IIEFiM HG te K, groot 21 1 5 dooi de ki la koopen 71: ii IS! DRIE Pp rd langs denkt Middclkctjot 113 cenlian'il verdeeld 'rJC (ll’Ef e I 7 bracht. Den -A Weetij I ure na i, Hert, Growti tien heer Schöon&i Mi Pruisen, een op den koning van Spanje, een op dag van St. Joseph als patroon van het v;;de ,__i .1cz;lr; die schrikkelijke I paus lunoccntius XI de breve ondertekende, MC ."4 ■l Een deter doren, opesi zich naarlg' •ooffCnblik jan maak heiwei sneden loep vluchtlci), <le moordeird houden cn|t i bracht. Volgensf'M te hertroij|en zich tegen pc of dat andjcli Studiën va4is hl en Ci’gi lïnal’4 A middag, tqk te VinchalH-iri Koop l^l ,1 num langs aim kanten vuurpijlen dceHlesnranuen. Tot laai in <l,n .nacht was het vplk teJjccn. en het feestje dal, door een schoon weder begunstigd, ten gmiongm van al de weldenkende Alveriiglieninarcn is algelooj n. zal land in hel geheugen blijven. 't Was oprécht luisterrijk en de Alveringlimumircn halen er x m. I)n linkerzij'heeft eene vergadering gehouden, onder voorzitterschap van M. Fiere; 'men is overeengekomen welke de houding der linkerzij zijn zmi bij de beraadslaging over de wet op bet onderwijs. Dc rollen zijn verdeeld, zegt de 'Courrrei'. Men heeft besloten, de beraadslaging spoedig af te toeken. Licht', immer licht! Die vcrsniachting gebouw alleen was verzekerd. -- - f Op Witten Donderdag, rond U ure na mid- aanslag op den gouverneur van Iview, terwijl dag, zagerr de inenschcn die op het veld werk bij nnet zijn rijtuig eéne wandeling in de stralen jal cpb-ook opsteeg uil het dak van T woon den stad deëd. huis der hófslcdo van sieur Eduard Dcbyser, te (ijvcrinchove. Alles was sollens in rep cn roer •I en alle bluschmiddels werden aangewend. He- lukkg was het gevaar in weinig tijds geweken. De slechte staat der schouw schijnt dit begin van brand te hebben veroorzaakt. -- Ouders opgepast. Vergiftiging door Ltindboiiwzuut. —p| Men schrijft ons uit ISijsseclc l.harles Lambrecht, klmn landbouwer, bevond zich de vcrlcdenc weck met zijne vrouw in de schuur, bezig met aardappelen voor de planting 1 gereed te maken, hijiino kinderen in hunne na bijheid spelende, bemerkten zij op eens dal hun tweejarig zoontje onpasselijk werd, bij onder- i zijpp lipjes en vingertjes een weinig lanilbouwzpul kleven, dal dit kind daarna volgden de billijke leden der Visschersmaal- zich in de schuur bevond; in den beginne •.chappijen van Alveriuglieui cn Forthem, cn de l’.ol- i’--”-'--■■■■:- - _j ders, gevolgd 'jour den gedmeutm-aad, de geestelijke dag, ziende dal de slaat van hun kind bureel en de herren onderwijzers. Oir. ‘1 iire'xverd het cn avant, niarrhc'. bevolen' en de stoet trok Voor uit naar de Nieuwe. Herberg. Daar ook luidden de bewoners gcvvcdieveril oni do wijk te versieren, ppoclen opgericlit en de huizen bevlagd. Daar werd M Dciva ontvangen.gelukge- wenschl cn den eerewijn aangeboden. Vervolgens trok de stoet geineeidewmirls. Langs alle kanten hoorde men gedurig de losbrandingen van' kmions en ander geschut. Elkeen bracht In t zijne bij om M. Dciva te vereeren. Hel wa,s waarlijk treffend de blijdgecstigheid van hot volk te zien. Onder hol kanongesrhot, het vrengdig klokken gelui en het spelen van 'l muziek, kwam do stoet-ter llorpplaats. Langs alle kanten werd de eerewijn aan geboden; op allé gelaatstrekken was vreugde cn ge negenheid |e lezen. en. onder hel spelen der Jira- ban^onne, trokken de gemeente-ovc: L'den hel stad huis binnen, waar de plechtigheid der inhulding geschiedde. Om 6 me. had een banket plaats, waaraan al do voormelde overheden deel namen. De tafel was goed opgeschikt on eten cn drinkenj lieten niets te