S0WW8MW van 2 hectaren 1 are,27 cent., gebruikt door den medeverkooper Louis Brichc. TOEWIJZING n 1° 3t' goede TEDE t-, tiiJ^Venrnv, 0 centiaren gebruikt rkey, verdeeld in 7 ikbrieven. HOFSTEDE samen inhoudende volgens nieuwe meting, TE PACHTEN, VFMOOPIjG zitting, AgsriS 8 87», t BHOlWERSlU IS, EN ZAAILAND □en a»n.-2- elkerke, SPILLIAERT, Ruchtbaarheid. A. '9 5 bruikl door Charles Boeyaert, voor 6 of Debruyne, 1" Erne HOFSTEDE met 11. 9-90-62 G. Gras- on Zaailand. in Houthem. bij kadaster Te kóópefi of te pachten t Twee schöone Rentenicrshniz.cn. gpstaan te Veurne, Statiestraat, N" 11. lest bewoond door vrouw wed' Pierrot, en N° 17, door vrouw wed'1 Faure-Dc Cae. Zich te bevragen hij F, DEETENS-i PILET, to Veurne. Met gemak van be taling voor de koopers» Studie tan den Notaris SÏMPËLAËRÊ, te Alveringhem. Illiondcrdagx 34 April flWJïJ, om 2 ure na middag, te Proven, ter her- bewoond door .Vol a ris G9 2v <!AK, <c Veurne* Bolei weegschaalstraat, .V" 10. TWEE WOONHUJZEW TE PROVEN-PLAATS. Te'lieUmiscti Jiij F. C'iaej s-Mercy, to Veurne W ti A iV O V A A E SS 9» (Ran Vandcnabeele) fv miui'K »e ü*hj»f« K A N T O O R Notaris VANDECASTEËLE, te Poperinghe. KANTOOR van den votaris 32 '-*• ar 1“ April ter afspanning den raat, te Vcurne, voor -bure, van 'aod, Bedderyen -ongerief. VSoeiiKilac t ft Vlei SHtO, om 4 ure na middag, in het Huis van Commercie, te Veurne, stalieplaals. I'ICITATIF-VERKOOPING van Gemeente Watou, wijk Galecanis. En binnen Godewaertswlde, mk bij Galecanis. van l hectare 15 aren, gebruikt door den medeverkooper Ben jamin Brichc. Om alle verdere inlichtingen gelieve men zich te begeven bij voornoemden notaris CAPELLE. 'Igesteld 80,501) /r. o van Westende lirtar 2 hectaren 35 aren tl door Ch. Muylc en •pen. Ingesleld 8,800 /r. 1) I F. i IHADBIEU, (pre. wijk C, nummer 327; gebruikt door David Gwens, tot 1 October 1281, ad 95 Ir. Ktiailnml, oost bij |jjj bben de katholieken, bij de sclioolkomiteit (sehoulbvardj aal behaald. De strijd was katholieke kandidaten, zijn |st gekozen, met verschillige mor dan de gekozen protes- chc priester (dominé) heelt itncn bekomen, terwijl de der katholieken, eert pater 1 stemmen bekwam! Wat zul- ’tïftanGOa; ®8 April om9 ure voor middag, te Alveringhem. ten verzoeke, van Glislaaf Wullenlan en andere, openbare venditie, ter herberg van Alois Quaghebeur, ter dorpplaats van Alveringhem, van Me- nasiegoed, nieuw Cierberggctuig, ll ijnen en Likeuren. Dezelfde Notaris is gelast geld 159r.; gebruikt door verscheide op bezet van land te plaatsen. Merriepeerd, 3 Melkkoeien, 2 kal vers, 4zwijns en het pluimgedierte. C. Zool- en Wagenharnas, D. Kuip- en Kcrnallaam. E. Al dc landbouwersgereodschappcn, waaronder een goed Dorsch- kleed. Op tijd van betaling. 1870 Drie Werkmansbuizen met hunne stallen cn hovcilierhoven, te Veurne, langs den Uperschen steenweg.—- Te bevragen bij M. Gu. Declerck, Ooststraat, te Veurne. heelt de genaamde Alois iar, schrijnwerker, te Ees- Jer opgehangen, bij middel nagel in den muur vastge- zieh aan den drank overgaf, :idenc maal bedreigd dit b weduwe met drie 'kinders t zijn grootvader ziende na- lc deur. Alsdan richtte deze van het jongste kind, op het dero zegden Grootvader en bracht hetzelve twee ■cheers. De andere kinderen en kwamen toegeloopen en door de gendarmen aange- jevang van Brugge overge- naamd ii di: Nieuwe Herberg, met schuur en .stallingen. on 11 urén 89 centiaren cijns- grónd. Ie Alveringhem. Koop 2. 