Vstwt, 16 April 1S79. jaar. No 1800 35e NooH! Over een dertigtal jaren was er een steedje in Vlaanderen, op den hoord der zee, waarvan al de inwóoners, om zoo te zeggen, maar cone fa milie, een huisgezin uitmaakten; een steedje Dc-qnderroorzitterx, de Caxsart-dTIamale, l’rins Eïg. de Carama\-Chimay. Het verslag der middensektie over het god deloos wetsontwerp betrekkelijk bel lager on derwijs, is dezer dagen verschenen. Dit verslag is eene aaneenschakeling van laf- De Zulus in Afrika zijn nogmaals onverhoeds op den Engelschman gevallen, terwijl hij levens middelen en voorraad naar liet leger voerde, hebben nog al «enigen om bel leven gebracht, en al den vóonaad aangeslagen. Over weinigen tijd heeft Z. II. Leo XIII aan den kardinanl-vikaris eenon brief geschreven over de goddelooze scholen in Rome gesticht. Deze brief komt juist van pas voor Relgic, waar het geuzenministcric op de Voetstappen wil wandelen der italiaanschc geuzen, en allen godsdienst uit de scholen bannen. Onnoodig te zeggen dat Z. H. dusdanige scholen bestrijdt en ten strengste verbiedt. In den Afghanistan wil de jonge emicr van geen vrede hooren spreken; hij herstelt do ge- ledene schade, en op den Kus betrouwende wil hij den Engelschman het hoofd hiederi. De onder-koning van Indic heeft reeds aan zijne generaals bevel gegeven van vooruit te trekken en de hoofdstmi van Afghanistan in te nemen. Doch de grootste moeilijkheid voor Engeland, T is in Egijpte. Engeland had den onder-koning van Egijpte uit zijne iiuantiele nesten geholpen, en alzoo groot gezag in Egijpteolaiid verworven, De Fiansclnnan had ook deel in deze zaak en mocht iels of wat zeggen in dat land. Onder anderen de onder-koning moest in zijn ministe rie twee vreemde leden hebben, een Eugelsch- man en een Fraoschnian. Nu. de emier komt ge heel eenvoijdiglijk don Engelschman en den Franschmsn aan de deur te zetten, zeggende dat hij wil meester zijn in zijn land. De transche gazellen zijn woedende, de En- gelsche zijn meer bedaard, doch bekennen hoe hunne intresten door dez.en maatregel gekrenkt zijn. Geen twijfel of de onder-koning heeft den grooten Tink geraadpleegd, en waarschijnclijk 'is Rusland nog ecus de opstoker van het ge beurde. Wat zal er daar van geworden? Weeral oorlog zoo de emiergcenc boete wil doen! Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. -£cn nummer 11» cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkfr-uitgever. Zwarte Nonnenstraal. Nr 4, te Veurne. Politiek, overzicht. De politieke lucht is weèrom overtrokken met wolken, en niemand is er die kan voorzien of er geen schrikkelijk ongewcerie zal losbarsten. 't Zijn bijzonderlijk de Engelschen. die langs alle kanten moeilijkheden op den hals krijgen; en men gelooft, niet zonder eenige redens, dat de Rus er tusschen zit en zijne aartsvijanden, deze die al zijne plannen in den Oosten ver ijdeld hebben, zon willen vernederd zien en van alle macht beroofd. In Italië gaan de zaken opperbest. Garibaldi komt mg cens op het tooneelhij heelt een brief geschreven, waarin hij zijne manier van zien behandelt. Hij begint met openlijk Ie bekennen dat hot land onder het stoffelijk opzicht oneindig veel ongelukkiger i.