I SOI April 1879. 35* jaar. 23 ?0 ft. ha 100. Veurne. lajr JB3 ■torMT* xr rw Alveringhem. Zondag 27 April 1879. ten 3 l,2 ure. Meeting tegen de goddelooze schoolwel die de geuzen ons willen opdi ingen. De spreker is M. D. Minrtaert, opsteller der Gaiette van Thielt. De deftige redenaar beeft alreeds over het schnndige wetsontwerp liet woord gevoerd, on der andere te Wynghene, voor IÖOO of 1200 aanhoorders en met volkomen goeden uitslag. Wij zijn er zeker van. het katholieke Veurn- ambacht en bijzonderlijk hei fïputland zullen in de meeting van Alvciingbe'm tegenwoordig zijn in groote menigte, om aldus le loonei) dat de god- dclooze wet, moet zij gestemd zijn, in onze stre- ke geen uitwctksel te verwachten heeft. Dlxmude. Dinsdag 20 April, U'n 3 ure. Sprekers Meester Guido Gczclle, advokaat Verricst en edele ridder lluzctte. Vcirnambaclil en studenten, daar naartoe, in groote metiigie; de namen der sprekers zeggen u genoeg wal die meeting zal zijn advokaat Verliest die met zooveel geestdrift is toegejuicht geweest te Brugge en in vele plaatsen, cn in onze streek ook, te Pcrvvsc. Eu meester Gezclle; onze meester, en dat is genoeg gezeid. bijzonderlijk voor studenten. Ridder lluzctte, ge kent hein. In cenige der omliggende dorpen strooien de liberalen het gerucht ijil, dat het wetsont werp Van Humbeeck reeds door de Kamers is gestemd geweest, en in ‘t korte zal uitgovoerd worden; dat dus de verzoekschriften die dage lijks naar de Kamers worden opgezonden, zon der nut en doel zijn. Wij kennen de geuren en hunne trekken, 't Zij genoegzaam onze lezers van den buiten te ver wittigen dat het hatelijk nieuw schoolwetsont- werp nog alleenlijk in de Kamer der Volksver tegenwoordigers niet is onderzocht geweest; en dal drie ministers, wel voelende waar hunne handelwijs hun leiden zou, onlangs gevraagd hebben dat het wetsontwerp zou ingetrokken worden; maar dal de vier andere ministers, uil menschelijk opzicht zeker, geèischt hebben, dat de Kamer der Volksvertegenwoordigers al gelijk daarover zou beraadslagen, wel denkende cn overtuigd dat hun wetsontwerp nooit geene wet worden zou. zijn toestand ver is van versterkt le zijn gewor den sedert zijne komst aan het bewind. Zijne gewelddadige en onverdraagzame politiek zijne menigvuldige zoo laakbare afstellingen, de par tijdigheid die het in kieszake aan den dag legt, en vooral het goddeloos wetsontwerp op ’t on derwijs hebben vele deftige lieden bitterlijk mis noegd, en aan de katholieke partij eene kracht dadigheid, eenen moed en een vuur bijgezet die onheilvoorspellend zijn voor het kabinet. De geuzen weten dat de gefopte kiezers van 1878, nu dat de geusche plannen zijn gekend, zich bij de eerste gelegenheid tegen hen zullen verklaren, en daarom zullen zij, door nieuwe, maar onrechtveerdige en schnndige knepen, het kiezerskorps tot hun voordeel verminderen. ’t Is door den buiten, die hen in 1878 de meerderheid gaf, dal. de geuzen vreezen verlaten le worden cn hierom is het dan ook tegen de builenkiezers dat de maatregels genomen worden. En dezen keer kiest bij zijn ambt van koster te behouden, keert weder naar zijne woonst en winkel, daar een oud schoollokaal aanhoudend is, en hem dienen zal voor vrije school te hou den, waar al zijne schoolkinders hem zullen volgen.... Bravo koster, en leve de katholieke scholen Nota. Uit dit zelfde klein gemeentje is er een smeekschrift tegen het goddeloos wetsontwerp op het onderwijs naar de twee wetgevende Kamers gezonden, waarop al de kiezers en huis vaders (die kunnen schrijven) geteekend hebben, uitgenomen een. Deze houdt zeker te veel