5 i »r<'n koop I. sectie 1). iiuilimcr 6(12. Al gebruikt door Amand Vaiidemoortcle, angusli 1879. a M. Ie chev. Gentili. rue Borgo S. Spirito, N° 49, prés du Vatican, a Rome. Get ouvrage sera public dans 1’espace d’un an en 12 livraisons. L’ouvrage entier en dehors de la souscription coü- tera 200 francs. Sinds de neerlegging in dc Kamers der nieuwe wet op het lager onderwijs, cone wet die door alle welmoenende burgers moet bestreden worden, zijn er reeds vele vlugschriften vorschenen om de menigte in te lichten over het ware doel dat de geuzen door die wet willen bereiken. Thans is een nieuw schrift uitgegeven, waarin, benevens over dc ongodsdien stige strekking der nieuwe wet, ook gehandeld wordt over de politieke strekking die gemelde wet in zich besluit. 't Is M. Joiian LEEMANS, hoofdopsteller van 't Vlaamsch Heelal, die zich met deze taak heeft willen gelasten. De schrijver heeft zich vooral toe gelegd om het maijonniek Ministerie door zijne eige ne woorden te ontmaskeren en te veroordeelen, en dus aan de minst klaarzienden te bewijzen en te doen verstaan dat de geuzen bedriegers en schijnheilig- aards zijn. Dit vlugschrift draagt voor titel Het werk der Grafmakers of Onimaskeering van 't Maconniek Ministerie. Geschreven in eenc oprecht vlaamsche taal, don schrijver eigen, is deze bijdrage wel geschikt om tusschen het volk verspreid te worden. De prijs is zoo leeg mogelijk gesteld fr. voor 100; 45 fr. voor 1000, met gewone reductie voor den handel. Het werkje wordt verkocht ten voordeele van den katholieken schoolpenning, bij M. Van Os-Dcwolf. Beurzestraat, Antwerpen. Uonslcrtïag 34 ApVii om 9 ure voor middag, ten hnize en aanhoorighcdcii bewoond door den heer Alois Ruyssen-Luysscn, koopman en landbouwer te Rousbrugge-IIaringhe, dorp, van Menagie-goederen, waaronder ccne sortie Piano, B; Beestialen I goed tweejaarsch KANTOOR van Benoit VANDENBERGIIE, Door uitscheiding van bedrijf cn Ver andering van woonst. t zou deze man van zin zijn weel niet of zijne kinderen de verecnigiiig verzelledeii, ten zijnen geest ontroerden, krankzinnig is. ?ft men uil den eersten bas- ijk ópgetrokken van Emelie boren te Oostende den 6 oc- uwd. Deze dochter werd november laatst vermist. >aal ten haren Ipste opge- iruari werd zij door de cor- nk van Brugge, hij..verstek, g van 4 maanden verwezen, n van 125 fr., gepleegd den Giiavi res Miilrtn dictaat 1c Paradis Perdu ses lilies, d’après M. Munkacsy. Gliez le mur- chand de Volaille, d’après M. Karl Rhode. Ene Eloile lombée, d’après AI. J. van Beers. L'Hérilière de Duivenvoorde. Le Message. Tenth Nos Gravures. llistoire littéraire. La Renaissance. Gonnaissances usuelles de la Semaine. Hygiëne publique. Dangers <[u’ofi’rent les Tuyaux de. Plomb. Les Suites d’nn Déraille ment. Le Repas nnigique.. L’Hirondelle el le Pri- sonni<,r. Eb'onore du Rouge-Gloitre. Roman. L’Héritière dc Duivenvoorde. Episode dcla Lutte