wen- Schcn. Gedurende het banket heerschte eene algó- mcenc geestdrift en vriendschap, en bel muziek voerde eenige zijner schoonste stukken uit. Om 8 ure, heef! de gemeenteraad, voorgegaan van de Mclomanen, al de. stralen doorwanddd om de VcrsctiiC-ï»ge tijrïnréen. De 1 l’-idgcmoriiv vcrgatkirit.g van de Federa- tic der katholieke kringen zal dit jaar te S'. Nicolaas (Waas) gehouden wmden op Zaterdag 26 en zondag 27 dezer loopende maand, Het banket zal plaats hebben den Zondag 27, om I ure na middag. Dc leden van den katholieken Kring van Veurne die begeeren deze vergaderingen bij te wonen, kunnen, vóór den 18 dezer, alle in lichtingen in'het lokaal van den Kring bekomen. Gecne soumi^sïén zijn ingezonden geweest voor de aanbesteding der concessie van den ijzerenweg van Audenaerde naar Nieuport. Dc beraanbesleding zal nu plaats hebben ep woens dag aanstaande. Indiener dan gecne aanbieders zijn, gaal geheel de linie met al bet rollend en ander materiaal over aan den Staat, die er eigenaar van wonlt. (Art. 21 van hel kohier van lasten der concessie). Men meldt dat er in het kamp van Bever- loo geene oelctiingsperiodc zal plaats hebben, nóch dit jaar, noch toekomend jaar. Te Zarren heeft men vcrlcdenc weck een kinderlijkje uit een nalput getrokken. Dc justitie is zaterdag ter plaats geweest om te onder zoeken of de dood van hel kind aan eene mis daad of aan een toeval moet toegeschreven worden. Men werkt legcutvoordig vlijtig aan den ijz’erenwcg van Lichiervelde op Thiell. M. Verhoef, bestum der der normale schoot van Brugge is op pensioen gesteld, omdat bij niet liberaal'genoeg is. M. Gcnonceau, een goede liberaal, vervangt hem. - Den 't Mei wordt in België de 200’ verjaar- heid en liijpokrictcrij, gel ijk dc bullc van mees ter Rolin. Waarlijk dc geuzen moeien denken dat die hijpokrieterij ’t katholieke volk zal verblinden, -inmir zii rekenen zonder den woerd, want T bel- gisch volk is immers zoo dom niet dan dal hot niet ziet, hoort cn begrijpt dat door’t wetsont werp van Pier Van Jluinbeock, de christelijke leering, de tien geboden Gods en uit de volksscholen worden verbannen, met het veilig doel onze kinderen lot geuzen cn geuzin- neu ie vormen en aldus zooveel zielen mogelijk aan de Kerk te Ontrukken. Volgens dc geuzegazeiten, bestaat er geene neweging in liet land over de schoolwet alles is rustig, alles is kalm, aljpón de bewegers -be- vwegon zich.... Wij begrijpen dat. 'Voer het liboralismns'iiestaat er geen bewe ging in hel land, als er niet door eenige’speel poppen rgëbrnld, .gesolireouwd, f^CfJonge'diert, beleedigd, gebroken, en rid de carton gezongen wordt. Verschil van appreciatie! Erlef van Lbo XIII over de schólcn. Den 2;> Maart heeft de II. Vader aan den kar- ■dinaal-vieaiis van Home, Z. Em. Monaco La Valetta. eeuen langen 'kriel geschri'ven waarin bij zijne overgroote droefheid kenbaar maakt. Hel ministerie, van Kouiug Humbert spant alle krachten in om ongodsdienstige cn prqtestanl- sebe scholen te Home in te richten on de katholieke scholen door alleilei bedekte, doch krac.litvolle middelen te dwarsbopmen. Het wordt in zijn goddeloos wei k ondersteund door het geld, dal uil vreemde, namelijk uil proles- tantsche landen, naar.Home woidi gezonden. De H. Vader wil dan van zijnen kant olies doen wal mogelijk ts om het kwaad legen te houden en de uitbreiding er van te beletten. Ten dien einde stelt hij eene commissie in van uil- munii'iido Romeinen, geestelijken en 3 we reldlijken, gelast met het hóóg bestuur, en het opzicin >ler katholieke scholen in Home. Hij weuschi dat alles nauwkeurig nagezien worde en dal mihle giften in het gevaar