Iti ffl I OT s Luim (Miimnospiïïiiir CPzeid HtuiidwerCM-pillen. ClCAÖ-DELACRË o O wi M “Hs et> T! I; RAf, VAX DEN ABEELE EN CIE, cenigr ngvuten rn IKcpothnudrrB voor Brlgie. mi STOOMOLRN Vleesch van LA PLATA ÜLi I w w Q p O Z O LB - ip êil h?u j M isK’ i’ x S C ï’KÏÏÏuG'tllivb. CBiOGULADEN - DËLACRË 9 91 ui i co m t z i - e I fc- >-z ■S - IfcrWMt VIS KIPmÜÊS voor 5, tO, Ï0of30 Jivrcn, op kleinen intrest en met groot gemak van opleg bij jaarlijksche korting, mits gned be zet op huiz.cn. landen of andere onroerende goederen. Voor nadere inliehting> n zich tc begeven met eigendonistitrlcn bij Clnryit- Fil, Noordbrug. Dixmtide. Chimische Meststoffen, under n aurhctR van ontleding in de landbouw- proeA-Mt.cn van Rotssetacre, <kM, Crembtoarr, enz. Kokos- enPdlmpitmcel, ji'4 !- =i CONCESSIE VOOR EDP.ÓPl RH OE KOLOM jpE^UVlAN pUANO ^.OMI ANV (lIMITBd) ALLEEIV EV L’E/VÏGE COXSIGNATARISSEIV gelast, ingevolge kontrak! van 7 Juni 1876. met den verkoop \or>r rekening van het Op|>crbesluur der Bepublirk van Peru. s •4 5 RAÜ, VAN' DKN •A..B.EE1K n UmiTOIS ft TVRIUIÏ, IfarkHtrnnt11, tc Hlrunucl. Chemische Meststoffen. “1S15 P 2- ■WW BERTRAND 1 CHOCOL&DE-PUÏl Ch. DELxlCUE, stlibtcr van da Knffclseho Apotheek. b a Beproeft-ecno kleine bus van fr. 1,25 ui què, Noord straat te Veurne. - 2 2 8 april. I Ij Si o i i o LU Z I UJ a- a 28 - a - 2G 3 3ft - 18 a Iff - 21 a 23 23 50 a 2e - tS ot i V) 0 Tarwe; Id. nieuwe Ilogge Zmcnocn Id. nieuw Haver tu F a CD Z U1 5 S i’^'2 cr. 2 -Zi t oo i De CACAO-DEL.ACRE wordt met CHOCOLADE-DELACRE loader suiker borcid. Terwijl men -een gedeelte van boter uitgetrokken heeft, het is gcnrakkelijkcr tc verduwen door zwake persoenen,- maar hel is ook minder voed zaam. Een weinig ziedend water is genoegzaam om het-op het minuut tc bereiden. Het is huishoude lijk. aangenaam, spoedig bereid, en Langentijd bestaan blijvend. - Bericht ban den I^nr.dbcuw- bo verkoop van Pnru-gnano ui', den depot van het huts Ran, Vaadcn Abcelo. en C’ tc /Xdmkrrke, is zoo aanzienlijk gewonlrn. dat do .eerste bevoorradingen bijna uitgeput zijn Siriiwe bevoorradingen der b»st« hoeda nigheden van zuivere en onvermengde Perq-guunos zijn'aangekomen. De landbou wers’ kunnen er zkh van .verzekeren, met zeJ.-.rn de magazijnen van Admkvrke te be-' zoeken. SrljetncmiK. Zich te bevragen bij de weduwe Verbe- gemaakt van kokosnoten rn palm.piu< n, uit de fabriek van London oil woekaCiiBapnny limited. Landbouwers, door talrijke proeven het bewezen dat het kokos- '^n palmtittnee’ -het goedkoopste, het gezondste en voedzaamste voeder is voor panrdeh. koeien. Verkoos, seliajien. geiten en ook voor ‘ijduimgi’duTtp. aangezien hot zoowel allo vo>«<t «do als hnlp- bestanddeelen bevat, die voor een rijk t«n I geinakkelijk verteerbaar voedsel noodig zijn. Doqr de landbouwproetstatie te Geui- ■bloers ontleden en voor goed bevonden. Aj’ont voor den verkow>K. K11.L.OF- n<»KRF., koopman te Vèurae. Bij ’denzolfdcn nog te bekomen Suikorboot- zaad ;i i fr. pcr kilo; z.aad van lange goeie uitgroeiende boeten fr. 1-50 per kilo., £»SJ 9 april. 