entre les Hamecons et les Gabillautls. Gkavi res Les Jeunes Aveiituriers. Soudain au sommel d’uii roeher apparut une forme hnmaine. Désobéissancc eL Malhe.ur. Georges-le Pollron. Lreon de Dessin N’“ 2. Tenth Les jeunes Avonturiers. Désobéissalice et Malheur. -- Georges-le-Poltron. Galerie des Enlanls céleBres. Pierre Corneille. llistoire dc trois Sieurs. Mes Poupées. Fabrication de la Pyati de Chagrin oil Cuir tie Kussie. La Leltrc au bon Dien. Education et Morale. Soltw Vanité. On s’abonne au bureau dc ITllustration Euro- péenne,'place Madou, 1, Bruxelles el aux bureaux ties Posies. 10 centiaren ZAAILAND, bij kadaster 9 jaren, ingegaan den I October 1878, aan 220 fr. 70 cent, voor het eerste jaar, en 349 fr. voor elk der andere. Deze hofsteden liggen elk l’eenen blokke. ingegaan 1 octobei; 1878, aan G03 frank 331 en*332; gebruikt door Evans Dane- 50 centimen voor elk der twee eerste en En B. De tweede, bij het Bolders- len onze geuzen van de engclsche protestanten zeggen? David Gwens, tot 1 October 1281, ad95fr. ..ij jare. Gemeente Steenkehke. 3” 44 aren 35 centiaren ZAAILAND, bij kadaster wijk B, meeste deel van mils fr. 228-09. Deze koop zal in zijn geheel of wel in 6 afzonderlijke loten te koop worden geveild met recht van samenvoeging. Inlichtingen ie bekomen bij Ml,rDE BRAUWERE. Notaris te Veurne, oud Sint-Denijsplein, cn M"r A. VAN- DENBERGHE, Notaris te Pcrvysc. A pnrnitre i* ÏCoiHe Les Tapisseries du Vatican et de l'Italie. Ghoix des cii .fs-d’u'uvre les plus célèbves. par le Chevalier PiEi’.iti: Gentili. directeur de la fabrique des lapis des saciées palais ppostoliques. Cent belles gravures.'précédéès d'unc introduction sur l’hi.-loire des Tapisseries et accompagnées cha- cum; d’un texte explicalif. Cinq editions en langues i ditlérenics, au choix dy 1’abonné. Ghauqc gra vure sera de la dimension de 30 centimetres sur 20, impiimée sur carton. Prix 120 francs. On est prié d’envoyer les adhesions ineessamment 7 Jlci 8 870, om 4 ure na middag, ter herberg be-, woond door Henri Kesteman, ter dorp- plnats van Bulscamp. Oponbayo Verkooping1 van Gemeente ullscamp. r Een hektare 5 aren 30 centiaren door Pieter Dcgrysc, voor 6 of 9 jaren, WEIDE, bij kadaster wijk G, nummers ingegaan 1 October 1878, aan G03 frank f\f\ i' ii i ji kaert cn Snphia Malfait, landbouwers 735 Ir. voor elk dor andere jaren. en hoveniers to Coxyde, tot 1 ociober 1879, ad 215 fr. bij jure. 2" Nevens voorgaande koop, 55 aren tot en met 84; gebruikt door dc weduwe Adam cn zoon, tot 1 October 1888, mits 956 fr. 90 c. bij jare. 2" 73 aren HOOILAND, in Houthem, wijk A, nr' 33bis. 36bis cn 39bis; gebruikt door >’olus Derycke Frans Ameloot, tot 1 October 1889. berg dc Landing, sieur Carolus Byon, DEFINITIEVE OVERSLAG van eene 3 hectaren 05 aren 3® centiaren, GELEGEN TE PROVEN, nabij het Raamt je, zijnde de botstede afhangende van de erfenissen van sieur Laurentins V.au- houcke en Eugenia Ryon, zijne huis- vrouw, WoetiMliiK 30 April IWïfP. om 4 ure nu middag, ter herberg de Hluite, le Veurne, Ooststraat, LICITATIE-VERKOOPING van Koop 1. 