mogen voorzien. Hij zei! geeft wal hij kan en zal daar toe een doel van den S. Pieterspenning ge bruiken; hij heeft dc’ kapittels der parochiale basilieken aangowakkenl om uit hunne in komsten de scholen te ondersteunen, en dit is gebeurd; ja, zegt de II. Vader, aartsedelc ta- miliën van den romeinschen adel hebben op eigene kosten scholen geslicht. Verders hoopt hij, dal alle Romeinen zullen imvolgon de edel moedige katholieken van andere landen van Europa; die zulke sehoone voorbeelden geven van moed en zelfopoffering om in hunne scholen het christelijk onderwijs te Itehouden. Ten slotte helt de II. Vader zijne oogen tot den Hemel opdat betere dagen mogen aanbre- ken. cn hij drukt de vaste hoop uit dal, dank aan.de goddelijke hulp en den werkenden iever aller goede cliristenen, de pogingen des vijands zullen verrijdehL worden cn dat Rome altijd den schat xan zijn geloof zal behouden. zich tegen Men den ij Te Cf m liernicuwifei eene schofP1 allerhevige aan het hö*6j (luizendeI tantei). l'^-p slechts minst be;;’’ i'ianciskr.AIO |l' ^VettelijUe hcNtuitrii. Koninklijke besluiten van den 22 maart en 1 april vcrlecnen dc volgende pensioenen 16(1 fr. aan Jacobus Dedrie. matroos bij den red- idingsdicnsl te N’ietiport; 746 fr. aan M. Jan La- moot, onderbrigadier der douanen, geboren te \Va- tou. den 7 October 1821; 461 fr. aan Karei- Lodewijk Devloo. bediend»* der douanen, geborcd'lc Oostvletcren den 16 juli 1828. Bij ke.ninklijk besluit van den 1 april is Mh J.-I'. VandereecKcn. ontvanger der belastingen Ie ■Bourg-Leopold (Limburg), in dezelfde hoedanigheid benotmd ft Ramscappelle, bij Nietiporl. Een koninklijk besluit van den 8 april be machtigt de gemeente Riunseappclle (Veurne) eene I leening aan te gaan van 30,006 fr. Slechts willen wtj doen bemerken dat onder hel v.'i bciiimg te bcv..mderen, terwijl katholiek ministerie te Veurne vele bedienden waren, alhangendp van het ministerie, die zich openllijk als liberaal uitgaven, en al dc liberale betoogingen luidruchtig bijwoonden. Wij willen niemand noemen maar vragen slechts aan den postmeester of het niet waar is? liet zij van nu al deze hoeren gezegd Zoo de priesters gauwslc katholieken aan het hoofd komen, zullen l zij deze handelwijze der geuzen indachtig zijn, en die hoeren zullen mogen van hetzelfde laken een broek verwachten. Die vcrsniachting van het woord is hot ■schoonstq en -duidelijkste bewijs, dat de lin kerzij haar hatelijk cn ongrondwettig ontwerp niet verdedigen kan. TZal düs gaan, zoodls gezegd is de wet van •1842 is de grijzelaar. die aan de genzerij, door de kiezing van 11 juni 1878, in handen gevallen is, zooals lie Dotninikancn in dé' handen der Communards vielen. Recht, 'reden, onschuld niets telt nog; 'tl. Frcfe zal feu kommatideeren, en de gijzelaar valt onder de stemming der eeilijhe lieden, zoo- ais de Dominicanen onder de kogels vielen. den koning van Italië, cn eindelijk op den czar. Waar z:rl de lijst eindigen van misdaden door de'politicke driften ingegeven? i Als men inziet dat in Rusland dit nieuw schelmstuk is voorafgegaan geweest dóór talrij ke andere moorden en moordpogingen op hoo- ge ambtenaren, vraagt men met schrik hoe dil alles op de bflórden der Nova zal eindigen. Dc Czas, van Cracovie, meldt cenctt moord- VcrjtlantMin^! De postbode Debacker, van Veurne, komt in straffe gezet te worden en is naar Oostende ge stuurd, alleenlijk >nidnl hij katholiek is en in do laatste meeting heelt durven eenige woorden spreken. Wij laten deze handelwijze der geuzen aan de bcoordeeling ever van allen oupartijdigen lezer. <Icn l'-** 'K k nWl«ur>l 2 I ure na bij deStaljre va I Lei Men