« dan vooraleer de Italiaanxchf eenheid bestond. Dus, volgens zijne eigene be kentenis. do Imli.iansehe geuzen hebben het land in de grootste armoede gedompeld. Daarna zoekt hij de middels oin deze gestelte nis te verbeteren, en hij stelt voor, eerst on vooral het tegenwoordig ministerie otnverre te werpen, daarna de som te verminderen die jaar lijks aan den Koning moei betaald worden, dat wil zeggen, den Koning wegjagen; eindelijk het leger verminderen.om. volgens alle waarschijne* lijkheid, zijne rooversbenden meester van hel land te laten 1 't Is een goed voorbeeld om te bewijzen waar de geuzen de samenleving geleiden! waar welstand, vreugd en geluk gepaard gin gen. Düar hoorde men nooit van liberaal ot geus, van katholiek of klerikaal; die woor den bestonden misschien wel, doch waren in bedoelde plaats onbekend. De ingezetenen .acht ten en beminden malkander; zij verheugden zich met den gelukkige en storten tranen met den lijdende. Die eendrachtigheid, die wederzijd-» sche liefde. ik behoef het nauwelijks te zeg gen maakte van dat oord eene der aange naamste verblijfplaatsen van het land. Wanneer een bediende, op bevel der overheid, van ver blijf moest veranderen, dikwijls heb ik gezien dat. bij zijn vertrek, de tranen langs zijne wan gen biggelden; en jaren en jaren later herin nerde bij zich met teedere aandoening, met zoete vreugde, den tijd dien hij zoo vrolijk, zoo aangenaam op die lieve boorden doorgebracht had. Die verrukwekkende toestand zoude wellicht nog duren, hadde de duivel van twist en twee dracht, die zoo min slaapt als zijne andere broe ders. hier geen man gezonden om eenen stok in het wiel te steken. Die man, een vreemdeling, overreedde hier en daar eene plaatselijke over heid ten voordeele der wet op het middelbaar onderwijs. Die overheden, eilaas waren licht- zinnnig en trouwhartig genoeg om voor baar geld aan te nemen hetgeen men zoo zoetluidend en veel beloovend.aan hunne ooren deed klin ken. Het zaad der verdeeldheid schoot wortel, en daarmeê, vaarwel, zoete vrede! vaarwel, vreugd en geluk!.’.. Dc blaas van twist en twee dracht. van afgunst, van haat en nijd heeft u verdord, uit de harten gerukt en verdreven. Alhoewel de hand Gods op den stichter van dien onzaligen toestand en op zijne aanhangers, loodzwaar heeft gewogen, alhoewel de Heer, aan alwie zien wil, nogmaals heeft, getoond dat men zijne Kerk en de zijnen niet strafloos be spot en vervolgt, toch zijn er altijd vermetele navolgers van die godsdiensthaters, welke de Almacht trotsceren. en, gelijk de moortelbaas Van llumbeeck, al doen wat zij kunnen om den invloed van de Oversten dor H. Kerk te vermin deren en de volkeren hun geloof te doen verlie zen. O gij, cllendigcn,anderen naam verdient gij niet, het leven is zoo kort, de doodklok her innert het ons dagelijks; spiegelt u (aan uwe voorgangers, herstelt, zoo veel mogelijk het ge dane kwaad, terwijl het nog tijd is. Wat profijt zoudet gij er immers uit trekken kon- det gij den katholieken Godsdienst in het graf leggen? Of waant gij misschien de goddelooze volkeren met meer gemak te kunnen besturen? Denkt gij dat keizers en koningen dan vaster op hunne 'tronen zullen zitten? of hoopt gij wellicht alsdan met meer genuchtcn en in meerder veilig heid van ywe rijkdommen, van uwe weelde te cenietén?; Eilaasheeren van vooruitgang, hoe bitter bedriegt ge u! Slaat ecus de ge schiedenis open, en ziet wat er geworden is van die natiën waar men God en zijn gebod onder de voeten heeft getreden. Bij onze' zuiderburen heeft men daar eepe schrikkelijke proef van ge nomen Van 1" december 1792, tot 31 decem- 1795. dat is in 37 maanden,' werden er, in zes departementen alleen, twee millioentweè en twin tig duizend negen'honderd en 'drie tifyischen wree- delijk.ofn hals gebracht, .en dat was. het gevolg van een bestuur zonder godsdienst Ts het daar het doel dal gij beoogt? Ten andere, wij moeten