l 30 April 1870. 1 "v VeURNE, Het gnat er good, in Frankrijk. De bisschop pen mogen er de geloovigen niet meer inlichten over de goddelooze plannen der republikeinen of zij worden voor de tribunnen gesleurd. De aartsbisschop van Aix, die een mandement uit gevaardigd heeft om de katholieken te waar schuwen, zal, op bevel van den minister van binncnlandsche zaken en eerediensten, voor het corrcctionnccl hof moeten verschijnen. De vergodeloozing der scholen is ongetwijfeld een wachtwoord gegeven door de vrijmetselarij, want men ziet ze tegelijkertijd in België, Frank lijk, Duitschland er. Holland aanhot dagorde .gebracht. waren, betalen cn diere betalen voor goddelooze schoolmeesters en pronkschoolmecsteressen. Be talen voor alles, betalen en blijven betalen voor scholen zonder kinderen; betalen en altijd beta ler. en daarmee uit, nuttelooze en tergende on kosten, en wje zal betalen? Bijzonderlijk de boeren cn landsmenschen, en waarlijk de lijden en de boerejaren en zijn al niet meer te goed. Spreker heeft uiteengedaan de noodzakelijk heid van ccn goed, deugdzaam en christen on derwijs; de ongelukkige en rampzalige gevolgen van de goddelooze opvoeding die niets anders als zedeloosheid, onwetendheid en dwaasheid kan te wege brengen. Dal heeft, hij bewezen door tredende voorbeelden uit onze hedcndaagschc geschiedenis, en bijzonderlijk uit hetgeen wij alle dagen zien gebeuren in Duitschland cn in ande re landen, waar de goddeloosheid cn de kerk vervolging niets anders veroorzaken als het ver menigvuldigen van misdaden en allerhande zede loosheid. Daarvan getuigen de officiële stukken en schriften. Daar zijn in eenige trekken de grondgedachten die M. Minnaert met zooveel deftigheid en kracht, met zoo veel vier en overtuiging heeft welen uit een te doen en voor te dragen, dat iedereen ten uiterste te vreden hem heeft aanhoord cn met geestdrift loegejnicht. Die dag en die deftige kloeke en christene ta le en aanspraak zullen in het geheugen blijven van al die er tegenwoordig waren en zullen aan allen sterkte en moed hebben ingestort, om hun tegen het schandig wetsontwerp, moet het ge stemd zijn, cn tegen zijne rampzalige gevolgen en uitwerksels te verzetten. Dank den achtbaren vromen jongeling, heer Minnaert, zulke woorden doen deugd en spreken moed in het harte. Om de meeting te sluiten heelt M. Visart, in zijnen naam en in name der aanwezigen den heer Minnaert eenen hartclijken dank toegesluurd en zijne woorden wierden hartelijk toegejuicht. Zoo is die plechtige cn schoone meeting afgo- loopcn en vooraleer uit een te gaan, moest cr natuurlijk gezongen worden Het deftige Schoollied en bijzonderlijk het volksgcmcen Zij zullen baar niet hebben, De schoone ziel van ’t kind, wierden met geestdrift gezongen cn herhaald cn iedereen zong meê. Die dag ook is de katholieke schoolpenning te Alveringhem ingcricht, en de bussen wierden door ceno groote menigte jongelingen cn studen ten naar deZonne en nmjrjnct Daamberdgedragen, alwaar cr nog menig lied wierd gezongen. Op Fortheraook eonc busso bij F. Vanaldcrweireldt. I3oe longer zoo Hief er. Een pater capucicn van het klooster te Bergen (Mons) P. Ernest (in de wereld Constantin Le maire), geboren teAmcs(Pas-de-Calais) in Frank rijk, is krachtens een besluit woensdag door het geuzenministerie genomen, uit Belgie gebannen. Waarom? zal men vragen? Wel! die pater had de groote misdaad begaan op den predikstoel den godsdienst te verdedigen en, volgens zijnen priesterplicht, de katholieken van Bergen de noodlottige gevolgen aangewezen der alschuwelijke wet der logica op hel onder wijs. Een andere priester, M. Frans Heller, onder pastoor te Arquennes (llenegauw), geboren te Zous, in Duitschland, is, om dezelfde reden, ook over de grenzen gedreven, met verbod nog in het land terug te