10 aren 10 cent. IJovruier- liof, te Virinie. palen, wijk B, nr 326e, gebruikt door dij verkoppefs. Koop 2 Woonimizrn, met ge- (fljjetiliarc verliooping van rieflijkliedcii en 17 aren Grond en Hoving. te Veurne, bij hi l Sa.-je. wijk G, ir* 97. 98, 99a. 100a-J. l00b -2. 10ia. 103a. gebruikt sectie A. nr‘29. 42a, 43 tol Cli met 46. 78 door sicur Deburcligrave. Demeeisscmaii Dejacgher. Wilklert en Decan, mits den go- saujcnflijken prijs van fr. 4ba. Bij alliehe vcrihrld in 7 loten. Koop ;t. a. dienende voor kruidenierswinkel, met 4 arèii 40 cent. Grond en Erf, ui Vi urne. ter noordzijde dci Ooststraat. g.'briiikl door de verkoopers, en Bf. IVoonliuizeuen. met 49 cent. Gioml. ti’ Vennie. hij de Molenwal, ge bruikt door de weduwe. Pinte. aBonderihïfi 34 April oin 9 ure 's morgens, ten slerlhuizc van Carolus Blauckaert, ter dorpplaats van Lampernissc, KOOPDAG VAN Menagie- en Ellegocderen en an dere roerende voorwerpen. TWEE GOEDE HOFSTEDEN, gelegen TE WATOU, eindelijk IN EENEN ZITDAG le koopen, te Poperinghe, ter herberg Middel burg, langs do IJperkalsijdc, Vrijdag fl» April 8 870, om 4 ure. A. Do eerste, groot II. 5-65-00 C., dicht bij dc plaats van Watou, en langs de kalsijdc op Poperinghe, gebruikt Vrijdag 35 April 2 87», om 3 urje na middag, te .WA’fOL, tof hof, te Watou. van 11. 2-83-30 C.« ge- herberg en brouwerij van de weduwe sen ■mghem, te W ulvpringhcm. pril 9 7 J>, 4 I1IC '•m August Vrambout, '’Cfkouping van ZOMERSAÏZOEN. Koopinan-kleerinaker te Veurne, groote Ooststraat, 41, heeft de eer aan zijne kalanten te laten weten dat da jèOMERSTOFl'LN bij hem ingekomen zijn I.nnlMte Xi0ia tghe<len voor het saizoen, groote keus. Extra ussortimenl gemankte costmnen voor kiinleien beneden de tien jaar en voor hen uitsluitend. üïomlerdas; 8 7 April om 3 ure na middag, te Proven, ter herberg de Blakke, bewoond door Henri Fossaert, OPENBARE VERKOOPING van een TE PROVEN, langs den gravicr naar Watou, in houdende 2 hectaren 30 aren G9 centi aren, at hangende der erfnissen van Ga- en vrouw. van den At.SJIEDE HEKSTE KWALITEIT ECHTEN van den O K den tl&AUWEHlE in, te Vei i:vr. EEN Hl nssajirrem jkoc-fsw Ar» uiTDiinwM nrwv r’ m Burgerlijke Statui tier Mlatl Veurnt*. Geboorten. y. Vandcnplasschc Helena, d. van llettinus en Mathilde Debandt. Binnen palen-. to. Jove Margareta, d. van Hila- rius en Augusta Ollcvier. Noordstraat. Vcrbouwe Julius, z. van Karei cn Dionisia Dcleu. Bewcstcrp. 11. Delanghe Catniel, z. van Pieter en Leonia Gaillarde. Duinkcrkstraat. Kyckaseys Hector, z. van Dcsiderius cn Silvia Obyn. Vestcn- straat. 13. Spilliaert Hilarius, z. van Hendrik en Mathilde Tcrnier. Ooststraat. Sterfgevallen. ie. Bruynooghc Maria, 88 j. 3 m., kostgangstcr in 't Oude mannenhuis, wed* van Laurens-Francics Calic. NOTARIS, te Roiibrugge-Haringhe. lEiltliOKi'npliie. l'Illustration Européennc (10 50 fr. franco par an Soinntairc du N“ 23. Lc Musée du Jeune Age (4-25 fr. par an) Sommairc du Nu4. r<rp. Et'n bijzonder akkoord niet (Jen der grootste mode- "iien van Pa»ijs laat hem toe deze coslumeif anti ongelO'-velijke guedkoope prijzen af le Staan. Trouwe cn spoedige bediening aan civiele pi ijzen. Bekwame kle«*i niakersgasteji op’t stuk mogen zich h‘n allen tijde aanbieden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 3