24 a 30 - -a - 2ft a 18—a 22 - 12 a 14 -a- 24' - a 28 -a- a 3ft nan melkni hrt meerderen derl ilcr hakker», tr rekenen van vtnrgen, het brood zul'.en verkoopen iHfuinper 1 1,'ikilo, 15 c. half wit, 57 cenfnn. Murktprlju van Veurooz. pot- 145 liters. 16 april. 24 a.30 - a 2ft a 23 - 18 a 22 -r- a-- 12— a 14- - Id. niéuwe Booiieii '.25 Nieuwe Erw ten Frij* TE KOOP DIJ luff, de rusters TEKLINC.K. tc Veurne. - H I O C.s 1J 'Q CL W r w LB C LB LB ï"gir:' 2 na s ie 2 ■gg c - 5 s s 5 w - S U3 Sj De consignatarissen waarborgen aan clkrn koepor dal do Gnnuns hun geleverd worden ziaiver rit on#;rni«n«rld r.ooals zij uit den Pèrutnortslwnncn. De Guanos wor den verkocht op den basis dor ontbinding welke van iedere lading wendt gemaakt. w I)c ladingen u nrden niet onder elkandfr rfi-nirngeld door de r.nust'- IPOt W Cs O|) gnatav:iss<;n en vcnlei's irorden de. (tuann.v noch npseloMt noch chcmi«chcmrjx«* brhnn<ïel«l óf •irtlrrN'e.inn irriwrOurhl met 'vreemd* vciMtoffen, de nieuu e concessie is viepgni aan elk gvr.t’cht n.f.fjïnut ,veór dv bewerkingen van op'gelesten Guano, chcmlséher wijze gereid <>f anders gemengeld. De' kóopers hebben, gelijk altijd.-' sedert deze concessie is begóiviop, xiijon ingaijg in de magazijnen en'aan boord der in ontlading zijnde «•hepen. lie znkkeirguandj verkocht vo^r rekening, van. Imt Peruaansch gouvernement, dragen get-nc loodjes.' <- o i Alvorens bevelen te geven, vergelijkt de prijz/ n. dot* Beste guanns van a4OriCnt. Peru mót de npgeloste gminos en atldei’o. uit»t|gs<;ls dié minder stikstof en minder andere vruchtbare zclfstoffen inhoüden. Utpóftc'Antwerpen, 6>cnt, Oo^ténde en Adinkerke. voor alle nadere inl'ielitiffgén vervolge mei» zieh bij Antwerpen, 41, Groenplaats, Oostende, 68, Aartsheftog'innrstraat. p. Niemand anders, noch firma, noch maatschappij’, andrtro als bovcngcmekle.'is gemachtigd zich te noemen voor de invoering en den verkoop der guanos. HUIS VAN VERTRÖUWËiï. onder eontrool der Staats Landboww-proef- statie vanGemblours. Zilveren eermetaal in de nlgemccne ten toonstelling van Parijs in 1878. ■Depot bij Karet Hillof, hoofdagent vw het arrondissement Veurne. DuinUrrkxtruat. tr Vrvrow., DÏAMHC V:IP ;|IL° Bacil, komende nit AriiüJu de beste huizen van België, Frankrijk en Duitschland. .PIANO# i iet rechte, half schuinsehc I en schtiinsche koorden. PIANO# voor beginnelingen en an dere. l’rnchtpianoa. Waarborg. Gematigde prijzen. Drie jaron tijd van betaling. RHVOGF. 83. Steenstraat, bij de slatin. TE BF.IAOÏT1KN aan den prijs van fabriek, schoone keus van voortkomende-uit de koninklijkemanufac- tuur van den heer FKAA^'OIh HKnUFX en Campo frèrts., suceesscurs, Brussel. BIJ H. CLEMEiNT-THÈYS, ORGELIST TE ISEGHEM. i Groot gemak van betaling. 