komen. Wut moeten de geuzen cn franemagons toch bang zijn vun bet woord der waarheid? Evenwel bedriegen zij zich niet weinig, als zij denken dat de voorbeelden van Pruisen en van Tradikale Frankrijk de minste vrees of ontmoediging tu de rangen der belgische katholieken zal te weeg brengen. Communards, voorstanders van de brandstich ting en moord, petroleurs en andere spitsboe ven mogen hier vrijelijk in ’1 land komen conte- renlien geven tegen de religie, het godsdienstig Herting van Alverlnghciu. Niettegenstaande het schrikkelijk onweder cn den stortregen die, op den oogenblik zelve dat vele hun moesten op weg begeven, over de stre- Tte is losgeborsten, was er in de meeting volk bij machte. De twee ruime zalen van het gemeen tehuis waren opgepropt, en velen nog zijn niet binnen gerocht. Van 900 tot 1000 menschen binnen en wel 100 tot 150 die of wel zijn weg gegaan, of wel door de opene deuren en ven sters den spreker hebben aanhoord. Daar waren tegenwoordig onze deftige volksvertegenwoor diger cn volksvriend Leo Visart, die met eenige welgepaste woorden van welkom cn van bedan king dc meeting heeft geopend cn aan den spre ker, heer D. Minnaert, het woord gegeven, de wel eerbiedweerdige pastoor van Alveringhem, ccn ouderling van 86 jaar, die nog andere als deze opkomende kerkvervolging gezien beeft, die in 1813, om zijne onbuigbare standvastigheid en getrouwigheid aan zijnen wettigen hisschop, met zijne medegezellen naar Wezel wierd ge voerd en die zei beter soldaat dan slechte priester. Daar ook waren dc geestelijkheid van de parochie en van verscheide'omliggende paro chiën. Daar was ten minste verre hot grootste gedeelte van den gemeenteraad, dc heer A. Do Buysscher, van Dixmude gekomen, de heer no taris Simpelaere, de heer doktor Courts, en dc achtbare, dc dellige, de vrome christen en ka tholieke burgemeester Delva. die spijts den com missaris, spijts Ileyvacrt en Bolin, den dag zelve zijner eedaflegging, het valsche cn looze plak kaat door Ileyvacrt geteekend heeft afgetrokken. Daarwas dc deftige cn koene heer doktor Beesau, van Lon, en menige andere hoeren der streke; talrijke huisvaders en ook jonkheden en studen ten van hier en van ’[omliggende. Aan don op roep van den Veurnaar heeft men wel beant woord; dal loont dat ons Veurnambacht verstaat hoe gewichtig dc omstandigheden zijn en dat bet wil hem verzetten cn van nti al protestecren tegen het schendige en goddelooze wetsontwerp van geuzen- en franemaconsgebroed. Do jonge en deftige spreker, heer D. Minnaert der Gazelle van Thiel t, heeft, in vloeiende, ge spierde, krachtige cn zoo verstaanbare taal uit eengedaan den hatelijkon en goddeloozcn kant van'hel wctson'werp; hij heeft het bestempeld on geschandvlekt als, ten eerste eenen opstand tegen God. Daar cn zal immers, moet die wet in voege, gebiecht worden in de scholen, noch van God noch van godsdienst meer mogen gesproken zijn. Zelve de beste cn godsdienstige onderwij zers zullen daarvan al niet meer mogen spreken. Dat heeft hij weten uit ccn te doen zoo klaar en zoo duidelijk, datiedereen, geleerd en ongeleerd, hem heeft moeten vatten cn verstaan. Het wetsontwerp heeft hij getiteld ten tweede, als eenen aanslag op onze vrijheid. De gemeen ten cn gemeenteraden zullen niets meer to zeg gen hebben op do, scholen noch op de onderwij zers; de onderwijzers zelve zullen gedurig onder bet bedwang staan van sehoolcomiteilen, die door het gouvernement zullen genaamd zijn cn bestaan uit geuzen van de fijnste soort. Pakt nc keer een schoolcomiteit in ons Veurnambacht, samenge steld (cn dat zal overal op alle gemeenten hetzelf de zijn) uil 3, lof 5 geuzen die hunnen paschen niet houden, die noch naar Mis noch naar kerk gaan, cn dal zal moeten onze onderwijzers cn gemeenteraden cn scholen bewaken; en dan men