schrijft ons uil Alveringhem: Maandag was onze, gemeente volop in feestvan ’s morgens vroeg kondigde het kanongedonder den blijden dag der inhuldiging van M. Dciva als burge meester aan. De bevolking hadde hel zich lot cene eer en plicht gerekend ‘den nieuwen magistraat zijne hul de en venegenheiil lc bótoqnen; (in inderdaad, overal waar men liet oog1 wendde zag men niets dan vaan dels en wimpels, poorten, jaarschriften cn allerlei gelukwenschiitgi n. Ja. T was prachtig. Om 2 1'2 ure. weiden de maalscluippijrn op dc markt gerangschikt, om zich van daar sloctsgcwijzc- - naar de ftieuwc Herberg te begeven en den purge- vonden zij aan zijne lipjes en vingertjes móester te verweilpkomcn. Aan T hoofd van den e^n weinig iandbouwzQul kleven, dal dn kind stoel was het muziek der Melomanen van Veiune, vyaarschijnlijk uil eenen zak genomen had, dio daarna volgden de taliijkc leden der Visschersmaal- zich in de schuur bevond; in den beginno waren sehapjdjcii van Alveriiighcin cn Forthem, cn de Rol- dc oudersweinig ongerust, ijrnur na den inid- ders. gevolgd door den geUieenteraad. de geestelijke dag, ziende dal. de staat van hun kind ver-' overheid, den kerkraad, de leden van het weldpads- ïvgcrde, Jerwitligdcn zij in allerimasl den ge- 1 "7Crs- 0,r‘ 3 ”rfi 'v,‘nl geneesheer van Oedelmn; deze snelde „anstouds ter plaalsb, doch ,ruylncloos, eenige minuten na zijne aankomst bezweek hot kind, vergiftigd volgens de verklaring van den geneesheer, door hel misbruik van nitrate de sonde. Erama to ’Vlisfieghem. Dinsdag laatst, om 7 I 2 ure des móvgérrds, is eene moord gepleegd op liet kit.d Augustus Van Paciitenbci'k, 3 I 2 jaar oud, zoon van don ge- naamden Louis, wonende aldaar. Dn dader, een genaamde Laridon Mailuft, !>2 jaren oud, wouende in dezelfde gemÓetiie, heelt bij middel van een scheermis dit kiiid in slaap denTnils at- I gesneden. De ongelukkige is aangcliouden. Andere inlichtingen melden het volgende De genaamde Mam us Laridon, daglörthcr, ge boren teA arsscimre en wonende te Vlisseghem, beeft een zijner klrtnkindcreo in verschrikke lijke omstandigheden vermoord. Terwijl dc kin deren nog sliepen, is Laridon in liet huis zijner dochter gedrongen en heeft den 3 1,2 jarige Au gust bij liet hair uil zijn bed getrokken, het kind op den ledekaut geplaatst en hetzelve den ,s hals atgesuedeu bij middel vaneen scheers. zlanslaa; «p liet leven van tien keizer van iiSushinil. Eene dcpcclie uit St. Pclershmg meldt dal er nraandag lichtend (■14’’),. rond 9 ure, vier re- volvcrschooten zijn gelost geweest op den kei zer, terwijl hijzijiicgewoiie wandeling deed voor hel paleis van (leu stat. Gehikkigiijk is de czar niet geraakt. De moordenaar is aangehouden. Deze aanslag is eene nieuwe euveldaad te voe gen bij de reeks schelmstukken door dc nihilis ten gepleegd, cn zal in ganscli Europa eenen ■droevigen indruk verwekken Sedert een jaar, hebben reeds vijf dergelijke aanslagen jdaats gehad twee op den keizer van t land gevierd. Het was op 19 april 1679, dnl waarin dc roemvolle IL Joscjdi als bijzondere patroon van dc katholieke provinciën der Ne derlanden werd gegeven. Donderdag is de schuur van J. Vandc- walle, te l'.ouckelaere, bevattende 600 boeten vlas, geheel algebra ml. Schade 1100 fr. Het m»hniivv nllhon wna vm-iAl/A».-I lui' j-in Votmi’ B{ Si'IE r’ ”"v’ vr «V «pil* WW, Mill ICi sin te DoS 11 Vvnck, nt'el tóber 18; eh reeds sed 2! Er was [til maakt, e»|el rectionneflM tot eene g*in voor dieft|oi 27 uoven)| Dentil .Mallegeer.lj: sen, zicli'bh eener kooipn maakt. Dele had reewhe te doen, lint achter. -■eucan»--

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 2