zoo ver achteruit niet loopen bij welke volke ren, gebeuren de meeste overtredingen? Waar zijn de gevangenissen met misdadigers opge propt? Waar is men op hel leven van keizers en koningen uit? Is het niet in die landen waar de godsdienst verdrukt en vervolgd wordt? En ’t is na die, en zooveel.andere voorbeelden, dat gij den spot dï'ijftmet de Oversten oei' II. Kerk; dat gij de priesters uit'de school "bannen en de kinders een onderwijs zonder God' ^c<en wilt. Daartoe moet gij aartsdom zijn of Jen boozen geest in de hand werken. Veronderstelt dat.gij aan het geïag blijft, waarvan God'ons lieve Vaderland’, beware, da* gij er in gelukt don Godsdienst uit de herten van sommige flauwe katholieken te verbannen, in Gods naam, wat zult gij in de plaats stellen? Waaraan zult gij u vast klampen? Sukkelaars. gij’^3Tijkt aan de luchtreizigers gij kunt klim men en dalen, maar stand houden nooit! - - Aan dc Kiezers en Huisvaders. Het midden-comiteit komt bel volgend ant woord te geven aan het plakschrift welk minis ter Rolin aan de gemeentebesturen heeft gezon den Kiezers en Huisvaders, Het ministerie is zoodanig overtuigd van het ongunstig onthaal, dat zijn wetsont werp op het lager onderwijs bij het volk ontmoet, dat het niet meer zelve de verdèdi- ging ervan onderteekent. Om zich tot het land te wenden, gebruikt bet de handteckens van de gouverneurs der provinciën. Het haalt listiglijk teksten aan, die van aard zijn den waren zin ervan le verdraaien. De GODSDIENST, die door de wet van 1842 aan ’thoofd van het program is ge plaatst, WORDT ERUIT GESLOTEN door het wetsontwerp. Artikel 4 dat op het mi nisterieel plakkaat in groote letters is gedrukt, heeft geen ander doel dan die uitsluiting te verbergen. De zinsneden van'tvertoogder beweegredenen verbinden in niets dc toekomende ministers, die zich aan de letter der wet zullen mogen houden, en daarenboven de voorwaarden onder welke, volgens dit vertoog, de priester in de school zou toegelaten worden, zijn zoo bespottéiijk'dat men het hem van te voren onmogelijk maakt er het godsdienstig onderwijs te komen geven. En inderdaad, dit onderwijs ZAL NIET KUNNEN GEGEVEN WORDEN. Het ministerie durft eindelijk het gezag inroe pen van graaf de Theux, tot ondersteuning eener wet, die den godsdienst uit hot program sluit en alleenlijk eenen WILLEKEURI- GEN LEERGANG toelaat, BUITEN do schooluren, en aan den onderwijzer VER BIEDT EEN ENKEL WOORD OVER DEN GODSDIENST te zeggen. Het reglement door graaf de Theux - ge maakt in overeenstemming met de bisschoppen, voorzint in het uitvoeren eener wel', die den Godsdienst aan het hoofd van het program stelt, den leergang van Godsdienst ver plichtend maakt binst de schooluren en den onderwijzer VERPLlCHfT de godsdiensti ge gevoelens gedurig in den geest der kinde ren te ontwikkelen. i Kiezers en Huisvaders, Uw gezond verstand zal u beletten in den strik te vallen die men, door die ongetrouwe en ver- valschte aanhalingen aan uwe goede trouw spant. Hel oprechte doel van het wetsontwerp is aan het land bloot gelegd de minister die het wetsontwerp geteekend heeft, drukte reeds in 1864 zijn volle gedacht uit in de volgende woorden ot 13et knthnlicisniUH in het kadavervan het verleden, dat in den put moet gewor pen worden, dien wij doorvoor gedol ven hebben. Brussel, 7 April 1879. Voor het midden-comiteit. De Sehrétaris, De Voorzitter, Graaf de Gruxxe. Graaf de Merode-Westerloo. De leden van 't bureel, .1. MAi.nu. V. Jacobs. DE VEE ■miULKMBBB II" -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1