze uitlegging, en dat zij maandag laatst eene groote manifestatie hebben gedaan ter eerc van hunnen achtbaren burgemeester! In de Kamer. In de Kamer der volksvertegenwoordigers, is de verledene week het budget gestemd van openbare werken. Ieder representant stond de belangen voor van zijn arrondissement en vroeg hel eene of hei andere ten voordeele der inge zetenen. M. Leo Visart, onze volksvertegenwoordiger, heeft ook het woord gevraagd, en gesproken opdat de wérken der Loovaart met kracht zou den worden voortgezet, en dat de beloofde sas sen’ en drijf dok (passin a flat) welhaast zouden begonnen en voltrokken worden. De minister heelt een voldoend antwoord gegeven. Een ander punt verdient nog onze aandacht. -M. Declerck-Jullien, representant van Brugge, had aan den minister gevraagd dat de werklie den die het nieuwe slatielokaal zullen bouwen, het schandaal niet zouden geven van hel zondag werken, en dat men in den lastenboek eene bij zondere bepaling zou inschrijven om dil zondag- Liberale Vrijheid!!! De petitie tegen het goddeloos wetsontwerp Van Humbeeck wordt overal vlijtig geteekend de heetekoppen der geuzen in onze streek wor den er verlegen over, en zoeken op alle wijzen de menschee te beletten hun gedacht te doen kennen. Ziet hier twee staaltjes van hunne ma nier van handelen. In een der omliggende gemeenten van Veur ne, werd de burgemeester ook verzocht te doen gelijk zijne ingezetenen. liij vroeg twee, drie dagen tijd. Intusschen kwam hij naar Veurne om raad. En na verschei dene dagen bracht zijne dochter hel volgende antwoord Vader, mag niet teekenen. De liberalen immers zijn de vrienden der vrijheid Wat hebben de geuzen aan de menschen van de Panne, trachten wijs te maken? Als gij tee- kent, zeggen zij, ge zuil moeten betalen. Alzoo trachten zij de eenvoudige Pannenaars te bedriegen 1 Neen, neen, als gij teekent, gij zult niet moeten betalen; maar wordt de geuzenwei ge stemd, dan zuil gij moeten betalen. De liberale gazetten hebben zelven reeds bekend, dal er èene leuning zal gedaan worden om de onkosten te dekken, door de nieuwe schoolwet veroor zaakt. Altijd gelijke rechtzinnigheid en waarheid van wege de liberalenGeuzen, duikt uw aan gezicht niet, hoe verachtelijk het ook weze; maar hebt den moed om te bekennen de daden die u door de vrijmetselarij worden opgelegd! Voor en tegcu. De protestalie legen hel wetsontwerp op het onderwijs zonder God duurt steeds voort, ’t Is een oprecht pleizier om te zien met wat geest- Turkije komt nog niet geheel en gansch over een met de mogendheden van Europa over kleine puntjes vastgesteld in hel vrede traktaat van Berlijn. De mogendheden hegecren eene ge zamenlijke bezetting van Roumelie, eene Turk- ■sche provincie, en de sultan schijnt niet al te gretig dil voorstel te aanveerden. Griekenland zoekt ook zijne grenzen wal uit te breiden; doch nogmaals moeilijkheden met den grooten Turk. Nogtans hoe zou hij kunnen weerstaan aan de oppermacht van gansch Europa? Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. Rechte)lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, Nr 4, te Veurne. I 1 <J> jiuws?- iztiMsr^awr^ v«istx; f -BI LH

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1