aan zijne kazakke! Proficiat, St. Pieterscappclleuwe gebeurs zul len er jaloers over zijn! In de vuilmande. Meester Rolin, minister van ’t inwendige heeft bet gedacht gekregen aan al de kiezers de leu genachtige verdediging te zenden van het wets ontwerp Vanhumbeeck op het onderwijs. De gouverneurs der provinciën zullen ver zocht worden die stukken te zenden aan dc burgemeesters en deze zullen ze door de veld wachters aan de kiezers laten uitdeelen. Wij verwittigen nog eens de burgemeesters dat niemand hen of hunne veldwachters kan dwingen die uitdeeling te doen. De list dien men gaat gebruiken heeft alleen voor doel het land te bedriegen. Men kan de burgemeesters niet verplichten er deel aan te nemen, zoo min als men hen kon verplichten het fameus vlaamsch plakkaat aan te plakken, dat door T. Heyvaert ondertcekcnd is en hen vroeger was toegezon den. De burgemeesters mogen met de wet in de hand, dat papier in de vuilmande werpen; want er is hier geene kwestie van de uitvoering eener wet of een koninklijk besluit, er is niet anders in het spel dan de francmaconslogie die nog eens tracht de eerlijke menschen te bedriegen. Belangrijke verklaring. Op eene meeting dinsdag, in hei lokaal van den Werkmanskring, te Dinant, gehouden, heeft M. Malou eene verklaring gedaan die niet missen kan eenen grooten weerklank in het land te vinden. liet gewezen hoofd van bet katholiek minis terie beeft gezegd De plicht der rechterzijde is nu van de or.t- binding der kamers te vragen op het wetsonl- werp-Vauhumbecck, en indien het gouverne- ment ons die weigert en ons als parias wil behandelen, wij zouden, in 1880, in plaats van deel te nemen aan de feesten, niet anders moc- ten doen dan den rouw aannetnpn. ■la, of de ontbinding of'de onthouding aan de feesten. Wij hopen dal de rechterzijde den plicht door M. Malou aangewezen, zal vervullen. Het is klaarblijkend dat de overgroote meerderheid van hel land vijandig is aan hel wetsontwerp en wij twijfelen niet of de uitslag eener nieuwe kie- zing zou dat schitterend bewijzen. De ontbinding! Wanneer de geuzenmeerdcr- heid die weigert, mogen wij met recht zeggen dat zij bang is voor de uitspraak van liet land' Katholieke School. Te St. Pieterscappclle, kanton Gliistel, waar er nauwelijks 250 inwoners zijn, was de school meester winkelier cn ook koster; het gouver nement der zeven broeders heeft hem eerst zijnen winkel doen verlaten, mits hij Meier was. Nu valt men hem nog eens op den nek voor het. koster- schap! Maar, hola! zegt deze goede mai gij zult n’et al den kaas van mijn brood pakken! Kamer. Gister 22 heeft de Kamer van Volksvertegen- woordigors hare werkzaamheden hernomen. Aan het hoofd van hel dagoïde staal de be raadslaging over liet wetsontwerp op het geu zenonderwijs. Naar het schijnt zal bij de opening der zitting een wetsontwerp aangeboden worden om nog ecus het getal kiezers en bijzonderlijk katho lieke kiezers, natuurlijk te verminderen. Do ('ourrier dc llrnielles zegt dat dc minister var. finantien bet voorstel zal aanbieden om de belast ng op de haardsteden (schouwen) af te schaf fen en ie vervangen door eene verhooging der grondbelasting. Ziedaar tol welke eerlijke middelende gcu- zerij toevlucht moet nemen om de politieke meerderheid der vrijmetselarij op het katholicis* mus te vestigen. Hel gcuzenministenc begrijpt zeer wel dat Alveringhem, 20 April 1879. Mijnheer de Opsteller, Toen ik maandag II. dc plechtige Inhulding van burgemeester Delva bijwoonde, en den buitengewonen geestdrift bewonderde die bijna alle Alveringhemnaren bezielde, was mijn eerste gedacht wat