3 jaar i^aarborg. i fe e« - 1 Sg O S 2 I ►J “-sê"2 ca I) 11 Eü' 5*' is W' K ES c •Concessit.nnarissen der Pbrudansche 'regerring. 'UtTSUUtTf.m Jg Er is te Véurne een depot ingericht on- rlcr de leiding >van 1>1. Ch.*QFKiiTH!Oli HtawIpImitH. aldaar, waarde koopers uit die streek zich kunnen aanbieden. Ook-te bekomen bij de.nzelfdmi Cu. QUES- I1WY en bij'PI VAN’HAEQiE.koopman, NIT H AT fc I» E #O CUE, aan voordeehge,'prijzen. “Sophia VnnS7cike,: wed' PfJFl.. Kla- vprstrafit, n" 19. mii’lkfbekeiid dat zij eemm buitengewonen schoenen keus van Parasols, v»tous cas cn parapluics iti zjjJo. alpaga en 1 aatin-laiue-heeft ontvangen alsook waudel- Maitken, alles ,W 'de .laatste, mode, en aan buiteDgpwoohc prijzen. Zij gelast zu*.; ook. •met herstelfingen en vewisselt oude parapluie’s W. farilsrils aan hobgen prijs, ntilrf bankoop .van piruwe.. Ip’an '.cók-*te bekomen rtrotrfe» (gmeime) -zejjr- göfekoop. De ChocoUden-Pelfttrc zijn gemaaid voor uersoonen wdlhc-'ieor Ki'11"' E'-^iutheid bezorgd ziin co wèlltc item de .prijs betalen om eenc Jn^noiuc; iuBcrU cn heilzame, opbrengst Ui -vctkrüGCii. 'fieze Chocolade inhoudt T 'ré uittreksel-\an .■vtec« h (merk van dcn nwrhf gcndcnüs) en is won- dtrbaarbjk r.unsfipwor verzwakte magen, voor WeJcre lichaaintgesteldhedenvoor uitgeputle persoonen, voor grijsaarden. voor, zich herstcl- Jcndc menschen, voor ledenvangnchligc kinderen, -voor w ilbkcdigc lichaamsgcsteldt-cden Dczo opbrengsten MAGEN ALTIJD HETUANDTEEKEN VAN CL DELACRE, Artscnybercidcp Jjuff. de zusters TERLLMCK. te Vcurne. 1 HET UBTTREKSEI. (Merk van dcii neerliwtenden Os) is kostbaar vooralle huisvrouwen, om krachtsoepen op h<t c.imittt te tM'rcKlen.alzoo gerechten, moeskruiden voor veru.-i giit'/van sausen. Voor luie matigen te verwekken- De gences- hecren N s« icn tul bijzonderlijk in gevallen van W.ag Uiihvui aan. Vraagt alLijsl het merk ven den r.cerliggendcn Os, we.kc tiet handtecken dr.iagtvan 1 ïL:t d.it tiftrckrd bereidt, men da PLATA CB-QGOL4s£ vvctke zoozeer aanbcvölèt» wmdL ■CE7.C crDnEKGSTF.N ZIJN TE KOOP Ja’i. de zuiders TEBLlNfK,- te Veurjie. Roctjcf tarwe 14 a ftfi - Kogge Haver Bónnen Agenten.van liet FeM*uvinnnaeta StnatnbeatUur, Aardappels -8'— a 9\v,ft- i-ovr de invoering en aen versoop der guanos. L ...o,-..'- «u U. Zich, dus mistrouwen der personen, firmas en maatschappijen die nieHegcnstaaftdr oenen - iJnv-mdnlie.'G 1 titel zouden aanru-xxu:D...Ln!taat_om den kooper te ledriègert. ‘J .1 Routielaere, |5 A. Oude, tarwe 27 a 28 27 a 28 t 24 -a 2b- 1'18 a 19 - •'1 - a 23 - 2’0 - a 27 - 1 - a 9 - •Kdot/.i'B"'- -t’8 a 68 50 .68 a tj9 a 6'1 30 61- a 62 o I f o i k I 1 'dÉFOM \,k L i I A f k i 'I Ct UJ QJ E UJ Q Drtr» pillen, ulom getand, tijn <te t.