durft nog zeggen dat de religie, de Godsdienst uit dc school niet zal gebannen zijn. Wat peinst gij daarvan, christene huisvaders cn moeders? Inspecteurs, schoolopzieners, enz., en onderwij zers zelve, alles door ’tgouvernement genoemd, maar door de gemeente betaald. Praten moogt gij, maar betalen moet gij, d Alzoo zal 'tgaan, betalen en niets meer, en dat was het derde punt van den defiigen redenaar. Dc schoolwet eenen aanslag op onze beurze. Betalen voornieuwe scholen die zullen moeten ingericht zijn overal waar dc vrije en libero scholen tot hiertoe geheel cn gansch voldoende Garibaldi, dc oude revolutieman, herbegint zijne woelingen. Hij heeft de partij der socialis ten gekozen en den oorlog aan zijnen koning verklaard. Wat het zonderlingst daarbij is, is dat hij herhaalde malen bij koning Humbert ge roepen geweest is, die, zoo men zegt, hem ge smeekt heeft van zijne ontwerpen af tc zien. Garibaldi heeft eenc proclamatie door gansch Italië gezonden hij kondigt aan dat ecu Bond tussefen al de demokrater) is tol stand gekomen, die de rechten der armen, de maatschappelijke gelijkheid, enz. zal verdedigen. Hij voegt er bij, dal hij op vreedzame wijze zijn doel zal berei ken doch indien de overheid niet mcewerktc cn zijne plannen dorst dwarsboomen, dan zou men natuurlijk tot geweld moeien overgaan cn daar zou koning Humbert alleen al dc schuld van dragen. Hoe benijdclijk of het lot dier prinsen is, welke door omwenteling cn snoeperij hunne wacht hebben willen vermeerderen! Nauwelijks meenen zij hun doel bereikt tc hebben, of hunne oude aanhangers staan tegen hen op, om hen omver tc werpen. Zal koning Humbert dien lawijtinaker einde lijk eens op zijne plaats zetten? Zal hij den moed of de kracht hebben dc omwenteling tc bedwingen die dreigend haren kop opheft? Wij twijfelen er erg aan en meenen dat dc koning van Italië heel wel nog ecus zijnen troon van l’lorencie zou kunnen betreuren. Politiek overwicht. De groote gebeurtenis van den dag, m Frank rijk, is de kiezing van Blanqui. te Bordeaux. De oude samenzweerder, wiens kandidatuur, ge heel Frankrijk door, werd ondersteund door al de revolulionnaire comileiten, beeft in de ballo- teeri’-g eene meerderheid bekomen van nage noeg 1500 stemmen op zijnen tegenstrever, die tol dc republiekeinsche partij van M Gambetta behoort. Deze aanzienlijke meerderheid verwon dert zelfs de partijgangers van den revolution- nair, die alzoo van |het algemeen' stemrecht] de kwijtschelding ontvangt welke het gouverne ment hem weigerde. De republiekeinsche dag bladen en zelfs de Indépendance Uelye hebben alles gedaan wat in hunne macht was om dc broeders en vrienden van Bordeaux de kan didatuur van Blanqui te doen opgeven. Tc ver geefs het souvereine volk beeft, om zijne oppermacht tetoonen, zich boven de welgesteld en den veroordeelde gekozen die, volgens de wet, onkiesbaar is. Deze kiezing is slechts het voorteeken van andere welke zullen volgen, tol dat de kopstukken der communards eenen zetel in de Kamer van Afgevaardigden bekleeden. De uitslag der kiezingen voor de Spaanscho Cortes is thans gekend. Ecu telgram uit Madrid meldt dat het gouvernement mag rekenen op eené mecrdciheid van ongeveer 410 stemmen, terwijl dc republikeinen, de socialisten en al dc andere liberalen tc z.tam 70 stemmen bezitten. Vóór de kiezing' hadden dc liberalen 106 stemmen 't is tc voorzien dat zij, zoo dc rcgce- ring mol tever baar werk van beschaving voort zetter welhaast gechc liberalen meet in Spanje zullen zijn. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na dc graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met dc post 6 fr. Annoncen 20 ccnlimen. per regel. Bcchtcilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. ECTBf! f J V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1