zullen dc liberalen nu zeggen Wel is waar, zwijgen is onverbeterlijk; maar de zegepraal hunner aartsvijanden .zien, en om hun spel te duiken, daarin nog móeten mededoen, dat is hard om zwelgen. Na dan gedurende zes dagen hun verdriet en hunnen spijt opgekropt te hebben, heeft hun tolk goed gevonden, een kort maar bitsig verslag over dit feest te geven in het Advertent ie-blad. Zonder de gilden, zegt hij, ware de stoet kort geweest. Inderdaad, M. X., gij hebt gelijk. Ware iedereen l’ buis gebleven, de burge meester hadde alléén zijne intrede gedaan. Doch neen, buiten de gilden bemerkte men nog dc priesters, den gemeenteraad, het bu tt reel van weldadigheid, den gemeenta-ontvan- ger, (en den sekretaris ook) en de onderwij- zers. Wie was er dan te kort, M. X? Welk voor andere invitation moesten er gedaan wor den? Noem mij, als T tl belieft, eene overheid die men zou achtergelaten hebben? Ja maar, men heeft dc liberalen over bet hoofd gezien, als zouden er geene beslaan te Alveringhem. De laatste kiezing, M. X., beeft bewezen dat indien er in onze gemeente liberalen zijn, zij voorzeker geheel dunne zijn gezaaid; wat meer is, gij zoudt toch zeker nier, gewild hebben, dat men uwe ongelukkige kan didaten uitnoodigcle om in den stoet hunne bui zen te slepen? Waarover hebt gij dus te klagen? Dc nieuwe burgemeester Slaat bij ons be ft kond als een braaf man... vol van goeden wil. n 't Is waarschijnlijk daarom, dat gij. onpartij dige liberalen, item in de laatste krezing uit liet gemeentehuis wildet bannen! Zullen zijne persoonlijke gedachten, (diö Politiek overzicht. De aanslag op bet leven vau den keizer van Rusland de verledene week gepleegd, houdt al ■dc dagbladen van Europa bezig. Er wordt veel gesproker, van maatregels die zouden algemeen en gezamentlijk genomen worden door dc ver- schillige mogendheden van Europa, en die zou den voor doel hebben dc socialistische stelsels legen te werken, en dc aanslagen die in korten tijd zoo talrijk gepleegd zijn geweest op hel leven der koningen en keizers, ie voorkomen. liet valt hier te bemerken dat alleen de ko ningen van Belgie cn Holland met dergelijke moordpogingen niet te tellen gehad hebben. God heeft ons van zulke ongelukken gespaard. In Frankrijk werkt men steeds voort aan ’t pe- titionneeren tegen het wetsontwerp Ferry, dat onder zooveel opzichten mag vergeleken wor den aan hel hatelijk en geuzen wetsontwerp Van Ilumbceck over de lagere scholen. Dc koningin van Portugaal, die over eenige dagen op sterven lag. is merkelijk gebeterd. In Italic zit het maar scheetGaribaldi speelt nog al eenen keer op zijnen poot. Maar, volgens dat het schijnt, behaagt deze handelwijs in ’l ge heel niet aan minister Dc l’rctis. Dit blad verschijnt den Woensdag, oumiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20 cenlimen per regel. Reclitei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. eras VEU la BsamaMbasgMnmaiMHHD«3mEE33 VOOR EM TEG EM. Sedert hare laatste zitiing heeft de kamer 1008 petitiën ontvangen tegen het geuzenonderwijs, en slechts 16 voor de wet <!er grafdelvers van het katholicismus. De vroeger in gezonden petitiën beliepen tot 1461 tegen de wet en 31 er voor. Dat maakt nn te zanten voor het geuzenonder wijs. 47. en 2469 tegen, 't is te zeggen eene meerder heid van 2422 petitiën tegen het gebroed der logien. Leve Rtuctte. m hij rnng er wezen, Leve Ruzcttc. cn hij moet er zijn. M.Willems, katholiek, is gister tot senator van txuvcn ge kozen. De liberalen durfden jn 't strijdperk niet treden. - I ITT II» l --- I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1