-ichtstorn ze kerste purgeermiddel onder ui de medecijnen; zij verovrt «ken l iet het mintle nngrmik en mogen op uIIh tijden en met rrre *gneHe mnultijd grimmer worden.Zij v<»orU»mch al de tirkV*’, omdat zij wit hrt licb^ni drijien al de slechte tochten, oor* ladk xan u*le kwalen. ‘Een grmntig. iln« h regelmatig gohrnik dezer pi Urn is de waarborg *rner kb Hike gezondheid. Dc j vtrlijkv he rei ki»' p vut» tien duizer.d donzen drier pillen in de Vlaanderen, bui mal langs den zeekant, waar de mensrh tnoverl voorzorgen ijyirt gebruiken om de grmndhrid te bewaren, tooi.t ge- noegzaam de populariteit en de goede «itval van drz« remedie Voor verdere «illegrttigen, raadpleeg den <mzend- brier bij <lke doos gevergd. Prijs fr% 1 50 de <L»aa. Hij dm eigenaar H» STANDAERT, Steenalraat. M. Hl Ihnjcge. DEPOTS Te Veurne; bij G Wh.LOS. dixigist. tn Dixmude. bij Ml. CHlSSAtRT e» VEUWvlUbE. VIHUIVI.IV «n Z.IIOV, fabrikanten tc IJp.Teu. Agent M. E. SQBHY, koopman in Vsewsc. Te knopen t s<-hoone toog in'lokel mol spiegel, tnunneren tafels, coloinnu' ,.a ander hoeborggerief. Co I --a r- Q •tz 3 x F—- ip® «ma© F Vp -5 e 4 e ooc— jr.S r 73 Uj ‘hunp^te Iwloohing Ann da chc’irisrhe mrstst<fT»*n ftéipwrn. Deze vetlc i$ nedart 1 2 jaren in Vcnrne rn nralij;- flrnde pinochirn anor de bijzonilei stc landbouwers grkend <-n v cm deel ij gebruikt. Partien van niiiistdnrt 400 kilos cVzrrTrtte worden franco ami iltle*slatirn vim Bel;;ie bemrfjd Kouprrs vqn 500 kilos nirstslntlen <»f van even* vrrl rron<ls!(dl’tni. Jiiiiinrn het steheikiindig nn/leizoek d.utrvnn kqsteloni latru doen door de Staats lftndboa>v- •statle vin Getnbldurrf. Voor cornptunte betalingen weidt 2 per honderd «KCGfnptr tcrpest iaci axenti'n in 1 Helmie. (mfi ASTWWPEN. K.MTMJK. BRUGGE. A.n hOt ■j-ariiïj.iil.tiel. wordt hi.obij l;-nms rit'- 'vm dat dr hrcreh imtfVFl-W FHliKF* ,,OOrlK*M*U>l,‘Mt nu toe im-t il'-o '-erloop ■nu den hCHTF.V PKKÜ-Ol)AVO. iooder eetii-H Seh.-iJ.nudi ;e beliaudelin» of melige- .lin» met vieL-nide beKlariddeelen Deie Gu.no iA doorrfien I11KI.K.T van de eilanden »»an Peru onJv.ngen. krachtens hun kontr.kt niM tSe J'. rnauosrlie ieKeerin(>, waunip nof, crootB voorr»- den te vei knopen lijn. Den kot,per is nlle’vrijh-id |;elaten den Guano in nneaaijneii Ie onderioeken .Do prijien lijn geitelH vóleens de analyse van e ke laliitif,. remaakt onder de kontrol vap den fukalen iuspekteur der Pernaansrhe reg-erinr,. Voor alle nadere inlirhtinjen liuh to vervoegen bij ur n riKM» dfcc* -AKTWERPEV. 8, Piiiynenslraat, KlIRTIlL'K. 1". .Moikroenstrnut. IIKÜGGE; Café royal. grOole Markt. KA artl CO VaBer. C.hirurgyn landmees- |fh ftllLJLli, ter,.kotiinklijke straat, ijl», te 'Brussel, hstft eer zijEc kalanten te laten weten Markt, te Vcurac, W4ar men hem 2dl kunnetvraad- f legen van 9 tot 11 1I2 ure voormiddag*. thu de G»-bro»-d«'s VAN van-cXieorte. Vikoop van rojfgen rn tnrwen rn<-H, koekeuon lijnra.4mè«L Venter» serrlchtini nj alles w.J hunnenlti-1 betreft M.ttda'en Woensdag, .O^«bódagVV*ijd»K .n.L'aterWig:^ ----♦.«■0 -T- SU WORDEN VWtOCHT DU 1- z 'VAN .\V. b!J Per 100 kilo» tarwe.-- a-j--a- f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 4